Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2004 ]

ΥΑ ΟΙΚ.50432/30.7.04 Καθορισμός διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης μέσω του Ειδικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης (Ε.ΚΑ), σε δικαιούχους του Ο.Ε.Κ., που εργάζονται σε εργοδότες οι οποίοι πτωχεύουν".

(Καθορισμός διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης μέσω του Ειδικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης (Ε.ΚΑ), σε δικαιούχους του Ο.Ε.Κ., που εργάζονται σε εργοδότες οι οποίοι πτωχεύουν". )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΥΑ ΟΙΚ.50432/30.7.2004 Καθορισμός διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης μέσω του Ειδικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης (Ε.ΚΑ), σε δικαιούχους του Ο.Ε.Κ., που εργάζονται σε εργοδότες οι οποίοι πτωχεύουν".


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137/Α') "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα".

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1999 (Φ.Ε.Κ. 163/Α') "Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3. Την Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού (Φ.Ε.Κ. 513/Α'), "Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων".

4. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 2963/1954 (Φ.Ε.Κ. 195/Α') "Περί ιδρύσεως Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας".

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού "Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπάτου Ο.Ε.Κ." (ΦΕΚ661/Β/14.8.1971).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.2224/1994 (Φ.Ε.Κ. 112/Α') "Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις".

7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2736/1999 (Φ.Ε.Κ. 172/Α') "Στεγαστικά προγράμματα Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και άλλες διατάξεις".

8. Την αριθ. 50552/23.10.2000 (Φ.Ε.Κ. 1324/Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων "Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, κριτηρίων, ύψους, διάρκειας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. από το Ειδικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.)".

9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α') "Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις".

10. Το αριθ. 22876/1338/26.2.2004 έγγραφο του Ο.Ε.Κ. με το οποίο μας υπέβαλε απόσπασμα πρακτικού της αριθ.7/19.2.2004 συνεδριάσεως του Διοικητικού του Συμβουλίου.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α') που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α'), την παράγρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α') καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Κ., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επιδότηση, μέσω του Ειδικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης (Ε. Κ. Α.) του Ο.Ε.Κ., των δόσεων των δανείων, δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) στους οποίους χορηγήθηκαν ή χορηγούνται δάνεια από τράπεζες με επιδότηση επιτοκίου από τον Ο.Ε.Κ,, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2224/1994 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'), και εργάζονται σε εργοδότες οι οποίοι πτωχεύουν, όπως παρακάτω:

1. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον Ο.Ε.Κ., προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο της πτωχευτικής απόφασης ή αποσπάσματος αυτής ή πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου, στην οποία ορίζεται ο χρόνος παύσης των πληρωμών.

β) Αντίγραφο της καταγγελίας συμβάσεως εργασίας, η οποία τους επιδόθηκε από το σύνδικο πτωχεύσεως.

γ) Αντίγραφο της δανειακής σύμβασης με την τράπεζα, στην οποία ορίζεται το ποσό κάθε δόσης.

δ) Αντίγραφο μιας απόδειξης πληρωμής του δανείου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός λογαριασμού του δικαιούχου, που καταβάλλει τη δόση του δανείου του.

2. Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Δ/νση Στεγαστικής Συνδρομής του Ο.Ε.Κ. συνεχώς, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης, η οποία θα διαβιβάζει τις αιτήσεις στην τριμελή Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2736/1999 (Φ.Ε.Κ. 172/Α') που λειτουργεί στον Ο.Ε.Κ., με σκοπό τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, μέσω του Ε. ΚΑ, σε δικαιούχους του Ο.Ε.Κ., η οποία θα αποφασίζει για τη χορήγηση και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης.

Η απόφαση της Επιτροπής θα διαβιβάζεται στην Δ/νση Οικονομικού του Ο.Ε.Κ., η οποία θα μεριμνά για την κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό δανείου του δικαιούχου.

3. Η οικονομική ενίσχυση από το λογαριασμό του Ε. Κ.Α. , χορηγείται για τις δόσεις του δανείου του δικαιούχου, που αντιστοιχούν στο διάστημα από το χρόνο παύσης πληρωμών, όπως ορίζεται με την πτωχευτική απόφαση και μέχρι την επίδοση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους από τον σύνδικο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο