Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-08-2017 ]

Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 23/2017 Ανάληψη και παράδοση μετρητών σε πλοίαρχο (CTM/Cash to Master) σύμφωνα με την πρόβλεψη του στοιχείου στ) της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 ΠΝΠ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2723/Β'/3-8-2017)

(Ανάληψη και παράδοση μετρητών σε πλοίαρχο (CTM/Cash to Master) σύμφωνα με την πρόβλεψη του στοιχείου στ) της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 ΠΝΠ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2723/Β'/3-8-2017))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 23

(ΦΕΚ Β' 2910/23-08-2017)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του ν. 4350/2015 (Α' 161), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 4350/2015 (Α' 161), αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 4350/2015 (Α' 161) και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του ν. 4350/2015 (Α' 161).

3. Την περίπτωση γ' καθώς και το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 της υπ' αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 2723/3.08.2017).

4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ- Τ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ), 2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ) και 2/53585/0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ), 2/58251/0004/28.7.2016 (ΑΔΑ: ΩΗΞΗΗ-Π8Ο), 2/42310/0004/20.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΑ7ΞΗ-4ΣΗ) και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ότι τα σχετικά δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες στις τελωνειακές αρχές για να μεταφέρουν στον πλοίαρχο ή σε οποιονδήποτε αρμόδιο επί του πλοίου τα προβλεπόμενα μετρητά σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου πρώτου της από 18/07/2015 ΠΝΠ είναι τα ακόλουθα:

α) εξουσιοδότηση που θα χορηγείται από τη ναυτιλιακή εταιρία με το όνομα του υπάλληλου της (ονομ/νο, αριθ. ταυτότητος/διαβατηρίου) που θα μεταφέρει το χρηματικό ποσό των μετρητών και στην οποία θα αναγράφονται ακόμα
• το όνομα του πλοίου,
• το ακριβές ποσό (αριθμητικώς και ολογράφως),
• η εκτιμώμενη ημερομηνία ταξιδιού,
• η χώρα και το λιμάνι που θα ευρίσκεται το πλοίο κατά την εκτιμώμενη ημερομηνία ταξιδιού

β) βεβαίωση ανάληψης μετρητών (Cash to Master) από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, από τη ναυτιλιακή εταιρία, που θα χορηγείται από το πιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να προσκομισθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ως δήλωση ρευστών διαθεσίμων. Η ισχύς της βεβαίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή της.

Σε κάθε περίπτωση και πριν την ανάληψη μετρητών έως του ορίου των 50.000 ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά πλοίο ανά ημέρα και τη μεταφορά τους στο πλοίο για την κάλυψη αναγκών, το πιστωτικό ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την ύπαρξη επαρκών ελευθέρων κεφαλαίων στο λογαριασμό της ναυτιλιακής εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο στ της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της από 18/7/2015 ΠΝΠ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2017

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο