Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-08-2004 ]

ΠΟΛ.1087/10.8.2004 Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αθεώρητα, εκ παραδρομής, τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων.

(Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αθεώρητα, εκ παραδρομής, τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1065253/4609/521/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η Κ.Β.Σ.
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1087

ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αθεώρητα, εκ παραδρομής, τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων.

Με αφορμή σχετικά με το θέμα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με προβλήματα που προέκυψαν στις Δ.Ο.Υ. για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41 του κώδικα Φ.Π.Α. (N. 2859/2000) οι αγρότες οι οποίοι υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., λαμβάνουν με τους κατ΄ αποκοπήν συντελεστές επιστροφή Φ.Π.Α. η οποία αντισταθμίζει το Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις εισροές τους.

2. Με την Π.953/64/3.2.88/ Α.Υ.Ο. προβλέπεται ότι η επιστροφή του Φ.Π.Α. με τους κατ΄ αποκοπήν συντελεστές στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος γίνεται από τις Δ.Ο.Υ. με βάση τα εκδοθέντα προς αυτούς κατά το προηγούμενο έτος φορολογικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων τους και της παροχής των υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά είναι τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ.

3. Από τα φορολογικά στοιχεία που απαιτούνται για την επιστροφή του Φ.Π.Α. θεωρημένα είναι μόνο τα οριζόμενα ρητά από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Ειδικά για τα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων, που εκδίδονται προς αγρότες του ειδικού καθεστώτος επιβλήθηκε με την Α.Υ.Ο. αρ.1065732/529/0015/ η υποχρέωση θεώρησής τους ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί η έκδοση άλλου θεωρημένου στοιχείου για την ίδια συναλλαγή (δελτίου αποστολής κ.λ.π.).

4. Επίσης με βάση τις διατάξεις της ΑΥΟΟ , οι επιτηδευματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης αυτής, εκδίδουν μεταξύ των άλλων φορολογικών στοιχείων και τα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων νομίμως αθεώρητα (αδιάτρητα), θέτοντας επί αυτών την ένδειξη «αθεώρητα βάσει της ΑΥΟΟ ».

Τα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων μπορεί να φέρουν νόμιμα προεκτυπωμένες και τις ενδείξεις «αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. » ή «αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. » ή «αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002 », τις ενδείξεις δηλαδή των αποφάσεων περί αθεώρητων φορολογικών στοιχείων που κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με την ΑΥΟΟ , με την οποία παρασχέθηκε η δυνατότητα αυτή.

Επί πλέον σημειώνουμε ότι, τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά, με βάση τις διατάξεις της ΑΥΟΟ , φέρουν ειδική σήμανση από ειδικό φορολογικό μηχανισμό του N. 1809/1988 και δεν απαιτείται η αναγραφή της ένδειξης «αθεώρητα βάσει της ΑΥΟΟ », στην περίπτωση αυτή. Επομένως τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων που φέρουν τις ως άνω ενδείξεις (αθεώρητα βάσει της ΑΥΟΟ ή ή ή ΠΟΛ.1166/29.5.2002 ) ή την ειδική συμβολοσειρά σήμανσης, αποτελούν νόμιμα παραστατικά για την επιστροφή του Φ.Π.Α., στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

5. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 5 του άρθρου 5 του N. 2523/1997, κατ΄ εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιμο για αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρημένων, εφόσον έχουν εκδοθεί από παραδρομή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. η παράλειψη αυτή, πριν από τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο. Στην περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών και προκειμένου να τύχουν επιστροφής του Φ.Π.Α. οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τα στοιχεία αυτά, καθόσον δεν είναι υπεύθυνοι για την έκδοση αθεώρητων τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων από τους εμπόρους αγοραστές γίνεται δεκτό να πραγματοποιείται από τις Δ.Ο.Υ. επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και με αθεώρητα «εκ παραδρομής» τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων τα οποία έχουν καταχωρηθεί από τον εκδότη στα βιβλία του και έχει γίνει γνωστοποίηση της παράλειψης θεώρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για την πραγματοποίηση της επιστροφής του Φ.Π.Α. κατά τα ανωτέρω, η επιχείρηση η οποία έχει εκδώσει εκ παραδρομής το αθεώρητο στοιχείο θα χορηγεί στον αγρότη φωτοαντίγραφο της κατατεθείσας στη Δ.Ο.Υ. δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του N. 2523/1997 με την οποία γνωστοποίησε τα στοιχεία τα οποία εκ παραδρομής εξέδωσε αθεώρητα. Το φωτοαντίγραφο αυτό θα επισυνάπτει ο αγρότης στο αθεώρητο τιμολόγιο αγοράς, που έλαβε, προκειμένου να τύχει επιστροφής του Φ.Π.Α. με τους κατ΄ αποκοπήν συντελεστές ( άρθρο 41 Ν. 2859/2000).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, οι Δ.Ο.Υ. στις οποίες υπάγονται οι εκδότες των αθεώρητων τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων θα πρέπει να ελέγχουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων για την επιβολή ή μη των σχετικών κυρώσεων στους υπόχρεους, καθόσον η μη επιβολή προστίμων για την έκδοση αθεώρητων στοιχείων προϋποθέτει το στοιχείο της «παραδρομής», η οποία πρέπει να είναι πραγματική και όχι προσχηματική και κατά συνέπεια κάθε δήλωση (παραδρομής) εκτιμάται ως πραγματικό γεγονός από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο