Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: 13541/2017 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ. 16550/28-11-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Προκήρυξη Δράσης: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών» (Β’ 3860)

(Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ. 16550/28-11-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Προκήρυξη Δράσης: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών» (Β’ 3860))

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 2/8/2017
Αρ. Πρωτ: 13541

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΜΟΝΑΔΑ Α «Προγραμματισμού και Αξιολόγησης ΕΠ»

Διεύθυνση: Κοραή 4,
Τ.Κ. 10564, Αθήνα
Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.edulll.gr / www.epanad.gr
Πληροφορίες: Ελένη Κρικέλα
Τηλ.: 210-3278023
Φαξ: 210-3278028
e-mail:[email protected]

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ. 16550/28-11-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Προκήρυξη Δράσης: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών» (Β’ 3860)

Προς άρση των ερμηνευτικών δυσχερειών κατά την εφαρμογή της με αριθμ. 16550/28.11.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 3860) παρέχονται οι εξής διευκρινίσεις:

1. Η αληθής έννοια της διάταξης της παραγράφου 4.2 «Ωφελούμενοι-Άνεργοι» του άρθρου 4, που ορίζει ότι στους ωφελούμενους του προγράμματος εντάσσονται άνεργοι ηλικίας 30-49 ετών, είναι ότι οι ωφελούμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο και το 50ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

2. Προκειμένου για την αποτελεσματική αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 7.2 της ως άνω απόφασης, τα όργανα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης δύνανται να ζητούν από τους δυνητικά δικαιούχους την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων με σκοπό της ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης.

Επίσης, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης (παράγραφοι 7.2 και 7.3), ο δυνητικά δικαιούχος δύναται με έγγραφο αίτημά του προς την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) να προβεί σε αλλαγή των επιθυμητών προσόντων πρόσληψης (π.χ. ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ), καθώς επίσης και σε αλλαγή της κατηγορίας του ανέργου (άνεργοι με τρίμηνη τουλάχιστον εγγεγραμμένη ανεργία ή μακροχρόνια άνεργοι) εφόσον δεν ευρίσκονται άνεργοι που να πληρούν τα επιθυμητά προσόντα που είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική αίτηση του δυνητικά δικαιούχου.

3. Οι δικαιούχοι του προγράμματος, εφόσον έχουν τη δυνατότητα, ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχουν λάβει από τα Ταμεία παρέχοντας και στον διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και να επισημαίνουν τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

4. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος οι δικαιούχοι για όλες τις τροποποιήσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ» υποχρεούνται να απευθύνονται αρχικά και να ενημερώνουν το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), η οποία προβαίνει στις απαραίτητες κατά περίπτωση ενέργειες, προκειμένου να υποβάλλουν εγγράφως το αίτημά τους. Στη συνέχεια θα γίνεται η καταχώρηση του σχετικού αιτήματος στο ΠΣΚΕ από τους δικαιούχους.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2017Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο