Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2004 ]

Π.Κ. 100/05.08.04 Συλλογική Σύμβαση Λογιστών για το έτος 2004

(Συλλογική Σύμβαση Λογιστών για το έτος 2004 )

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση


Συλλογική Σύμβαση Λογιστών για το έτος 2004/26.07.04


Στην Αθήνα, σήμερα 26 Ιουλίου 2004, οι παρακάτω νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των οργανώσεων που υπογράφουν την παρούσα αφενός:

1. Ιωάννης Δραττανιώτης, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,

2. Δ. Αρμενάκης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου,

3. Δ. Ασημακόττουλους, Πρόεδρος και Ν, Σκορίνης, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος,

4. Γ. Αναστασόττουλος, Νομικός Σύμβουλος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

5. Γ. Ποταμίτης, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, και αφετέρου

6. Δημήτρης Βαρελάς, Ιωάννα Κανάκη - Σωτήρχου και Κακκαβάς, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Α ' και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λoy/στών, από την πλευρά των εργαζομένων, συμφώνησαν στην υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών του έτους 2004, που έχει ως εξής;Αρθρο 1ο

Στις διατάξεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αυτής, υπάγονται οι με σχέση εξαρτημένης εργασίας λογιστές και βοηθοί λογιστές που εργάζονται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορικές και λοιπές πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες όλης της χώρας.Αρθρο 2ο

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των λογιστών και βοηθών λογιστών του άρθρου 1 της παρούσας, όπως είχαν την 31η Δεκεμβρίου 2003, αυξάνονται από 1 .1 .2004 κατά ποσοστό 4% και όπως αυτοί διαμορφώνονται την 31η Αυγούστου 2004 αυξάνονται από 1.9.2004 κατά ποσοστό 2,5%, όπως στον παρακάτω πίνακα:

α) Λογιστές

Έτη υπηρεσίας

Βασικοί μισθοί

από 1.1.2004

Από 1.9.2004

0-2

723,38

741,46

2-4

762.06

781,11

4 - 6

787,91

807,61

6-8

824,18

84478

8-10

856,07

877,47

10 -12

874,53

896,39

12-14

904,42

927,03

14 - 16

930,94

954,21

16-18

959,12

983,10

18-20

986,99

1.011,67

21

997,07

1 .022,00

22

1.003,79

1.028,88

23

1.010,83

1.036,10

24

1.021,25

1.046,78

25

1.031,31

1.057,09

26

1.041,04

1.067,07

27

1.051,46

1.077,75

28

1.063,20

1.089,78

29

1.069,23

1,095,97

30

1.077,64

1.104,58

31

1.089,39

1.116.62

32

1,101,81

1.129,35

33

1.117,57

1.145,51

34

1.134,04

1.162,39

35

1.148,14

1.176,84

Μετά τη συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών εργασίας χορηγείται από 1.1.2004 αύξηση 10,42 ευρώ και από 1.9.2004 10,68 ευρώ, για κάθε συμπληρωμένο έτος εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση του 38ου έτους εργασίας.
 

β) Βοηθοί Λογιστες

          

Έτη υπηρεσίας

Βασικοί μισθοί

από 1.1.2004

Από 1.9.2004

0-2

655,30

671,68

2-4

673,76

690,61

4-6

691,56

708,85

6-8

715,74

733,63

8-10

741,60

760,14

10-12

767,78

786,97

12-14

802,02

822,07

14-16

830,22

850,98

16-17

850,03

871,28

 

Αρθρο 3ο

Μετά τη συμπλήρωση 17 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή, οι βοηθοί λογιστές εντάσσονται στα κλιμάκιο 16-18 των λογιστών και λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές. Οι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένων σχολών Ι. Ε. Κ. Τμήματος Λογιστικής, μετά τη συμπλήρωση 15 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή, οι βοηθοί λογιστές εντάσσονται στο κλιμάκιο 14-16 των λογιστών και λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές,Αρθρο 4ο

Επίδομα Ισολογισμού

Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται από τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις, από 1.1.2004 ορίζεται σε ποσοστό 70% και υπολογίζεται στο σύνολο των νομίμων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.Αρθρο 5ο

Μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου

Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.Αρθρο 6ο

Εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου

ως άδειας για φροντίδα του παιδιού

Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η με αίτηση τους/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για την φροντίδα του παιδιού.

Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικάΑρθρο 7ο

Αδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς

Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.Αρθρο 8ο

Αδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί

μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση

Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως, Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.9ο

Αδεια λόγω AIDS

Εργαζόμενοι(-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.Αρθρο 10ο

Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρόληψης.

Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι υπάρχουσες δυνατότητες για την ενημέρωση τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών για τη νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.Αρθρο 11ο

Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα. Αποδοχές στο σύνολο τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο