Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-07-2017 ]

Αριθμ. Γ3γ/Γ.Π./51816/2017 Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (clawback) έτους 2014, δαπανών νοσηλείας ιδιωτικών κλινικών

(Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (clawback) έτους 2014, δαπανών νοσηλείας ιδιωτικών κλινικών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Γ3γ/Γ.Π./51816

(ΦΕΚ Β' 2638/28-07-2017)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 (Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής) του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005, άρθρο 90 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 106/2014 (Α΄ 173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

4. Την με αριθμ. Υ 25/6.10.2015 (Β΄ 2144) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

5. Την με αριθμ. Υ9α/οικ 62558/15.7.2014 (Β΄ 2111) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας».

6. Την με αριθμ. Γ3γ/96176/4-11-2014 (Β΄ 3040) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Μέτρα ελέγχου των δαπανών ιδιωτικών κλινικών».

7. Την με αριθμ. Γ3γ/65273/15-09-2015 (Β΄ 2036) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ3γ/96176/4-11-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3040) "Μέτρα ελέγχου των δαπανών ιδιωτικών κλινικών"».

8. Το με αριθμ. πρωτ. 28250/04-07-2017 έγγραφο της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το οποίο διαβιβάστηκε η με αρ. 791 απόφαση της 391ης/03-07-2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

9. Την με αριθμ. Β2β/Γ.Π. οικ. 52766/7.7.2017 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας της παρ. 5, περ. ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Οργανισμού διότι δεν μεταβάλλονται τα όρια δαπάνης των ιδιωτικών κλινικών, οικονομικού έτους 2014 και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Οι υπ’ αριθμ. Γ3γ/οικ. 96176/4-11-2014 (Β΄ 3040) και Γ3γ/65273/15-09-2015 (Β΄ 2036) υπουργικές αποφάσεις παύουν να ισχύουν. Τα ποσά αυτόματης επιστροφής (clawback) του έτους 2014 για την κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας «Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών» υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 4172/2013 και ειδικότερα ως βάση υπολογισμού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί, ανά μήνα, σε κάθε συμβεβλημένο πάροχο χρησιμοποιείται ο μηνιαίος λογαριασμός που αυτός υποβάλλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έναντι των παρεχόμενων, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του. Το ποσό επιστροφής υπολογίζεται στη βάση της διαφοράς ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη, μετά την αφαίρεση τυχόν επιστροφών (rebates), εκπτώσεων και μη αποδεκτών δαπανών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο