Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-08-2017 ]

Αριθμ. 33795/2017 Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

(Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 33795


(ΦΕΚ Β' 2910/23-08-2017)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 περί του υπαλληλικού κώδικα.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Περί κανονισμού λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.».

3. Την με αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1172299 ΕΞ 2016/29.11.2016.

4. Την υπ' αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (ΦΕΚ 968/Β'/22.03.2017 και Β' 1238) απόφαση περί Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

5. Την υπ' αρ. πρωτ. Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (ΦΕΚ Β' 2743/4-8-2017) απόφαση περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» της Α.Α.Δ.Ε.

6. Την Δ2Α1159529ΕΞ2013/18-10-13 Α.Υ.Ο. - ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Τοποθέτησης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος.

7. Την ανάγκη της υπηρεσίας να εξουσιοδοτήσει τους Προϊσταμένους των Τμημάτων.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

εκχωρεί:

Την εξουσιοδότηση υπογραφής του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στους:

i) Υποδιευθύντρια Δ.Ο.Υ. για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 68, 70, 71, 78, 79, 85 και 86 του πίνακα του άρθρου 1 της με αρ. Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

ii) Προϊστάμενο Εσόδων για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 43 και 44 του πίνακα του άρθρου 1 της με αρ. Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

iii) Προϊστάμενο Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 48, 68, 70, 71, 78, 79, 85 και 86 του πίνακα του άρθρου 1 της με αρ. Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 14 Αυγούστου 2017

Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο