Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-08-2004 ]

ΠΟΛ.1090/12.8.2004 Φορολογική μεταχείριση των κερδών αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων από τη ναύλωση πλοίων τους για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων.

(Φορολογική μεταχείριση των κερδών αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων από τη ναύλωση πλοίων τους για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1065578/10959/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ.:1090

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των κερδών αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων από τη ναύλωση πλοίων τους για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α'), τα καθαρά κέρδη από τη ναύλωση των κρουαζιερόπλοιων των αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων, που έχουν ανακηρυχθεί ανάδοχοι από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε., προσδιορίζονται με πολλαπλασιασμό των εσόδων (αμοιβών) από τη ναύλωση με το συντελεστή καθαρού κέρδους δέκα τοις εκατό (10%) με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν ασκούν κατά το χρόνο αυτόν άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Ως ακαθάριστα έσοδα (αμοιβές) από τη ναύλωση λαμβάνονται αυτά που προκύπτουν από τα συμφωνητικά ναυλώσεως, που θα πρέπει να κατατίθενται στην αρμόδια ΔΟΥ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κατάρτισή τους. Τα συμφωνητικά ναυλώσεως που έχουν καταρτισθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δηλαδή μέχρι τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (4.8.2004), θα πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια ΔΟΥ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία.

Τα προκύπτοντα καθαρά κέρδη φορολογούνται με συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), ο οφειλόμενος δε φόρος καταβάλλεται εφάπαξ με δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΟΥ Φορολογίας Πλοίων Πειραιά μέχρι τη 10η Αυγούστου 2004. Ηδη, με την υπ' αριθ. 1064159/10935/Β0012/Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η προθεσμία αυτή παρατάθηκε μέχρι τις 25 Αυγούστου 2004.
Με την καταβολή του παραπάνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των παραπάνω επιχειρήσεων, οι οποίες δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και στοιχεία για έσοδα από τη ναύλωση των κρουαζιερόπλοιων.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι οι Λιμενικές Αρχές υποχρεούνται να αρνηθούν τη χορήγηση άδειας απόπλου για τα πλοία που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, αν δεν προσκομισθεί σε αυτές βεβαίωση του προϊσταμένου της πιο πάνω ΔΟΥ για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου.

3. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε. (εφεξής ΑΘΗΝΑ 2004), καθώς και εταιρείες που διαχειρίζονται κρουαζιερόπλοια, τα οποία κατά τον ελλιμενισμό τους στο λιμάνι του Πειραιά, θα χρησιμοποιηθούν ως πλωτά ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων μας γνώρισαν, ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, ως ανάδοχοι των θέσεων ελλιμενισμού έχουν ανακηρυχθεί από την ΑΘΗΝΑ 2004, όχι αλλοδαπές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις των υπόψη κρουαζιερόπλοιων, αλλά διαχειρίστριες εταιρείες τους ή οι πράκτορες των πλοίων αυτών ή άλλες επιχειρήσεις στις οποίες έχουν ναυλωθεί αυτά.

4. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των υπόψη αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών από τις πιο πάνω υπηρεσίες που θα παρέχουν, είναι ιδιαίτερα δυσχερής (λήψη δικαιολογητικών δαπανών, επιμερισμός γενικών εξόδων κ.λπ.), και περαιτέρω, για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης όλων των εταιρειών που θα διαθέσουν τα πλοία τους για την κάλυψη των αναγκών διαμονής επισκεπτών κατά τη διάρκεια των αγώνων, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι οι αναφερόμενες πιο πάνω διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3259/2004 θα έχουν εφαρμογή και στις αλλοδαπές επιχειρήσεις, για τη διάθεση των κρουαζιερόπλοιων των οποίων, ανάδοχος έχει ανακηρυχθεί άλλη επιχείρηση η οποία συνδέεται με αυτές με κάποιον από τους αναφερόμενους πιο πάνω τρόπους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο