Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-08-2004 ]

ΣΔΟΕ Α.Π.106379/24/08/04 Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με εισαγωγές ζώντων αμνοεριφίων προέλευσης Ρουμανίας - Βουλγαρίας

(Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με εισαγωγές ζώντων αμνοεριφίων προέλευσης Ρουμανίας - Βουλγαρίας )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Α.Π.106379/24/08/04 Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με εισαγωγές ζώντων αμνοεριφίων προέλευσης Ρουμανίας - Βουλγαρίας

Σχετ.: Η από 1/7/04 ανώνυμη αναφορά - πληροφορία


1. Στην υπηρεσία μας διαβιβάστηκε ανώνυμη αναφορά-πληροφορία, σύμφωνα με την οποία Έλληνες εισαγωγείς ζώντων αμνοεριφίων, εισάγουν από Ρουμανία και Βουλγαρία, μέσω Τελωνείου Προμαχώνος μεγάλες ποσότητες αυτών, τα οποία αφού τα τελωνίσουν στο αρμόδιο Τελωνείο προορισμού, τα προωθούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποι αυτών σε σφαγεία επιλογής των και στη συνέχεια τροφοδοτούν την εγχώρια αγορά μέσω τρίτων λιανοπωλητών.

Το βάρος της πληροφορίας επικεντρώνεται στο ότι, ενώ οι τελωνειακές διαδικασίες κατά την εισαγωγή τηρούνται κανονικά, μετά την προώθηση των αμνοεριφίων στα σφαγεία πωλούνται ως ελληνικά σφάγια, σφραγισμένα (παράνομα) με ελληνική σφραγίδα (χρώματος πράσινο) της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, αντί της σφραγίδας που προσδιορίζει ότι πρόκειται για σφάγια τρίτων χώρων. Με αυτό τον τρόπο, πέρα από την καταστρατήγηση των διατάξεων «περί προστασίας των καταναλωτών» διαφαίνεται πως παραβιάζονται διατάξεις τόσο της φορολογικής νομοθεσίας όσο και νομοθεσίας άλλων συναρμοδίων υπηρεσιών (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κτηνιατρική Υπηρεσία, Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λπ.).2. Κατόπιν αυτών η υπηρεσία μας ζήτησε και παρέλαβε από το Τελωνείο εισόδου (Προμαχώνας), όλα τα παραστατικά έγγραφα εισαγωγής σε ακριβή φωτοαντίγραφα (Τ1, CARNE TIR, CMR τιμολόγια) ανά εισαγωγέα, για το χρονικό διάστημα από 15/5/04 έως 30/6/04. Το επίμαχο αυτό διάστημα επιλέχθηκε επειδή διαπιστώνεται μεγάλη έλλειψη ελληνικών σφαγίων από την αγορά, λόγω εξαντλήσεως αυτών την περίοδο του Πάσχα.

Τα ανωτέρω έγγραφα, σας διαβιβάζουμε συνημμένα με κατάσταση ανά εισαγωγέα και πλήθος εισαγωγών, προκειμένου να διευκολυνθείτε στην έρευνα.


3. Διευκρινιστικά σημειώνουμε τα ακόλουθα :

Σε κάθε αγοραπωλησία ζώντων ζώων ή σφαγμένων, εκδίδεται υποχρεωτικά τιμολόγιο, σύμφωνα με τον αγορανομικό κώδικα στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά μεταξύ των άλλων στοιχείων και η χώρα προέλευσης των αμνοεριφίων (Άρθρο 35 του Αγορανομικού Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 249 παράγραφος 3 της Αγορανομικής διάταξης 14, ΦΕΚ 343/11.5.1989/τ.Β')

Τα αμνοερίφια που σφάζονται σε Ελληνικά σφαγεία, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής των ζώων στη χώρα μας, σφραγίζονται με χρώμα καστανό Ε155, όταν προέρχονται από τρίτες χώρες (σχετικό το επισυναπτόμενο έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας με αρ.πρωτ.228128/31.3.03).

Όλα τα προαναφερόμενα ζώντα ζώα κατά την εισαγωγή τους φέρουν σήμανση (σκουλαρίκι), στο αφτί τους, το οποίο πιστοποιεί την υγειονομική τους κατάσταση και την προέλευσή τους.

Εφόσον διαπιστωθεί μεταπώληση των ζώντων ζώων από τον έμπορο εισαγωγέα σε λιανοπωλητή, πριν αυτό καταστεί σφάγιο, προφανώς σημαίνει πως ο λιανοπωλητής έμπορος (χασάπης) τα παρέλαβε ζώντα και τα οδήγησε σε σφαγεία, παρακάμπτοντας και τη νόμιμη διαδικασία που οφείλει να τηρήσει ο εισαγωγέας.

Τα προοριζόμενα για σφάγια ζώντα ζώα, είτε άμεσης σφαγής, είτε μετά από πάχυνση οδηγούνται σε ιδιωτικά σφαγεία ή σε δημοτικά (αρμοδιότητα των τοπικών δήμων).

Τα εν λόγω σφαγεία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίου εισερχομένων ζώντων ζώων και εξερχόμενων σφαγίων. Η αναζήτηση αυτών των στοιχείων θα διευκολύνει άμεσα την έρευνά σας.4. Ύστερα από τα ανωτέρω, κάθε Περιφερειακή Δ/νση στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, θα προβεί σε έλεγχο των εισαγωγέων - παραληπτών ως ακολούθως :

α. Θα αναζητήσει και θα ελέγξει τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία διακίνησης των αμνοεριφίων, από το Τελωνείο προορισμού προς τα σφαγεία ή προς τους χώρους πάχυνσής τους.

β. Θα προβεί σε έλεγχο της ορθής καταχώρησης των ανωτέρω εισαγωγών-αγορών καθώς και των αντίστοιχων παραστατικών πώλησης (τιμολόγια, δελτία αποστολής-τιμολόγια), στα οποία είναι υποχρεωτική η αναγραφή του είδους τουλάχιστον κατά γενική κατηγορία, στα τηρούμενα βιβλία.

γ. Θα προβεί σε διασταυρωτικούς ελέγχους των ανωτέρω τιμολογίων, ως προς τις διακινηθείσες ποσότητες, με τις αντίστοιχες ποσότητες που έχουν αναγραφεί στα «πιστοποιητικά διακίνησης», που εκδίδονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες καθώς επίσης και με τις εγγραφές στα βιβλία των σφαγείων.

Επισημαίνεται ότι, η απαρίθμησης των ανωτέρω ελεγκτικών ενεργειών είναι ενδεικτική και επομένως οι ελεγκτές μπορούν να αξιοποιήσουν, οποιοδήποτε στοιχείο προκύψει κατά την διάρκεια του ελέγχου. Χρήσιμη επίσης, θεωρείται η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών.

5. Τέλος, για τα αποτελέσματα των προαναφερομένων ελέγχων σας παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα την υπηρεσία μας. Εφόσον προκύψουν παραβάσεις που ανάγονται στην αρμοδιότητα των λοιπών υπηρεσιών που κοινοποιείται το παρόν να τις γνωστοποιήσετε στις αντίστοιχες υπηρεσίες νομαρχιακού επιπέδου για τις δικές τους κατά λόγω αρμοδιότητας ενέργειες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο