Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2017 ]

Αριθμ. 1438 οικ/2017 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Ελεγκτικής Εταιρείας

(Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Ελεγκτικής Εταιρείας)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθμ. 1438 οικ

(ΦΕΚ Β' 2593/26-07-2017)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 3 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α724.1.2017) «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Το ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α7136/5.6.2003), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 9 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α'163), καθώς και το άρθρο 1 παρ. 3 τους ως άνω νόμου, όπως ισχύει.

3. Την υπ' αριθμ. ΔΓΌΠ0001064 ΕΞ2014/22-08-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2014) και τις υπ' αριθμ. ΓΔΟΠ0001064ΕΞ 2015/ 27-02-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 166/24-3-2015) αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000494 ΕΞ 2017/ΧΠ 546 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 158/31-03-2017) τροποποιήσεις της περί διορισμού του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ.

4. Την υπ' αριθμ. Η 56/14-06-2017 απόφαση για σχετική γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ.

5. Την υπ' αριθμ. 131/2/14-06-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε.

6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α798/22-4-2005).

7. Την παρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α'/ 24.1.2017) «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,

αποφασίζει:

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ αποφάσισε με την έκδοση της κάτωθι κανονιστικής πράξης «Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή και ελεγκτικής εταιρείας».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή


1. Για τη χορήγηση άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του υποψηφίου οι εξής προϋποθέσεις:
α. Κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ή κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ) οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ή κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
β. Απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα του άρθρου 9 του ν. 4449/2017, (ΦΕΚ 7/Α/2017), η οποία αποδεικνύεται με την επιτυχία του υποψηφίου στις επαγγελματικές εξετάσεις, επιπέδου πανεπιστημιακών σπουδών ή ισοδυνάμου επιπέδου, του άρθρου 8 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ 7/Α/2017), κατά τους ειδικότερους ορισμούς της 130/4ο/25-05-2017 απόφασης του ΔΣ της ΕΛΤΕ «Ανάθεση επαγγελματικών εξετάσεων και των ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 13 ν. 4449/2017».
γ. Συμπλήρωση πρακτικής άσκησης πέντε (5) ετών τουλάχιστον από τα οποία τα δύο (2) έτη μετά το πέρας των επαγγελματικών εξετάσεων, η οποία καλύπτει κυρίως τον έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή παρόμοιων οικονομικών καταστάσεων. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που έχει λάβει άδεια σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι όροι και το ειδικότερο περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης ρυθμίζονται στο Κεφάλαιο Γ' της παρούσας.
δ. Συνδρομή των απαιτούμενων κριτηρίων εντιμότητας κατά το άρθρο 5 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ 7/Α/2017), η οποία κρίνεται βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 υπό στοιχεία ζ) και η) του παρόντος κεφαλαίου.
ε. Να είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 226/1992 (Α'120).

2. Για τη λήψη άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση χορήγησης άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή με τα στοιχεία του Παραρτήματος Α.1.
β) Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ή τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ) οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
γ) Βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των επαγγελματικών εξετάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ 7/Α/2017).
δ) Ανακεφαλαιωτικές ετήσιες αναφορές του επιβλέποντα ορκωτού ελεγκτή λογιστή σχετικά με το είδος, τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της άσκησης σύμφωνα με το Παράρτημα Γ' της παρούσας.
ε) Βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού που θα αποδεικνύει την ασφάλισή του κατά την περίοδο της πρακτικής του άσκησης.
στ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
ζ) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για γενική χρήση.
η) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από δημόσια αρχή, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166/2008), της απάτης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, δόλιας χρεοκοπίας ή για άλλο αδίκημα εκ του οποίου θα μπορούσε να ανακύψει σοβαρή αμφισβήτηση της εντιμότητάς του ούτε έχει ασκηθεί σχετική πειθαρχική δίωξη ούτε εκκρεμεί σε βάρος του διοικητική διαδικασία εκ της οποίας θα μπορούσε να ανακύψει σοβαρή αμφισβήτηση της εντιμότητάς του, άλλως παρατίθενται αναλυτικές λεπτομέρειες για το είδος, τη φύση της εκκρεμούσας σε βάρος του εν λόγω προσώπου δίωξης ή διαδικασίας και τις φερόμενες ως παραβιαζόμενες διατάξεις της νομοθεσίας ή των κωδίκων δεοντολογίας ή/ και την επιβληθείσα ποινή ή κύρωση.
η) Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής είναι μέλος του ΣΟΕΛ.

3. Τα ως άνω δικαιολογητικά, των υποψήφιων ορκωτών ελεγκτών λογιστών, κατατίθενται στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), το οποίο, επί τη βάσει αυτών, καταγράφει το σύνολο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και πιστοποιεί στην Ε.Λ.Τ.Ε. ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι έγκυρα, ακριβή και πλήρη ή επισημαίνει τυχόν ελλείψεις. Για το σκοπό πιστοποίησης της πρακτικής άσκησης, των υποψηφίων ορκωτών ελεγκτών λογιστών, το Σ.Ο.Ε.Λ. τηρεί Μητρώο ασκουμένων, οι εγγραφές του οποίου αντιπαραβάλλονται από το Σ.Ο.Ε.Λ. με τα στοιχεία των ετήσιων ανακεφαλαιωτικών αναφορών του Παραρτήματος Γ', υποβάλλοντας στην Ε.Λ.Τ.Ε. βεβαίωση σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Κεφαλαίου Γ' της παρούσας.

4. Το Σ.Ο.Ε.Λ., όποτε του ζητηθεί από την Ε.Λ.Τ.Ε., παρέχει στην Ε.Λ.Τ.Ε. άμεσα κάθε πληροφορία, στοιχείο ή διευκρίνιση αναφορικά με τους υποψηφίους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση των αρμόδιων υπαλλήλων της Ε.Λ.Τ.Ε. στο σύνολο των φακέλων και πρωτότυπων δικαιολογητικών των υποψήφιων ορκωτών ελεγκτών λογιστών και διαβιβάζει αμέσως, κατόπιν αιτήματος της Ε.Λ.Τ.Ε., το σύνολο των πρωτότυπων δικαιολογητικών στην Ε.Λ.Τ.Ε., η οποία δικαιούται ανά πάσα στιγμή να προβεί σε έλεγχο των φακέλων των υποψηφίων.

5. Η Ε.Λ.Τ.Ε. δικαιούται ανά πάσα στιγμή με κάθε πρόσφορο μέσο να ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις ή/και την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων από το ορκωτό ελεγκτή λογιστή, να επιβεβαιώνει τα υποβληθέντα στοιχεία, καθώς και να επικοινωνεί και να ζητά πληροφορίες από αρμόδια πρόσωπα ή αρχές ή άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδίως προκειμένου να επιβεβαιώσει την συνδρομή των αναφερόμενων στο άρθρο 5 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ 7/Α/2017) εχεγγύων εντιμότητας στο πρόσωπο των υποψήφιων ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

6. Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή πραγματοποιείται, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ελεγκτικής εταιρείας


1. Για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε ελεγκτική εταιρεία πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Στα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους για λογαριασμό του ελεγκτικής εταιρείας πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 7 έως 11 ή/και 13 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ 7/Α/2017) και να έχουν λάβει επαγγελματική άδεια στην Ελλάδα.
β) Η πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της ελεγκτικής εταιρείας να κατέχεται από ελεγκτικές εταιρείες στις οποίες έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος ή από φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 7 έως 11 ή/και 13 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ 7/Α/2017).
γ) Η πλειοψηφία του οργάνου διοίκησης της ελεγκτικής εταιρείας πρέπει να ανήκει κατά τα 2/3 τουλάχιστον σε ελεγκτικές εταιρείες, στις οποίες έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος ή σε φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 5, 7 έως 11 ή/ και 13. Όταν το όργανο διοίκησης έχει μόνο δύο μέλη, για τουλάχιστον ένα μέλος πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας περίπτωσης.
δ) Η ελεγκτική εταιρεία να πληροί την προϋπόθεση που ορίζεται στο άρθρο 5 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ 7/Α/2017), η συνδρομή ή μη της οποίας κρίνεται βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 υπό στοιχεία στ), ζ) και η) του παρόντος Κεφαλαίου.

2. Για τη λήψη άδειας ελεγκτικής εταιρείας υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση χορήγησης άδειας της ελεγκτικής εταιρείας με τα στοιχεία του Παραρτήματος Α.2, περιλαμβανομένου του διορισμού «υπεύθυνου προσώπου» της υποψήφιας ελεγκτικής εταιρείας με την οποία η Ε.Λ.Τ.Ε. και το Σ.Ο.Ε.Λ. δύνανται να επικοινωνούν, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, ζητώντας διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, έγγραφα ή στοιχεία, νομίμως υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο.
β) Πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα της υποψήφιας ελεγκτικής εταιρείας και του εκπροσωπευτικού και διαχειριστικού της οργάνου, περιλαμβανομένου πλήρως επικαιροποιημένου καταστατικού εγγράφου αυτής, νομίμως δημοσιευμένου.
γ) Στοιχεία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους για λογαριασμό της ελεγκτικής εταιρείας και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή βεβαίωση λήψης της επαγγελματικής άδειας αυτών στην Ελλάδα, για τη διαπίστωση της πλήρωσης της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 υπό στοιχείο α' του παρόντος κεφαλαίου προϋπόθεσης.
δ) Στοιχεία των μετόχων ή εταίρων, που έχουν δικαιώματα ψήφου στην υποψήφια ελεγκτική εταιρεία και τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει καθένα από τα πρόσωπα αυτά, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή βεβαίωση λήψης της επαγγελματικής άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας που τα πρόσωπα αυτά τυχόν διαθέτουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος.
ε) Στοιχεία των μελών του οργάνου διοίκησης της ελεγκτικής εταιρείας, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή βεβαίωση λήψης της επαγγελματικής άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας που τα πρόσωπα αυτά τυχόν διαθέτουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος.
στ) Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι η υποψήφια η ελεγκτική εταιρεία δεν τελεί σε πτώχευση και ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή εξυγίανση ούτε τελεί σε διαδικασία εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή εξυγίανσης ούτε υφίστανται άλλες ανάλογες καταστάσεις ή διαδικασίες,
ζ) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου για γενική χρήση έκδοσης του τελευταίου τριμήνου των μετόχων ή εταίρων, των μελών του οργάνου διοίκησης και του νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου ελεγκτικής εταιρείας. Σε περίπτωση συμμετοχής ελεγκτικής εταιρείας στο όργανο διοίκησης της υποψήφιας ελεγκτικής εταιρείας, προσκομίζεται αντίγραφο ποινικού Μητρώου για γενική χρήση των μελών της διοίκησης και των μετόχων ή εταίρων της συμμετέχοντος ελεγκτικής εταιρείας.
η) Υπεύθυνη δήλωση των μελών του οργάνου διοίκησης και του νόμιμου εκπροσώπου της υποψήφιας ελεγκτικής εταιρείας, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από δημόσια αρχή, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α'166), της απάτης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, οποίου θα μπορούσε να ανακύψει απιστίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, δόλιας χρεοκοπίας ή για άλλο αδίκημα εκ του σοβαρή αμφισβήτηση της εντιμότητάς τους ούτε έχει ασκηθεί σχετική πειθαρχική δίωξη ούτε εκκρεμεί σε βάρος τους διοικητική διαδικασία εκ της οποίας θα μπορούσε να ανακύψει σοβαρή αμφισβήτηση της εντιμότητάς τους, άλλως παρατίθενται αναλυτικές λεπτομέρειες για το είδος, τη φύση της εκκρεμούσας σε βάρος των εν λόγω προσώπων δίωξης ή διαδικασίας, τις φερόμενες ως παραβιαζόμενες διατάξεις της νομοθεσίας ή των κωδίκων δεοντολογίας ή/και την επιβληθείσα ποινή ή κύρωση.

3. Τα ως άνω δικαιολογητικά, των υποψηφίων ελεγκτικών εταιρειών κατατίθενται στο Σ.Ο.Ε.Λ. Το Σ.Ο.Ε.Λ., αφού προβεί σε προέλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών, διαβιβάζει τους πρωτότυπους φακέλους στην Ε.Λ.Τ.Ε. προς έλεγχο, υποβάλλοντας ταυτόχρονα βεβαίωση ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών ή επισημαίνοντας τυχόν ελλείψεις.

4. Το Σ.Ο.Ε.Λ., όποτε του ζητηθεί από την Ε.Λ.Τ.Ε., παρέχει στην Ε.Λ.Τ.Ε. άμεσα κάθε πληροφορία, στοιχείο ή διευκρίνιση αναφορικά με τις υποψήφιες ελεγκτικές εταιρείες και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση των αρμόδιων υπαλλήλων της Ε.Λ.Τ.Ε. στο σύνολο των φακέλων και πρωτότυπων δικαιολογητικών των υποψήφιων ελεγκτικών εταιρειών και διαβιβάζει αμέσως το σύνολο των πρωτότυπων δικαιολογητικών στην Ε.Λ.Τ.Ε., η οποία δικαιούται ανά πάσα στιγμή να προβεί σε έλεγχο των φακέλων των υποψηφίων.

5. Η Ε.Λ.Τ.Ε. δικαιούται ανά πάσα στιγμή με κάθε πρόσφορο μέσο να αναζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις ή/και την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων από την υποψήφια ελεγκτική εταιρεία διά του ορισθέντος υπεύθυνου προσώπου του στοιχείου α' της παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και να επικοινωνεί και να ζητά πληροφορίες από αρμόδια πρόσωπα ή αρχές ή άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδίως προκειμένου να επιβεβαιώσει την συνδρομή των αναφερόμενων στο άρθρο 5 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ 7/Α/2017) εχέγγυων εντιμότητας στο πρόσωπο των υποψηφίων ελεγκτικών εταιρειών.

6. Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας ελεγκτικής εταιρείας πραγματοποιείται, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Επάρκεια και Περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης


1. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει κυρίως τη συμμετοχή των Ασκούμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε υποχρεωτικούς ελέγχους και έχει διάρκεια πέντε (5) ετών τουλάχιστον από τα οποία τα δύο (2) έτη μετά την επιτυχή περάτωση των επαγγελματικών εξετάσεων. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που έχει λάβει άδεια σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η ως άνω πρακτική άσκηση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον χίλιες (1.000) ώρες ελεγκτικής εμπειρίας ετησίως σε υποχρεωτικούς ελέγχους υπό την εποπτεία του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και παρακολουθείται από το ΣΟΕΛ, το οποίο τηρεί Μητρώο Ασκούμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

3. Η αξιολόγηση της επάρκειας της πρακτικής άσκησης γίνεται από την Ε.Λ.Τ.Ε. Η πρακτική άσκηση κρίνεται επαρκής εφόσον ικανοποιούνται σωρευτικά οι διατάξεις της παρούσας, καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος κεφαλαίου.

4. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι ο Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής έχει αφενός αποκτήσει την ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων και αφετέρου έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες δεξιότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Οι δεξιότητες αυτές παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα Β' της παρούσας και αφορούν τους ακόλουθους τομείς:
α) Δεοντολογία και Επαγγελματισμός: Ο Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής πρέπει να έχει επιδείξει καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησής του συμμόρφωση με τις αρχές επαγγελματισμού και δεοντολογίας που ορίζονται στο Κεφάλαιο 1 του Παραρτήματος Β' της παρούσας.
β) Τεχνικές Δεξιότητες: Ο Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής πρέπει να αποδεικνύει την κατοχή των δεξιοτήτων που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 2 του Παραρτήματος Β' της παρούσας.
γ) Διοικητικές Δεξιότητες: Ο Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής πρέπει να αποδεικνύει ότι κατέχει τις ικανότητες διοίκησης έργου και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, όπως εξειδικεύονται στο Κεφάλαιο 3 του Παραρτήματος Β' της παρούσας.
δ) Ελεγκτικές Δεξιότητες: Ο Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής πρέπει να έχει επιδείξει καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησής του τις δεξιότητες που διαλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 4 του Παραρτήματος Β'.
Από το σύνολο των δεξιοτήτων που ορίζονται στο Παράρτημα Β', οι Ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να επιδείξουν την απόκτηση όλων των Υποχρεωτικών δεξιοτήτων, καθώς και μέρος των Προαιρετικών δεξιοτήτων, έτσι ώστε να συμπληρώσουν τον ελάχιστο αριθμό δεξιοτήτων ανά ενότητα, όπως αναλυτικά ορίζεται στο Παράρτημα Β' της παρούσας.

5. Για την πιστοποίηση της απόκτησης των προαναφερθεισών δεξιοτήτων υποβάλλονται ετήσιες αναφορές σύμφωνα με το Παράρτημα Γ' της παρούσας.

6. Οι ετήσιες αναφορές υπογράφονται από τον Ασκούμενο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, συνυπογράφονται από τον επιβλέποντα ορκωτό ελεγκτή λογιστή και έχουν την ισχύ υπεύθυνης δήλωσης κατά τις διατάξεις του ν. 1599/1986. Κατατίθενται στο Σ.Ο.Ε.Λ., εντός ενενήντα (90) ημερών από τη λήξη κάθε έτους. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως έτος ορίζεται το δωδεκάμηνο από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου.

7. Μετά την κατάθεση της αίτησης του Παραρτήματος Α.1, το Σ.Ο.Ε.Λ. αντιπαραβάλλει τα στοιχεία των ετησίων αναφορών του Παραρτήματος Γ', με τα αντίστοιχα στοιχεία του τηρούμενου Μητρώου Ασκουμένων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και κατόπιν υποβάλλει στην Ε.Λ.Τ.Ε. βεβαίωση ότι όλα τα στοιχεία είναι έγκυρα, ακριβή και πλήρη.

8. Η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και με κάθε πρόσφορο μέσο, να κρίνει καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μέσα στο πλαίσιο του αντικειμενικού σκοπού της πρακτικής άσκησης, την επάρκεια του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης και την επάρκεια της εποπτείας των προσώπων, περιλαμβανομένων και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, που αναλαμβάνουν την εποπτεία των ασκουμένων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

9. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές που έχουν λάβει επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος έχουν δικαίωμα να λάβουν επαγγελματική άδεια στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν σε ειδικές Επαγγελματικές εξετάσεις, που διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013, στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στο ελληνικό νομοθετικό και γενικότερα ρυθμιστικό πλαίσιο, που διέπει τους υποχρεωτικούς ελέγχους και την εργασία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

10. Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε ελεγκτές τρίτων κρατών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ 7/Α/2017) και τελεί υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Τελικές διατάξεις


1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται Παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

4. Δια της παρούσας καταργείται η υπ' αριθμ. ΕΛΤΕ 002/2015 Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ (ΦΕΚ Β' 864/2015).

5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η κανονιστική πράξη της προηγούμενης παραγράφου, από την δημοσίευση στο ΦΕΚ της παρούσας απόφασης, λογίζεται αυτή.

6. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο