Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-09-2017 ]

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 34/2017 Οδηγίες για τη λειτουργία Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης

(Οδηγίες για τη λειτουργία Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 20.9.2017
Αριθ. Πρωτ. 1091

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22
Τ.Κ. 10671 Αθήνα
Τηλ.: 210 372 9752, 366 6313, 366 6323
Fax: 210 366 6010
Email: [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 34

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη λειτουργία Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.»

Σας πληροφορούμε ότι με τη με αρ. 291/30/13.7.2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ όπως συμπληρώθηκε με την 342/35/9.8.2017, και τις Δ9/34079/10498/21.7.2017 (ΦΕΚ Β'2715/2.8.2017), Φ.ΕΦΚΑ/οικ.34078/1262/2.8.2017(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.390/8.8.2017) Υπουργικές Αποφάσεις εγκρίθηκε η σύσταση-συγκρότηση στον ΕΦΚΑ Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Συντάξεων με σκοπό την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

I. ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Με αποφάσεις του Διοικητή συγκροτήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Δομές του ΕΦΚΑ Κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, καθώς και για το συντονισμό και την υποστήριξη αυτών των Κλιμακίων- Ομάδων Εργασίας.

Στα Κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη υπάλληλοι όλων των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ Φορέων οι οποίοι υπηρετούν τα αντικείμενα της Ανακεφαλαίωσης του χρόνου ασφάλισης, του Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, της Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης, της Απονομής και Εκκαθάρισης Συντάξεων, καθώς και εκείνοι οι οποίοι, ανεξαρτήτως του υπηρεσιακού αντικειμένου τους, έχουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στα αντικείμενα αυτά.

Τα Κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας αποτελούνται κατ' αντικείμενο από επιμέρους Υποομάδες. Το έργο των Υποομάδων Εργασίας περιλαμβάνει: α) τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης στον ΕΦΚΑ από υπαλλήλους Ανακεφαλαίωσης-Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, β) τον έλεγχο της καταβολής των εισφορών και την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης από υπαλλήλους που υπηρετούν τα αντικείμενα αυτά, γ) την έκδοση οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης από υπαλλήλους των υπηρεσιών Απονομής Συντάξεων, καθώς και δ) την εκτέλεση των αποφάσεων συνταξιοδότησης από υπαλλήλους Εκκαθάρισης και Πληρωμών Συντάξεων.

Επίσης, λειτουργούν: α) Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου, έργο του οποίου είναι ο συντονισμός και η καθοδήγηση της λειτουργίας των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας β) Κλιμάκιο Ομάδων Εργασίας Υποστήριξης, με αντικείμενο την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών και των αποτελεσμάτων των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας μέσω ηλεκτρονικού αρχείου στατιστικών στοιχείων, καθώς και την καθοδήγηση των συμμετεχόντων στα Κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας τόσο στα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετούν όσο και σε διαδικαστικά θέματα που τυχόν προκύψουν κατά τη πορεία της εκτέλεσης των εργασιών στα Κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας και γ) Κλιμάκιο-Ομάδα Εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου το έργο του οποίου συνίσταται στον έλεγχο της νομιμοποίησης της δαπάνης λειτουργίας του συνόλου των Κλιμακίων -Ομάδων και Υποομάδων Εργασίας.

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι η εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης μετά την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, ώστε την 31/12/2017 οι εκκρεμείς αιτήσεις να έχουν εκκαθαριστεί κατά το ήμισυ.

Εκκρεμείς υποθέσεις συνταξιοδότησης χαρακτηρίζονται όσες ανήκουν στις κατηγορίες που στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. φέρουν συγκεκριμένους κωδικούς ένδειξης κατηγορίας κατά τη μηχανογραφική τακτοποίηση των αποφάσεων συνταξιοδότησης που εκδίδονται 1, ήτοι:

• Οι αποφάσεις με την ένδειξη "1" που αφορούν:
Οριστική συνταξιοδότηση (Γήρατος-Αναπηρίας-Θανάτου)
Μετατροπή Προσωρινής συνταξιοδότησης σε νέα Οριστική (Γήρατος-Αναπηρίας-Θανάτου)

• Οι αποφάσεις με την ένδειξη "5" που αφορούν:
Παράταση σύνταξης λόγω αναπηρίας
Επαναχορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας
Επαναχορήγηση Επιδόματος Απολύτου Αναπηρίας
Επαναχορήγηση Εξωιδρυματικού Επιδόματος (επίδομα παρα-τετραπληγίας)
Επαναχορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σε μητέρα ή τέκνα μετά από διακοπή

• Οι αποφάσεις με την ένδειξη "6", που αφορούν τη χορήγηση Επιδόματος Απολύτου Αναπηρίας (για πρώτη φορά)

• Οι αποφάσεις με την ένδειξη "7", που αφορούν τη χορήγηση Εξωιδρυματικού επιδόματος παρα-τετραπληγίας (για πρώτη φορά)

ΙΙΙ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ-ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ανώτατο απαιτητό όριο απόδοσης όπως και το κατώτερο απαιτητό που ορίζεται για τη συμμετοχή στις εργασίες έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο του σχεδιασμού για περάτωση του έργου σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά οι ρόλοι των μελών και οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται για κάθε Κλιμάκιο-Υποομάδα Εργασίας κατά Περιφερειακή ή Κεντρική
Υπηρεσία του ΕΦΚΑ καθορίζονται παρακάτω:

1. Κλιμάκιο-Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης και Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης

Ως ρόλοι των μελών ορίζονται οι ρόλοι του Ανακεφαλαιωτή-Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, του Ελεγκτή και του Διευθυντή.

Η απόδοση των Ανακεφαλαιωτών για το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το τ.ΝΑΤ και τον τ.ΟΓΑ ορίζεται σε 60 φακέλους αρχικής ανακεφαλαίωσης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) το μήνα για κάθε Ανακεφαλαιωτή, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τους 30 φακέλους.

Η μέγιστη απόδοση κάθε ελεγκτή ορίζεται σε 180 φακέλους το μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τους 90 φακέλους, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωϊνής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 120 φακέλων για τον Ανακεφαλαιωτή και των 240 για τον Ελεγκτή.

Η απόδοση των Υπαλλήλων Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης για τον τ. ΟΑΕΕ και το τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ορίζεται σε 15 φακέλους το μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τους 10 φακέλους, υπό την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωϊνής εργασίας δεν υπολείπεται των 30 φακέλων.

2. Κλιμάκιο - Υποομάδα Εργασίας Ελέγχου Καταβολής Εισφορών και Αναγνώρισης

Ως ρόλοι των μελών ορίζονται οι ρόλοι του Υπαλλήλου Αναγνώρισης -Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, του Ελεγκτή και του Διευθυντή.
Η απόδοση των Υπαλλήλων Αναγνώρισης - Ελέγχου για το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον τ. ΟΑΕΕ, τον τ. ΟΓΑ, το τ. ΕΤΑΑ, το τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το τ. ΝΑΤ ορίζεται σε 60 αναγνωρίσεις, Υ.Δ.Α.Α.Β., πιστοποιήσεις ασφάλισης και λοιπά, το μήνα για κάθε υπάλληλο, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 30.

Για τους Ελεγκτές ορίζεται σε 180 αναγνωρίσεις, Υ.Δ.Α.Α.Β., πιστοποιήσεις ασφάλισης και λοιπά το μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 90, υπό την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα υπολείπεται των 120 αναγνωρίσεων, Υ.Δ.Α.Α.Β., πιστοποιήσεων ασφάλισης και λοιπά για τον Υπάλληλο και των 240 για τον Ελεγκτή.

Η απόδοση των Υπαλλήλων Ελέγχου Καταβολής Εισφορών του τ. ΕΤΑΑ (τ. ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΤΑΝ) ορίζεται σε 60 ελέγχους καταβολής εισφορών το μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τους 30 ελέγχους καταβολής εισφορών για κάθε υπάλληλο, με την προϋπόθεση ότι η μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν υπολείπεται των 120 Ελέγχων Καταβολής Εισφορών.

Για τους Υπαλλήλους Ελέγχου Καταβολής Εισφορών του τ. ΕΤΑΑ (τ. ΤΣΑΥ) ορίζεται σε 35 ελέγχους καταβολής εισφορών το μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τους 18 ελέγχους καταβολής εισφορών, υπό την προϋπόθεση ότι η μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν υπολείπεται των 70 Ελέγχων Καταβολής Εισφορών.

3. Κλιμάκιο - Υποομάδα Εργασίας Απονομής Συντάξεων

Ως ρόλοι των μελών ορίζονται οι ρόλοι του Εισηγητή, του Ελεγκτή και του Διευθυντή.

Η απόδοση κάθε Εισηγητή Απονομής Συντάξεων για το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον τ. ΟΓΑ και το τ. ΝΑΤ ορίζεται σε 40 αποφάσεις το μήνα, που θα αφορούν αποκλειστικά την έκδοση κύριων οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων, όπως αυτές ορίζονται παραπάνω, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 20 αποφάσεις.

Η απόδοση κάθε ελεγκτή ορίζεται σε 120 αποφάσεις, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 60 αποφάσεις.

Προϋπόθεση συμμετοχής οτο συγκεκριμένο κλιμάκιο των Εισηγητών και των Ελεγκτών είναι ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωϊνής εργασίας δεν υπολείπεται των 75 αποφάσεων για τον Εισηγητή (από τις οποίες τουλάχιστον οι 40 θα αφορούν αποκλειστικά την έκδοση κύριων οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων, κατά τα ανωτέρω και 35 λοιπά) και των 150 αποφάσεων για τον Ελεγκτή.

Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική και πολύπλοκη διαδικασία που υπάρχει κατά την εξέταση συνταξιοδοτικών αιτημάτων με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, η έκδοση οριστικής απόφασης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης θα υπολογίζεται στην απόδοση με συντελεστή 1,5. Η γνωστοποίηση των στοιχείων του άρθρου 1 του Ν.3232/2004 (Βεβαίωση Συμμετοχής) θα υπολογίζεται στην απόδοση με συντελεστή 0,8, λόγω της φύσεως της εργασίας αυτής και είναι απαραίτητο να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, με έμφαση στην αποστολή του χρόνου συμμετοχής, επειδή ο μεγαλύτερος χρόνος αναμονής παρατηρείται σε αυτόν τον τομέα.

Εξάλλου, λόγω της ιδιαιτερότητας των αντικειμένων της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων και Διμερών Συμβάσεων καθώς και της Περιφερειακής Δ/νσης Συντάξεων ΝΠΔΔ του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η απόδοση στα αντικείμενα αυτά καθορίζεται στους συνοδευτικούς πίνακες.

Η απόδοση των Εισηγητών Απονομής Συντάξεων για τον τ. ΟΑΕΕ, το τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το τ. ΕΤΑΑ ορίζεται σε 10 αποφάσεις το μήνα, που θα αφορούν αποκλειστικά την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, όπως αυτές ορίζονται παραπάνω, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 5 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωϊνής εργασίας δεν υπολείπεται των 20 αποφάσεων.

4. Κλιμάκιο - Υποομάδα Εργασίας Εκκαθάρισης Συντάξεων

Ως ρόλοι των μελών ορίζονται οι ρόλοι του Εισηγητή Πληρωμών, του Ελεγκτή και του Διευθυντή.

Η απόδοση των Εισηγητών Πληρωμής Συντάξεων για το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον τ. ΟΓΑ και το τ. ΝΑΤ θα είναι η εκκαθάριση των οριστικών αποφάσεων που εκδίδονται κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της πρωινής εργασίας, της υπερωριακής εργασίας και της εργασίας των Κλιμακίων.
Ειδικότερα, για το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορίζεται σε 75 αποφάσεις πληρωμών (Δελτία αναγγελίας νέου συνταξιούχου-ΔΑΝΣ και Δελτία μεταβολών συνταξιούχου-ΔΑΜ), με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 37 αποφάσεις για τον Εισηγητή Πληρωμών.

Για κάθε Ελεγκτή η απαιτούμενη απόδοση ορίζεται σε 225 αποφάσεις πληρωμών συντάξεων το μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 111.
Προϋπόθεση συμμετοχής στο συγκεκριμένο κλιμάκιο, είναι ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα της πρωϊνής εργασίας δεν υπολείπεται των 100 αποφάσεων πληρωμής συντάξεων, για τον Εισηγητή Πληρωμών και των 300 για τον Ελεγκτή Πληρωμών (με προτεραιότητα αναγγελίας των αρχικών αποφάσεων εντός 10-15 ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής τους στο Υποκατάστημα).

Επισημαίνεται ότι όλες οι εργασίες του Εισηγητή Πληρωμών Συντάξεων που δεν αφορούν την πληρωμή των αποφάσεων, όπως αυτές ορίζονται παραπάνω, θα πρέπει να καταγράφονται ξεχωριστά.

Η απόδοση των Εισηγητών και Ελεγκτών Πληρωμής Συντάξεων για τον τ. ΟΑΕΕ, το τ. ΕΤΑΑ και το τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ είναι η εκκαθάριση των οριστικών αποφάσεων που εκδίδονται κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της πρωινής εργασίας, της υπερωριακής εργασίας και της εργασίας των Κλιμακίων.

IV. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. Στα Κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας συμμετέχουν υπάλληλοι που είναι γνώστες του αντικειμένου κατά περίπτωση. Για τους υπαλλήλους που ορίζονται μέλη και εργάζονται σε διαφορετικό αντικείμενο κατά την πρωινή εργασία, θα λαμβάνεται υπόψη η απόδοση του όπως αυτή καθορίζεται στην ενότητα ΙΙΙ, πέραν της πρωινής και υπερωριακής εργασίας.

Β. Προϋπόθεση συμμετοχής των μελών στις εργασίες των Κλιμακίων-Υποομάδων Εργασίας κάθε εργασίας είναι η πρωινή απόδοση να μην υπολείπεται των απαιτητών ορίων απόδοσης κατ' αντικείμενο, όπως προκύπτει από τους κοινοποιούμενους Πίνακες Απόδοσης, άλλως θα στερούνται της αποζημίωσης.

Γ. Ο Προϊστάμενος της κάθε Μονάδας έχει το ρόλο του Συντονιστή των Κλιμακίων- Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας της Δομής του, καθώς και των όμορων Δομών που δεν εκδίδουν συνταξιοδοτικές αποφάσεις.

Ο Συντονιστής, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο των όμορων Δομών, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των στοιχείων και την πιστοποίηση της παραγωγικότητας κατ' αντικείμενο εργασίας όσων συμμετέχουν στις Υποομάδες Εργασίας της Περιφερειακής Υπηρεσίας στην οποία προΐσταται, στις οποίες θα λειτουργούν Κλιμάκια-Υποομάδες Εργασίας Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών και Αναγνώρισης Χρόνων Ασφάλισης, θα φροντίζει για την παραγωγή έργου ώστε τα Κλιμάκια-Υποομάδες Εργασίας Απονομής-Εκκαθάρισης Συντάξεων να δύνανται να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

Επίσης, ο Συντονιστής θα είναι υπεύθυνος για την επίτευξη του στόχου, θα συντονίζει, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει σε μηνιαία βάση το όλο έργο και θα μεριμνά για την ισόρροπη κατανομή των εργασιών στο προσωπικό.

Ο Συντονιστής με βάση το στόχο που έχει τεθεί στη Μονάδα του, θα συντάσσει λεπτομερή μηνιαία αναφορά, στην οποία θα αναγράφεται επακριβώς το έργο που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του μήνα, έχοντας αξιολογήσει την μηνιαία απόδοση των υπαλλήλων κατά τμήμα, τόσο όσον αφορά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων - όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω - όσο και των λοιπών συνταξιοδοτικών αποφάσεων καθώς και την εκκαθάριση των αναδρομικών ποσών.

Η αναφορά αυτή θα πρέπει να υποβάλλεται στο Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου και στη Διεύθυνση Μελετών σε περιβάλλον Web.

Οι Συντονιστές των Κλιμακίων-Υποομάδων Εργασίας που θα συμμετέχουν σε αυτά με την ιδιότητα του Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Δομής, σε οργανική θέση της οποίας υπηρετούν, σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητάς τους θα αντικαθίστανται αυτόματα από τους νέους Προϊσταμένους Διεύθυνσης της Δομής, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο έργο. Το ίδιο ισχύει και για τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης των Όμορων Δομών.

Ομοίως θα αντικαθίσταται αυτόματα κάθε μέλος που θα συμμετέχει σε Κλιμάκιο- Ομάδα-Υποομάδα Εργασίας, ανάλογα με την ιδιότητά του, λόγω απώλειας της ιδιότητάς του.

Με απόφαση Διοικητή του ΕΦΚΑ θα ορίζονται οι αντικαταστάτες των Μελών και των Συντονιστών των Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας, οι τυχόν απαιτούμενες μετακινήσεις τους, καθώς και η τυχόν μεταβολή της απαιτούμενης απόδοσης κατά περίπτωση, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

V. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Α. Η διάρκεια λειτουργίας των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας καθορίζεται στην αρ. Δ9/34079/10498/2017 (ΦΕΚ 2715 Β') απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και ορίζεται σε 6 μήνες με δυνατότητα αντίστοιχης παράτασης του χρονικού διαστήματος λειτουργίας.

Β. 1. Η αποζημίωση των Κλιμακίων - Ομάδων - Υποομάδων εργασίας θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 της Φ.ΕΦΚΑ/οικ.34078/1262/2.8.2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.390/8.8.2017) κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, εφόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι όπως καθορίζονται για το σύνολο των Περιφερειακών Δομών του ΕΦΚΑ στην αρ. Δ9/34079/10498/2017 (ΦΕΚ 2715 Β') απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (κεφ. Ι. Α).

2. Με απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ επιμερίζονται οι ανωτέρω στόχοι ανά Περιφερειακή Δομή του ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση που οι υλοποιηθείσες εργασίες εκκαθάρισης ανά Περιφερειακή Δομή υπολείπονται των τεθέντων στόχων, οι προβλεπόμενες στην παρ.3 αποζημιώσεις μειώνονται αναλόγως, αντίστοιχα με το ποσοστό απόκλισης από το στόχο απονομής οριστικών αποφάσεων της οικείας Περιφερειακής Δομής ενώ για απόκλιση άνω του 20% από τον τεθέντα στόχο απονομής συντάξεων, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

3. Εφόσον έχουν επιτευχθεί οι τεθέντες στόχοι ανά Περιφερειακή Δομή του ΕΦΚΑ, η αποζημίωση των μελών των αντίστοιχων Κλιμακίων - Ομάδων - Υποομάδων εργασίας, διενεργείται ως ακολούθως:

α. Η δικαιούμενη αποζημίωση για κάθε μέλος είναι ανάλογη του κατά περίπτωση παραγόμενου έργου, με μέγιστο ποσό 250,00 ευρώ μηνιαίως για τον κάθε συμμετέχοντα, εφόσον η απόδοσή του είναι η μέγιστη δυνατή.

β. Για την απόδοση που κυμαίνεται μεταξύ του ελάχιστου και του μέγιστου απαιτούμενου ορίου, η δικαιούμενη αποζημίωση καθορίζεται σε ποσοστιαία αναλογία αντίστοιχα με το ποσοστό επίτευξης του στόχου.

γ. Στην περίπτωση που η απόδοση του κάθε μέλους υπολείπεται της ελάχιστης απαιτούμενης ανά αντικείμενο εργασιών, δεν υπάρχει δικαίωμα αποζημίωσης.

δ. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης μηνιαίας απαιτητής απόδοσης ανά Περ/κή Δομή, η ανωτέρω αμοιβή για κάθε μέλος προσαυξάνεται με ποσοστό διπλάσιο του ποσοστού της υπέρβασης.

Η μέγιστη δυνατή αποζημίωση για κάθε συμμετέχοντα δεν μπορεί να υπερβεί για το σύνολο του έργου, τα όρια που προβλέπονται στα εδάφια που προστέθηκαν στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016.

ε. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας (ασθένεια, ανωτέρα βία) μέλους να καλύψει το ελάχιστο απαιτητό όριο απόδοσης στα πλαίσια της συμμετοχής του στην απογευματινή εργασία ανά αντικείμενο, καταβάλλεται αναλογικά μειωμένη αμοιβή αντίστοιχη με το μέρος του έργου που πραγματοποίησε.

4. Η επίτευξη των στόχων έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων, όπως αυτές ορίζονται παραπάνω, επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τη Διεύθυνση Μελετών του ΕΦΚΑ.

Η επίτευξη των στόχων πληρωμής αναδρομικών ποσών αποφάσεων συνταξιοδότησης επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία πληρωμών του συστήματος ΕΣΕΠΣ της ΗΔΙΚΑ και των χειρόγραφων πληρωμών μέσω ΕΤΕ.

Έχοντας δε υπόψη το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 της Φ.ΕΦΚΑ/οικ.34078/1262/2.8.2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.390/8.8.2017) κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών συνάγεται ότι η λειτουργία των εν λόγω κλιμακίων ξεκινά από την 1/7/2017. Για την περίοδο από 1/7/2017 έως 30/09/2017 η επίτευξη των στόχων θα επιβεβαιωθεί σωρευτικά, στη λήξη της αντίστοιχης περιόδου.

Γ. Τα Κλιμάκια - Ομάδες- Υποομάδες Εργασίας θα απασχολούνται εκτός του πρωινού ωραρίου εργασίας και εκτός χρόνου υπερωριακής απασχόλησης, σε χώρους των Δομών.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

___________________

1 Υπενθυμίζεται η υποχρέωση καταγραφής κωδικού ένδειξης κατηγορίας κατά τη μηχανογραφική τακτοποίηση των αποφάσεων χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών.

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο