Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-09-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 774 ΕΞ 11.5.2017 Αποσβέσεις ακινήτων που έχουν μισθωθεί και οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικές

(Αποσβέσεις ακινήτων που έχουν μισθωθεί και οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικές)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 11.05.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 774 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 774/2017

ΘΕΜΑ : Αποσβέσεις ακινήτων που έχουν μισθωθεί και οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικές


ΕΡΩΤΗΜΑ

Έχουμε περιπτώσεις εταιρειών που μισθώνουν ακίνητα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλές φορές περισσότερα από 30 χρόνια. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1073/31.3.2015 στο άρθρο 2 παράγραφος β, αναφέρεται ότι φορολογικές αποσβέσεις εκπίπτουν από τον μισθωτή σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης. Θεωρώντας δεδομένο ότι πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της παραγράφου 3α, θέλω να μου απαντήσετε αν μπορεί ο εκμισθωτής να εκπέσει αποσβέσεις επί της αξίας του ακινήτου.

Επίσης θέλω να μου απαντήσετε αν πρέπει το ακίνητο να εμφανιστεί στο ενεργητικό της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 24 του 4172/2013 αναφέρεται σε "αποσβέσεις στοιχείων του ενεργητικού", διότι στις περιπτώσεις μίσθωσης το ακίνητο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό της επιχείρησης. Η λογιστική οδηγία του ΕΛΤΕ για τον 4308/2014 δίνει απάντηση σε χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτων, εδώ δεν έχουμε χρηματοδοτική μίσθωση, διότι ο μισθωτής είναι πιθανό να αγοράσει το ακίνητο στην λήξη της μίσθωσης και τα μισθώματα ανέρχονται στο 90% της αγοραίας αξίας του ακινήτου χωρίς όμως να γνωρίζουμε αν τελικά θα αγοράσει ο μισθωτής.

Επίσης απαντήστε μου σε περίπτωση που διενεργήσουμε αποσβέσεις με βάση τον συντελεστή 4%, πάνω σε ποιό ποσό θα υπολογιστεί η απόσβεση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μίσθωση γίνεται από ιδιώτη και δεν προσδιορίζεται με κάποιον τρόπο η αξία ή η τιμή κόστους του ακινήτου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τόσο ο ν.4308/2014, όσο και ο ν.4172/2013, γενικά προβλέπουν τον ίδιο χειρισμό αναφορικά με τα πάγια που αποκτώνται μέσω χρηματοδοτικών μισθώσεων από 01.01.2014 και μετά.

Συγκεκριμένα αν η μίσθωση χαρακτηρίζεται ως χρηματοδοτική βάσει των κριτηρίων που τίθενται από τους προαναφερθέντες νόμους, το πάγιο εμφανίζεται στον ισολογισμό του μισθωτή (ενοικιαστή) και υπόκειται σε απόσβεση από αυτόν. Ο εν λόγω χειρισμός ισχύει ανεξάρτητα του τι θα γίνει στο τέλος της μίσθωσης, δηλαδή ο χαρακτηρισμός της μίσθωσης και η ένταξή της για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς γίνεται στην έναρξη βάσει των σχετικών προϋποθέσεων της νομοθεσίας.

Με βάση τη σχετική νομοθεσία η αναγνώριση του παγίου από τον μισθωτή γίνεται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας του παγίου και παρούσας αξίας των μελλοντικών μισθωμάτων. Ως επιτόκιο για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας των μελλοντικών μισθωμάτων λαμβάνεται το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή. Από τις εν λόγω αξίες επιλέγεται η μικρότερη, το πάγιο αναγνωρίζεται με αυτή και επί αυτής εφαρμόζεται ο συντελεστής απόσβεσης.

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο