Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-09-2017 ]

Αρ. πρωτ.: 82971/2017 Στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του Π.Δ. 33/2011

(Στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του Π.Δ. 33/2011)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 25/07/2017
Αρ. Πρωτ.: 82971 - 25/07/2017

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων
Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας

Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25, Αθήνα
Τ.Κ. 105 62
Πληροφορίες : 210 3258800 - 804
mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του Π.Δ. 33/2011


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α'117), όπως ισχύει, και ειδικότερα τις ρυθμίσεις των άρθρων 24 και 26 αυτού.

2. Το Π.Δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν.3908/2011», (Α'83), όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού. 

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α'98).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α'185), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α'208).

6. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210).

7. Την απόφαση του Πρωθυπουργού υπ' αριθμ. Υ173 «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Β' 3610 / 4-11-2016)

8. Την Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β 3722), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Υ226/27-12-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 4233)

9. Την υπ'αριθμ. 122368/21.11.2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση Επιτροπής για τη Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), του Π.Δ. 33/2011 (Α' 83), και τον έλεγχο των σχετικών Διαδικασιών» (ΦΕΚ 3800, τ. Β', 25-11-2016)

10. Την υπ' αριθμ. 126247/30.11.2016 (ΑΔΑ:ΩΩΩΑ4653Ο7-7Ε9) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών

11. Την υπ'αριθμ. 97333/22-9-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΩΩ4653Ο7-Ο3Ψ) Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ΕΜΠΑ του Π.Δ 33/2011 για τις ανάγκες των Αναπτυξιακών Νόμων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 108586/17-10-2016 (ΑΔΑ: 7Α844653Ο7-ΙΔΦ)

12. Την υπ' αριθμ. 125332/28-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΠΛ4653Ο7-Θ9Χ) «Απόφαση ανάθεσης για την παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας με θέμα τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προς εγγραφή στο ΕΜΠΕ και στο ΕΜΠΑ, καθώς και την υποβοήθηση στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ» του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

13. Το Πρακτικό της 13ης Συνεδρίασης στις 19.06.2017 της Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

ΑΡΘΡΟ 1
Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών


1. Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α'/2011) «Διαδικασία Αξιολόγησης και Ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν.3908/2011», όπως τροποποιήθηκε, οι αναφερόμενοι στο Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης.
Στο ΕΜΠΑ εγγράφονται με την παρούσα, διακόσιοι τριάντα ένας (231), λόγω ισοβαθμιών, επιτυχόντες υποψήφιοι και κατατάσσονται με φθίνουσα βαθμολογική σειρά σύμφωνα με τις περιπτώσεις 2 και 3 της παραγράφου 5 της υπ' αριθμ. 97333/22.9.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 108586/17.10.2016.

2. Ο Πίνακας Επιλαχόντων συμπεριλαμβάνει τους αναφερόμενους στο Παράρτημα 2 υποψήφιους, ο οποίος σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατηρείται σε ισχύ για δύο (2) έτη από την έκδοση της παρούσας.
Με μεταγενέστερες αποφάσεις μας δύνανται να εγγράφονται, με βάση τη σειρά προτεραιότητας στον Πίνακα Επιλαχόντων, μέλη του ΕΜΠΑ στην περίπτωση αύξησης του αριθμού των μελών του ή ανάγκης συμπλήρωσης λόγω ενδεχόμενων διαγραφών.

3. Οι υπηρεσίες εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων διευκολύνουν κατά το δυνατόν την άσκηση των καθηκόντων των αξιολογητών για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τις αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων.

Άρθρο 2
Όρκος


Όσοι από τους εγγραφόμενους στο ΕΜΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, δεν κατέχουν ήδη θέση δημοσίου υπαλλήλου οφείλουν, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, να δώσουν αρμοδίως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ. 33/2011, τον παρακάτω όρκο ή διαβεβαίωση: «Ορκίζομαι (ή διαβεβαιώνω) ότι θα εκτελώ τα καθήκοντά μου σύμφωνα με τον νόμο και θα φέρω σε πέρας το έργο που μου ανατίθεται ευσυνείδητα, αδέκαστα και απροσωπόληπτα». Μετά την ορκωμοσία ή διαβεβαίωση, οι εγγραφόμενοι υπογράφουν σχετικό πρακτικό. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το δημόσιο.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις


Οι αξιολογητές του ΕΜΠΑ οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α'/2011), στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 και εν γένει στο οικείο θεσμικό πλαίσιο και να διενεργούν το έργο τους σύμφωνα με αυτό και με τις σχετικές οδηγίες που τους παρέχονται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την έκδοσή της.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
Αλέξανδρος Χαρίτσης

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
Δήμος Παπαδημητρίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο