Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-08-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1119922 ΕΞ 2017 Απλούστευση στη διαδικασία δειγματοληψίας κατά την εξαγωγή/επανεξαγωγή όμοιων εμπορευμάτων στα πλαίσια των Ειδικών Καθεστώτων με σκοπό τη τελειοποίηση

(Απλούστευση στη διαδικασία δειγματοληψίας κατά την εξαγωγή/επανεξαγωγή όμοιων εμπορευμάτων στα πλαίσια των Ειδικών Καθεστώτων με σκοπό τη τελειοποίηση)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 8/8/2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Δ 1119922 ΕΞ 2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ B'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες:Δ.Ντουντουνάκης Δ. Τσετσέκου Α.Μέστρου
Τηλέφωνο:210- 6987508-509
210-7259253
Fax: 210 - 6987506
E-mail:[email protected]
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ : Απλούστευση στη διαδικασία δειγματοληψίας κατά την εξαγωγή/επανεξαγωγή όμοιων εμπορευμάτων στα πλαίσια των Ειδικών Καθεστώτων με σκοπό τη τελειοποίηση


ΣΧΕΤ : α) Η αριθμ. Δ19Α 5021582 ΕΞ2013/4-6-13 ΕΔΥΟ, «Διαβίβαση της αριθ. 30/009/517/2012 (ΦΕΚ Β'3256) ΑΥΟ, «Διαδικασίες έκδοσης των Δελτίων Χημικής Ανάλυσης, των χρονικών ορίων φύλαξης των τελωνειακών δειγμάτων από τις Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους και διαδικασίες αμφισβητήσεων των αποτελεσμάτων εργαστηριακής εξέτασης»
β) Η αριθμ. ΔΣΤΕΠ Γ 50411 ΕΞ2015ΕΜΠ/11-2-2015 ΕΔΥΟ, «Έλεγχοι διαδικασίας»

Σε συνέχεια της συνεργασίας μας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους με σκοπό την ανάγκη αναθεώρησης της υποχρεωτικής και επαναλαμβανόμενης λήψης δείγματος ομοίων εμπορευμάτων στο πλαίσιο ελέγχου διαδικασίας στην εξαγωγή/επανεξαγωγή για την επιτήρηση των ειδικών καθεστώτων (θέση 37:2100, 2200, 1100, 3151), τη μέχρι σήμερα εμπειρία από τα αποτελέσματα όπως αυτά εμφανίζονται στα επαναλαμβανόμενα Δελτία Χημικής Ανάλυσης (Δ.Χ.Α.) και αποσκοπώντας στην άρση του δυσανάλογου διοικητικού βάρους για τις ελληνικές εξαγωγικές/μεταποιητικές επιχειρήσεις, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Στη παράγραφο 7 του άρθρου 9 της ανωτέρω (α) σχετικής, προβλέπεται ότι κατά την εξαγωγή όμοιων εμπορευμάτων, αποστέλλονται στη Χημική Υπηρεσία δείγματα για εξέταση και έκδοση του Δελτίου Χημικής Ανάλυσης (Δ.Χ.Α.) για ορισμένες μόνο πράξεις εξαγωγής, κατά την κρίση της Τελωνειακής
Αρχής.
Ως εκ τούτου, δίνεται η δυνατότητα στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή να διακρίνει με προσδιορισμένα κριτήρια τις διασαφήσεις εξαγωγής/επανεξαγωγής οι οποίες αφορούν σε όμοια εμπορεύματα και να επιλέξει τη διενέργεια δειγματοληψίας στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων των ειδικών καθεστώτων, σε ορισμένες από τις διασαφήσεις αυτές.

2) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Η επιλογή των διασαφήσεων εξαγωγής/επανεξαγωγής που αναφέρονται σε όμοια εμπορεύματα, πραγματοποιείται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που σχετίζονται με τη φύση, τα γενικά χαρακτηριστικά των εν λόγω εμπορευμάτων καθώς επίσης και με την συχνότητα των εξαγωγών/επανεξαγωγών.
Εξαιρέσεις.
Η διαδικασία αυτή δεν περιλαμβάνει:
α) τα ευαίσθητα γεωργικά εμπορεύματα όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα 71-02 του Καν.(ΕΕ) 2446/15
β) τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε μέτρα γεωργικής ή εμπορικής πολιτικής, σε προσωρινό ή οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ, σε αντισταθμιστικό δασμό, σε μέτρο διασφάλισης ή σε πρόσθετο δασμό που προκύπτει από την αναστολή των παραχωρήσεων, όπως ορίζεται από τις επιμέρους περί ειδικών καθεστώτων διατάξεις.

3) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται σωρευτικά στις περιπτώσεις εξαγωγών/επανεξαγωγών στα πλαίσια των ειδικών καθεστώτων προκειμένου η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή να είναι σε θέση να διακρίνει τις διασαφήσεις εκείνες που αφορούν σε όμοια εμπορεύματα, είναι τα ακόλουθα:

Α) Χαρακτηρισμός των εμπορευμάτων ως «ομοίων»:
Ως «όμοια εμπορεύματα» χαρακτηρίζονται τα εμπορεύματα εκείνα που:
• παρουσιάζουν όμοια χαρακτηριστικά και αποτελούνται από όμοιες ύλες,
• είναι όμοια από κάθε άποψη ως προς τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τους (πχ. σύσταση, ποσοστιαία αναλογία συστατικών) καθώς και ως προς την ποιότητά τους.

Β) Συχνότητα/Περιοδικότητα:
Αποστολές με χαρακτηριστικά συχνότητας/περιοδικότητας θεωρούνται εκείνες οι οποίες υποβάλλονται:
i) στο ίδιο τελωνείο
ii) από τον ίδιο αποστολέα
iii) κατ' επανάληψη, υπό την έννοια ότι:
• τα εμπορεύματα ανήκουν στον ίδιο Κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Κ.Σ.Ο.),
• ο προμηθευτής ή η κατηγορία προμηθευτών της ακατέργαστης πρώτης ύλης είναι ίδιοι,
• υπάρχει ιστορικό και στοιχεία που υποδεικνύουν την συχνότητα/περιοδικότητα των αποστολών

4) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Προϋπόθεση για την εφαρμογή της απλούστευσης στην διαδικασία δειγματοληψίας, αποτελεί η υποχρέωση του δικαιούχου αδείας ειδικού καθεστώτος προσώπου να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια για την έκδοση της άδειας τελωνειακή αρχή.
Ο χρόνος ενημέρωσης της τελωνειακής αρχής εντοπίζεται είτε κατά την υποβολή αίτησης για άδεια χρήσης ειδικού καθεστώτος ή σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την έκδοση της αδείας και με την τροποποίηση αυτής.
Σε κάθε περίπτωση, το δικαιούχο αδείας πρόσωπο που επικαλείται την εφαρμογή της εν λόγω απλούστευσης στη διαδικασία δειγματοληψίας, συμπληρώνει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
• Στο σημείο 12 της αίτησης, τον αντίστοιχο κωδικό περί δειγματοληψίας (κωδικός 4)
• Στο σημείο 16 της αίτησης, στο πεδίο ''Συμπληρωματικές Πληροφορίες'', αναγράφεται η ένδειξη «Απλούστευση στη διαδικασία δειγματοληψίας στην εξαγωγή/επανεξαγωγή».
Η αρμόδια για την έκδοση αδείας χρήσης ειδικού καθεστώτος συνεκτιμώντας το σύνολο των στοιχείων που έχει στην διάθεσή της για την έκδοση αδείας, περιλαμβανομένων και τυχόν επιπροσθέτων υποστηρικτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει η ομοιότητα και η περιοδικότητα κατά την εξαγωγή/επανεξαγωγή, δύναται να κάνει δεκτή ή να απορρίψει την υλοποίηση του αιτήματος καθώς επίσης να ανακαλέσει την εφαρμογή της εν λόγω απλούστευσης.

5) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ:

Μετά τη χορήγηση έγκρισης για την ως άνω απλούστευση, τα αρμόδια τελωνεία εξαγωγής/επανεξαγωγής, εφαρμόζουν τα ακόλουθα:
1. Με την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής/επανεξαγωγής και στα πλαίσια ελέγχου για την επιτήρηση των ειδικών καθεστώτων όπως υποδεικνύεται από το Υποσύστημα Λήψης Αποφάσεων και Ανάλυσης Κινδύνου (DSS) (β' σχετ.), η διασάφηση δρομολογείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο για έλεγχο διαδικασίας. Ο αρμόδιος για τον έλεγχο υπάλληλος λαμβάνει δείγμα και το αποστέλλει στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία με σκοπό την έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης. Στη συνέχεια, αφού ανακτήσει από το Υποσύστημα Αδειών / Εγκρίσεων τη σχετική άδεια χρήσης ειδικού καθεστώτος προς επιβεβαίωση χορήγησης απλούστευσης δειγματοληψίας ή μη, συμπληρώνει στο πεδίο κειμένου « Παρατηρήσεις ελέγχου», τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με το ληφθέν δείγμα και την κατά περίπτωση ένδειξη «Απλούστευση στη διαδικασία δειγματοληψίας κατά την εξαγωγή/επανεξαγωγή»
2. Όταν εκδοθεί το σχετικό Δελτίο Χημικής Ανάλυσης, αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την Χημική Υπηρεσία στο τελωνείο και ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στις απαιτούμενες κατά περίπτωση ενέργειες (συμπληρώνει στη θέση 44 τον αριθμό του εκδοθέντος Δελτίου και είτε αναφορτώνει το σχετικό αρχείο ηλεκτρονικά με τη λειτουργία υποβολής συνυποβαλλόμενων αρχείων, είτε τηρεί στο αρχείο του το πρωτότυπο απεσταλθέν Δελτίο, στις περιπτώσεις που το εν λόγω Δελτίο έχει διαβιβαστεί ηλεκτρονικά από τη Χημική Υπηρεσία αθεώρητο).
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος του Δελτίου Χημικής Ανάλυσης για τα όμοια εμπορεύματα καθορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υποβολής της συγκεκριμένης διασάφησης όπου έχει διενεργηθεί η δειγματοληψία.
4. Ο αρμόδιος υπάλληλος τηρεί κατάσταση (π.χ. excel) που περιλαμβάνει:
α) τα στοιχεία της εταιρείας που εξάγει όμοια εμπορεύματα (θέση 2 της διασάφησης εξαγωγής/ επανεξαγωγής)
β) τα στοιχεία του δικαιούχου των συγκεκριμένων ειδικών καθεστώτων
γ) τον κωδικό TARIC των εμπορευμάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως όμοια
δ) την ημερομηνία υποβολής και το MRN της διασάφησης εξαγωγής/επανεξαγωγής όπου έχει διενεργηθεί δειγματοληψία
ε) τον αριθμό του εκδοθέντος Δελτίου Χημικής Ανάλυσης για την συγκεκριμένη διασάφηση καθώς επίσης και τα αποτελέσματα αυτού
στ) την ημερομηνία όπου θα πρέπει να επαναληφθεί η δειγματοληψία
5. Στις διασαφήσεις εξαγωγής/επανεξαγωγής που υποβάλλονται στη συνέχεια από την ίδια εταιρεία, το πρόσωπο που υποβάλλει τις ως άνω διασαφήσεις, συμπληρώνει στη θέση 44 τον προβλεπόμενο κωδικό για το Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (1915) και αναφέρει τον αριθμό του εκδοθέντος Δ.Χ.Α.
6. Στις ανωτέρω διασαφήσεις οι οποίες υποδεικνύονται από το Υποσύστημα Λήψης Αποφάσεων και Ανάλυσης Κινδύνου (DSS) για έλεγχο επιτήρησης του καθεστώτος, , ο αρμόδιος Προϊστάμενος τις δρομολογεί «κατά δήλωση», αναγράφοντας στο αντίστοιχο πεδίο «Σχόλια»: "Απλούστευση στη διαδικασία δειγματοληψίας - αριθμός ΔΧΑ: ...".
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται τόσο οι αρμόδιες αρχές έκδοσης των αδειών χρήσης ειδικών καθεστώτων, όσο και οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι των Τελωνείων να μεριμνούν με προσωπική τους ευθύνη για την ορθή εφαρμογή της προαναφερόμενης διαδικασίας με την οποία αποφεύγονται αφενός οι επαναλαμβανόμενες δειγματοληψίες με σημαντικό διοικητικό κόστος για τα τελωνεία και αφετέρου η συσσώρευση ομοίων δειγμάτων στις Χημικές Υπηρεσίες η οποία επιφέρει και για τις υπηρεσίες αυτές σημαντικό διαχειριστικό αλλά και οικονομικό κόστος.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο