Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-08-2017 ]

Αριθμ. Φ.16/34470/1283 Κατανομή της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Οικονομικού έτους 2017 κατά Φορέα.

(Κατανομή της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Οικονομικού έτους 2017 κατά Φορέα.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Φ.16/34470/1283

(ΦΕΚ Β' 2917/24-8-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου πρώτου του ν.3607/31-10-2007 (ΦΕΚ 245/Α),

β) της παρ. 3 του άρθρου 5 του καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε (αρ.5 ν. 3607/2007, ΦΕΚ 245/Α) όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από τις διατάξεις της παρ. ΙΒ1 αρ. 138 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α), της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α) και της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.4455/2017 (ΦΕΚ 22/Α).

γ) του άρθρου 27 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α')

δ) του Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α) και της οικ. 124/Δ9.21/2.1.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 130/Β).

ε)Του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α'),

στ) Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α'),

ζ) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 90 Α'),

η) Την υπ' αριθ. Φ.16/15274/592/7.6.2017 (ΦΕΚ 2073/Β) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών περί έγκρισης Προϋπολογισμού της Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ οικονομικού έτους 2017.

2. Την αριθ. 304/18.7.2017 απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ σχετικά με την κατανομή επιβάρυνσης των φορέων, έτους 2017.

3. Το ΔΥ/3.8.2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 14082/553/4.4.2017 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5ε του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’)

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Η κατανομή του κόστους ανά εξυπηρετούμενο φορέα (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.) με βάση αναλυτικά κριτήρια επιμερισμού ανά ομάδα παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο αποτελεί και τα ετήσια έσοδα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, είναι η ακόλουθη:
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
A/A ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΙΜΣ & -ΠΣΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
1. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 751.903,28 €
2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’(ΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 801.013,56 €
ΣΥΝΟΛΟ 1.552.916,84 €
     
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
A/A ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ Π.Σ.Ν) ΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
3. ΕΟΠΥΥ 1.063.876,79 €
4. ΤΥΠΕΤ 89.688,54 €
5. ΥΥΕΥΔΑΠ 27.431,92 €
6. ΕΦΚΑ 8.720.310,39 €
7. ΕΤΕΑΕΠ 758.874,80 €
8. ΟΓΑ 177.362,65 €
9. ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ 5.249,15 €
10. Υπουργείο Υγείας 885.175,42 €
11. Υπουργείο Εργασίας 423.925,75 €
12. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 1.484,95 €
13. ΜΤΠΥ 46.091,96 €
14. ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 23.477,42 €
15. ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 809,05 €
16. ΕΔΟΕΑΠ 183,46 €
17. EOΦ 350.000,00 €
18. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α 23.757,50 €
19. ΑΤΠΕΑΤΕ 968,93 €
20. ΕΛΟΕΝ 1.647,18 €
ΣΥΝΟΛΟ 12.600.315,85 €


 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Ν.Π.Ι.Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
1-EΠ ΤΕΑΥΦΕ 13.274,72 €
2-ΕΠ ΤΑΥΦΕ 6.786,50 €
3-ΕΠ ΤΕΑΥΕΤ 3.860,75 €
4-ΕΠ ΤΕΑΕΑΠΑΕ 1.937,86 €
ΣΥΝΟΛΟ 25.859,83 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 14.179.092,52 €


 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΦΟΡΕΩΝ 14.179.092,52 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 13.071.883,00 €
ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ 152.544,71 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.403.520,00 €α) Πιο αναλυτικά οι προϋπολογιστικές χρεώσεις για τις εφαρμογές Μισθοδοσίας των εξυπηρετούμενων Νοσοκομείων και Λοιπών Φορέων κατανέμονται ως εξής:

 

1 - Φορέας Περιγραφή Υπηρεσίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Μισθοδοσία Προσωπικού 5.300,53
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 15.616,62
ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Μισθοδοσία Προσωπικού 20.575,18
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΩΝ Μισθοδοσία Προσωπικού 23.614,92
ΝΟΣΟΚ. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Μισθοδοσία Προσωπικού 30.720,29
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» Μισθοδοσία Προσωπικού 5.642,50
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»  Ν.ΙΩΝΙΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 19.245,30
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 8.302,27
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ’’Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ’’ Μισθοδοσία Προσωπικού 38.034,64
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ’’ΛΑΪΚΟ’’ Μισθοδοσία Προσωπικού 25.400,76
Ε.Ο.Φ. Μισθοδοσία Προσωπικού 3.552,69
ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΑΘΗΝΩΝ Μισθοδοσία Προσωπικού 26.559,66
«ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μισθοδοσία Προσωπικού 8.549,25
«ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μισθοδοσία Προσωπικού 8.853,22
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» Μισθοδοσία Προσωπικού 7.276,36
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Ν.Ι. ΑΘΗΝΩΝ Μισθοδοσία Προσωπικού 26.578,65
ΘΕΡ. ΧΡΟΝ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΥΤ. ΑΘΗΝΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 3.894,66
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» ΚΗΦΙΣΙΑ Μισθοδοσία Προσωπικού 33.076,08
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 3.476,69
     
Γ.Ν.Ν Θ/Π «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΑΘΗΝΩΝ Μισθοδοσία Προσωπικού 2.495,11
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μισθοδοσία Προσωπικού 3.438,70
«ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ν.Ι. ΑΘΗΝΩΝ Μισθοδοσία Προσωπικού 1.367,88
Κ.Ε.Α.Τ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Μισθοδοσία Προσωπικού 1.196,89
Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Μισθοδοσία Προσωπικού 15.369,64
Θ.Χ.Π. ΑΝΑΤ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μισθοδοσία Προσωπικού 1.348,88
Κ.Α.Α.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 3.115,72
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 1.938,15
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Μισθοδοσία Προσωπικού 5.471,52
ΓΕΝ. ΝΟΣ. «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΠΑΤΡΩΝ Μισθοδοσία Προσωπικού 22.076,05
ΕΙΔ. ΝΟΣ. Ν.Θ. ΝΟΤΙΟΔ. ΕΛΛΑΔ. ΠΑΤΡΩΝ Μισθοδοσία Προσωπικού 1.576,86
     
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Μισθοδοσία Προσωπικού 1.481,87
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 5.927,48
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ Μισθοδοσία Προσωπικού 2.944,74
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩ Μισθοδοσία Προσωπικού 3.096,73
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Μισθοδοσία Προσωπικού 13.640,80
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΡΟΥ Μισθοδοσία Προσωπικού 9.271,18
ΘΕΡ. ΧΡ. ΠΑΘ. ΔΩΔ/ΣΟΥ ΡΟΔΟΥ Μισθοδοσία Προσωπικού 2.051,82
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 10.145,10
Ν.Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ Μισθοδοσία Προσωπικού 1.671,85
Ν.Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 1.462,87
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Μισθοδοσία Προσωπικού 3.210,72
ΠΕΣΥΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Μισθοδοσία Προσωπικού 4.920,57
ΟΡΓΑΝ. ΔΗΜ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Μισθοδοσία Προσωπικού 816,93
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 4.521,60
Π.Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μισθοδοσία Προσωπικού 36.400,79
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Μισθοδοσία Προσωπικού 3.020,73
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 7.922,30
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 8.701,23
ΨΥΧ/ΚΟ ΝΟΣΟΚ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 3.438,70
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 5.015,56
Ν.Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» Μισθοδοσία Προσωπικού 911,92
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΝΟΜ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 11.968,94
«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΝΟΜ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 7.371,35
«ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ Μισθοδοσία Προσωπικού 2.697,76
Ν.Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Μισθοδοσία Προσωπικού 1.614,86
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 17.269,48
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ Μισθοδοσία Προσωπικού 4.255,62
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 16.300,56
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 3.571,68
     
ΨΥΧ. ΝΟΣ. ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 4.160,63
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 10.905,04
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Μισθοδοσία Προσωπικού 5.699,50
ΝΟΜ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 2.412,79
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 7.181,37
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 4.635,59
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Μισθοδοσία Προσωπικού 5.300,53
ΓΕΝ .ΝΟΣΟΚ .- Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ Μισθοδοσία Προσωπικού 1.044,91
2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ Μισθοδοσία Προσωπικού 47.362,82
6η Υ.ΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΤΡΑ Μισθοδοσία Προσωπικού 64.822,28
     
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Ν.Ι. ΑΘΗΝΩΝ -ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 322,97
Γ.Γ.Κ.Α. Μισθοδοσία Προσωπικού 227,98
Υπουργείο Υγείας Μισθοδοσία Προσωπικού 12.006,94
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ’Παν& Αγλ. Κυριακού Μισθοδοσία Προσωπικού 16.528,54
Σύνολο ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 751.903.28β) Αντίστοιχα , το προϋπολογισθέν κόστος για την εφαρμογή «Διαχειριστικό Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείων» κατανέμεται στα εξυπηρετούμενα Νοσοκομεία ως εξής:

 

2 -Φορέας Περιγραφή Υπηρεσίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 98.140,98
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 49.964,59
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 57.748,55
ΕΚΑ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 13.358,95
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ’’ΛΑΪΚΟ’’ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 61.009,40
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΩΝ ’’Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ’’ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 77.208,44
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 15.041,97
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ ’’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 48.071,20
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ’’ΜΕΤΑΞΑ’’ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 36.395,26
ΓΕΝ. ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ’’ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ’’ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 65.322,13
     
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΩΝ ’’Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ’’ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ ΕΦΑΡΜ. ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ 3.368,25
«ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 19.985,84
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ’’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 7.012,57
Π.Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 78.891,46
ΓΕΝ. ΝΟΣ. «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΠΑΤΡΩΝ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 36.816,02
Π.Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 79.943,35
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 36.500,45
Ν.Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 1.723,38
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 7.675,09
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Ν.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 4.088,89
ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 2.746,79
Σύνολο ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΣΝ ’’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ 801.013,562. Το ανωτέρω κατανεμόμενο κόστος ανά Φορέα, αφορά στην παροχή των υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν ενδεικτικά στην ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των ακόλουθων εφαρμογών πληροφορικής:

α. Εθνικό Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων-Σύστημα «ΗΛΙΟΣ»,

β. Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης-ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ-Διασύνδεση με σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ»,

γ. Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας – Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»,

δ. Εξειδικευμένες Εφαρμογές ΕσόδωνΑσφαλιστικών Εισφορών,

ε. Εξειδικευμένες Εφαρμογές Πληρωμής Συντάξεων,

στ. Λογιστήρια Ταμείων,

ζ. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

η. Μισθοδοσία Νοσοκομείων και Οργανισμών

θ. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείων –ΠΣΝ «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»

ι. Εκκαθάριση Δαπανών Περίθαλψης

4. Επιπλέον οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν καταχώρηση και έλεγχο δεδομένων (διάτρηση) για τη λειτουργία των παραπάνω εφαρμογών, καταχώρηση και εκκαθάριση συνταγών, υπηρεσίες Help Desk για την υποστήριξη των εφαρμογών, καθώς και εκτύπωση και εμφακέλωση ειδοποιητηρίων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, ενημερωτικών σημειωμάτων και οτιδήποτε απαιτείται για την έντυπη επικοινωνία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους τους.

5. Οι υπηρεσίες της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. παρέχονται αδιαλείπτως και η παροχή τους διακόπτεται μόνο σε περιόδους συντήρησης ή λήψης αντιγράφων ασφαλείας, για τις οποίες ενημερώνονται εγκαίρως οι εξυπηρετούμενοι φορείς. Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, ορίζεται από τους όρους της σύμβασης, η οποία δύναται να παρατείνεται για ένα έτος με συμφωνία και των δύο μερών.

6. Η Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ φροντίζει για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών, η οποία καλύπτει όλες τις εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων που εγκαταστάθηκαν, υλοποιήθηκαν και συντηρούνται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Ως διασφάλιση καλής λειτουργίας λογισμικού εφαρμογών, ορίζονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:

α. Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών.

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. υποχρεούται στην αποκατάσταση σφαλμάτων και κάθε ανωμαλίας λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, τροποποιώντας κατάλληλα τον κώδικα ή εγκαθιστώντας τα σχετικά Patches, Bug Fixes ή Service Packs.

β. Βελτιώσεις, αναβαθμίσεις, παράδοση ή εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων που αφορούν σε πρόσθετες αναπτύξεις των πληροφοριακών συστημάτων.

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ενημερώνει τους φορείς για κάθε νέα έκδοση των πληροφοριακών τους συστημάτων.

γ. Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων.

7. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε ανωμαλίες λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων, καθορίζεται από τους όρους της σύμβασης.

8. Η Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών της που είναι εγκατεστημένες στους φορείς με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α. Υποστήριξη εξ αποστάσεως (τηλεφωνική η μέσω email) παραγωγικής λειτουργίας στους χρήστες των οργανικών μονάδων των φορέων.

β. Απομακρυσμένη επέμβαση ή επιτόπου επίσκεψη για παροχή υπηρεσιών που αφορούν προβλήματα που δεν επιλύονται τηλεφωνικά, ή για αντιμετώπιση προβλημάτων ή δυσλειτουργιών που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή εγκατάσταση της εφαρμογής ή σε λάθη στον πηγαίο κώδικα, γίνεται μετά από σχετικό αίτημα του φορέα. γ. Υποστήριξη στην επίλυση θεμάτων χρήσης που απαιτούν ειδική κατάρτιση κατά την εκτίμηση του Φορέα και απαιτείται η συνδρομή ή παρέμβαση της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

9. Παρέχεται τηλεφωνικά ή και με χρήση email υποστήριξη των χρηστών κατά την καθημερινή χρήση των εφαρμογών για τη διεκπεραίωση των καθημερινών τους εργασιών. Η Γραμμή Εξυπηρέτησης Χρηστών παρέχει υπηρεσίες όπως απάντηση σε ερωτήματα για καθημερινή χρήση των πληροφοριακών συστημάτων, επίλυση ερωτημάτων από εσφαλμένη χρήση που οδήγησε σε λάθος λειτουργία ή αποτέλεσμα και καθοδήγηση των χρηστών για τη διόρθωσή τους. Οι ώρες λειτουργίας είναι τις εργάσιμες ημέρες 07.00 με 20.00 για την υποστήριξη της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και 8.1 με 15.00 για την υποστήριξη των λοιπών εφαρμογών.

10. Οι συμβάσεις υπογράφονται εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας, μεταξύ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και των εξυπηρετούμενων φορέων και αφορούν στην εξειδίκευση του παρεχόμενου έργου. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών στους εξυπηρετούμενους φορείς που υποστηρίζονται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. μέσω επαναλαμβανόμενων κάθε έτος υπηρεσιών, δύναται να είναι διάρκειας πέραν του έτους.

11. Λύση της συμβατικής σχέσης από τα μέρη είναι δυνατή αζημίως με έγγραφη προμήνυση τριών (3) μηνών. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται στη λήξη του τριμήνου, εντός του οποίου συμπληρώθηκε ο χρόνος προμήνυσης, κατά το οποίο οι φορείς οφείλουν να καταβάλουν το ποσό που αναλογεί πλήρως στις μέχρι τότε παρασχεθείσες υπηρεσίες.

12. Σε περίπτωση ανάθεσης νέων υπηρεσιών, συμπλήρωσης ή τροποποίησης των ήδη παρεχομένων μετά την έναρξη της εκτέλεσής τους και την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμό της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε., το αντικείμενο αυτών συμφωνείται εγγράφως. Η αποδοχή της εντολής ανάθεσης του έργου επέχει θέση πρόσθετης πράξης επί της κύριας σύμβασης.

13. Το αναφερόμενο στα στοιχεία 1 έως 20 κόστος καταβάλλεται αφού συμψηφιστούν τυχόν καταβολές των φορέων πριν από την υπογραφή της σύμβασης, στην περίπτωση που υπάρχει αποδοχή των προγραμματισθεισών υπηρεσιών της Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ από τους εξυπηρετούμενους φορείς.

Το κόστος των υπηρεσιών, καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις από τους εξυπηρετούμενους φορείς, στον υπ’ αριθμό 152/480000-18 λογαριασμό που διατηρεί η Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδοςυποκατάστημα Νέου Κόσμου (IBAN: GR1901101520000015248000018).

Ειδικότερα, οι δύο πρώτες τρίμηνες δόσεις για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες από 1η Ιανουαρίου έως και 31η Ιουλίου 2017, είναι καταβλητέες έως και την 31η Αυγούστου 2017, η τρίτη τρίμηνη δόση έως την 20η Οκτωβρίου 2017, ενώ η τέταρτη η οποία δύναται να είναι και απολογιστική, έως την 20η Ιανουαρίου 2018.

14. Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση και είναι δεσμευτικό , δεδομένου ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες εξυπηρετούν άμεσα το Δημόσιο συμφέρον και ότι οι ανωτέρω πληρωμές αποτελούν το μόνο έσοδο της ΗΔΙΚΑ και επομένως διασφαλίζουν την απαραίτητη λειτουργική ρευστότητα για τη συνέχισή τους.

15. Για την καταβολή κάθε δόσης, απαιτείται η έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου. Το κόστος των υπηρεσιών, βαρύνεται με τον εκάστοτε αναλογούντα ΦΠΑ, ενώ υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

16. Η οριστική κατανομή του κόστους εξυπηρέτησης των Φορέων πραγματοποιείται με τον ετήσιο απολογισμό έτους 2017 της ΗΔΙΚΑ, με βάση τις τελικά παρασχεθείσες υπηρεσίες, όπως αυτές εξειδικεύτηκαν στις αντίστοιχες συμβάσεις, το προσωπικό και τους λοιπούς πόρους της που πράγματι απασχολήθηκαν.

17. Η τελική εκκαθάριση και πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών πραγματοποιείται μετά την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και των εξυπηρετούμενων φορέων.

18. Η Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε., διασφαλίζει μέσα στα πλαίσια της ιδιότητάς της ως εκτελούσα την επεξεργασία, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των οποίων λαμβάνει γνώση στα πλαίσια των παρεχόμενων προς τους Φορείς Υπηρεσιών και διαχειρίζεται κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

19. Οι φορείς αντίστοιχα, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ανακοινώσουν την Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως εκτελούσα την επεξεργασία και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

20. Οι εξυπηρετούμενοι φορείς, έχουν τη δυνατότητα να συστήνουν επιτροπές σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους, για την παρακολούθηση και καλή εκτέλεση των υπηρεσιών. Οι φορείς οφείλουν να κοινοποιούν έγκαιρα τα όποια πορίσματα των επιτροπών στην Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε και στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να διασφαλίζεται το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών της παραγράφου 13.

21. Τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της παρεχόμενης εξυπηρέτησης από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. επιλύονται συμβιβαστικά με παρέμβαση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από έγκαιρη ενημέρωση του φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 17 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο