Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-09-2017 ]

Αριθμ. οικ. 68415/28223/2017 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της

(Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. οικ. 68415/28223

(ΦΕΚ Β' 3040/05-09-2017)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α'/22-6-2016) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 27, καθώς και την παράγραφο 7 του άρθρου 85, αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/7-6-2010) και συγκεκριμένα των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και των άρθρων 186 παρ. ΙΙ περ. Α20', 159 παρ. 1 περ. ιβ' και 283 παρ.3 του ίδιου νόμου.

3. Το προεδρικό διάταγμα με αριθμό π.δ. 147/2010, «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών», (Φ.Ε.Κ. 240/ Α'/27-12-2010).

4. Την απόφαση με αριθμό 827/2014 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας Εκούσια Δικαιοδοσία, σύμφωνα με την οποία ανακηρύσσεται Περιφερειάρχης Ιόνιων Νησιών ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΝ.Α.Σ.Α.» Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

5. Το από 09-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας του νεοεκλεγέντος Περιφερειάρχη Ιόνιων Νησιών Θεόδωρου Γαλιατσάτου.

6. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/ Α709-03-1999) και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού (Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης).

7. Την υπ' αριθμ. 26226/03-03-2017 (ΦΕΚ 117/Υ.Ο.Δ.Δ./ 13-03-2017) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1) Συστήνεται στην έδρα της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών Συστήνεται στην έδρα της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016, Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι:
1. Ο Περιφερειάρχης Ιόνιων Νησιών ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
2. Ο Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Επιχειρηματικότητας, Επενδύσεων και Εμπορίου.
3. Η Προϊσταμένη της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών.
4. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών.
5. Ο Γενικός διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών.
6. Ο Γενικός διευθυντής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών.
7. Ένας εκπρόσωπος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ιόνιων Νησιών.
8. Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
9. Ένας εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ελλάδας.
10. Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
11. Ένας εκπρόσωπος Τραπεζών.

2) Της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Ιόνιων Νησιών ή ο νόμιμος αναπληρωτής του που ορίζεται η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

3) Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.

Άρθρο 2
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής


Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για έκδοση:

1. Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016, σύμφωνα με το άρθρο 23 αυτού.

2. Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς και για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.

3. Αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 ή των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
i) αφορούν παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας,
ii) εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
iii) σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων.

4. Αποφάσεων πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 ή των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
i) εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
ii) σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων.
iii) αφορούν ιδιαίτερα χαμηλό ενισχυόμενο κόστος, σύμφωνα με την πιστοποίηση του οργάνου ελέγχου, ήτοι μικρότερο του 60% του ενισχυόμενου κόστους της εγκριτικής απόφασης.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων


1. Αρμόδια για την εισήγηση των θεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης είναι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών.

2. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών συντάσσει για την Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις.

3. Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών που χειρίζονται το εκάστοτε εξεταζόμενο θέμα.

4. Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτής βοηθός Γραμματέας ο οποίος επικουρεί τον Γραμματέα κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών ή άλλης Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών. Ο Γραμματέας και ο Αναπληρωτής βοηθός Γραμματέας είναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε Γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός λειτουργίας της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής γίνονται στην έδρα της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα εντός ή πέρα από το ωράριο των Δημοσίων Υπηρεσιών.

2. Η ημερήσια διάταξη, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, μαζί με τις αντίστοιχες εισηγήσεις των εισηγητών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσης απόφασης.

3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

4. Οι Γραμματείς της Επιτροπής τηρούν πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά μετά τη σύνταξή τους κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στα παρασταθέντα στη συνεδρίαση μέλη, τα οποία εντός πέντε (5) ημερών δύνανται να διατυπώσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, διαφορετικά τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη τους. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής. Η διαδικασία έγκρισης των πρακτικών ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Οι Γραμματείς μεριμνούν για την κοινοποίηση των Πρακτικών στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Τα υπογεγραμμένα πρακτικά καθώς και τα σχέδια των εισηγήσεων τηρούνται στο αρχείο της Γραμματείας.

5. Η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής.

6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Η αποστολή της πρόσκλησης, των εισηγήσεων και κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 5

Η συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιόνιων Νησιών που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής τα μέλη, σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στους νόμους 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

2. Στα μέλη και τους εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης (ν. 3213/2003, όπως ισχύει).

Άρθρο 7

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, πέραν αυτής για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 26226/3.3.2017 (ΦΕΚ 117/Υ.Ο.Δ.Δ./13-03-2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 10 Αυγούστου 2017

Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο