Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2002 ]

ΠΟΛ.1076/28.2.2002 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την παραλαβή των στατιστικών δηλώσεων intrastat από τις ΔΟΥ .

(Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την παραλαβή των στατιστικών δηλώσεων intrastat από τις ΔΟΥ .)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 28/2/2002
Αρ.Πρωτ.: 1019999/1204/465/0014Δ΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕNΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Δ΄
(Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών)

ΠΟΛ 1076

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την παραλαβή των στατιστικών δηλώσεων INTRASTAT από τις Δ.Ο.Υ.

1019999/1204/465/Δ0014/

Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με τον τρόπο υποβολής στις ΔΟΥ των στατιστικών δηλώσεων intrastat στις περιπτώσεις εκείνες που η αντίστοιχη περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα που παρατηρούνται με την υποβολή των εν λόγω δηλώσεων, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΑΥΟ και τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet από 1.1.2002 των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και από 1.7.2002 των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, οι ΔΟΥ καλούνται να παραλαμβάνουν τις στατιστικές δηλώσεις intrastat που υποβάλλονται εντύπως στις ΔΟΥ (χωρίς να συνοδεύονται από το έντυπο της αντίστοιχης περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), αφού σ' αυτή την περίπτωση με δική τους ευθύνη οι φορολογούμενοι δηλώνουν ότι η υποβολή της αντίστοιχης περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ έχει ή θα πραγματοποιηθεί μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

2. Επίσης, λόγω της μη τεχνικής δυνατότητας υποβολής των δηλώσεων intrastat μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και μέχρι αυτό να καταστεί δυνατό, παρέχονται οι εξής διευκρινίσεις σχετικά με τις δυνατότητες υποβολής των εν λόγω δηλώσεων:

α) Η υποβολή τους μπορεί να γίνεται εντύπως στις ΔΟΥ.

β) Η υποβολή τους μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά (ΑΥΟ ΠΟΛ.1253/22.7.1993), μέσω του IDEP CN/8, στο οποίο οι φορολογούμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ. ΕΣΥΕ στη διεύθυνση: www.statistics.gr (σε περιβάλλον Windows ή DOS).

Σε κάθε περίπτωση που η περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων intrastat (ανεξάρτητα του τρόπου που υποβάλλονται - εντύπως στις ΔΟΥ ή ηλεκτρονικά στην ΕΣΥΕ) είναι αυτή που προβλέπεται στην ΑΥΟ και αφορά στην προθεσμία υποβολής μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (δηλαδή στις 5 του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς).

Η ανωτέρω ρύθμιση επιβάλλεται προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνδεση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων intrastat με την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (ΑΥΟ ΠΟΛ.1253/22.7.1993), στην περίπτωση που οι τελευταίες υποβάλλονται μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

Κατ' ανάλογη αντιμετώπιση, σε κάθε άλλη περίπτωση που η περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ (π.χ. βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ), η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων intrastat (ανεξάρτητα του τρόπου που υποβάλλονται - εντύπως στις ΔΟΥ ή ηλεκτρονικά στην ΕΣΥΕ) είναι αυτή που προβλέπεται στις ΑΥΟ και (δηλαδή ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ).

3. Τέλος, από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η σύνδεση της υποβολής των δηλώσεων intrastat με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (προς επαλήθευση των αναγραφόμενων ποσών) έχει πλέον νόημα μόνο στην περίπτωση που η υποβολή και των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και των δηλώσεων intrastat πραγματοποιείται στη ΔΟΥ σε έντυπη μορφή. Συνεπώς, σε περίπτωση υποβολής της περιοδικής δήλωσης μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, η προσκόμιση στη ΔΟΥ της βεβαίωσης ηλεκτρονικής παραλαβής της δήλωσης intrastat από την ΕΣΥΕ δεν έχει νόημα. Επίσης διευκρινίζεται ότι, όταν η υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πραγματοποιείται στη ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, ενώ η υποβολή της δήλωσης intrastat γίνεται ηλεκτρονικά στην ΕΣΥΕ, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται, σ' αυτή την περίπτωση μόνο, να συνυποβάλλουν στη ΔΟΥ τη σχετική βεβαίωση παραλαβής της δήλωσης intrastat από την ΕΣΥΕ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο