Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-2017 ]

Αριθμ. ΥΦ. ΟΙΚ. 0001234 ΕΞ 2017 Καθορισμός της λειτουργίας της Διαρκούς Επιτροπής με την ονομασία «Συντονιστική Επιτροπή για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση της Βάσης Δεδομένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων», του άρθρου 71 του ν. 4484/2017.

(Καθορισμός της λειτουργίας της Διαρκούς Επιτροπής με την ονομασία «Συντονιστική Επιτροπή για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση της Βάσης Δεδομένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων», του άρθρου 71 του ν. 4484/2017.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. ΥΦ. ΟΙΚ. 0001234 ΕΞ 2017
 
(ΦΕΚ Β' 3159/11-09-2017)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
1) του άρθρου 71 του ν. 4484/2017 (Α΄110),
2) των άρθρων 13-15 του ν.2960/1999,
3) των του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
4) του Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,
5) του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210): «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
6) της υπ΄ αριθμ. ΥΑ ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (Β΄3696/ 2016) απόφασης: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

2. Την ανάγκη καθορισμού της λειτουργίας της Επιτροπής.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Οι συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής με ονομασία «Συντονιστική Επιτροπή για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση της Βάσης Δεδομένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων», του άρθρου 71 του ν. 4484/2017, γίνονται ως εξής:

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται προκειμένου να ανταποκριθεί στους στόχους της. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, ο οποίος καθορίζει την ημερήσια διάταξη, καθώς και τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης.

2. Για τη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Επιτροπής υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως μία (1) εβδομάδα πριν τη συνεδρίαση αυτής.

3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να προσκαλεί κατά την κρίση του στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Κυβερνητικά στελέχη και Φορείς του Δημοσίου τομέα, υπηρεσιακούς παράγοντες, ειδικούς εμπειρογνώμονες, φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλα πρόσωπα που μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη εκτέλεση του έργου της.

4. Η Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της, ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και ενημερώνεται με εισηγήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία. Οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην Επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχεία που τους ζητείται.

5. Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

6. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στης Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο