Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-08-2017 ]

Αριθμ. Γ5 / 22039 / 2825 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής.

(Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής.)

Κατηγορία: Λοιπά

 
Αριθμ. Γ5 / 22039 / 2825
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής.

(ΦΕΚ Β 2915/24.8.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»,
β. του άρθρου δεύτερου του v. 1741/1987 (Α΄ 225) «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957,
γ. των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113),
δ. του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 (Α΄ 136) «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνεται στην Τελική πράξη»,
ε. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), στ. του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
ζ. του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
η. του π.δ. 109/2014 (Α΄ 176) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων»,
θ. της απόφασης Υ186 (ΦΕΚ 3671/Β΄/2016) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα»,
ι. της απόφασης Υ198 (ΦΕΚ 3722/Β΄/2016) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο»,
ια. της κοινής υπουργικής απόφασης 20655/2897/2015 (ΦΕΚ 1495/Β΄/2015), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κωδικοποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων 35043/2524 (ΦΕΚ 1385/Β΄/2010), 52280/4720 (ΦΕΚ 2640/Β΄/2011), 52167/4683 (ΦΕΚ 37/Β΄/2012) και 40955/4862
(ΦΕΚ 2514/Β΄/2013) ADR 2015», η οποία καταργείται και αντικαθίσταται με την παρούσα.
2. Τα έγγραφα:
α. ECE/TRANS/WP.15/231 της 3ης Μαρτίου 2016, ECE/TRANS/WP.15/231/Corr.1 της 24ης Μαΐου 2016 και ECE/TRANS/WP.15/231/Add.1 της 31ης Μαΐου 2016 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ που περιέχουν τα επίσημα κείμενα τροποποιήσεων και διορθώσεων της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) 2015.
β. OTIF/RID/NOT/2017 της 30ης Ιουνίου 2016 του Διακυβερνητικού Οργανισμού Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (OTIF), που περιέχει επίσημο κείμενο των τροποποιήσεων του RID έκδοσης 1.1.2017, καθώς επίσης και των διορθώσεών του.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως ισχύει)
Πεδίο εφαρμογής


1. Η παρούσα εφαρμόζεται στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός της χώρας ή μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της φορτοεκφόρτωσης, της μεταφόρτωσης από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο και των στάσεων που χρειάζονται λόγω των συνθηκών μεταφοράς.
Δεν εφαρμόζεται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων:
α) με οχήματα και φορτάμαξες που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή είναι υπό την ευθύνη τους,
β) που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εντός της περιμέτρου κλειστής περιοχής.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να θεσπίζονται ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας για τις εγχώριες και διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός της χώρας όσον αφορά:
α) τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με οχήματα ή φορτάμαξες που δεν καλύπτονται από την παρούσα
β) όπου απαιτείται, τη χρήση προδιαγεγραμμένων διαδρομών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προδιαγεγραμμένων τρόπων μεταφοράς
γ) ειδικούς κανόνες για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων με επιβατικές αμαξοστοιχίες.
Η Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά με αυτού του είδους τις διατάξεις και την αιτιολόγησή τους. Ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.

3. Δεν εφαρμόζονται στη χώρα οι διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα III.1 (ADN) της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, επειδή δεν διαθέτει εσωτερικές πλωτές οδούς.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και των συναρμόδιων Υπουργών, κατά περίπτωση, απαγορεύονται αυστηρά για λόγους εθνικής ασφάλειας ή προστασίας του περιβάλλοντος μη συνδεόμενους με την ασφάλεια των μεταφορών, οι μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός του εδάφους της χώρας.


Άρθρο 2
(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως ισχύει)
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας, νοείται ως:

1. «ADR», η ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία συνήφθη στη Γενεύη στις 30 Σεπτεμβρίου 1957, καθώς και οι τροποποιήσεις της.

2. «RID», οι κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, οι οποίοι επισυνάφθηκαν ως προσάρτημα Γ στη σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) που συνήφθη στο Βίλνιους στις 3 Ιουνίου 1999, καθώς και οι τροποποιήσεις τους.

3. «όχημα», οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται για οδική χρήση, το οποίο έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και είναι σχεδιασμένο για μέγιστη ταχύτητα άνω των 25 km/h, και τα ρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων των οχημάτων που κινούνται επί τροχιών, των κινητών μηχανών και των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων εφόσον δεν κινούνται με ταχύτητα μεγαλύτερη από 40 km/h όταν μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα.

4. «φορτάμαξα», κάθε σιδηροδρομικό όχημα χωρίς ίδια μέσα πρόωσης, το οποίο κινείται με δικούς του τροχούς επάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

5. «ADN», η ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, η οποία συνήφθη στη Γενεύη στις 26 Μαΐου 2000, καθώς και οι τροποποιήσεις της.

Άρθρο 3
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως ισχύει)
Γενικές διατάξεις


1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 της παρούσας, δεν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα εφόσον απαγορεύεται η μεταφορά τους από τα παραρτήματα Ι.1.Α και Ι.1.Β ή το παράρτημα ΙΙ.1 του άρθρου 8 της παρούσας.

2. Με την επιφύλαξη των γενικών κανόνων για την πρόσβαση στην αγορά ή των κανόνων που εφαρμόζονται εν γένει στις μεταφορές εμπορευμάτων, οι μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων επιτρέπονται, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι.1.Α και Ι.1.Β και στο παράρτημα ΙΙ.1 του άρθρου 8 της παρούσας.


Άρθρο 4
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως ισχύει)
Τρίτες χώρες

Οι μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μεταξύ της χώρας και τρίτων χωρών επιτρέπονται, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις των ADR ή RID, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα παραρτήματα του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.


Άρθρο 5
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως ισχύει)

Περιορισμοί για λόγους ασφάλειας της μεταφοράς Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και των συναρμόδιων Υπουργών, κατά περίπτωση, δύνανται, για λόγους ασφάλειας της μεταφοράς, να εφαρμόζονται αυστηρότερες διατάξεις για τις εγχώριες μεταφορές επικίνδυνων  εμπορευμάτων, εξαιρουμένων των απαιτήσεων κατασκευής οι οποίες πραγματοποιούνται με οχήματα και φορτάμαξες που είναι ταξινομημένα ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στη χώρα μας.

Άρθρο 6
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως ισχύει)

Παρεκκλίσεις

1. Η χώρα μας επιτρέπει τη χρήση γλωσσών μόνο από τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα του άρθρου 8 της παρούσας, για τις μεταφορές που εκτελούνται στο έδαφός της.

2. Παρεκκλίσεις από το Παράρτημα I.1 και το Παράρτημα II.1 για τις μεταφορές μικρών ποσοτήτων ορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων ή σε τοπικό επίπεδο μπορούν να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 6 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως ισχύει.

Άρθρο 7
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως ισχύει)


Μεταβατικές διατάξεις

Η χώρα μας διατηρεί, εντός της επικράτειάς της, τις διατάξεις που αναγράφονται στο παράρτημα Ι.2 και στο παράρτημα ΙΙ.2 του άρθρου 8 της παρούσας.


Άρθρο 8

Παραρτήματα

Προσαρτώνται στο παρόν τα Παραρτήματα Ι.1.Α, Ι.1.Β, Ι.2, Ι.3 και ΙΙ.1, ΙΙ.2, ΙΙ.3 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/2309/ΕΕ της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2016 και με τα έγγραφα ECE/TRANS/WP.15/231 της 3ης Μαρτίου 2016, ECE/TRANS/WP.15/231/Corr.1 της 24ης Μαΐου 2016 και ECE/TRANS/WP.15/231/Add.1 της 31ης Μαΐου 2016 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ καθώς επίσης και με το έγγραφο OTIF/RID/NOT/2017 της 30ης Ιουνίου 2016 του Διακυβερνητικού Οργανισμού Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (OTIF), και των διορθώσεών του, τα οποία Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Στα Παραρτήματα Α και Β της ADR, όπως εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2017, ο όρος «αντισυμβαλλόμενο μέρος» αντικαθίσταται από τον όρο «κράτος μέλος», κατά περίπτωση.

Στο Παράρτημα των RID, το οποίο επισυνάφθηκε ως προσάρτημα Γ στην COTIF, όπως θα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017, ο όρος «συμβαλλόμενο κράτος των RID» αντικαθίσταται από τον όρο «κράτος μέλος», κατά περίπτωση.

Κατεβάστε το παράρτημα από εδώ


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.


ΙΙ. 2 RID
II. 2 Πρόσθετες μεταβατικές διατάξεις RID

1. Εντός του ελληνικού εδάφους, επιτρέπεται η χρήση βυτιοφόρων φορταμαξών που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας, έχουν κατασκευασθεί όμως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 1996, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι βυτιοφόρες φορτάμαξες διατηρούνται στα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας. Βυτιοφόρες φορτάμαξες που έχουν κατασκευασθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1997 ή έπειτα από την ημερομηνία αυτή και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας, έχουν όμως κατασκευασθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. Φ4.2/18960/1446 (Β’ 778/2001) οι οποίες ίσχυαν κατά την κατασκευή τους, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στις εγχώριες μεταφορές.

2. Φορτάμαξες ταξινομημένες στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με εθνικές διατάξεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 δύναται να διατηρούν την υφιστάμενη απεικόνιση ή τοποθέτηση κωδικού ανάληψης δράσης έκτακτης ανάγκης ή κάρτα επικινδυνότητας αντί του αναγνωριστικού αριθμού επικινδυνότητας που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας.

ΙΙ.3 Παρεκκλίσεις RID σε εθνικό επίπεδο Δεν υφίστανται παρεκκλίσεις RID σε εθνικό επίπεδο.

Άρθρο 9
Αρμόδιες Αρχές


1. Η αρμόδια αρχή για την έγκριση των σταθερών δεξαμενών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά ADR και βαλβίδων και άλλου εξοπλισμού εξυπηρέτησης που αναφέρεται στο υποτμήμα 6.8.2.3 του Μέρους 6 του Παραρτήματος Ι.1Α εφόσον δεν εμπίπτουν στον ορισμό του «μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση» της Οδηγίας 2010/35/ΕΚ όπως ισχύει καθώς και για την αναγνώριση φορέων διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων και δοκιμών κατά ADR, είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Για την διαδικασία που αφορά την έγκριση τύπου, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για τον ορισμό των τεχνικών υπηρεσιών που διενεργούν τους ελέγχους, ακολουθούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις και διαδικασίες της Οδηγίας 2007/46/EK.

2. Σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188 Α΄/4-11-2010) όπως ισχύει, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) ασκεί τα καθήκοντα της «Αρμόδιας Αρχής» του Κανονισμού σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID).

3. Το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) που προβλέπεται στο υποτμήμα 9.1.3.5. της ADR, χορηγείται από τα αρμόδια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την ADR.

4. Η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του Κεφαλαίου 8.2 «Απαιτήσεις που αφορούν στην εκπαίδευση του πληρώματος του οχήματος», της ADR είναι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

5. Η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του τμήματος 1.8.3 «Σύμβουλος ασφαλούς μεταφοράς» της ADR είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας. Η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του τμήματος 1.8.3 «Σύμβουλος ασφαλούς μεταφοράς» του RID είναι η ΡΑΣ.

6. Η αρμόδια αρχή για την ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων για οδική και σιδηροδρομική μεταφορά είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους, Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων.

Άρθρο 10
Γενικές διατάξεις περί Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)


1. Η απαίτηση για τον ορισμό ΣΑΜΕΕ προβλέπεται στο υποτμήμα 1.8.3.1 του 1.8.3 «Σύμβουλος ασφαλούς μεταφοράς» των ADR/RID. Η παραπάνω απαίτηση δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν ποσότητες για κάθε μονάδα μεταφοράς μικρότερες από τα όρια που καθορίζονται στα 1.1.3.6, 1.7.1.4 όπως επίσης και στα Κεφάλαια 3.3, 3.4 και 3.5 της ADR. Η παραπάνω απαίτηση δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες των οποίων καθορίζονται στο 1.8.3.2 του RID.

2. Κάθε επιχείρηση που εμπίπτει στο υποτμήμα 1.8.3.1 της ADR, υποχρεούται να γνωστοποιεί την ταυτότητα του ΣΑΜΕΕ της εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ορισμού του, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, στην οικεία Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομική Διεύθυνση Νομού, και στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής της Περιφέρειας που έχει έδρα η επιχείρηση η οποία έχει ορίσει τον Σύμβουλο.

Κάθε επιχείρηση που εμπίπτει στο υποτμήμα 1.8.3.1 του RID, υποχρεούται να γνωστοποιεί την ταυτότητα του ΣΑΜΕΕ της εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ορισμού του, στην ΡΑΣ στο Διαχειριστή Υποδομής, στην Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, στην οικεία Διεύθυνση Ασφαλείας ή στην Αστυνομική Διεύθυνση Νομού και στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής της Περιφέρειας που έχει έδρα η επιχείρηση η οποία έχει ορίσει τον Σύμβουλο.

3. Εντός εξήντα (60) ημερών από τον ορισμό του, ο ΣΑΜΕΕ συντάσσει μια αναφορά προς την διοίκηση της επιχείρησης στην οποία για κάθε σχετική δραστηριότητα της επιχείρησης, υποδεικνύει τις ενδεχόμενα απαραίτητες λειτουργικές βελτιώσεις και τροποποιήσεις στις εφαρμοζόμενες πρακτικές με σκοπό την ασφάλεια της φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφοράς των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η αναφορά αυτή συντάσσεται έκτοτε εντός του πρώτου μηνός κάθε έτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υποτμήμα 1.8.3.3 των ADR/RID και έχει τη μορφή του υποδείγματος που ακολουθεί:


4. Στις περιπτώσεις ατυχημάτων που αναφέρονται στο υποτμήμα 1.8.3.6 της ADR, ο σύμβουλος ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, υποβάλλει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος την σχετική αναφορά, στη Διοίκηση της επιχείρησης, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στην οικεία Υπηρεσία Τροχαίας με κοινοποίηση στην οικεία Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομική Διεύθυνση Νομού ή στην οικεία Λιμενική Αρχή, ανάλογα με την υπηρεσία που έχει αστυνομική αρμοδιότητα στο χώρο που προκλήθηκε το ατύχημα.

5. Στις περιπτώσεις ατυχημάτων που αναφέρονται στο υποτμήμα 1.8.3.6 του RID, ο σύμβουλος ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, υποβάλλει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος την σχετική αναφορά, στη Διοίκηση της σιδηροδρομικής επιχείρησης, στη ΡΑΣ, στο Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής, στην Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων με κοινοποίηση στην οικεία Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομική Διεύθυνση Νομού ή στην οικεία Λιμενική Αρχή, ανάλογα με την υπηρεσία που έχει αστυνομική αρμοδιότητα στο χώρο που προκλήθηκε το ατύχημα.


Άρθρο 11
Κατάρτιση ΣΑΜΕΕ


1. Φορείς παροχής κατάρτισης στους υποψήφιους ΣΑΜΕΕ για όλες τις κλάσεις πλην της Κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά) είναι Σχολές ή Τμήματα ή Εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, τα οποία λειτουργούν και είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος. Οι φορείς κατάρτισης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν αιτήσεως των νόμιμων εκπροσώπων τους στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ADR και της ΡΑΣ για το RID. Στην προαναφερόμενη αίτηση επισυνάπτονται τα παραστατικά με τα οποία τεκμηριώνονται οι ειδικές γνώσεις στα θέματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (οδική ή σιδηροδρομική), στις Διεθνείς Συμφωνίες και Οδηγίες που καλύπτουν τις μεταφορές αυτές, ο τρόπος και οι δυνατότητες παροχής σχετικής κατάρτισης.
Για την παραπάνω τεκμηρίωση πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των περ. (α),(β) και (γ) και τουλάχιστον τρεις εκ των απαιτήσεων (δ) έως (ζ) της παρούσας παραγράφου:
α. Ύπαρξη μαθήματος / μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών σχετικών με το αντικείμενο της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
β. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού για την παροχή κατάρτισης τα οποία πρέπει να είναι πτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ με ειδικές γνώσεις στα διδασκόμενα αντικείμενα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, οριζόμενοι από τους εκπαιδευτικούς φορείς.
γ. Πιστοποιημένο και σε ισχύ σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 όπως ισχύει.
δ. Δημοσίευση / Δημοσιεύσεις των μελών του Ιδρύματος σε έγκριτα περιοδικά για θέματα επικίνδυνων εμπορευμάτων.
ε. Εκπόνηση διδακτορικής / διδακτορικών διατριβών ή μεταπτυχιακής / μεταπτυχιακών εργασιών σε θέματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή επιμέρους ενότητες αυτών.
στ. Συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια εσωτερικού ή εξωτερικού ή σε Επιτροπές Διεθνών Οργανισμών ή επαγγελματικών οργανώσεων που χειρίζονται θέματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.
ζ. Διοργάνωση σεμιναρίου/ων σχετικών με τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

2. Φορέας που παρέχει ειδική κατάρτιση στους ΣΑΜΕΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων της Κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά) είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
3. Τα προγράμματα κατάρτισης με τους διδάσκοντες ανά θεματική ενότητα ανακοινώνονται πριν την διεξαγωγή τους, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ADR και αντίστοιχα στην ΡΑΣ για το RID, οι οποίες έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο της κατάρτισης.
α. Ο κάθε ενδιαφερόμενος, ανάλογα με το πιστοποιητικό που επιθυμεί να αποκτήσει ή να επεκτείνει, παρακολουθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα κατάρτισης όπως προβλέπεται στο τμήμα 1.8.3. των ADR/RID.
β. Το πρόγραμμα κατάρτισης για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού περιλαμβάνει τις παρακάτω διαδοχικές φάσεις:

i) τη βασική κατάρτιση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) διδακτικών ωρών.
ii) την ειδική κατάρτιση διάρκειας τεσσάρων (4) τουλάχιστον διδακτικών ωρών για κάθε μέσο μεταφοράς (οδική /σιδηροδρομική μεταφορά)
iii) την ειδική κατάρτιση διάρκειας έξι (6) τουλάχιστον διδακτικών ωρών για κάθε κατηγορία μεταφερόμενων εμπορευμάτων που αναφέρονται στο υποτμήμα 1.8.3.13 των ADR/RID.
Η διδακτική ώρα είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά. Ο μέγιστος αριθμός διδακτικών ωρών κατά τη διάρκεια μιας μέρας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8).
γ. Ο υποψήφιος θεωρείται ότι παρακολούθησε επιτυχώς το ανωτέρω πρόγραμμα εφόσον οι συνολικές του απουσίες δεν υπερβαίνουν τις τρείς (3) ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου τη φάση ή τις φάσεις που διαπιστώθηκε υπέρβαση των απουσιών.

4. Οι εκπαιδευτικοί φορείς υποχρεούνται: α. να διοργανώνουν προγράμματα κατάρτισης, τηρώντας τα προβλεπόμενα στο τμήμα 1.8.3. των ADR/RID, σε ημερομηνίες που να παρέχουν τη δυνατότητα στους υποψήφιους κλάσης 7 να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα ειδικής κατάρτισης στην ΕΕΑΕ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις την ορισθείσα ημερομηνία.
β. να τηρούν «Παρουσιολόγιο» το οποίο αρχειοθετείται και φυλάσσεται τουλάχιστον για μία διετία.
γ. να υποβάλουν μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης στον εξεταστικό φορέα ή στην επιτροπή εξετάσεων κατά περίπτωση και στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ADR και αντίστοιχα στην ΡΑΣ για το RID, καταστάσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, δ/νση μονίμου κατοικίας, τίτλος σπουδών, αριθμός ισχύουσας άδειας παραμονής ή άδειας εργασίας) των υποψηφίων που παρακολούθησαν επιτυχώς, την κατάρτιση καθώς και αυτών που έχουν αποτύχει σε προηγούμενες εξετάσεις εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να συμπεριληφθούν. Οι υποψήφιοι αναγράφονται με αλφαβητική σειρά ανάλογα με το πρόγραμμα κατάρτισης που παρακολούθησαν, το είδος του πιστοποιητικού που επιθυμούν να αποκτήσουν, ξεχωριστά για αρχική εξέταση και επέκταση.
Στην περίπτωση επέκτασης οι καταστάσεις συμπληρώνονται με το είδος του πιστοποιητικού που κατέχουν, τον αριθμό του, την εκδούσα αρχή και την ημερομηνία λήξης του. Η υποβολή των προαναφερόμενων καταστάσεων υπογεγραμμένων από τον υπεύθυνο του προγράμματος γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.
δ. να ενημερώνουν τους υποψηφίους για την ημέρα και την ώρα των εξετάσεων που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους.

5. Με την ολοκλήρωση μηχανογραφικού συστήματος, τα στοιχεία εκπαίδευσης, εξέτασης και πιστοποίησης συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, καταχωρίζονται σε αυτό.

6. Η εποπτεία και ο έλεγχος των εξουσιοδοτημένων φορέων κατάρτισης ασκείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ADR και από τη ΡΑΣ για το RID. Οι φορείς οφείλουν να παρέχουν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στοιχεία για τον έλεγχο όταν ζητούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Ο ορισμός του φορέα κατάρτισης ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την ADR και της ΡΑΣ για το RID, αν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται από αυτόν οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το τμήμα 1.8.3 των ADR/RID και τις  σχετικές διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 12Α
Ορισμός εξεταστικού φορέα


1. Οι υποψήφιοι ΣΑΜΕΕ συμμετέχουν σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντα του συμβούλου, όπως αυτά περιγράφονται στο υποτμήμα 1.8.3.3 της ADR/RID.

2. Οι εξετάσεις διενεργούνται από εξεταστικό φορέα ο οποίος ορίζεται για πέντε έτη με απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την ADR και με απόφαση της ΡΑΣ για το RID. Ο εξεταστικός φορέας είναι Πολυτεχνική Σχολή ή Τμήμα ή Εργαστήριο Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, το οποίο λειτουργεί και είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος, είναι ένας για όλη τη χώρα, δεν πρέπει να είναι φορέας κατάρτισης του άρθρου 11 και δύναται να είναι o ίδιος για ADR και RID.

3. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν αιτήσεις έως τρεις μήνες πριν τη λήξη της ισχύος ορισμού του υφιστάμενου εξεταστικού φορέα στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ADR και στη ΡΑΣ για τον RID. Η ΡΑΣ, έξι μήνες πριν τη λήξη της ισχύος ορισμού του υφιστάμενου εξεταστικού φορέα, αναρτά στον ιστότοπό της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξεταστικούς φορείς για το RID. Στις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων επισυνάπτονται δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των κριτηρίων του 1.8.3.10 της ADR ή του RID ως εξής:
α. Η ικανότητα του εξεταστικού φορέα τεκμηριώνεται από στοιχεία όπως η ύπαρξη συναφών μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών, η εκπόνηση συναφών μεταπτυχιακών εργασιών/ διδακτορικών διατριβών, συναφών δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια, βιογραφικά σημειώματα των μελών εξεταστικής επιτροπής του φορέα από τα οποία προκύπτει η εξειδίκευσή τους στην οδική/σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, η εμπειρία του φορέα στη διενέργεια εξετάσεων, η δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων και εκτός της έδρας του φορέα, η πιστοποίηση της εξεταστικής διαδικασίας.
β. Οι προδιαγραφές του τρόπου των εξετάσεων που προτείνει ο εξεταστικός φορέας σύμφωνα με τις παρ. 1και 2 του άρθρου 12Β της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της εξέτασης, του αριθμού των ερωτήσεων και μελετών περίπτωσης. Εφόσον προτείνεται ηλεκτρονικός τρόπος εξέτασης συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για την ύπαρξη υποδομής και την οργάνωσή τους σύμφωνα με 1.8.3.12.5 της ADR/RID.

γ. Η αμεροληψία και το αδιάβλητο των εξετάσεων τεκμηριώνονται από την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του εκπροσώπου του φορέα στην οποία αναφέρεται ότι ο φορέας και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής δεν παρέχουν κατάρτιση ΣΑΜΕΕ. Επίσης, προσδιορίζονται τα μέτρα επιτήρησης κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
δ. Η ανεξαρτησία του φορέα εξέτασης από όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απασχολούν συμβούλους ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων τεκ- μηριώνεται με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα αναφέρεται ότι ο φορέας και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής είναι ανεξάρτητα από όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απασχολούν ΣΑΜΕΕ.
Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των παραπάνω κριτηρίων.

4. Σε περίπτωση μη ορισμού εξεταστικού φορέα, οι εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή εξέτασης η οποία ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ADR και με απόφαση της ΡΑΣ για το RID.

5. Στην επιλογή των ερωτήσεων για τις εξετάσεις που διενεργούνται από τον εξεταστικό φορέα μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρμοδίων αρχών για τους σκοπούς της οδικής και σιδηροδρομικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.Άρθρο 12Β
Εξετάσεις ΣΑΜΕΕ


1. Εξετάσεις Αρχικής Χορήγησης

α. Στόχος των εξετάσεων είναι να διαπιστωθεί εάν οι υποψήφιοι σύμβουλοι ασφαλούς μεταφοράς διαθέτουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων για να ασκούν τα καθήκοντα του Συμβούλου όπως αυτά περιγράφονται στο υποτμήμα 1.8.3.3 των ADR/RID, με σκοπό την απόκτηση του ανάλογου πιστοποιητικού και καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τα θέματα που περιγράφονται στο υποτμήμα 1.8.3.11 των ADR/RID.

β. Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ADR/RID (εδάφιο 1.8.3.12.4.) και αποτελούνται από τρία μέρη (1, 2 και 3) όπως περιγράφεται στην περ.(δ). Υποψήφιος θεωρείται ότι επέτυχε στις εξετάσεις εφόσον έχει περάσει με επιτυχία και τα τρία μέρη. Κάθε υποψήφιος μπορεί να κατοχυρώσει τα μέρη 1 και 2, εφόσον έχει κριθεί επιτυχών στο μέρος 1 και 1 και 2 αντίστοιχα. Ο υποψήφιος θεωρείται ότι επέτυχε στις εξετάσεις όταν σε κάθε μέρος της γραπτής δοκιμής συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον εξήντα (60), με άριστα εκατό (100).
γ. Οι εξετάσεις πρέπει να ολοκληρωθούν με επιτυχία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της κατάρτισής του, διαφορετικά ο υποψήφιος παρακολουθεί εκ νέου πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης.
δ. Η εξέταση αποτελείται, για κάθε τύπο πιστοποιητικού όπως ορίζεται στο υποτμήμα 1.8.3.13. των ADR/ RID από: - την βασική εξέταση (μέρος 1): ένα ερωτηματολόγιο με αριθμό ερωτήσεων ανάπτυξης ή/και πολλαπλών επιλογών, που περιλαμβάνει τμήμα των θεμάτων του μέρους (a) του εδαφίου 1.8.3.12.4. των ADR/RID.
- την εξέταση κλάσης (μέρος 2): ένα ερωτηματολόγιο με αριθμό ερωτήσεων ανάπτυξης ή/και πολλαπλών επιλογών ανάλογο του τύπου πιστοποιητικού που επιθυμεί να αποκτήσει ο υποψήφιος, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα υπόλοιπα θέματα του μέρους (a) του εδαφίου 1.8.3.12.4. των ADR/RID.
- την εξέταση στο μέσο μεταφοράς και στη μελέτη περίπτωσης (μέρος 3): ένα ερωτηματολόγιο με αριθμό ερωτήσεων ανάπτυξης ή/και πολλαπλών επιλογών που αφορούν το μέσο μεταφοράς (οδική - σιδηροδρομική ή και τα δύο), με συντελεστή βαρύτητας 30% της βαθμολογίας του μέρους αυτού. Επιπρόσθετα ο υποψήφιος επιλύει θέμα (μελέτη περίπτωσης), όπως αναφέρεται στο μέρος (b) του εδαφίου 1.8.3.12.4 των ADR/RID με συντελεστή βαρύτητας 70% της βαθμολογίας του μέρους αυτού της εξέτασης.
ε. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού ενός μέσου μεταφοράς ή ενός ή περισσοτέρων τύπων επικίνδυνων εμπορευμάτων μπορεί να επεκτείνει το πιστοποιητικό του και σε πρόσθετο μέσομεταφοράς ή και σε πρόσθετους τύπους επικίνδυνων  εμπορευμάτων, εφόσον παρακολουθήσει τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα και συμμετάσχει σε σχετικές εξετάσεις, του ανωτέρω 2ου ή και 3ου μέρους αντίστοιχα, όπως στην αρχική χορήγηση. Έπειτα από επιτυχία στις εξετάσεις αυτές, του χορηγείται νέο πιστοποιητικό αλλά η ημερομηνία λήξης της ισχύος του παραμένει ως έχει.
2. Εξετάσεις Ανανέωσης
α. Σκοπός των εξετάσεων ανανέωσης είναι να διαπιστωθεί ότι ο κάτοχος εξακολουθεί να διαθέτει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων για την άσκηση των καθηκόντων του συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς όπως περιγράφονται στο υποτμήμα 1.8.3.16. των ADR/RID, είναι ενημερωμένος για τις αναθεωρημένες διατάξεις των ADR/RID, τις νέες τεχνικές και τα νέα υλικά που υπάρχουν αναφορικά με τις μεταφορές αυτές.
β. Οι ενδιαφερόμενοι για ανανέωση των πιστοποιητικών τους, υποβάλλουν στον εξεταστικό φορέα ή στην επιτροπή εξετάσεων κατά περίπτωση, αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, δηλώνοντας όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (4γ) του άρθρου 11 καθώς και τον τύπο του πιστοποιητικού που κατέχουν, τον αριθμό του, την εκδούσα αρχή και την ημερομηνία λήξης του.
γ. Οι εξετάσεις ανανέωσης περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια με ερωτήσεις ανάπτυξης ή/και πολλαπλών επιλογών από τα μέρη 1 και 2, όπως περιγράφονται στην παρ. (1δ) του άρθρου 12Β και σύμφωνα με τα 1.8.3.12.4. και 1.8.3.16.2 της ADR/RID.
δ. Ο υποψήφιος στις εξετάσεις ανανέωσης θεωρείται επιτυχών εφόσον συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον εξήντα (60), με άριστα εκατό (100) σε κάθε μέρος εξέτασης. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιτύχει στις παραπάνω εξετάσεις εντός του χρόνου ισχύος του πιστοποιητικού του, παρακολουθεί εκ νέου προγράμματα αρχικής κατάρτισης και υπόκειται σε εξετάσεις αρχικής χορήγησης.


Άρθρο 13
Πιστοποίηση ΣΑΜΕΕ


1. Το πιστοποιητικό κατάρτισης ΣΑΜΕΕ που προβλέπεται στα υποτμήματα 1.8.3.18 των ADR και RID χορηγείται είτε από τον εξεταστικό φορέα, εφόσον οι εξετάσεις διενεργούνται από αυτόν, είτε από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΥΜΕ εφόσον οι εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή εξέτασης.

2. Το πιστοποιητικό κατάρτισης συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς χορηγείται κατόπιν αιτήσεως σε άτομα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής.
β. Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας παραμονής ή άδειας εργασίας, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς.
γ. Έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υποτμήμα 1.8.3.11. των ADR/RID και του άρθρου 11 της παρούσας.
δ. Έχουν επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12Β της παρούσας.

3. Κάθε αίτηση για έκδοση, ανανέωση ή χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού κατάρτισης συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων συνοδεύεται, με αποδεικτικό πληρωμής (50) ευρώ, από τους ενδιαφερομένους, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «e-παράβολο» (Χορήγηση Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων) σε πίστωση του ΚΑΕ 3439.

Άρθρο 14
Καταργούμενες διατάξεις


Με την παρούσα, καταργούνται η κοινή υπουργική απόφαση 52526/6904 (ΦΕΚ 1900/Β΄/2007), και τα άρθρα 1 έως 13 της κοινής υπουργικής απόφασης 20655/2897 (ΦΕΚ 1495/Β΄/2015).

Άρθρο 15
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στα διάφορα άρθρα της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 4 Αυγούστου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Yπουργός Οικονομίας
Εσωτερικών και Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Yπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ


Κατεβάστε την απόφαση και από εδώ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο