Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-08-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1121491 ΕΞ 2017 Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Διεθνείς κυρώσεις - Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2011

(Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Διεθνείς κυρώσεις - Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2011)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1121491 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Δημ. Τσαγκαλάκης
Τηλέφωνο: 210 6987 444
Fax: 210 6987 459
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Διεθνείς κυρώσεις - Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2011

ΣΧΕΤ. Η με Α.Π. Δ19Α 5010473 ΕΞ 2011 Δ.Υ.Ο.

Σε συνέχεια της ανωτέρω (α) σχετικής, η οποία καταργείται από τη λήψη της παρούσας, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/44 (ανεπίσημη κωδικοποίηση του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα προς διευκόλυνσή σας), σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη, ως προς την εφαρμογή των οποίων επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α. Ως προς την εξαγωγή, εισαγωγή ή μεταφορά (της διαμετακόμισης συμπεριλαμβανομένης) εμπορευμάτων:

1. Απαγορεύεται η προμήθεια, εξαγωγή, επανεξαγωγή ή μεταφορά, άμεσα ή έμμεσα, των ενωσιακών ή μη εμπορευμάτων (εξοπλισμού) του Παραρτήματος Ι του κοινοποιούμενου κανονισμού (στο εξής: Κανονισμός), που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή, καθώς και των αγαθών και τεχνολογιών που απαριθμούνται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ε.Ε., σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, ή για χρήση, στη Λιβύη.

Η εν λόγω απαγόρευση δεν εφαρμόζεται (υπό την προϋπόθεση έκδοσης σχετικής άδειας εξαγωγής) στην προστατευτική ενδυμασία, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των στρατιωτικών κρανών που εξάγονται προσωρινά στη Λιβύη από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της, από αντιπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και μέλη ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αποστολών και του σχετικού προσωπικού αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση. 

Στη χώρα μας, η εν λόγω άδεια εκδίδεται από το Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών της Δ/νσης Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (τηλ. 210 3286 053, 047, 056 - βλ. και σχετικό κατάλογο στοιχείων επικοινωνίας)

Κατά παρέκκλιση της απαγόρευσης της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών (Παράρτημα IV του Κανονισμού), δύνανται να επιτρέπουν με έκδοση σχετικής άδειας της Δ/νσης Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τη μεταφορά ή εξαγωγή εξοπλισμού που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, υπό τους όρους που οι ίδιες κρίνουν σκόπιμους, εφόσον βεβαιωθούν ότι ο εξοπλισμός αυτός προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση.

2. Υπόκειται σε αδειοδότηση (από τη Δ/νση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού) η προμήθεια, εξαγωγή, επανεξαγωγή ή μεταφορά, άμεσα ή έμμεσα, των - ενωσιακών ή μη - ειδών του Παραρτήματος VII του Κανονισμού (τα οποία αφορούν σε είδη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων), σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, ή για χρήση, στη Λιβύη.

Η παράγραφος 2 δεν ισχύει για την προμήθεια, εξαγωγή, επανεξαγωγή ή μεταφορά, άμεσα ή έμμεσα, των ειδών του Παραρτήματος VII του Κανονισμού, από Αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κυβέρνηση της Λιβύης ή στις Υπηρεσίες της.

3. Απαγορεύεται η εισαγωγή ή μεταφορά από τη Λιβύη, άμεσα ή έμμεσα, των ειδών του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (τα οποία αφορούν σε εξοπλισμό ο οποίος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή), είτε ο σχετικός εξοπλισμός προέρχεται από τη Λιβύη είτε όχι.

4. Απαγορεύσεις για σκάφη ορισθέντα στο Παράρτημα V του Κανονισμού

4.1 Απαγορεύεται η φόρτωση, μεταφορά ή εκφόρτωση πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων του αργού πετρελαίου και των προϊόντων διύλισης πετρελαίου, από τη Λιβύη επί των ορισθέντων σκαφών με σημαία κράτους μέλους, χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής του εν λόγω κράτους μέλους κατόπιν διαβούλευσης με το σημείο επαφής της κυβέρνησης της Λιβύης.

4.2 Απαγορεύεται η παροχή, από υπηκόους των κρατών μελών ή από τα εδάφη των κρατών μελών, υπηρεσιών εφοδιασμού ή προμήθειας καυσίμων, ή οποιασδήποτε άλλης εξυπηρέτησης σκαφών στα ορισθέντα σκάφη, συμπεριλαμβανομένης της παροχής καυσίμων ή προμηθειών, εφόσον το ορίσει η επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να χορηγούν εξαιρέσεις από το μέτρο της παραγράφου 4.2 της παρούσας (με έκδοση σχετικής άδειας της Δ/νσης Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού), εφόσον κρίνονται αναγκαίες για ανθρωπιστικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας, ή όταν το σκάφος επιστρέφει στη Λιβύη.

Β. Πρόσθετα μέτρα διασφάλισης

Κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων και τεχνολογιών από και προς τη Λιβύη και προκειμένου να ελεγχθεί η εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό εμπορικών περιορισμών, οι διαχειριστές κάθε μεταφορικού μέσου (ή οι εκπρόσωποί τους), υποχρεούνται να υποβάλλουν - πλέον των πρόσθετων στοιχείων ασφάλειας τα οποία προβλέπονται για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου (σχετικές οι με Α.Π. ΔΤΔ Α 1067247 ΕΞ 2016 και ΔΤΔ Α 1106275 ΕΞ 2017 διαταγές της Υπηρεσίας μας αντίστοιχα) - και έγγραφη δήλωση κατά την άφιξη/πριν την αναχώρηση στο αρμόδιο τελωνείο εισόδου/εξαγωγής, για το εάν διακινούν / μεταφέρουν εμπορεύματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού, ή στον Κοινό στρατιωτικό Κατάλογο της Ε.Ε.

Εφόσον τα εν λόγω εμπορεύματα και τεχνολογίες υπόκεινται στη υποχρέωση προσκόμισης άδειας, οφείλουν να διευκρινίζουν τα στοιχεία της άδειας που χορηγήθηκε.

Γ. Δέσμευση οικονομικών πόρων

Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που απαριθμούνται στα παραρτήματα II και ΙΙΙ του Κανονισμού.

Στους οικονομικούς πόρους συμπεριλαμβάνονται και τα εμπορεύματα, καθώς με βάση τον σχετικό ορισμό του άρθρου 1 στοιχείο (γ), ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, εφόσον κατά την πραγματοποίηση τελωνειακών ελέγχων στην εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση, μεταφορά εμπορευμάτων από και προς τη Λιβύη, υποπέσει στην αντίληψη των τελωνειακών αρχών ότι στις ως άνω συναλλαγές εμπλέκονται πρόσωπα ή οντότητες των παραρτημάτων II και III του Κανονισμού, θα πρέπει να πραγματοποιείται δέσμευση των σχετικών εμπορευμάτων.

Δ. Διαπίστωση παρατυπίας/παράβασης

Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας ή παράβασης των ανωτέρω, τα Τελωνεία ενημερώνουν άμεσα τη Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (τηλ. 210 7259328, 210 7259329, 210 7259324), προκειμένου να συντονίσει τις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες με τις αρμόδιες εθνικές Αρχές.

Ε. Μέτρα δασμολογίου

Σημειώνεται ότι τα μέτρα που προβλέπονται από τον Κανονισμό είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα taric και συνδεδεμένα με τους κωδικούς εμπορευμάτων του πεδίου εφαρμογής του. Για τη συμπλήρωση της απαιτούμενης άδειας εισαγωγής ή εξαγωγής στη θέση 44-1 της τελωνειακής διασάφησης χρησιμοποιούνται - κατά περίπτωση - οι ακόλουθοι κωδικοί πιστοποιητικού:

C052: «Άδεια εξαγωγής για εμπορεύματα και τεχνολογίες που υπόκεινται σε περιορισμούς»

Υ921: «Εμπορεύματα εξαιρούμενα από την απαγόρευση»

Στις περιπτώσεις υποβολής διασαφήσεων για είδη που κατατάσσονται σε κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας που είναι συνδεδεμένοι - στο υποσύστημα taric - με μέτρα απαγορεύσεων/περιορισμών του Κανονισμού, όμως τα συγκεκριμένα είδη δεν εμπίπτουν στις διατάξεις αυτού (και συνεπώς δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας), προκειμένου οι εν λόγω διασαφήσεις να γίνονται αποδεκτές από το ICISnet, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμπληρώνουν στο πεδίο 44-1 της διασάφησης τον ακόλουθο κωδικό πλασματικού πιστοποιητικού:
Υ920: «Εμπορεύματα εκτός από εκείνα που περιγράφονται στις υποσημειώσεις που συνδέονται με το μέτρο»Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο