Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-09-2017 ]

Δημόσια Πρόσκληση Νο 12/2017 του Ο.Α.Ε.Δ. για υποβολή αιτήσεων στα: Α) Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, και Β) στο πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων για εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες

(για υποβολή αιτήσεων στα: Α) Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, και Β) στο πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων για εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αρ. Πρωτ:64795/20-09-17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΟΑΕΔ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 12/2017 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ:

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ή ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΚΑΙ Β) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.


Έχοντας υπόψη :

α) το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α' 88) που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α' 258),

β) το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α' 70) και

γ) τη με αριθμό ΚΥΑ 38833/838/22.8.2017 (ΦΕΚ 2963/Β'/29-08-2017), η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καλεί :

1) ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α' 205), και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα καθώς και

2) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα (για την απασχόληση ΑμεΑ), σύμφωνα με την περ. ιη της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α' 234) να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής για τα ανωτέρω προγράμματα, από 21-09-2017 και ώρα 10 πρωινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ή ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

Κεφάλαιο 1
Αντικείμενο προγράμματος- Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας, με την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται :
α) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α' 205), και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
β) Σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010,που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, για την απασχόληση ΑμεΑ, σύμφωνα με την περ. ιη της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α' 234) στην οποία αναφέρεται ότι: « Δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α' Β' και Γ'... το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων ΑμεΑ, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ».

Κεφάλαιο 2
Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση


1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1346/1983, προβλέπεται να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493).
Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 39.600.000 ευρώ και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το έτος 2017: 2.000.000 ευρώ
Για το έτος 2018: 5.000.000 ευρώ
Για το έτος 2019: 10.000.000 ευρώ
Για το έτος 2020: 12.000.000 ευρώ
Για το έτος 2021: 10.600.000 ευρώ

2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του εν λόγω Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει, το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επίσης το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην υπεύθυνη δήλωση που είναι ενσωματωμένη στην ηλεκτρονική αίτηση, από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και στην οποία βεβαιώνει, επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά. (άρθρο 6, παρ. 1, 3 του Κανονισμού 1407/2013).
Επισημαίνεται ότι το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση.
Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαμβάνονται για τους σκοπούς του Κανονισμού 1407/2013 όλες οι επιχειρήσεις που έχουν
τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης
β)μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης
γ)μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας δ)μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α έως δ με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση. Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Κεφάλαιο 3
Ρόλος του ΟΑΕΔ


Σύμφωνα: α) με το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α' 88) που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α' 258) "Ο Ο. Α. Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της
ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας και μεριμνά ιδίως για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με
την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες", και β) με το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α' 70) για τον σκοπό της καταπολέμησης της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Κεφάλαιο 4
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής


4.1. Δικαιούχοι είναι:
α) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α' 205), και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, και
β) Οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010,που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, για την απασχόληση ΑμεΑ, σύμφωνα με την περίπτωση ιη, παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, στην οποία αναφέρεται ότι: « Δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α' Β' και Γ'... το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων ΑμεΑ, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ».
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

4.2. Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης θεωρείται :
α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση ή σε άλλη μορφή απασχόλησης πέραν της πλήρους και
γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

4.3. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, η αλλαγή στον αριθμό των απασχολουμένων που οφείλεται σε:
α) καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
β) καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου για πειθαρχικούς λόγους, μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη,
γ) καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο,
δ) λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
ε) οικειοθελή αποχώρηση,
στ) φυλάκιση και
ζ) θάνατο.
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

4.4. Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

1) Οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/94 (Α' 28) εκτός από τις επιχειρήσεις της περίπτωσης β του κεφαλαίου 1 της παρούσης.
2) Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.
3) Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.
4) Σύλλογοι και σωματεία.
5) Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.
6) Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
7) Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.
Επισημαίνεται ότι τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν και ελέγχονται κατά το τρίμηνο που προηγείται της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, από την επιχείρηση.
8)
i. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1).
ii. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια ),
iii. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών).
iv. Τα νυχτερινά κέντρα.
v. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.
vi. Οι εποχικές επιχειρήσεις.
vii. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο που θα απασχοληθούν το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα ) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.
viii. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι κλπ) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί ,ηλεκτρολόγοι ) .
Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις 8i έως 8viii, η επιχείρηση για να ενταχθεί θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών των περιπτώσεων 8i έως 8viii.

Κεφάλαιο 5
Ωφελούμενοι- Άνεργοι και προϋποθέσεις συμμετοχής


5.1. Ωφελούμενοι είναι τα Άτομα με Αναπηρίες ^μεΑ), τα Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, τα Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο τα οποία προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα, και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) μηνών.

5.2. Οι ωφελούμενοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του Ο. Α. Ε.Δ. κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο «Ατομικό Σχέδιο Δράσης» (ΑΣΔ).
γ) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. δ) για την περίπτωση απασχόλησης ΑμεΑ σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ε. Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς ή ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).
Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τις τοποθετήσεις στις επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, των πολιτών κρατών μελών της Ε. Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: (α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Αθήνα και (β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Θεσσαλονίκη, των κατωτέρω επιπέδων:
Α' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ( Υ. Ε .)
Β' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Δ' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.
ε) Τα άνεργα άτομα με αναπηρίες να διαθέτουν Γνωμάτευση Αναπηρίας από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα άτομα προσκομίζουν Γνωμάτευση με πάθηση προερχόμενη από χρήση τοξικών ή άλλων ουσιών, για την ένταξή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία και την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων απαιτείται Βεβαίωση απεξάρτησης.
στ) Τα άνεργα αποφυλακισμένα άτομα να διαθέτουν:
i) Αποφυλακιστήριο με χρονολογία αποφυλάκισης από 01-01-2012 και μετά. Είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα των ατόμων που προσκομίζουν αποφυλακιστήριο από χώρες Ε.Ε.
ii) Εισηγητική Έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή του Διευθυντή του Σωφρονιστικού καταστήματος, ότι το άτομο έχει ανάγκη κοινωνικο¬οικονομικής στήριξης και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιχορήγησης ΝΘΕ του ΟΑΕΔ. Τα άτομα που υπάγονται σε αυτά τα προγράμματα πρέπει να έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
ζ) Τα Απεξαρτημένα Άτομα να διαθέτουν:
i) Αποδεικτικό απεξάρτησης / Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα Δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες από το 2012 και μετά , ή
ii) Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής, ή
iii) Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα απεξάρτησης ότι το άτομο βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης υλοποιούμενου από θεσμοθετημένο φορέα προγράμματος απεξάρτησης, ή
iv) Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα απεξάρτησης ότι το άτομο βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης του προγράμματος υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του φορέα απεξάρτησης, ο οποίος παράλληλα υποχρεούται να παρακολουθεί το άτομο στον εργασιακό χώρο και να του παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
Στις προηγούμενες περιπτώσεις iii και iv, πρέπει να ορίζεται επιστημονικός σύμβουλος για τη στήριξη του απασχολούμενου, ο οποίος συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
η) Τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα (άτομα που τους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά μέτρα ή περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων) ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, να διαθέτουν :
i) Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικών Υπηρεσιών Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων ή Ιδρυμάτων Αγωγής ή Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων ή Δικαστηρίων Ανηλίκων ή Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων ή αρμοδίων Φορέων του Υπουργείου Υγείας ή των Νομαρχιών ή Δήμων ή άλλου αρμόδιου Φορέα Κοινωνικής Παρέμβασης ή του "Χαμόγελο του παιδιού" ή των Χωριών SOS ή άλλων ομόλογων Φορέων, ότι το άτομο βρίσκεται σε ειδικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
ii) Βιβλιάριο ανηλίκου για τις περιπτώσεις που προβλέπεται.

5.3. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:

α) Ατόμων που κατά το τελευταίο εξάμηνο (6μηνο), πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους, είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με ίδια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα), είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η υπαγωγή των ατόμων του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον πρόκειται για άτομα με ψυχική διαταραχή ή με νοητική υστέρηση ή τύφλωση ή κώφωση ή παραπληγία/τετραπληγία ή μυϊκή δυστροφία ή αυτά που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, και σε κάθε περίπτωση πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.2 του παρόντος κεφαλαίου.
β) Ατόμων που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
γ) Εργαζομένων που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).
δ) Ατόμων που:
i) Είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε.
ii) Είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
iii) Είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων (πλην των μελών των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ήτοι του πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής, του νόμιμου εκπρόσωπου ή διαχειριστή και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).
iv) Είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).
ν) Τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/1998.
vi) Προσλαμβάνονται στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά.
vii) Προσλαμβάνονται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).
viii) Απασχολούνται με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

5.4. Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Κεφάλαιο 6
Διαδικασία υποβολής αίτησης


Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής- εντολή κενής θέσης- υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, που βρίσκεται στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να επιχορηγηθεί για άτομα που θα απασχολήσει σε υποκατάστημά της, τότε θα υποβάλει την αίτηση στο ΚΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 που βρίσκεται στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.
Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - Ο.Α.Ε.Δ.- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και του ΕΦΚΑ.
Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, μπορεί να υποβάλει εκ νέου ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής.
Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής η επιχείρηση λαμβάνει από το e-aitisi αποδεικτικό με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής.

Κεφάλαιο 7
Διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης


Αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής και την ένταξη ή μη των δικαιούχων επιχειρήσεων, για την εποπτεία των προγραμμάτων καθώς και για την δημοσιονομική διόρθωση είναι:
α) Για την Περιφέρεια Αττικής, πλην των περιοχών αρμοδιότητας των ΚΠΑ2 Μεγάρων, Ελευσίνας, Γλυφάδας, Λαυρίου, Μαρκοπούλου και Παλλήνης, το Γραφείο Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Αθήνας για τα άτομα όλων των ομάδων στόχου. Στις περιοχές αρμοδιότητας των ΚΠΑ2 Μεγάρων, Ελευσίνας, Γλυφάδας, Λαυρίου, Μαρκοπούλου και Παλλήνης, αρμόδιες είναι οι αντίστοιχες υπηρεσίες των παραπάνω ΚΠΑ2.
β) Για τις Περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Λάρισας τα αντίστοιχα Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων για τα άτομα όλων των ομάδων στόχου. γ) Για όλες τις υπόλοιπες Περιφερειακές ενότητες της Χώρας οι κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες ΚΠΑ2 για τα άτομα όλων των ομάδων στόχου. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής των δυνητικά δικαιούχων είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής τους και η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ο.Α.Ε.Δ. σε υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης, οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα στοιχεία που εξήχθησαν, καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων).
Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - Ο.Α.Ε.Δ.- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), του ΕΦΚΑ, καθώς και του Υπουργείου Εσωτερικών όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, το Γραφείο Απασχόλησης (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2) της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών στην αξιολόγησή τους αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα.
Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου, είναι δυνατή η αναζήτηση περαιτέρω δικαιολογητικών από τον αρμόδιο αξιολογητή ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Γραφείου Απασχόλησης (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2), τα οποία η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος υπαγωγής.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Γραφείου Απασχόλησης (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2), ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση υπαγωγής ή απόρριψης.
Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης, το αρμόδιο τμήμα ενημερώνει τον δικαιούχο καθώς και το Γραφείο Απασχόλησης περιοχής αρμοδιότητας του δικαιούχου.
Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα οποία αιτείται και δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης υπαγωγής που έχει υποβάλει η επιχείρηση, όπως, ενδεικτικά, ο αιτούμενος αριθμός ατόμων, στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης και αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη δικαιούχο επιχείρηση.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί ναι επιχορηγηθεί για άτομα που θα απασχολήσει σε υποκατάστημά της, εφόσον εκδοθεί εγκριτική απόφαση από το ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα της επιχείρησης, ο αρμόδιος χειριστής του Γραφείου απασχόλησης σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση Μηχανογράφησης του Οργανισμού, θα μεταφέρει την ηλεκτρονική αίτηση, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα από την Υπηρεσία αρμοδιότητας στο οποίο ανήκει το υποκατάστημα.
Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (ΓΕ ΕΚΟ ή Κ.Π.Α.2) μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:
α) τη διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων της στο σύστημα προσφοράς - ζήτησης εργασίας,
β) την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση - εντολή κενής θέσης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση και
γ) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.
Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.
Η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-Ο.Α.Ε.Δ.- ΕΦΚΑ). Συγκεκριμένα, η πρόσληψη του επιχορηγούμενου καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ενιαίο Έντυπο Ε3: Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσω,ικού Νέας Πρόσληψης) επιλέγοντας την τιμή ΝΑΙ στα πεδία: «Τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα» και «Τοποθέτηση με πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης ΟΑΕΔ» και στη συνέχεια από τη λίστα των προγραμμάτων τον τίτλο του συγκεκριμένου προγράμματος δηλαδή: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ή ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ".
Επίσης προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία της πρόσληψης του επιχορηγούμενου στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ (e-αίτηση). Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος, ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Απασχόλησης (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2) προβαίνει σε ταυτοποίηση των αναγγελιών πρόσληψης της επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και των συστατικών σημειωμάτων με τις εγκριθείσες θέσεις
Στην περίπτωση αποχώρησης επιχορηγούμενου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται να τον αντικαταστήσει εντός τριάντα (30) ημερών κατόπιν υπόδειξης ανέργου από την αρμόδια Υπηρεσία. Η επιχείρηση προβαίνει σε νέα ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ- Ο.Α.Ε.Δ.- ΕΦΚΑ).
Σε περίπτωση που θέσεις, τις οποίες έχει αιτηθεί η επιχείρηση, δεν καλυφθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προβαίνει στην έκδοση απόφασης (α) ολικής ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, εφόσον η επιχείρηση δεν κάλυψε το σύνολο των αιτηθεισών θέσεων ή (β) τροποποίησης εγκριτικής απόφασης λόγω μερικής ανάκλησης θέσεων, εφόσον η επιχείρηση κάλυψε μέρος των αιτηθεισών θέσεων.
Επίσης, στην περίπτωση που η επιχείρηση προβεί στην πρόσληψη ανέργων, οι οποίοι δεν έχουν υποδειχθεί με συστατικό σημείωμα από την
Υπηρεσία (ΓΕ ΕΚΟ ή Κ.Π.Α.2) τότε οι προσλήψεις θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.
Ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήματος ενημερώνει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστημα των αιτήσεων και για τις περιπτώσεις της απόρριψης μιας αίτησης, της απενεργοποίησης της και της μερικής ή ολικής ανάκλησης αντίστοιχα.

Κεφάλαιο 8
Διάρκεια προγράμματος και ποσό επιχορήγησης


8.1. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες και στη συνέχεια για άλλους δώδεκα (12) μήνες ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν από τη λήξη έκαστου δωδεκάμηνου (12μηνου) απασχόλησης. Μετά τη λήξη της δωδεκάμηνης (12μηνης) επιχορήγησης η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της (επιχορηγούμενο και δεσμευόμενο) για τρεις (3) μήνες ακόμα εφόσον ο επιχορηγούμενος δεν ήταν μακροχρόνια άνεργος.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση της επιχορήγησης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, μετά τη λήξη της επιχορήγησης (συνολικά 12+12=24 μήνες) η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για έξι (6) μήνες ακόμα εφόσον ο επιχορηγούμενος δεν ήταν μακροχρόνια άνεργος.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση της επιχορήγησης εκ νέου για άλλους δώδεκα (12) μήνες, μετά τη λήξη της επιχορήγησης (συνολικά 12+12+12=36 μήνες) η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για εννέα (9) μήνες ακόμα εφόσον ο επιχορηγούμενος δεν ήταν μακροχρόνια άνεργος.
Στη περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν αιτηθούν την επέκταση του προγράμματος, η δέσμευση της διατήρησης του προσωπικού για άλλους τρεις (3) μήνες χωρίς επιχορήγηση παραμένει τόσο στο πρώτο 12μηνο απασχόλησης (12+3=15 μήνες) όσο και στο δεύτερο (24+6=30 μήνες).
Για τους επιχορηγούμενους μακροχρόνια ανέργους η επιχείρηση δεν υποχρεούται σε δέσμευση μετά τη λήξη κάθε δωδεκάμηνου απασχόλησης.
H επιχείρηση δεν δύναται να προβεί σε αλλαγή των επιθυμητών προσόντων πρόσληψης (π.χ. ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ), καθώς επίσης και σε αλλαγή της κατηγορίας / ομάδας στόχου του ανέργου, καθόλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα υπόδειξης από τους εργασιακούς συμβούλους των ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, ανέργων που να πληρούν τα επιθυμητά προσόντα που είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική αίτηση υπαγωγής, είναι δυνατή η αλλαγή των προσόντων και της κατηγορίας/ομάδας στόχου , με την προσκόμιση, από την επιχείρηση, σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης .

8.2. Η επιχορήγηση για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους, ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως. Για κάθε μήνα μερικής απασχόλησης η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 350 ευρώ μηνιαίως. Ως μερική απασχόληση για υπαγωγή στο πρόγραμμα θεωρείται η κατ' ελάχιστον τετράωρη ημερήσια απασχόληση εργαζόμενου σε πενθήμερη βάση.
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές , καθώς και τα αναλογούντα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας που βαρύνουν τον εργοδότη και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερες από τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο της ηλικιακής κατηγορίας (άνω των 25 και κάτω των 25) των ωφελουμένων.
Η επιχορήγηση υπολογίζεται ως εξής:
α) για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης. β) για κάθε μήνα μερικής απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, το ανώτερο μέχρι είκοσι δύο (22) ημέρες ασφάλισης.
Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Κεφάλαιο 9
Επίλυση διαφορών -Διαδικασία Ενστάσεων


Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ.Σ.: 635/8-3-2016 - ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2. Όλες οι υποβαλλόμενες ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από τον Προϊστάμενο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης του ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2. Μετά τον σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση η οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο τμήμα της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού, το οποίο θέτει το αίτημα της επιχείρησης υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.
Η Γραμματεία των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2.

Κεφάλαιο 10
Διαδικασία υλοποίησης -Ελέγχου Προγράμματος


10.1. Εντός των πρώτων ενενήντα (90) ημερών, που ακολουθούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του τελευταίου μήνα κάθε τριμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα για τα υποκαταστήματά τους, υποβάλλουν την αίτηση για την καταβολή της επιχορήγησης (για τα υποκαταστήματα) στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος. Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει τα παρακάτω δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει:
Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει να υποβάλλει είναι τα εξής :
1. Έντυπη Κατάσταση (έντυπο Β) η οποία θα περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις με την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών ως εξής:
α. Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος,
β. Α.Μ.Κ.Α και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων,
γ. Την ημερομηνία πρόσληψης τους,
δ. Την ημερομηνία γέννησής τους,
ε. Τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
στ. Το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερο από τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο της ηλικιακής κατηγορίας (άνω των 25 και κάτω των 25) των ωφελουμένων,
ζ. Στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι υπογραφές των εργαζομένων στο σχετικό Έντυπο Β, είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης αρκεί να συνυποβληθούν παραστατικά πληρωμής των εργαζομένων (όπως υπογεγραμμένες μισθοδοτικές καταστάσεις ή αντίγραφα λογαριασμών μισθοδοσίας),

2. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

3. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθμιση να έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα (δηλαδή εντός τριών μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης) και στην απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν τηρείται, η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης θα απορρίπτεται, με την έκδοση απόφασης παραγραφής από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2.
Εάν η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσει και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ.

4. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΦΚΑ- Σ.ΕΠ.Ε. -ΟΑΕΔ (Έντυπο Ε4 - ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα ανωτέρω έντυπα θα αναζητούνται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δύναται να υποβληθούν και με ηλεκτρονικό τρόπο όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.
Υπόδειγμα του Εντύπου Β θα υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ., μετά τη δημοσίευση της δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Οι δικαιούχοι εργοδότες εφόσον απαιτείται, υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά εκτός της έντυπης κατάστασης (έντυπο Β') ανά τρίμηνο και κατά το χρονικό διάστημα δέσμευσης του προγράμματος.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Για την υποβολή των αιτήσεων καταβολής επιχορήγησης από τις δικαιούχους επιχειρήσεις και για την καταβολή ή μη της επιχορήγησης, αρμόδια είναι τα ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκει η επιχείρηση.

10.2. Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης με τα σχετικά δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, πραγματοποιείται επιτόπια επαλήθευση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (επιτόπιοι έλεγχοι) μετά την απόφαση ανάθεσης από τα αρμόδια τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων,σε ελεγκτές, προκειμένου να ελεγχθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος, η απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού, η κατάσταση μισθοδοσίας του προσωπικού και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που αφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.
Κατά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης, θα ελέγχονται τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παρ.1, καθώς και αντίγραφο της Έντυπης Κατάστασης (Έντυπο Β) που υπέβαλε η επιχείρηση στο ΚΠΑ2.
Τα σχετικά έντυπα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2).
Όσον αφορά τα παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ ,για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης πρέπει να προκύπτει, από την προσκομιζόμενη στους ελεγκτές απόφαση ρύθμισης, ότι συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και ότι οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται κανονικά. Εάν οι ελεγκτές κρίνουν ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, αυτά διασταυρώνονται με τα στοιχεία του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Ειδικότερα στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο, ελέγχονται και τα αναφερόμενα τόσο στην αίτηση υπαγωγής όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση του κεφαλαίου 2 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι για την υπαγωγή στο πρόγραμμα συντάσσεται σχετική έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης, η οποία κοινοποιείται στην δικαιούχο επιχείρηση από την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να εκφράσει τις αντιρρήσεις της εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις της ή δεν τις αποδεχθεί ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Κ.Π.Α.2., τότε εκδίδεται απόφαση ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση.
Κατά τους επόμενους επιτόπιους ελέγχους, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία με την έκδοση σχετικής απόφασης (η οποία μπορεί να αφορά, ενδεικτικά, ανάκληση, παραγραφή ή διακοπή της επιχορήγησης με αναζήτηση του αναλογούντος ποσού).
Οι αναφερόμενοι έλεγχοι διενεργούνται και για το διάστημα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί κατάσταση του συνολικού προσωπικού, επιχορηγούμενου και μη, η οποία αναζητείται από τους ελεγκτές που διενεργούν τον επιτόπιο έλεγχο.
Οι επαληθεύσεις του προγράμματος (επιτόπιοι έλεγχοι) διενεργούνται από υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο. Α. Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του. Επίσης, κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο. Α. Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (άρθρο 29 του ν. 4144/2013).

10.3. Στην περίπτωση που το γραφείο απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας Κ.Π.Α.2 μετά την παραλαβή της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης διαπιστώσει μετά από σχετικό διοικητικό έλεγχο ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσματος της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης και του διοικητικού ελέγχου τότε συντάσσει έκθεση διοικητικής επαλήθευσης, για την οποία ενημερώνεται η επιχείρηση προκειμένου να εκφράσει τις αντιρρήσεις της εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση αυτής. Στην περίπτωση που ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Κ.Π.Α.2 αποδεχθεί τις αντιρρήσεις της επιχείρησης, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της επιχορήγησης.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις της ή δεν τις αποδεχθεί ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Κ.Π.Α.2 τότε θα εκδίδεται σχετική απόφαση (η οποία μπορεί να αφορά, ενδεικτικά, ανάκληση, παραγραφή ή διακοπή της επιχορήγησης με αναζήτηση του αναλογούντος ποσού), η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση.

10.4. Η αρμόδια Υπηρεσία (ΓΕ ΕΚΟ και Κ.Π.Α.2), ύστερα από τον επιτόπιο έλεγχο και τον σχετική εξέταση των δικαιολογητικών προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της επιχορήγησης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της αξίωσης για συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των τριών μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. με απόφασή του θα προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Επιχορηγούμενος ή μη, είναι δυνατόν να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του συγκεκριμένου εργαζόμενου.
Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν μπορούν να ασκούν άλλο, ελευθέριο ή μη, επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδεικνύεται άλλο άνεργο άτομο.

Κεφάλαιο 11
Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος

Οι έλεγχοι στους δικαιούχους του προγράμματος θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 2/82850/0022/2013 (ΦΕΚ487/9-10-2013), οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο πριν όσο και μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης για την καταβολή της επιχορήγησης και οπωσδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα αναφοράς (12 έως 45 μήνες).
Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προγράμματος, οι ελεγκτές συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, που αφορούν τους όρους της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στην επιχείρηση. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
- να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4144/2013,
- να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,
- να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de minimis (Καν. 1407/2013).
Επισημαίνεται επίσης ότι δυνάμει του Κανονισμού 1407/13 (άρθρο 6 παρ. 4), τα κράτη μέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού. Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού. Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις ήσσονος σημασίες πρέπει να διατηρούνται επί δέκα (10) οικονομικά έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση. Τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί (δέκα) 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος. Η ανωτέρω δεκαετής υποχρέωση τήρησης των αρχείων και εγγράφων δεν αφορά μόνον στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις αλλά επίσης αποτελεί και αντίστοιχη υποχρέωση της χορηγούσας Αρχής (ΟΑΕΔ) να παράσχει τα εν λόγω αρχεία και έγγραφα, για όλες τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, σε περίπτωση που αιτηθούν σχετικά οι Υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής.

Κεφάλαιο 12 Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης - Δεσμεύσεις

12.1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν, καθ'όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ως δεσμευόμενο το προσωπικό που απασχολούν στις επιχορηγούμενες και υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας.

12.2. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσον αφορά στο δεσμευόμενο προσωπικό της επιχείρησης όπως αυτό ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην μετατρέψουν το καθεστώς απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση ή σε άλλη μορφή απασχόλησης πέραν της πλήρους. Το αντίθετο επιτρέπεται.

12.3. Οι δεσμεύσεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.

12.4. Σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος απασχόλησης του δεσμευόμενου προσωπικού, από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση ή σε άλλη μορφή απασχόλησης πέραν της πλήρους, η επιχείρηση υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη αντίστοιχου αριθμού επιπλέον ατόμων προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός του προσωπικού ανά καθεστώς απασχόλησης, για το οποίο υπάρχει δέσμευσή της σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

12.5. Στις περιπτώσεις που η δικαιούχος επιχείρηση προβεί σε μείωση του δεσμευόμενου προσωπικού της όπως αυτό ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Κεφαλαίου, η επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη αντίστοιχου αριθμού επιπλέον ατόμων προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός του προσωπικού για το οποίο υπάρχει δέσμευσή της σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας - λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, που αφορά στο επιχορηγούμενο ατόμου, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού που μείωσε και με άλλο εργαζόμενο που προσέλαβε η επιχείρηση μετά την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα (και ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της), έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού δέσμευσης παραμένει σταθερός.
Για την αντικατάσταση επιχορηγούμενου ατόμου, η επιχείρηση πρέπει να υποβάλει στο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, εντολή κενής θέσης και να ακολουθηθεί η διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. Η αντικατάσταση θα γίνεται με άτομο ίδιας κατηγορίας με το αρχικά προσληφθέν άτομο.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αντικατάσταση του επιχορηγούμενου ατόμου και της σχετικής διαδικασίας (εντολή κενής θέσης και διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης, ως άνω) κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2).
Σε περίπτωση αντικατάστασης των ωφελουμένων, η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης τους μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-Ο.Α.Ε.Δ.- ΕΦΚΑ). Συγκεκριμένα, η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ενιαίο Έντυπο Ε3: Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσω,ικού Νέας Πρόσληψης) επιλέγοντας την τιμή ΝΑΙ στα πεδία: «Τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα» και «Τοποθέτηση με πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης ΟΑΕΔ» και στη συνέχεια από τη λίστα των προγραμμάτων τον τίτλο του συγκεκριμένου προγράμματος δηλαδή: " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ή ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ "
Επίσης προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία της πρόσληψης στο e- αίτηση .
H επιχείρηση δεν δύναται να προβεί σε αλλαγή των επιθυμητών προσόντων πρόσληψης (π.χ. ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ), καθώς επίσης και σε αλλαγή της κατηγορίας / ομάδας στόχου του ανέργου, καθόλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.
Εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα υπόδειξης από τους εργασιακούς συμβούλους των ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, ανέργων που να πληρούν τα επιθυμητά προσόντα που είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική αίτηση υπαγωγής, είναι δυνατή η αλλαγή των προσόντων και της κατηγορίας/ομάδας στόχου , με την προσκόμιση, από την επιχείρηση, σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης . Στην περίπτωση που αποχωρήσει το επιχορηγούμενο άτομο εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη να προβεί σε αντικατάσταση.

12.6 Ως μείωση προσωπικού, τόσο για το επιχορηγούμενο προσωπικό όσο και για το δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) προσωπικό, θεωρείται η καταγγελία σύμβασης εργασίας, η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση ή σε άλλη μορφή απασχόλησης πέραν της πλήρους, όπως και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού τόσο για το επιχορηγούμενο όσο και για το δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό, η αλλαγή στον αριθμό των απασχολουμένων που οφείλεται σε: οικειοθελή αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού επιχείρησης, θάνατο ή φυλάκιση, καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου για πειθαρχικούς λόγους, μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη, καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) εξαιτίας σπουδαίου λόγου που αφορά στον εργαζόμενο.
Εφόσον η επιχείρηση δεν προβεί στην οριζόμενη ανά περίπτωση, αναπλήρωση του αριθμού του αντίστοιχου προσωπικού, το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το ως άνω και δεν είναι δυνατή η καταβολή ποσού επιχορήγησης.

12.7. Εάν η επιχείρηση έχει επιχορηγηθεί, επιστρέφεται στον Ο.Α.Ε.Δ. το αναλογούν ποσό επιχορήγησης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 13 και εάν δεν έχει επιχορηγηθεί, διακόπτεται το πρόγραμμα χωρίς την καταβολή οποιοδήποτε ποσού.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη και θα καταβάλλεται το ποσό της επιχορήγησης. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο προσωπικό της) καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος (χρονικό διάστημα επιχορήγησης και δέσμευσης).
Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν της διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

12.8. Στο πλαίσιο της έρευνας / αξιολόγησης του ανωτέρω προγράμματος, τόσο οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) όσο και οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών μέσω ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του ν. 2472/97, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό της διεξαγωγής των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος.

Κεφάλαιο 13
Διακοπή - Δημοσιονομική διόρθωση


Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή προϋπόθεσης του προγράμματος, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α' 70), όπως ισχύει, για την απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και οι διατάξεις της αριθ. 1016784/1299-25/0016/26-02-1997 (Β' 120) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν. 2362/1995) και δυνάμει της οποίας η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.
Οι κυρώσεις επιβάλλονται αυτοτελώς για κάθε φάση του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι κατά την επέκταση του προγράμματος στο δωδεκάμηνο (12μηνο) απασχόλησης οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται αυτοτελώς μόνο εφόσον ο λόγος διακοπής προκύψει μετά τη λήξη του κάθε δωδεκαμήνου απασχόλησης.

Κεφάλαιο 14
Επιμήκυνση Προγράμματος


Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες για κάθε δωδεκάμηνο απασχόλησης με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη μείωση προσωπικού σε περίπτωση (α) δικαιολογημένης ασθένειας επιχορηγούμενου εργαζόμενου, (β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του επιχορηγούμενου εργαζομένου και (γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών (στην περίπτωση που ο επιχορηγούμενος έχει ήδη λάβει ή θα λάβει την νόμιμη άδεια του, εκτός του χρονικού διαστήματος που η επιχείρηση δεν λειτουργεί λόγω θερινών διακοπών). Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ.
Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Κεφάλαιο 15
Πληροφόρηση


Η πρόσκληση του προγράμματος θα δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ. Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.

Κεφάλαιο 16
Τελικές διατάξεις


16.1. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη της προθεσμίας συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 30% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.

16.2. Η Διοικήτρια του Οργανισμού δύναται με απόφαση της να αναστείλει, παρατείνει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί.

Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

Κεφάλαιο 17
Αντικείμενο προγράμματος - Στόχος του προγράμματος


Σκοπός του προγράμματος είναι η δυνατότητα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των απασχολουμένων Ατόμων με Αναπηρίες, η στήριξή τους στον εργασιακό χώρο, η εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων για Εργονομική Διευθέτηση του χώρου εργασίας. Ο αριθμός των συνολικά ωφελούμενων ατόμων θα ανέλθει στα 50 άτομα.

Κεφάλαιο 18
Πλαίσιο ένταξης -χρηματοδότηση


Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ.
Για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος θα προκληθεί δαπάνη ύψους 125.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493) η οποία κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής :
Για το έτος 2017: 125.000 ευρώ.
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση χορηγούνται βάσει του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του εν λόγω Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επίσης το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με την υποβολή σε αυτόν υπεύθυνης δήλωσης, από το δικαιούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά. (άρθρο 6, παρ. 1, 3 του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής).

Κεφάλαιο 19
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής


Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί ή φορείς, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.4430/2016 (Α' 205), που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κεφαλαίου Α της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, προκειμένου να απασχολήσουν Άτομα με Αναπηρίες

Κεφάλαιο 20
Ποσό Επιχορήγησης


Ο Ο.Α.Ε.Δ., εφ' όσον κρίνεται απαραίτητο από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, συμμετέχει σε ποσοστό 90% του κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για εργονομικές διευθετήσεις του χώρου εργασίας (προσαρμοσμένες βοηθητικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις, προσαρμογή του χώρου εργασίας, ειδικός εξοπλισμός, αγορά λογισμικού για άτομα με αναπηρία και λοιπές διευθετήσεις) και μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

Κεφάλαιο 21
Διαδικασία Υπαγωγής και Υλοποίησης


21.1. Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα απαιτείται αίτηση της επιχείρησης που απασχολεί το ΑμεΑ, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο. Α. Ε.Δ. (Γρ. Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ2),εφόσον η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Μετά την αίτηση της επιχείρησης διενεργούνται δύο (2) επιτόπιοι έλεγχοι ύστερα από απόφαση ανάθεσης από τα αρμόδια τμήματα Διοικητικών
Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1952/39/15.7.2016 απόφαση του Δ.Σ. σε ελεγκτές. Ο πρώτος έλεγχος, διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα πραγματοποίησης ή μη της αιτούμενης εργονομικής διευθέτησης.
Στη συνέχεια συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία θα αποτελεί τη βάση για την έκδοση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης. Η σχετική απόφαση θα εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου και η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση.
Εφ' όσον η απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι εγκριτική, διενεργείται ο δεύτερος έλεγχος, κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη εργονομική διευθέτηση και έχουν εξοφληθεί τα σχετικά τιμολόγια.
Μετά τα ανωτέρω εκδίδεται απόφαση υλοποίησης της εργονομικής διευθέτησης, η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση και στην αρμόδια Υπηρεσία καταβολής της επιχορήγησης.

22.2. Για την καταβολή του αναλογούντος ποσού του κόστους της εργονομικής διευθέτησης, η επιχείρηση υποβάλει αίτηση, μαζί με τα σχετικά εξοφλημένα τιμολόγια για τη δαπάνη της εργονομικής διευθέτησης, στην αρμόδια Υπηρεσία πληρωμής του Ο.Α.Ε.Δ.. Η αρμόδια για την καταβολή της επιχορήγησης Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. μετά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών προβαίνει στην πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στον Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με το Κεφάλαιο 21. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή τα Κεφάλαια 9,10, 11 και 16 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο