Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-08-2017 ]

Αριθμ. οικ. 35435/2067/27.7.2017 Καθορισμός του ύψους χρηματοδότησης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για το έτος 2017.

(Καθορισμός του ύψους χρηματοδότησης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για το έτος 2017.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αριθμ. οικ.35435/2067/27.7.2017

(ΦΕΚ Β' 2962/29-8-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 6 του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α’58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24 και 77 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

4. Τις διατάξεις άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α’ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. Υ29/9.10.2015 (Β’2168) απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. Φ.80000/ οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β’ 2371) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)»

10. Την υπ’αριθμ 25/15.6.2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ (απόφαση 221) (ΑΔΑ: 6552465ΧΠΙ-ΗΨΙ).

11. Την υπ’αριθμ. 29642/1110/4.7.2017 οικονομική έκθεση του Τμήματος των Αναλογιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων για τους τρείς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

12. Την αριθμ. 32271/1837/19.7.2017 εισήγηση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

13. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρισης του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως αυτή διατυπώθηκε κατά την αριθ. 50η/6.7.2017 συνεδρίαση της Επιτροπής.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού διότι η δαπάνη ύψους τριακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (395.000.000,00 €) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών/Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) οικονομικού έτους 2017. Η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/β Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» είναι εντός των ορίων του Προϋπολογισμού έτους 2017 του Α.Κ.Α.ΓΕ. (Κ.Υ.Α.: Φ.ΑΚΑΓΕ/οικ.56600/2089/28.12.2016/ΑΔΑ:7ΜΨ0465Θ1Ω-ΡΥ5) με όριο της δαπάνης για το έτος 2017 τα 395 εκ. ευρώ.

15. Την με αριθμ. Δ.Υ./31.1.2017 (ΑΔΑ:6Η4Ι465Θ1Ω-ΑΡΙ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 2499/α «Επιχορηγήσεις σε Φ.Κ.Α. για κάλυψη ελλειμμάτων».

16. Η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/α «Επιχορηγήσεις σε Φ.Κ.Α. για κάλυψη ελλειμμάτων» είναι εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το ΜΠΔΣ 2018-2021. Διευκρινίζεται ότι το όριο της δαπάνης για το έτος 2017 έχει τεθεί στα 395 εκ. ευρώ,

αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση του ποσού των τριακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (395.000.000,00 €) για την κάλυψη μέρους του ελλείμματος του Κλάδου Σύνταξης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών. Το ποσό θα μεταφερθεί σε τέσσερις δόσεις, ως εξής:

Η πρώτη δόση ποσού εκατό εκατομμυρίων ευρώ (100.000.000,00 €), στις 25.09.2017,

Η δεύτερη δόση ποσού εκατό εκατομμυρίων ευρώ, (100.000.000,00 €), στις 25.10.2017,

Η τρίτη δόση ποσού εκατό εκατομμυρίων ευρώ, (100.000.000,00 €), στις 24.11.2017,

Η τέταρτη δόση ποσού ενενήντα πέντε εκατομμυρίων, (95.000.000,00 €), στις 15.12.2017,

2. Η μεταφορά του ποσού στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). θα γίνει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης-Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. λογ. 261 45 156), με έκδοση επιταγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β’ 2371) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 22 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο