Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-07-2017 ]

Ατομική διοικητική λύση 5/2017 Χρόνος έκπτωσης των δαπανών ανώνυμης εταιρείας που προκύπτουν από την αναδρομική αναπροσαρμογή της τιμής προμήθειας φυσικού αερίου και τόκους υπερημερίας, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)

(Χρόνος έκπτωσης των δαπανών ανώνυμης εταιρείας που προκύπτουν από την αναδρομική αναπροσαρμογή της τιμής προμήθειας φυσικού αερίου και τόκους υπερημερίας, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, .............
Αριθ. Πρωτ.: ...................

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ. : 10184 Αθήνα
Πληροφ. : Θ. Κακλαμάνης
Τηλέφωνο : 210 - 3375312
Fax : 210 - 3375001
E-Mail : [email protected]

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Χρόνος έκπτωσης των δαπανών ανώνυμης εταιρείας που προκύπτουν από την αναδρομική αναπροσαρμογή της τιμής προμήθειας φυσικού αερίου και τόκους υπερημερίας, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).


ΣΧΕΤ : H από ……. αίτηση της εταιρείας …………………

Απαντώντας στη σχετική αίτηση της εταιρείας ……………., αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του ιδίου νόμου, οι οποίες: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η φορολογική διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα  δικαιολογητικά.

2. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν.4172/2013, διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι αναφορικά με τον χρόνο έκπτωσης των δαπανών, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών, κ.λπ.).

3. Επίσης, από τη Διοίκηση έχει διευκρινισθεί ότι χρόνος απόκτησης των ποσών που δικαιούται μισθώτρια ανώνυμη εταιρεία να εισπράξει λόγω της αναδρομικής μείωσης των μισθωμάτων που κατέβαλε στην εκμισθώτρια εταιρεία σε προηγούμενα φορολογικά έτη, με βάση εκτελεστή δικαστική απόφαση Διαιτητικού Δικαστηρίου, θεωρείται στοιχείο μειωτικό της δαπάνης του φορολογικού έτους στο οποίο ανάγονται τα μισθώματα.
Όσον αφορά στους τόκους που δικαιούται να εισπράξει η εταιρεία με βάση την εκτελεστή δικαστική απόφαση, αυτοί αποτελούν έσοδο και φορολογούνται στη χρήση κατά την οποία εκδόθηκε η εν λόγω δικαστική απόφαση, καθόσον στο έτος αυτό η υπόψη εταιρεία απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης των ανωτέρω ποσών με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1223/2.6.2015 εγκύκλιο (σχετ. το αριθ. ΔΕΑΦΒ 1110012 ΕΞ 2016/18.7.2016 έγγραφό μας).

4. Ακόμη, από τη Διοίκηση έχει διευκρινισθεί ότι η δαπάνη που προκύπτει από την αναδρομική αναπροσαρμογή της τιμής προμήθειας φυσικού αερίου που αφορά τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 κατόπιν απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου, εκπίπτει τα αντίστοιχα έτη από τα ακαθάριστα έσοδα ανώνυμης εταιρείας, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013, σύμφωνα με αναφερόμενα στην
ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιο και κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων έχουν διευκρινισθεί με το αριθ. ΔΕΑΦΒ 1110012 ΕΞ 2016/18.7.2016 έγγραφό μας. Ως προς τους τόκους υπερημερίας που υποχρεούται να καταβάλει η παραπάνω Α.Ε. για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 με βάση διαιτητική απόφαση, αυτοί εκπίπτουν κατά τον χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης (σχετ. το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1180327 ΕΞ 2016/13.12.2016 έγγραφό μας).

5. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία …………… (………..) και με προηγούμενη επωνυμία …………….. (ήτοι, παλαιά ……….), προκύπτει ότι η ……………. ( νέα …………), η οποία συστάθηκε κατά την εισφορά του κλάδου προμήθειας φυσικού αερίου της ………….με βάση τις διατάξεις του άρθρου 80Α του ν.4001/2011 και του ν.2166/1993 (χρόνος ολοκλήρωσης της εισφοράς 2.01.2017),  προμηθεύεται φυσικό αέριο από την …………. και το διαθέτει σε επιχειρήσεις και ιδιώτες εντός της περιφέρειας Αττικής. Στις 8.04.2016 εκδόθηκε η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου μεταξύ της εταιρείας …………….. και της εταιρείας ………………., αναφορικά με την  αναδρομική αναθεώρηση μιας παραμέτρου στην τιμή πώλησης φυσικού αερίου από την ………… προς την ..………, με βάση και σε συμμόρφωση με την οποία η ………. υποχρεώθηκε να καταβάλει στην ……… αναδρομικά ποσά εντόκως. Στη συνέχεια, στις 27.09.2016 και με βάση την ως άνω διαιτητική απόφαση, η ………….. προέβη σε αναδρομική τιμολόγηση προς την παλαιά …………… (νυν ………..), λόγω της αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου, τόσο για το χρονικό διάστημα Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2014 όσο και για το έτος 2015 (σχετ. ο υπ’ αριθ…………….. Λογαριασμός Παροχής Αερίου). Επιπλέον, την ίδια ως άνω ημερομηνία η ………. τιμολόγησε προς την παλαιά …………. και τους αναλογούντες τόκους υπερημερίας (σχετ. το υπ’ αριθ…………. τιμολόγιο). Για τις εν λόγω επιπρόσθετες χρεώσεις δεν πραγματοποιήθηκε καμία πρόβλεψη εξόδου στους ισολογισμούς της παλαιάς ……….. τα έτη 2014 και 2015.

6. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι η εν λόγω δαπάνη του επιπλέον αναδρομικού τιμήματος που αφορά τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 εκπίπτει για φορολογικούς σκοπούς τα αντίστοιχα έτη από τα ακαθάριστα έσοδα της παλαιάς …………. (νυν…………), εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιό μας και κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων έχουν διευκρινισθεί με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1180327 ΕΞ 2016/13.12.2016 έγγραφό μας, ανεξαρτήτως της πραγματοποίησης (ή μη) πρόβλεψης εξόδου στους ισολογισμούς των αντίστοιχων ετών.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ως προς τους τόκους υπερημερίας που υποχρεούται να καταβάλει η παλαιά …………… (νυν ………….) στην ………… για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015, αυτοί εκπίπτουν κατά τον χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου (ήτοι, το φορολογικό έτος 2016), κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων έχουν διευκρινισθεί με το ίδιο ως άνω έγγραφό μας.
 


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο