Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-01-2001 ]

ΠΟΛ.1026/25.1.2001 Δικαίωμα έκπτωσης - επιστροφής του ΦΠΑ για εξοπλισμούς δικτύων (clusters)

(Δικαίωμα έκπτωσης - επιστροφής του ΦΠΑ για εξοπλισμούς δικτύων (clusters))

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1010081/284/75/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Π. Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο: 3647202-5

ΠΟΛ.: 1026

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα έκπτωσης - επιστροφής του Φ.Π.Α. για εξοπλισμούς δικτύων (Clusters).

1010081/284/75/Α0014/

Με αφορμή υπόμνημα της Ενωσης Συνδέσμων Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών Θράκης και σχετικά ερωτήματα των ΔΟΥ ως προς το δικαίωμα έκπτωσης - επιστροφής του ΦΠΑ για τους εξοπλισμούς σε δίκτυα επιχειρήσεων (clusters), διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στο υπόμνημά της η πιο πάνω Ενωση αναφέρει ότι μία από τις κύριες δραστηριότητες των δικτύων αποτελεί και ο εξοπλισμός τους με όργανα ποιοτικού ελέγχου, τα οποία αγοράζονται από το δίκτυο με βάση τις ανάγκες κάθε επιχείρησης - μέλους και παραδίδονται με δελτίο αποστολής προς χρήση από κάθε επιχείρηση - μέλος του δικτύου για λογαριασμό του cluster, το οποίο έχει την πλήρη κυριότητα. Για την παραχώρηση της χρήσης των οργάνων αυτών, το δίκτυο εισπράττει αμοιβή από την επιχείρηση που τα χρησιμοποιεί, ανάλογα με την αξία των οργάνων, είτε σε μηνιαία βάση, είτε όπως έχει συμφωνηθεί.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.2859/2000 (Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) "Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν.

Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο".

3. Επιπλέον, με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 32 του ως άνω νόμου, ορίζεται ότι το δικαίωμα έκπτωσης μπορεί να ασκηθεί εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που γίνονται σ' αυτόν και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν.

4. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.2859/2000 και με την επιφύλαξη των σχετικών με την παραγραφή διατάξεων, προβλέπεται η επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που αφορά επενδυτικά αγαθά, όπως η έννοια αυτών καθορίζεται με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ίδιου νόμου, είναι δηλαδή ενσώματα αγαθά που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σ' αυτή, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) χρόνων.

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ και ειδικότερα αυτού που προέρχεται από την αγορά, εισαγωγή ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών ορίζεται από τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1031790/2051/575/Α0014/ΑΥΟ.

5. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι ο εξοπλισμός των επιχειρήσεων του δικτύου αυτού με όργανα ποιοτικού ελέγχου, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο δίκτυο (cluster) και τίθενται από αυτό σε διαρκή εκμετάλλευση, θεωρούνται επενδυτικά αγαθά και κατά συνέπεια γεννάται δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του ΦΠΑ που επιβάρυνε την απόκτησή τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο