Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-09-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β' 1134127 ΕΞ 2017 Τροποποιήσεις των διατάξεων εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 αναφορικά με την Καταγωγή των Εμπορευμάτων

(Τροποποιήσεις των διατάξεων εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 αναφορικά με την Καταγωγή των Εμπορευμάτων)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 13/09/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β' 1134127 ΕΞ2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Γ. Μπουργανού
Τηλέφωνο:210 69 87 493
Fax:210 69 87 506
E-Mail:[email protected]
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις των διατάξεων εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 αναφορικά με την Καταγωγή των Εμπορευμάτων»


ΣΧΕΤ : 1) Η υπ' αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β' 1082376 ΕΞ 2016/31.5.2016 εγκύκλιος (Οδηγίες αναφορικά με την Καταγωγή των Εμπορευμάτων. Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (UCC) - Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 και Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, σχετικά με τη θέσπιση και τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα).
2) Η υπ' αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1073504 ΕΞ 2016/12.5.2016 εγκύκλιος (Δηλώσεις Προμηθευτή - Πιστοποιητικά Πληροφοριών INF 4, στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα)

Α. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με τις οποίες είχαν παρασχεθεί οδηγίες αναφορικά με την Καταγωγή των Εμπορευμάτων και τις Δηλώσεις Προμηθευτή στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (σχετικά άρθρα 57-126 του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ 2015/2447 της Επιτροπής), σας κοινοποιούμε τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/989 (L149/13-06-2017), για την διόρθωση και τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

Οι διορθώσεις και τροποποιήσεις αφορούν:

α) τα άρθρα 57, 62, 67, 68, 69, 70 , 73, 75, 77, 80, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 102, 110, 119 και 126 και β) τα παραρτήματα 22-02 ,22- 06, 22-07, 22-09, 22-13, 22-14, 22-16 και 22-18.

Β. Κυριότερες τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447:

Το κείμενο του άρθρου 62, σχετικά με τη Δήλωση τακτικού προμηθευτή, αντικαταστάθηκε και τώρα δίνεται η δυνατότητα μια ενιαία δήλωση τακτικού προμηθευτή να καλύπτει τόσο τα εμπορεύματα που έχουν ήδη παραδοθεί έως την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης όσο και τα εμπορεύματα που πρόκειται να παραδοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο (ενώ στο παρελθόν οι δηλώσεις τακτικού προμηθευτή κάλυπταν μόνο προγενέστερη ή μεταγενέστερη περίοδο).

Το κείμενο της παραγράφου 1, του άρθρου 67, σχετικά με την άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα, διορθώθηκε και συμπεριλήφθηκαν και οι επαναποστολείς ως οικονομικοί φορείς που μπορούν να λάβουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα, προκειμένου να αντικαθιστούν τις δηλώσεις καταγωγής που έχουν συνταχθεί από εγκεκριμένους εξαγωγείς με αποδεικτικά καταγωγής αντικατάστασης.

Το κείμενο της παραγράφου 2, του άρθρου 69, σχετικά με την αντικατάσταση των αποδεικτικών προτιμησιακής καταγωγής που έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί εκτός του πλαισίου του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) της Ένωσης, αντικαταστάθηκε και τώρα δίνεται η δυνατότητα στους εγγεγραμμένους εξαγωγείς να μπορούν να αντικαθιστούν με βεβαιώσεις καταγωγής αντικατάστασης τον ίδιο τύπο αποδεικτικών καταγωγής με τους εγκεκριμένους εξαγωγείς (στο παρελθόν ο εγγεγραμμένος εξαγωγέας δεν είχε το δικαίωμα να αντικαθιστά με βεβαιώσεις καταγωγής αντικατάστασης άλλα αποδεικτικά καταγωγής πέραν των βεβαιώσεων καταγωγής). Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στο εδάφιο ε), της παραγράφου 2, του εν λόγω άρθρου, υπάρχει μεταφραστικό λάθος : αναγράφεται εγκεκριμένος εξαγωγέας αντί για εγγεγραμμένος εξαγωγέας.

Το σωστό κείμενο του εδαφίου ε) είναι: «βεβαίωση καταγωγής αντικατάστασης που συντάσσεται από εγγεγραμμένο εξαγωγέα ο οποίος αποστέλλει εκ νέου τα εμπορεύματα»

Το άρθρο 85, σχετικά με την διαδικασία εγγραφής στα κράτη μέλη και τις διαδικασίες κατά την εξαγωγή εφαρμοστέες κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή του συστήματος εγγεγραμμένων εξαγωγέων, προβλέπει πλέον ότι οι εγκεκριμένοι εξαγωγείς θα μπορούν να συντάσσουν δηλώσεις τιμολογίου για τους σκοπούς της διμερούς σώρευσης έως την 31 Δεκεμβρίου 2017 (όπως και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών αντίστοιχα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 έως την 31 Δεκεμβρίου 2017 για τους σκοπούς της διμερούς σώρευσης στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων).

Το παράρτημα 22-06, σχετικά με την αίτηση εγγραφής στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων αντικαταστάθηκε : η θέση 2 του εντύπου της αίτησης, είναι πλέον προαιρετική (διότι στη θέση 1 του εντύπου της αίτησης ζητείται ήδη η υποβολή των βασικών στοιχείων επικοινωνίας) και προστέθηκε και η υποσημείωση 3 σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση επικύρωσης του εντύπου της αίτησης με υπογραφή ή σφραγίδα, σε περίπτωση που ο εξαγωγέας υποβάλει την αίτηση εγγραφής κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας.

Στα παραρτήματα 22-02 (Πιστοποιητικό πληροφοριών INF 4 και αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού πληροφοριών INF 4) και 22-14 (Πιστοποιητικό καταγωγής για ορισμένα προϊόντα που υπάγονται σε μη προτιμησιακά ειδικά καθεστώτα εισαγωγής), διευκρινίζεται ότι είναι επίσης δυνατή η χρήση των παλαιότερων εκδόσεων των εντύπων έως την 1η Μαΐου 2019 ή μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις έχουν ενσωματωθεί στο ενοποιημένο κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, το οποίο μπορείτε να συμβουλεύεστε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ^ Το δίκαιο της ΕΕ και σχετικά έγγραφα ^ Ενοποιημένες πράξεις.

Υπενθυμίζουμε ότι το ενοποιημένο κείμενο αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει νομική ισχύ όπως τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex.

Γ.Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται για τη ενημέρωση των μελών τους.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο