Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2017 ]

Αρ. πρωτ.: 85320 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου78 του Ν.4399/2016, για την οικειοθελή - κατόπιν αιτήσεως του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, έντοκη επιστροφή προκαταβολής που χορηγήθηκε: ι)στο πλαίσιο της περίπτωσης α(ϊϊϊ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3299/2004 ή ιι) της περίπτωσης α' της παρ. και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 35/2011 για τα επενδυτικά σχέδια του 3908/2011

(Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου78 του Ν.4399/2016, για την οικειοθελή - κατόπιν αιτήσεως του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, έντοκη επιστροφή προκαταβολής που χορηγήθηκε: ι)στο πλαίσιο της περίπτωσης α(ϊϊϊ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3299/2004 ή ιι) της περίπτωσης α' της παρ. και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 35/2011 για τα επενδυτικά σχέδια του 3908/2011)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 1 - 08 - 2017
Αρ. Πρωτ.:85320

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ και ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων
Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ
Τηλέφωνο: 210 333 2125

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου78 του Ν.4399/2016, για την οικειοθελή - κατόπιν αιτήσεως του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, έντοκη επιστροφή προκαταβολής που χορηγήθηκε: ι)στο πλαίσιο της περίπτωσης α(ϊϊϊ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3299/2004 ή ιι) της περίπτωσης α' της παρ. και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 35/2011 για τα επενδυτικά σχέδια του 3908/2011.


ΓΙΑ ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΘΕΜΑ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ι. Στο άρθρο 78 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Ν. 3299/2004 (Α' 261) και του Ν. 3908/2011 (Α' 8)» παράγραφος 2, του Ν.4399/2016, ορίζεται ότι:

«2.α. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγήθηκε, σύμφωνα με την περίπτωση α(ϊϊϊ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3299/2004 ή την περίπτωση α' της παρ. και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 35/2011 (Α' 88), επιστρέφεται, εντόκως κατόπιν αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσό των αναλογούντων τόκων υπολογίζεται από την ημερομηνία χορήγησης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής. Το ύψος του επιτοκίου είναι σταθερό και ορίζεται ως το μέσο επιτόκιο του 2016, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 794/2004, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 271/2008 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2008. Η ως άνω προκαταβολή μπορεί να επιστραφεί άτοκα μόνο σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας υλοποίησης της επένδυσης, για λόγους ανωτέρας βίας από φυσικά φαινόμενα, οι οποίοι τεκμηριώνονται επαρκώς και συνδέονται άμεσα με την αδυναμία υλοποίησης. β) Μετά την κατάθεση των σχετικών παραστατικών πληρωμής του επιστρεφόμενου ποσού, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αποδεσμεύεται η υποβληθείσα εγγυητική επιστολή. Με την ίδια αίτηση, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ζητήσει και την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής.». 

2. Με την ανωτέρω διάταξη, ο νομοθέτης του Ν.4399/2016 ρυθμίζει όλα τα ζητήματα του εφαρμοζόμενου επιτοκίου για την έντοκη επιστροφή προκαταβολής, καθώς και τις περιπτώσεις άτοκης επιστροφής της προκαταβολής καθώς και τις σχετικές γι' αυτό προϋποθέσεις.

3. Πιο συγκεκριμένα:

3.1. Σε περιπτώσεις οικειοθελούς - κατόπιν αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, επιστροφής της χορηγηθείσας προκαταβολής της επιχορήγησης, ορίζεται ότι αυτή γίνεται εντόκως. Το ποσό των αναλογούντων τόκων υπολογίζεται από την ημερομηνία χορήγησης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία υποβολής από το φορέα, της αίτησης για επιστροφή της.

Το ύψος του επιτοκίου είναι σταθερό και ορίζεται ως το μέσο επιτόκιο του 2016, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 794/2004, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 271/2008 της Επιτροπής της 30 Ιανουαρίου 2008.

3.2. Το σταθερό αυτό επιτόκιο, εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία χορήγησης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία υποβολής από το φορέα της αίτησης επιστροφής της. Το επιτόκιο αυτό εφαρμόζεται με τη μέθοδο του ανατοκισμού μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής της. Ο τόκος που έχει γεννηθεί κατά το προηγούμενο έτος υπόκειται σε τοκισμό σε κάθε μεταγενέστερο έτος.

3.3. Δεδομένου ότι το επιτόκιο ορίζεται ότι είναι σταθερό, το καθορισμένο κατά τα αναλυόμενα στο επόμενο σημείο 3.4 ετήσιο επιτόκιο 1,0083, θα εφαρμόζεται για όλες τις περιπτώσεις οικειοθελούς - κατόπιν αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου έντοκης επιστροφής της προκαταβολής της επιχορήγησης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία χορήγησης της προκαταβολής και από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την επιστροφή της .

3.4. Το σταθερό αυτό επιτόκιο, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω διάταξη ορίζεται ως το μέσο επιτόκιο του 2016 , σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 794/2004, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 271/2008 της Επιτροπής της 30 Ιανουαρίου 2008.

Ο προσδιορισμός των επιτοκίων ανάκτησης των παράνομων κρατικών ενισχύσεων που δεν είναι συμβατές με το άρθρο 88 παρ.3 της συνθήκης των ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 794/2004, γίνεται από την Ε. Επιτροπή ως εξής: Η Επιτροπή καθορίζει για κάθε έτος - με ορισμένες μεθόδους, τα βασικά επιτόκια για όλο το συγκεκριμένο έτος, και σε αυτά προσθέτει 100 μονάδες βάσης, και τα προκύπτοντα με αυτή τη διαδικασία επιτόκια ορίζονται από την Επιτροπή ότι είναι τα επιτόκια ανάκτησης των παράνομων κρατικών ενισχύσεων που δεν είναι συμβατές με το άρθρο 88 παρ.3 της συνθήκης των ΕΚ, του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 794/2004, για το έτος αυτό. Συνεπώς, «το μέσο επιτόκιο του 2016» κατά την ανωτέρω διάταξη, λαμβάνεται - προσδιορίζεται από όλα τα καθορισθέντα από την Επιτροπή επιτόκια ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων που δεν είναι συμβατές με το άρθρο 88 παρ.3 της συνθήκης των ΕΚ , του άρθρου 9 του Καν. (ΕΚ) 794/2004, για το 2016.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

ι) ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΚ) 794/2004 :

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα τρέχοντα και τα συναφή παλαιότερα βασικά επιτόκια και επιτόκια προεξόφλησης, καθώς και τα επιτόκια ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων που προσδιορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Καν (ΕΚ) 794/2004,όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 271/2008, α)στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και, β)για λόγους ενημέρωσης, στο διαδίκτυο (όπως ορίζεται σχετικά στο Άρθρο 10 «Δημοσίευση» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 794/2004), και συγκεκριμένα στον επίσημο ιστότοπο: «http://ec.europa.eu/competition/state aid/legislation/reference rates.html». Στα συνημμένα της παρούσας εγκυκλίου υποβάλλονται i) η «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων για τα 28 κράτη μέλη που ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2016» που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ii) η δημοσίευση στον ως άνω επίσημο ιστότοπο της ΕΕ, των βασικών επιτοκίων και των επιτοκίων προεξόφλησης, για το 2016: «Base rates for the 28 Member States as of1.1.2017». Σύμφωνα με τον ως άνω δημοσιευμένο στον ιστότοπο της ΕΕ πίνακα των βασικών επιτοκίων και των επιτοκίων προεξόφλησης για το 2016: «Base rates for the 28 Member States as of1.1.2017», τα βασικά επιτόκια σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν (ΕΚ) 794/2004,όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Καν. 271/2008 για την Ελλάδα, για όλο το 2016, ήταν:

ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΚ) 794/2004:

-για το διάστημα από 1.01.2016 έως 31.01.2016: 0,12,
-για το διάστημα από 1.02.2016 έως 29.02.2016: 0,09,
-για το διάστημα από 1.03.2016 έως 31.03.2016: 0,06,
-για το διάστημα από 1.04.2016 έως 30.04.2016: 0,03,
-για το διάστημα από 1.05.2016 έως 31.05.2016: 0,01,
-για το διάστημα από 1.06.2016 έως 30.06.2016: -0,01,
-για το διάστημα από 1.07.2016 έως 31.07.2016: -0,01,
-για το διάστημα από 1.08.2016 έως 31.08.2016: -0,02,
-για το διάστημα από 1.09.2016 έως 30.09.2016: -0,03,
-για το διάστημα από 1.10.2016 έως 31.10.2016: -0,04,
-και για το δίμηνο διάστημα από 1.11.2016 έως 31.12.2016: -0,05.

ii) στα ως άνω δημοσιευμένα βασικά επιτόκια, προστίθενται 100 μονάδες βάσης, και προκύπτουν τα επιτόκια ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων των κρατικών ενισχύσεων που δεν είναι συμβατές με το άρθρο 88 παρ.3 της συνθήκης των ΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Καν (ΕΚ) 794/2004, για το 2016:

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΚ) 794/2004 :

-για το διάστημα από 1.01.2016 έως 31.01.2016: 0,12 + 1 (100ΜΟΝ. ΒΑΣΗΣ) = 1,12
-για το διάστημα από 1.02.2016 έως 29.02.2016: 0,09 + 1 (100ΜΟΝ. ΒΑΣΗΣ) = 1,09
-για το διάστημα από 1.03.2016 έως 31.03.2016: 0,06 + 1 (100ΜΟΝ. ΒΑΣΗΣ) = 1,06
-για το διάστημα από 1.04.2016 έως 30.04.2016: 0,03 + 1 (100ΜΟΝ. ΒΑΣΗΣ) = 1,03
-για το διάστημα από 1.05.2016 έως 31.05.2016: 0,01 + 1 (100ΜΟΝ. ΒΑΣΗΣ) = 1,01
-για το διάστημα από 1.06.2016 έως 30.06.2016: -0,01+ 1 (100ΜΟΝ. ΒΑΣΗΣ)= 0,99
-για το διάστημα από 1.07.2016 έως 31.07.2016: -0,01 + 1 (100ΜΟΝ. ΒΑΣΗΣ)= 0,99
-για το διάστημα από 1.08.2016 έως 31.08.2016: -0,02 + 1 (100ΜΟΝ. ΒΑΣΗΣ)= 0,98
-για το διάστημα από 1.09.2016 έως 30.09.2016: -0,03 + 1 (100ΜΟΝ. ΒΑΣΗΣ)= 0,97
-για το διάστημα από 1.10.2016 έως 31.10.2016: -0,04 + 1 (100ΜΟΝ. ΒΑΣΗΣ)= 0,96
-και για το δίμηνο από 1.11.2016 έως 31.12.2016:-0,05+ 1 (100ΜΟΝ. ΒΑΣΗΣ)= 0,95

iii) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΟΥ 2016:

Το μέσο επιτόκιο του 2016 είναι 1,0083 και προκύπτει από όλα τα ως άνω καθορισθέντα από την Επιτροπή επιτόκια ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων που δεν είναι συμβατές με το άρθρο 88 παρ.3 της συνθήκης των ΕΚ , του άρθρου 9 του Καν. (ΕΚ) 794/2004, για το 2016, ως εξής: Προστίθενται τα δέκα (10) επιτόκια ανάκτησης που ορίστηκαν από την Επιτροπή για τους δέκα (10)πρώτους μήνες του 2016 καθώς και δύο (2)φορές το επιτόκιο ανάκτησης που ορίστηκε για το δίμηνο από 1.11.2016 έως 31.12.2016, και το άθροισμα που προκύπτει, διαιρείται δια δώδεκα(12).

4. Η ως άνω προκαταβολή μπορεί, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, να επιστραφεί άτοκα μόνο σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας υλοποίησης της επένδυσης, για λόγους ανωτέρας βίας από φυσικά φαινόμενα, οι οποίοι τεκμηριώνονται επαρκώς και συνδέονται άμεσα με την αδυναμία υλοποίησης.

Η ανωτέρα βία από φυσικά φαινόμενα, πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική προς τούτο καταγραφή επιτροπών αρμόδιων δημόσιων φορέων, η δε αδυναμία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου με την οποία συνδέεται άμεσα η ανωτέρα βία από φυσικά φαινόμενα, πρέπει να μην είναι πρόσκαιρη.


Αθήνα, 1-08-2017

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο