Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-09-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1140041 ΕΞ 2017 Ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Φορολογίας Πλοίων (άρθρο 77 του ν. 1892/1990 - Α' 101, σε συνδυασμό με τους ν. 27/1975 - Α77 και 29/1975 - Α' 75)

(Ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Φορολογίας Πλοίων (άρθρο 77 του ν. 1892/1990 - Α' 101, σε συνδυασμό με τους ν. 27/1975 - Α77 και 29/1975 - Α' 75))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1140041 ΕΞ 2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

2.
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'- ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Πληροφορίες:Δ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο:2103311291
Fax:2103230829
E-Mail:ypoik. [email protected]
Url: www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Δ.ΟΡΓ.Β 1140041 ΕΞ 2017/21-09-2017

ΘEMA: «Ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Φορολογίας Πλοίων (άρθρο 77 του ν. 1892/1990 - Α' 101, σε συνδυασμό με τους ν. 27/1975 - Α77 και 29/1975 - Α' 75)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 77 του ν. 1892/1990 (Α' 101), περί επανασύστασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ν. 27/1975 (Α'77) και του ν. 29/1975 (Α'75) και άλλες διατάξεις.
β) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.
γ) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7 και των παραγράφων 2, 3, του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 αυτού.
δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/08-04-2014 (Β' 865, Β' 1079 και Β' 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1172299 ΕΞ 2016/29-11-2016 (Β' 3852) όμοιας απόφασης «Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορισμός της δομής και των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας της Γ.Δ.Ο.Υ. και των Υπηρεσιών της», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.
στ) Του π.δ. 70/2015 (Α' 114) «.... Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής..........».
ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
η) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Τα αριθ. ΔΕΑΦ Γ 1135021 ΕΞ2016/16-9-2016 και ΔΕΑΦ Γ 1146235 ΕΞ2016/6-10- 2016 έγγραφα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

3. Το αριθ. 29395/20-9-2016 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ).

4. Το αριθ. 2027/26-9-2016 έγγραφο του Προέδρου του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

5. Το από 5/10/2016 έγγραφο του Διευθυντή της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών.

6. Το αριθ. 2212.2-22/87456/2016/13-10-2016 έγγραφο του κλάδου Β' Ναυτιλίας του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

7. Του π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Φορολογίας Πλοίων (άρθρο 77 του ν. 1892/1990 - Α'101, σε συνδυασμό με τους νόμους 27/1975 - Α'77 και 29/1975 - Α'75), ως εξής:

Ι. Όταν εξετάζονται θέματα που αναφέρονται στην εφαρμογή του ν. 27/1975
α) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή, τον νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση.
β) Τον Αγησίλαο Αναστασάκο, Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ., Βοηθό Διευθυντή Κλάδου Β'- Ναυτιλίας- Διευθυντή ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠΝ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Σπανό, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ., Τμηματάρχη ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠΝ 2Ο (Ναυτιλιακών Εταιρειών) .
γ) Τον Γεώργιο Κολτσιδόπουλο, εκπρόσωπο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, εκπρόσωπο της ίδιας Ενώσεως.

II. Όταν εξετάζονται θέματα που αναφέρονται στην εφαρμογή του ν. 29/1975 (Α'75), επιπλέον τους εξής:
α) Την Γεωργία Μανιάτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πόρων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Κυλάφα, αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ίδιας Διεύθυνσης.
β) Τον Μιχαήλ Σαρλή του Χρήστου, εκπρόσωπο του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Μαδιά, εκπρόσωπο του ίδιου Επιμελητηρίου.

2. Στην Επιτροπή μετέχει ως εισηγητής, άνευ ψήφου, ο Ελευθέριος Δόσης, υπάλληλος με βαθμό A' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Γ' - Φόρου Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας.

3. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Ελένη Κρασά, υπάλληλος με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας.

4. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτήν από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αναφέρεται στις λεπτομέρειες εφαρμογής των ν. 27/1975 και ν. 29/1975.

5. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής, με ημερομηνία ενάρξεως την ημερομηνία ανάρτησης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ της παρούσας απόφασης.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο