Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-09-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1130961 ΕΞ 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.Ε Π.), καθώς και των Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.Ε Π.), καθώς και των Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 06 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1130961 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ευθυμία Χρήστου
Τηλέφωνο : 210.33.75.194,137,165
FAX: 210-33.75.990
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.Ε Π.), καθώς και των Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Πειραιά και  Θεσσαλονίκης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26, 27, 38 και 41 του ν.4389/2016 (Α΄94), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκδίδουμε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , ως ακολούθως:

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος,

του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

Τμήματα απευθείας υπαγόμενα

στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

ΤΜΗΜΑ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.  Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης

(απευθείας υπαγόμενο στον Προϊστάμενο Δ/νσης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

 

Προϊστάμενος Τμήματος

2.  Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

(απευθείας υπαγόμενο στον Προϊστάμενο Δ/νσης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

 

Προϊστάμενος Τμήματος

3.  Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών (απευθείας υπαγόμενο στον Προϊστάμενο Δ/νσης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

 

Προϊστάμενος Τμήματος

4.  Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογούμενους

(απευθείας υπαγόμενο στον Προϊστάμενο Δ/νσης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

 

Προϊστάμενος Τμήματος

Τμήματα Ελέγχου

της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Α΄

ΤΜΗΜΑ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.  Τμήμα Ελέγχου Α΄

Προϊστάμενος Τμήματος

2.  Τμήμα Ελέγχου Β΄

Προϊστάμενος Τμήματος

3.  Τμήμα Ελέγχου Γ΄

Προϊστάμενος Τμήματος

4.  Τμήμα Ελέγχου Δ΄

Προϊστάμενος Τμήματος

5.  Τμήμα Ελέγχου Ε΄

Προϊστάμενος Τμήματος

Τμήματα Ελέγχου

της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β΄

ΤΜΗΜΑ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.  Τμήμα Ελέγχου ΣΤ΄

Προϊστάμενος Τμήματος

2.  Τμήμα Ελέγχου Ζ΄

Προϊστάμενος Τμήματος

3.  Τμήμα Ελέγχου Η΄

Προϊστάμενος Τμήματος

4.  Τμήμα Ελέγχου Θ΄

Προϊστάμενος Τμήματος

5.  Τμήμα Ελέγχου Ι΄

Προϊστάμενος Τμήματος

6.  Τμήμα Ελέγχου ΙΑ΄, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Προϊστάμενος Τμήματος


 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Αθηνών

Τμήματα Ελέγχων

της 1ης Υποδιεύθυνσης Ελέγχων

ΤΜΗΜΑ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.  Τμήμα Α1 Ελέγχων

Προϊστάμενος Τμήματος

2.  Τμήμα Α2 Ελέγχων

Προϊστάμενος Τμήματος

3.  Τμήμα Α3 Ελέγχων

Προϊστάμενος Τμήματος

Τμήματα Ελέγχων

της 2ης Υποδιεύθυνσης Ελέγχων

ΤΜΗΜΑ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.  Τμήμα Α5 Ελέγχων

Προϊστάμενος Τμήματος

2.  Τμήμα Α6 Ελέγχων

 

(έναρξη λειτουργίας από 01.08.2017, βάσει της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1106058 ΕΞ2017/07.07.2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.)

 

 

Προϊστάμενος Τμήματος


 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Πειραιά

Τμήματα Ελέγχων

της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Πειραιά

ΤΜΗΜΑ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.  Τμήμα Α1 Ελέγχων

Προϊστάμενος Τμήματος

2.  Τμήμα Α2 Ελέγχων

Προϊστάμενος Τμήματος

3.  Τμήμα Α3 Ελέγχων

Προϊστάμενος Τμήματος


 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Θεσσαλονίκης

Τμήματα Ελέγχων

της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Θεσσαλονίκης

ΤΜΗΜΑ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.  Τμήμα Α1 Ελέγχων

Προϊστάμενος Τμήματος

2.  Τμήμα Α2 Ελέγχων

Προϊστάμενος Τμήματος

3.  Τμήμα Α3 Ελέγχων

Προϊστάμενος Τμήματος1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας

1.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις αναφερόμενες θέσεις, έχουν οι υπάλληλοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες, από τις κείμενες διατάξεις, προϋποθέσεις.
 

Συγκεκριμένα:

α) Οι υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής του άρθρου 26, παρ. 1 και 2 γ) του ν. 4389/2016 (Α΄94), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ειδικότερα, ως Προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:

i) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος, ή

ii) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και κατέχουν το βαθμό Β’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό αυτόν, ή

iii) κατέχουν το βαθμό Α’.

β) Επιπροσθέτως, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 68 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών» της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10.03.2017 (Β΄968) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στα Τμήματα του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (ως Πίνακας 1), καθώς και στα Τμήματα Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης (ως Πίνακες 2., 3. και 4.), προΐστανται υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ως ακολούθως:

β.1.) Τμήματα του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.:

Στο Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της ως άνω απόφασης.

Στα Τμήματα Ελέγχου, στο Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών και Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους , καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών, ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της ως άνω απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 3 του άρθρου 61 της εν λόγω απόφασης.

β.2.) Στα Τμήματα Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών, ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της ως άνω απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 3 του άρθρου 61 της εν λόγω απόφασης.

1.2. Για την εφαρμογή των αναφερόμενων διατάξεων, αλλά και τη μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης του υποψηφίου, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι ά σκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος, αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες.

Στις περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας, οι εν λόγω υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση και το απαιτούμενο βιογραφικό σημείωμα, σχετικές αποφάσεις ή διαταγές που πιστοποιούν το χρόνο άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Κωλύματα υποψηφιότητας

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, υπάλληλος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν τα κωλύματα υποψηφιότητας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του ν.4369/2016 (Α΄33).

Συγκεκριμένα:

α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή σε θέση προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν.3528/2007 (Α΄ 26) αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ως άνω νόμου.

β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή σε θέση προϊσταμένου, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την Υπηρεσία (συμπληρώνει το 67ο έτος της ηλικίας του) εντός ενός έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

3. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 38 του ν.4389/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και οι σχετικές ρυθμίσεις της με αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ2016/08.09.2016 (Β΄2922) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/01.12.2016 (Β΄3985) και ΔΔΑΔ Γ 1063261 ΕΞ 2017/27.04.2017 (Β΄1509)
σχετικές αποφάσεις.

α) Όσον αφορά το κριτήριο «Χρόνος απασχόλησης σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα» (προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα), η προϋπηρεσία αυτή λαμβάνεται υπόψη για τη μοριοδότηση της ομάδας κριτηρίων (β) «Εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης», εφόσον έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία, που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 69/2016 (Α΄127), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν.4369/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο χρόνος απασχόλησης σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα που δεν έχει αναγνωρισθεί, βάσει των κείμενων διατάξεων, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, προσμετράται για τη μοριοδότηση του αντίστοιχου κριτηρίου αξιολόγησης, εφόσον, έως την οριστικοποίηση του πίνακα προκριθέντων υποψηφίων από το αρμόδιο Συμβούλιο επιλογής, ή την έναρξη διεξαγωγής της προβλεπόμενης συνέντευξης, κριθεί η εν λόγω συνάφεια από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα στην αρμόδια υπηρεσία, καλούνται έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων βάσει της παρούσας, να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η συγκέντρωση και προσκόμιση των απαιτούμενων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 69/2016, δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που αποδεικνύει ότι συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, αποτελούν ευθύνη του ιδίου υπαλλήλου.
β) Για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

4. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας

Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α) Θέσεις ευθύνης με ομοειδή χαρακτήρα:

α.1.) Κατά το μέρος που αφορά και μόνο στην υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Ελέγχου των Υποδιευθύνσεων Ελέγχου Α΄ και Β΄, τ ου Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. , οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τέσσερις (4) θέσεις κατ’ ανώτατο όριο.

Για τις λοιπές θέσεις προϊσταμένων τμήματος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. οι υποψήφιοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον χωρίς κανένα περιορισμό.

α.2.) Κατά το μέρος που αφορά και μόνο στην υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών (ως Πίνακας 2.) και Φ.Α.Ε. Πειραιά (ως Πίνακας 3.), οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τέσσερις (4) θέσεις κατ’ ανώτατο όριο, συ νολικά και για τις δύο υπηρεσίες.

Διευκρινίζεται ότι για τις θέσεις του Πίνακα 4. «Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης», οι υποψήφιοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον χωρίς κανένα περ ιορισμό.

β) Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, για την πλήρωση των αναφερόμενων θέσεων ευθύνης, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ισότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr.

Ειδικότερα, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017.

γ) Η αίτηση υποψηφιότητας απαιτείται να φέρει την υπογραφή του υποψηφίου, προκειμένου να είναι έγκυρη [απαιτείται σάρωση της αίτησης, δηλαδή επεξεργασία αυτής μέσω σαρωτή (scanner), πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της]. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται υποχρεω τικά από βιογραφικό σημείωμα (βλ. συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης, συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. H συμπλήρωση των εντύπων (ως ΠΑΡΑΡΤ ΗΜΑ Ι) και (ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται σ ε μορφό τυπο word και όχι χειρόγραφα . Ο υποψήφιος υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία πεδία που αναφέρονται στα υπηρεσιακά και προσωπικά του στοιχεία, καθώς και σε τυπικά, εκπαιδευτικά, επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που κρίνει ότι θα συντείνουν στην ευνοϊκότερη αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του.

δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται υποχρεωτικά από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (βλ. συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III). Η Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται να είναι συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ίδια διεύθυνση. Διευκρινίζεται, ότι απαιτείται σάρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης, δηλαδή επεξεργασία αυτής μέσω σαρωτή (scanner), μετά την υπογραφή της και τη θεώρηση του γνησίου αυτής.

ε) Η εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων ή η μη υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων, κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία επιλογής.

στ) Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

ζ) Η με αρ. πρωτ. 1076448ΕΞ2017/18.05.2017 (Α.Δ.Α.: ΩΒΥ5Η-ΣΔΣ) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), καθώς.…...., της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,
καταργείται και οι αιτήσεις υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σε συνέχεια αυτής, δεν θα ληφθούν υπόψη.

5. Γνωστοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφ έροντος

α) Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. www.aade.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

β) Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών, η παρούσα αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων κάθε Υπηρεσίας.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο