Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-08-2017 ]

Αριθμ. 132054/Γ1 Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (Φ.Ε.Κ. 33 Α’) στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

(Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (Φ.Ε.Κ. 33 Α’) στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 132054/Γ1

(ΦΕΚ Β' 2855/17-8-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α’) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής Προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», ως ισχύει,

β) του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», ως ισχύει,

γ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

δ) του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,

ε) του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

στ) του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22.12.2016 (ΦΕΚ 4434 Β’) υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016».

3. Την υπ’ αριθμ. 46580/Γ1/18.3.2016 (ΦΕΚ 900 Β’), υπουργική απόφαση Συγκρότησης του πενταμελούς Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την υπ’αριθμ. 127927/ Γ1/2.8.2016 (ΦΕΚ 2516 Β’) όμοια.

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/3.3.2017 (ΑΔΑ:ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’33) – ΜΕΡΟΣ Β’ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή».

5. To γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, του άρθρου 21 του ν.4369/2016, με έδρα το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι.

2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της ως εξής:

α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως Πρόεδρο.

β) Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου, ο οποίος θα επιλεγεί με δημόσια κλήρωση.

γ) Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο Υπουργείο ή άλλο φορέα, ο οποίος θα επιλεγεί υποχρεωτικώς μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ πέντε (5) υποψηφίων από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς.

Ο αναπληρωτής του Προέδρου της Επιτροπής επιλέγεται με δημόσια κλήρωση μεταξύ των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου.

Τα υπόλοιπα μέλη αναπληρώνονται από ισάριθμους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από άλλο Υπουργείο ή άλλο φορέα που επιλέγονται με δημόσια κλήρωση.

δ) Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:

i) Δύο αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), οι οποίοι εκπροσωπούν τους οικείους υπαλλήλους στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ii) Ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.

3. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5 και 11 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016.

5. Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του.

6. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

7. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μαρούσι, 2 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο