Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-06-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: 354/Γ/2017 Ηλεκτρονική Υποβολή - Στοιχεία αρμοδίων επικοινωνίας για σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων για Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) για το 2017 (χρήση 2016)

(Ηλεκτρονική Υποβολή - Στοιχεία αρμοδίων επικοινωνίας για σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων για Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) για το 2017 (χρήση 2016))

Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Αθήνα, 28-6-2017
Αρ. Πρωτ : 354/Γ/2017

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης - Γ' Μονάδα
Δ/νση: Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92,
118 53 Αθήνα
Τηλ. Επικ.: 2103401925-943-945-951

Θέμα: Ηλεκτρονική Υποβολή - Στοιχεία αρμοδίων επικοινωνίας για σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων για Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) για το 2017 (χρήση 2016)

Σχετ: 1. Η με αριθμό 1846/13.10.2016 (Β 3300) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο " Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.
2. Η 52/Γ/2.6.2016 εγκύκλιο της Αρχής με θέμα "Ηλεκτρονική Υποβολή-Στοιχεία αρμοδίων επικοινωνίας για σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων για Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων"

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 με τίτλο " Ηλεκτρονικός Κατάλογος ελεγχόμενων προσώπων" της ως άνω -1- σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ότι "Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους ο αρμόδιος φορέας, στον οποίον υπάγονται οι υπόχρεοι ετήσιας Δ.Π.Κ., οφείλει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3213/2003 κατάλογο των ελεγχόμενων προσώπων και να τον οριστικοποιήσει, προκειμένου να κοινοποιηθεί στο αρμόδιο όργανο ελέγχου. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει υπόχρεους, που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου στην προηγούμενη χρήση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικού καταλόγου από πιστοποιημένο χρήστη του φορέα." σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1 τον Ν.3213/2003, όπως ισχύει.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των φορέων στους οποίους υπάγονται οι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) προς την Γ' Μονάδα της "Αρχής" για το έτος 2017 (χρήση 2016) να αναρτήσουν, ηλεκτρονικά, μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος "ΠΟΘΕΝ", τον κατάλογο που έχουν συντάξει σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο.

Η πρόσβαση στο σύστημα πραγματοποιείται από τους αρμοδίους επικοινωνίας με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Στο σύστημα, πρέπει να εισαχθεί ο κατάλογος υπόχρεων σε Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. προσώπων του έτους 2017 στον οποίο περιλαμβάνονται όσοι απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα από 1/1/2016 έως 31/12/2016, με ρητή προθεσμία υποβολής την 15/07/2017.

Προκειμένου να είναι εφικτή η ανάρτηση του καταλόγου και εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ως άνω -2- σχετικής εγκυκλίου, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των φορέων στους οποίους υπάγονται οι υπόχρεοι για Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. (εφεξής Φορείς Υπόχρεων, π.χ. Νοσοκομεία, Δήμοι κ.ο.κ.) να ορίσουν, στην περίπτωση που δεν έχουν ήδη προβεί, κατ' ελάχιστον έναν υπάλληλο και έναν αναπληρωτή που να υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές (εφεξής υπεύθυνοι επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου), οι οποίοι θα πιστοποιηθούν ως χρήστες του ηλεκτρονικού συστήματος γνωστοποιώντας άμεσα και το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημέρα έκδοσης της παρούσας στη Γ' Μονάδα Ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της Αρχής, τα παρακάτω στοιχεία:

• Πλήρη Επωνυμία του Φορέα ή των Φορέων που εποπτεύουν το Φορέα Υπόχρεων (Παράδειγμα: Υπουργείο Υγείας, Υγειονομική Περιφέρεια), όπως ρητά αναγράφεται στο Μητρώο της Απογραφής για τον Δημόσιο ή στο ΓΕΜΗ για τον Ιδιωτικό Τομέα
• Πλήρη Επωνυμία Φορέα Υπόχρεων (Παράδειγμα: Όνομα Νοσοκομείου), όπως ρητά αναγράφεται στο Μητρώο της Απογραφής για το Δημόσιο ή στο ΓΕΜΗ.
• ΑΦΜ Φορέα Υποχρέων (Παράδειγμα: ΑΦΜ Νοσοκομείου)
• Ταχυδρομική Διεύθυνση (Οδό, Αριθμό και Ταχυδρομικό Κώδικα) Φορέα Υποχρέων.
• Δήμο στον οποίο υπάγεται ο φορέας Υποχρέων.
• Νομική Μορφή φορέα Υποχρέων (Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α Βαθμού, ΟΤΑ Β Βαθμού, Ανεξάρτητη Αρχή, Εταιρεία κάθε νομικής μορφής -ΑΕ, ΕΠΕ, EE, ΟΕ, ΙΚΕ-, ΝΠΙΔ ή άλλες περιπτώσεις).
• Ονοματεπώνυμο υπευθύνων επικοινωνίας (υπεύθυνου/αναπληρωτή) και σύνταξης καταλόγου Υπόχρεων για το Φορέα Υπόχρεων.
• ΑΦΜ υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.
• Διεύθυνση και Τμήμα που υπηρετούν οι υπεύθυνοι επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.
• Υπηρεσιακή διακριτή ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail address) για κάθε υπεύθυνο επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου (ή προσωπική δ/νση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας - e-mail address-, εφόσον δεν υφίσταται υπηρεσιακό).
• Αριθμός σταθερού υπηρεσιακού τηλεφώνου υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.
• Ταχυδρομική διεύθυνση υπηρεσίας των υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.

Τέλος, οι υπηρεσίες έχουν την ευθύνη διαβίβασης της παρούσας εγκυκλίου στους εποπτευόμενους από αυτές φορείς καθώς και την αποστολή πλήρους επικαιροποιημένου και συμπληρωμένου καταλόγου των εποπτευόμενων αυτών φορέων στη Γ' Μονάδα της Αρχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) εντός της προβλεπομένης προθεσμίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Τυχόν παράλειψη του κατά περίπτωση αρμόδιου και υπεύθυνου να διαβιβάσει τα ως άνω στοιχεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 3213/2013 όπως ισχύει.

Πρότυπο λογιστικό φύλλο (excel) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής στην επιλογή ανακοινώσεις (http://www.hellenic-fiu.gr) ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν αποσταλεί ή θα τους αποσταλούν μετά την καταχώρηση και οριστικοποίηση των στοιχείων τους με αυτοματοποιημένο μήνυμα (email) μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος "ΠΟΘΕΝ".

Ενόψει του γεγονότος ότι η υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας προαναφερθείσας εφαρμογής, παρακαλούνται οι φορείς να ενημερώσουν τους υπόχρεους για Δήλωση (Δ.Π.Κ .και Δ.Ο.Σ.) στη Γ Μονάδα της Αρχής να μην αποστέλλουν έντυπες δηλώσεις.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 


Ακριβές Αντίγραφο


Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Παντελής
Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου

Συνημμένα


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο