Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-08-2017 ]

Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: 1150803 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στελεχών για ένταξη στον κατάλογο εκπαιδευτών του Ε.Φ.Κ.Α.

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στελεχών για ένταξη στον κατάλογο εκπαιδευτών του Ε.Φ.Κ.Α.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 25 - 08 - 2017
Αρ. πρωτ.: 1150803

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ. Κώδικας: 102 41 - Αθήνα
Πληροφορίες: Παπουτσή Μαρία
Τηλέφωνο: 210 - 52 15 227
FAX: 210 - 52 49 611
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α.»

Σχετ. Η υπ' αρ. 324/συν. 34/03-08-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική απόφαση, το τμήμα Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Ε.Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων είτε ενδοϋπηρεσιακά, είτε μέσω ΙΝ.ΕΠ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη στο νεοσύστατο Κατάλογο Εκπαιδευτών του φορέα μας, στους υπαλλήλους του Ε.Φ.Κ.Α., του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, με εμπειρία στα επιχειρησιακά αντικείμενα του φορέα, καθώς και με δυνατότητα διδασκαλίας αυτών.

Επισημαίνεται ότι η ένταξη στον Κατάλογο Εκπαιδευτών μας δε σημαίνει αποκλειστική απασχόληση στον τομέα αυτό, αλλά θα καλούνται για απασχόληση από την Υπηρεσία μας, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες (χωρίς πρόσθετη αμοιβή σε περίπτωση ενδοϋπηρεσιακών επιμορφωτικών προγραμμάτων), διαδραματίζοντας ένα καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τόσο των νεοεισερχόμενων όσο και των έμπειρων υπαλλήλων του Ε.Φ.Κ.Α.

Το εκπαιδευτικό έργο, εκτός από τη διδασκαλία, θα περιλαμβάνει σχεδιασμό νέων προγραμμάτων (δια ζώσης και εξ' αποστάσεως), προετοιμασία εισηγήσεων/παρουσιάσεων, εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών ανά θεματική ενότητα, διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού, αξιολόγηση γραπτών εξετάσεων, ανατροφοδότηση, συνεχή παρακολούθηση και τυχόν ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης.

Τα προγράμματα θα διεξάγονται τόσο σε αίθουσες διδασκαλίας του Ε.Φ.Κ.Α. ή του ΙΝ.ΕΠ. εντός της επικράτειας, όσο και εξ αποστάσεως.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλλουν συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση, καθώς και το επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα με όσα δικαιολογητικά ζητούνται επιπρόσθετα 1, αποστέλλοντας τα στο τμήμα Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Βασικά κριτήρια για την ένταξη στον κατάλογο εκπαιδευτών θα αποτελέσουν τα ίδια ελάχιστα προαπαιτούμενα κριτήρια που απαιτούνται και στο ΕΚΔΔΑ (ΦΕΚ 4489/30-12-2016, τεύχος Β'):

• Η επιστημονική κατάρτιση και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο (πτυχίο ως αναγκαίο προσόν, μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό, ως πρόσθετα προσόντα. Τόσο στο πτυχίο όσο και στο μεταπτυχιακό και στο διδακτορικό θα συνεκτιμηθεί η συνάφεια με τα διδασκόμενα αντικείμενα).

• Τα έτη εμπειρίας (συνολικά και ανά επιχειρησιακό αντικείμενο).

• Η διδακτική εμπειρία (εφόσον υπάρχει, απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών).

Συγκεκριμένα:

 

ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΑΕΙ/ΤΕΙ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ
      ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ή ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 15 έτη τουλάχιστον 7 έτη τουλάχιστον ή 400 ώρες διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον
ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 10 έτη τουλάχιστον 5 έτη τουλάχιστον ή 300 ώρες διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον
ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 5 έτη τουλάχιστον 2 έτη τουλάχιστον ή 200 ώρες διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 5 έτη τουλάχιστον 2 έτη τουλάχιστον ή 200 ώρες διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστονΤα επιχειρησιακά αντικείμενα που ενδεικτικά αναφέρουμε είναι:

• Ασφάλιση (Υπαγωγή, μητρώο, παράλληλη, αναγνωρίσεις κλπ)

• Εισφορές - Έλεγχος (Μισθωτών, Μη μισθωτών)

• Παροχές ασθενείας

• Απονομές συντάξεων - Διαδοχική Ασφάλιση

• Πληρωμές συντάξεων

• Οικονομική Διαχείριση

• Διαχείριση Ρυθμίσεων οφειλών - Αναγκαστικά μέτρα

• Πληροφορική

• Εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Υπαλληλικού Κώδικα κα.

Από τον κατάλογο θα γίνεται η επιλογή των εκπαιδευτών σε επιμορφωτικά προγράμματα. Για την διαδικασία αυτή θα συνεκτιμώνται και επιπρόσθετα στοιχεία όπως:

• η διαθεσιμότητα των υποψηφίων βάσει των υπηρεσιακών αναγκών,

• η αποδεδειγμένη γνώση των αρχών και των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων (μέσω παρακολούθησης σχετικών προγραμμάτων ή απόκτησης σχετικών τίτλων σπουδών),

• η γνώση και η χρήση νέων τεχνολογιών,

• η εξοικείωση και η βούληση ενασχόλησης με σύγχρονες μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης (εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση),

• το συγγραφικό και ερευνητικό έργο,

• η ικανότητα να μεταδώσουν τη γνώση τους στους νέους συναδέλφους,

• η ικανότητα να παραμείνουν σε πλήρη επαφή με τις δυναμικές αλλαγές που συντελούνται στο ασφαλιστικό, καθώς και

• η συνολική προσωπικότητα του υποψηφίου.

Η ένταξη των υποψήφιων Εκπαιδευτών στο νεοσύστατο Κατάλογό μας, θα γίνει με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα που περιγράφηκαν ανωτέρω, όπως αυτά θα προκύπτουν από τη συνημμένη αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, ενώ η επιλογή των Εκπαιδευτών στα επιμορφωτικά προγράμματα θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης και συνέντευξης που θα κληθούν να δώσουν ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του φορέα. Για τη συμμετοχή τους στη συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ετοιμάσουν μια σύντομη παρουσίαση με PowerPoint στο γνωστικό τους αντικείμενο.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.


Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο