Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-08-2004 ]

ΠΟΛ.1088/10.8.2004 Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το ΦΠΑ

(Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το ΦΠΑ )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1065324/3649/647/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.:1088

ΘΕΜΑ: Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.

Με αφορμή υπομνήματα των εξαγωγικών φορέων, τα οποία αναφέρονται σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διαδικασία θεώρησης του «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου απαλλαγής από το Φ.Π.Α.» και για τη διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων των ΔΟΥ και των συναλλασσομένων επιχειρήσεων υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Εισαγωγή
Για την έκδοση της ΑΥΟ η χώρα μας έθεσε σε εφαρμογή τη διαδικασία της διαβούλευσης του άρθρου 29 της Οδηγίας και μετά από έγκρισή της από τη Συμβουλευτική Επιτροπή ΦΠΑ, οι διατάξεις της εφαρμόζονται στη χώρα μας από 2 Αυγούστου 1993.
Η απόφαση προβλέπει τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκειμένους στο φόρο εγκαταστημένους σε άλλο Κ-Μ (ενδοκοινοτικές παραδόσεις), καθώς και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών.
Με τη διαδικασία αυτή αποφεύγεται η εκταμίευση για πληρωμή του ΦΠΑ στους προμηθευτές των αγαθών και στους παρέχοντες τις υπηρεσίες με αποτέλεσμα οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, να γίνονται πιο ανταγωνιστικές.

B. Οριο απαλλαγής

1. Το χορηγούμενο όριο απαλλαγής δε μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιεί ο δικαιούχος κατά τη διάρκεια της προηγούμενης της αίτησης δωδεκάμηνης χρονικής ή δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου (άρθρο 3, ΑΥΟ).

2. Οι νέες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν για πρώτη φορά εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση ορίου απαλλαγής μετά την πάροδο τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου, αφότου άρχισαν να πραγματοποιούν τις παραπάνω πράξεις και να λαμβάνουν το όριο της συνολικής αξίας αυτών. Στη συνέχεια, αιτήσεις για αναπροσαρμογή του ορίου μπορούν να υποβάλλουν στους επόμενους μήνες, ακόμη και κάθε μήνα, μέχρι τη συμπλήρωση της πρώτης δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου, εφόσον το όριο που χορηγήθηκε με την αμέσως προηγούμενη αίτηση έχει εξαντληθεί (άρθρο 1, ΑΥΟ).

3. Προκειμένου για επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ή μετατροπή και δεν έχουν συμπληρώσει πλήρη δωδεκάμηνη χρονική ή διαχειριστική περίοδο το όριο της απαλλαγής υπολογίζεται λαμβανομένης υπόψη της συνολικής αξίας των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών που έχουν πραγματοποιηθεί από τη νέα επιχείρηση, από της σύστασης της μέχρι τον προηγούμενο της υποβολής της αίτησης μήνα, προσαυξανόμενης με την αξία των πράξεων που είχαν πραγματοποιηθεί από κάθε μία από τις επιχειρήσεις που μετατράπηκαν ή συγχωνεύθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση της πλήρους δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου (παρ. 3. άρθρο 3, ΑΥΟ).

4. Επισημαίνουμε ότι, στις περιπτώσεις που ΕΔΔΑ χρησιμοποιήθηκαν πέραν της δωδεκάμηνης περιόδου για την οποία είχαν θεωρηθεί, λόγω μη εξάντλησης του ορίου απαλλαγής, όπως έχει γίνει δεκτό για διευκόλυνση των επιχειρήσεων, δεν επιβάλλονται κυρώσεις και το όριο που χρησιμοποιήθηκε μετά τη λήξη της δωδεκάμηνης ισχύος του ΕΔΔΑ αφαιρείται από αυτό της επόμενης περιόδου (ΠΟΛ.1296/1994 ΕΔΥΟ).

Γ. Διαδικαστικά θέματα για τη θεώρηση του ΕΔΔΑ
1. Η διαδικασία απαλλαγής καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΑΥΟ και του άρθρου 1 της , όταν πρόκειται για θεώρηση δύο σειρών του ΕΔΔΑ.
2. Στις περιπτώσεις εκείνες που οι εξαγωγείς υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ αίτηση για θεώρηση ΕΔΔΑ, χωρίς να έχουν παραλάβει από τα Τελωνεία τα αντίτυπα 3 των ΕΔΕ μέχρι τη λήξη της δωδεκάμηνης χρονικής ή δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, ενώ έχουν πραγματοποιήσει τις εξαγωγές, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8, Ν.1599/1986) και να δηλώνουν:

Την αξία των συνολικών εξαγωγών που πραγματοποίησαν την προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο συμπεριλαμβανομένης και της αξίας των εξαγωγών που πραγματοποίησαν σ' αυτήν την περίοδο, για τις οποίες δεν έχουν ακόμη παραλάβει τις εν λόγω διασαφήσεις (αντίτυπο 3 του ΕΔΕ), με την προϋπόθεση ότι, αυτές έχουν εκδοθεί πριν τη λήξη της δωδεκάμηνης περιόδου και ότι θα τις προσκομίσουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από τη λήξη της δωδεκάμηνης περιόδου.

Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η ΔΟΥ μπορεί να χορηγεί όριο απαλλαγής για το σύνολο των εξαγωγών της προηγούμενης δωδεκάμηνης περιόδου. (Ανάλυση στην παρ. 1 της ΕΔΥΟ).

3. Περαιτέρω, στις εξαιρετικές περιπτώσεις απώλειας του αντιτύπου 3 του ΕΔΕ οδηγίες έχουν παρασχεθεί με την εγκύκλιο για τα εναλλακτικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την απόδειξη της οριστικής εξαγωγής των αγαθών.

4. Υπενθυμίζουμε ότι οι ειδικές συγκεντρωτικές ετήσιες καταστάσεις για τις απαλλασσόμενες συναλλαγές αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:


Δ/νση 30η - Εφαρμογών Η/Υ
Τμήμα Β'
Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
ΤΚ 183 46 - ΜΟΣΧΑΤΟ


5. Παρακαλούμε, για την εφαρμογή των προαναφερομένων, καθώς και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί με εγκυκλίους, με ευθύνη των αρμοδίων προϊσταμένων και επιθεωρητών των ΔΟΥ, ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις στη θεώρηση των ΕΔΔΑ και να διευκολυνθεί και ενισχυθεί η δραστηριότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται για τη θεώρηση του ΕΔΔΑ πρέπει να γίνεται κατά προτεραιότητα, με σκοπό την άμεση παράδοση των θεωρηθέντων δελτίων στον ενδιαφερόμενο.
Σε καμία, όμως, περίπτωση ο έλεγχος και η θεώρηση αυτών δεν θα υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
Εξάλλου, με τη θεώρηση των ΕΔΔΑ διευκολύνεται και το έργο των Υπηρεσιών, αφού περιορίζεται σημαντικά ο αριθμός των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ, λόγω εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο