Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-05-1988 ]

ΣτΕ 2230/1988 Τέλη χαρτοσήμου - Σε τέλη υπόκεινται, κατά κανόνα, τα έγγραφα περί συνάψεως των συμβάσεων και όχι απλώς οι συνομολογούμενες συμβάσεις, προκύπτει ότι για την επιβολή του προβλεπομένου από τις διατάξεις αυτές τέλους χαρτοσήμου προκειμένου για συμβάσεις για τις οποίες δεν καταρτίσθηκε έγγραφο, απαιτείται να έχει γίνει για τις συμβάσεις αυτές έγγραφή στα βιβλία της επιχειρήσεως, η οποία να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε από την εγγραφή αυτή

(Τέλη χαρτοσήμου - Σε τέλη υπόκεινται, κατά κανόνα, τα έγγραφα περί συνάψεως των συμβάσεων και όχι απλώς οι συνομολογούμενες συμβάσεις, προκύπτει ότι για την επιβολή του προβλεπομένου από τις διατάξεις αυτές τέλους χαρτοσήμου προκειμένου για συμβάσεις για τις οποίες δεν καταρτίσθηκε έγγραφο, απαιτείται να έχει γίνει για τις συμβάσεις αυτές έγγραφή στα βιβλία της επιχειρήσεως, η οποία να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε από την εγγραφή αυτή)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αριθμός 2230/1988


Περίληψη

Επειδή από τις διατάξεις των παρ.1α και 1β του άρθρου 13 του Κώδικα των Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου (Π.Δ. 28.7.1931 ΦΕΚ 239, όπως τροποποιήθηκε), και του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3717/57 (ΦΕΚ 131) οι οποίες πρέπει να ερμηνευθούν ενοψη και της συναγόμενης από τον Κώδικα αυτό βασικής αρχής, σύμφωνα με την οποία σε τέλη υπόκεινται, κατά κανόνα, τα έγγραφα περί συνάψεως των συμβάσεων και όχι απλώς οι συνομολογούμενες συμβάσεις, προκύπτει ότι για την επιβολή του προβλεπομένου από τις διατάξεις αυτές τέλους χαρτοσήμου προκειμένου για συμβάσεις για τις οποίες δεν καταρτίσθηκε έγγραφο, απαιτείται να έχει γίνει για τις συμβάσεις αυτές έγγραφή στα βιβλία της επιχειρήσεως, η οποία να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε από την εγγραφή αυτή και μόνο να, προκύπτει η συνομολόγηση της υποκειμένης ΰε τέλος χαρτοσήμου συμβάσεως ή η εξόφλησή της ή να υπάρχει έγγραφη εξόφληση ή σχετική με τη σύμβαση έγγραφη απόδειξη η οποία επίσης να περιέχει τα ως άνω στοιχεία.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β'

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Απριλίου 1988 με την εξής σύνθεση: Χ. Μακρίδης, Προεδρεύων Σύμβουλος, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος και των αρχιαοτέρων του Συμβούλων που είχαν κώλυμα, Κ.Γ. Χαλαζωνίτης, Π. Χριστόφορος, Σύμβουλοι, Α. Συγγούνα, Α. Γκότσης, Πάρεδροι, Γραμματέας η Α. Οικονομίδου.

Για να δικάσει την από 26 Μαρτίου 1985 αίτηση του Οικονομικού Εφόρου Η' Αθηνών ο οποίος παρέστη με τον Πάρεδοο της Διοικήσεως Γ.Κρόμπα.

κατά του ... κατοίκου ... (οδός ...) ο οποίος δεν παρέστη.

Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η 10012/84 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου, Α. Γκότση.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον αντιπρόσωπο του Οικονομικού Εφόρου ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, η οποία ασκήθηκε,κατά το νόμο, χωρίς να καταβληθούν τέλη και παραβολο, ζητείται, παραδεκτώς, η αναίρεση της αποφάσεως 10012/84 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, με την οποία απορρίφθηκε έφεση του Δημοσίου κατά της αποφάσεως 6981/83 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, Με την απόφαση αυτή είχε γίνει δεκτή προσφυγή του αναιρεσιβλήτου κατά της υπ.αριθ. 14/82 πράξεως επιβολής τελών χαρτοσήμου διαχειριστικής περιόδου 1980, η οποία εκδόθηκε από τον Οικονομικό Εφορο Η Αθήνας.

Επειδή στον αναιρεσίβλητο, ο οποίος δεν παρέστη, επιδόθηκαν νόμιμα αντίγραφα της υπό κρίση αιτήσεως καθώς και της πράξεως του Προέδρου του Β Τμήματος περί ορισμού εισηγητή και δικασίμου. Συνεπώς, νόμιμα έγινε η συζήτηση της υποθέσεως και χωρίς την παρουσία του αναιρεσιβλήτου.

Επειδή από τις διατάξεις των παρ.1α και 1β του άρθρου 13 του Π.Δ. της 28.7.1931 Κώδικα των Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου (Π.Δ. 28.7.1931 ΦΕΚ 239, όπως τροποποιήθηκε), και του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3717/57 (ΦΕΚ 131) οι οποίες πρέπει να ερμηνευθούν ενοψη και της συναγόμενης από τον Κώδικα αυτό βασικής αρχής, σύμφωνα με την οποία σε τέλη υπόκεινται, κατά κανόνα, τα έγγραφα περί συνάψεως των συμβάσεων και όχι απλώς οι συνομολογούμενες συμβάσεις, προκύπτει ότι για την επιβολή του προβλεπομένου από τις διατάξεις αυτές τέλους χαρτοσήμου προκειμένου για συμβάσεις για τις οποίες δεν καταρτίσθηκε έγγραφο, απαιτείται να έχει γίνει για τις συμβάσεις αυτές έγγραφή στα βιβλία της επιχειρήσεως, η οποία να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε από την εγγραφή αυτή και μόνο να, προκύπτει η συνομολόγηση της υποκειμένης ΰε τέλος χαρτοσήμου συμβάσεως ή η εξόφλησή της ή να υπάρχει έγγραφη εξόφληση ή σχετική με τη σύμβαση έγγραφη απόδειξη η οποία επίσης να περιέχει τα ως άνω στοιχεία.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως αναφερεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, ο αναιρεσίβλητος διατηρεί ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο νυφικών, εκ γάμου και βαπτίσεως, παράλληλα δε με τις ενεργούμενες από αυτόν πωλήσεις των ειδών τούτων, προβαίνει και στην εκμίσθωση προς ιδιώτες νυφικών φορεμάτων ιδικής του παραγωγής. Για τα εισπραττόμενα ποσά από τις εκμισθώσεις αυτές εκδίδει θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις, κατά το άρθρο 13 παρ.14 του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ. 99/77) και, βάσει αυτών, καταχωρεί τα πραγματοποιούμενα ακαθάριστα έσοδα στο βιβλίο εσόδων-εξόδων. Τα ακαθάριστα αυτά έσοδα, τα οποία προσδιορίσθηκαν οριστικά στη φορολογία εισοδήματος, κατά την ένδικη διαχειριστική περίοδο (1/1-31/12/80), οε 2.460.000 δραχμές, η φορολογική αρχή υπήγαγε σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3%), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1α και 15 παρ. 1α του Π.Δ. της 28.7.1931 ΚΝΤΧ, με την αιτιολογία ότι οι εκδοθείσες για τις συναλλαγές αυτές αποδείξεις θεωρούνται εξοφλητικές συμβάσεων εκμισθώσεως κινητών πραγμάτων (νυφικών φορεμάτων) και έγιναν για τις συμβάσεις αυτές εγγραφές στα βιβλία της επιχειρήσεως. Με τα δεδομένα αυτά, το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο έκρινε ότι μη νόμιμα η φορολογική αρχή επέβαλε σε βάρος του αναιρεσιβλήτου τέλος χαρτοσήμου για το ως άνω ποσόν, αφού έλαβε υπόψη, όπως αναφέρει στην προσβαλλόμενη απόφασή του, ότι η φορολογική αρχή δεν περιγράφει το περιεχόμενο των πίο πάνω εγγραφών στο βιβλίο εσόδων-εξόδων, ούτε των αποδείξεων, οι οποίες θεωρήθηκαν εξοφλητικές συμβάσεων εκμισθώσεως νυφικών φορεμάτων,ώστε να μπορεί να κριθεί αν οι εν λόγω εγγραφές και αποδείξεις περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία από τα οποία και μόνον να προκύπτει η συνομολογηση των ανωτέρω συμβάσεων. Η κρίση όμως αυτή της προσβαλλόμενης αποφάσεως είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, γιατί το δικαστήριο, ενώ δέχεται, κατ'αρχήν, ότι για τις ως άνω εκμισθώσεις νυφικών φορεμάτων, ο αναιρεσίβλητος εκδίδει θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις και βάσει αυτών καταχωρεί τα πραγματοποιούμενα από τις εκμισθώσεις αυτές ακαθάριστα έσοδα στο βιβλίο εσόδων-εξόδων καθώς και ότι η φορολογική αρχή επέβαλε το ένδικο τέλος με την αιτιολογία ότι για τις ως άνω συμβάσεις εκμισθώσεως εκδόθηκαν εξοφλητικές αποδείξεις και έγιναν εγγραφές στα βιβλία της επιχειρήσεως, στη συνέχεια κρίνει, με την ως άνω αιτιολογία, μη νόμιμη την επιβολή του τέλους, χωρίς να διευκρινίζει σε τι συνίσταται η μη περιγραφή από τη φορολογική αρχή του περιεχομένου των πιό πάνω εγγραφών στα βιβλία καθώς και των εξοφλητικών αποδείξεων, ωστε να μπορεί να κριθεί η νομιμότητα της κρίσεως αυτής της προσβαλλομένης αποφασεως. Συνεπώς, για το λόγο αυτό, βάσιμα προβαλλόμενο με την υπό κρίση αίτηση, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, η δε υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνηση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση

Δια ταύτα

Δέχεται την αίτηση.

Αναιρεί την απόφαση 10012/84 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, στο οποίο και παραπέμπει την υπόθεση, κατά το σκεπτικό.

Επιβάλλει στον αναιρεσίβλητο τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται σε είκοσι μία χιλιάδες εξακόσιες (21.600) δραχμές.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 21 Απριλίου 1988

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Η Γραμματέας
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 18 Μαίου 1988


Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
Η ΓραμματέαςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο