Σχόλια

Από την έναρξη της ισχύος της , καταργείται η παρούσα απόφαση.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2001 ]

ΠΟΛ.1025/31.1.2001 Οροι και προϋποθέσεις υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, με ηλεκτρονικά μέσα

(Οροι και προϋποθέσεις υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, με ηλεκτρονικά μέσα )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1011242/427/5454/0014Δ΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1) ΓΕNΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
- ΕΡΓΟ TAXIS - ΕΡΓΟ TAXIS – net
2) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ (Διοικητικής Συνεργασίας & Ανταλλαγής
Πληροφοριών)

ΠΟΛ.: 1025

ΘΕΜΑ: Όροι και προϋποθέσεις υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, με ηλεκτρονικά μέσα.

1011242/427/5454/Δ0014/


Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α'/7.11.2000), όπως ισχύουν:

α) Των άρθρων 11, 12 και 15.
β) Της παρ. 3 του άρθρου 19.
γ) Του άρθρου 28.
δ) Των περ. α' και δ' της παρ. 5, της περ. ε' της παρ. 6 και της περ. γ' της παρ. 9 του άρθρου 36.
ε) Της παρ. 2 του άρθρου 59.
στ) Της παρ. 3 του άρθρου 64.

2. Την υπ' αριθ. 1113854/4874/691/0014/ΑΥΟ περί τύπου, περιεχομένου, τρόπου και χρόνου υποβολής: α) Της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους και β) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Α' κατηγορίας του ΚΒΣ.

3. Την υπ' αριθ. 1045099/1930/0014/ ΑΥΟ "Οροι και προϋποθέσεις υποβολής της μηδενικής ή πιστωτικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με ηλεκτρονικά μέσα".

4. Την υπ' αριθ. 1119117/4914/5584/Δ0014/ΑΥΟ "Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τρίμηνου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών".

5. Την υπ' αριθ. 1119118/4979/5673/Δ0014/ΑΥΟ "Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τρίμηνου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών".

6. Την υπ' αριθ. 1039386/441/0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'), σύμφωνα με τις οποίες "Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών".

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Υποβολή δήλωσης - Πιστοποίηση υποκείμενων στο φόρο

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αρχικούς εμπρόθεσμους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικού δικτύου (taxisnet).

2. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους υποκείμενους των οποίων η αρμόδια ΔΟΥ είναι ενταγμένη στο σύστημα TAXIS και εφόσον οι υποκείμενοι αυτοί έχουν προηγουμένως ενταχθεί στο μητρώο ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES).

3. Οι παραπάνω υποκείμενοι:

- Εφόσον έχουν ήδη πιστοποιηθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ' αριθ. 1045099/1930/0014/ ΑΥΟ, δεν χρειάζεται να πιστοποιηθούν εκ νέου και θα χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα και κωδικό χρήση μ' αυτά για την υποβολή περιοδικών δηλώσεων.

- Εφόσον δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί με την παραπάνω ΑΥΟ, μετά από αίτηση/εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (taxisnet), πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη.

4. Η πιστοποίηση μετά από αίτηση/εγγραφή στο taxisnet είναι κοινή, τόσο για την υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, όσο και των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων, υπό τους όρους που προαναφέρθηκαν.

5. Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υποκείμενο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει.

Αρθρο 2
Χρόνος υποβολής

1. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων, ισχύουν οι προθεσμίες που προβλέπονται: α) Από την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1119117/4914/5584/ΑΥΟ, προκειμένου για τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και β) από την παρ. 2 της υπ' αριθ. 111918/4979/5673/ΑΥΟ, προκειμένου για τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων.

2. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, ισχύουν οι προθεσμίες των άρθρων 2 και 3 της παρ. 7 της υπ' αριθ. 113854/4874/691/0014/ΑΥΟ, προκειμένου για τις περιοδικές και έκτακτες δηλώσεις του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου.

3. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο σύστημα taxisnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υποκείμενο μοναδικού αριθμού καταχώρισης των δηλώσεων.

4. Η εμφάνιση στην οθόνη των δηλώσεων, συσχετισμένων με τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης και την ημερομηνία υποβολής ή εκτύπωσής τους μέσω του συστήματος taxisnet, αποτελούν για τον υποκείμενο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της, αντίστοιχα.

Αρθρο 3
Αναστολή της πιστοποίησης

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων αναστέλλει την πιστοποίηση του υποκείμενου στο φόρο:

α) Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης διακοπής δραστηριότητας του υποκείμενου.

β) Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης μετάταξης του υποκείμενου σε απαλλασσόμενο καθεστώς του ΦΠΑ.

γ) Στην περίπτωση που ο υποκείμενος με έγγραφη αίτησή του, που θα διαβιβαστεί μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ στο σύστημα taxisnet, ζητήσει τη διαγραφή του (απενεργοποίηση).

δ) Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις.

2. Αν υποβληθεί δήλωση μεταβολών για την μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, δεν επέρχεται αναστολή της πιστοποίησης, αλλά μη δυνατότητα υποβολής των εν λόγω πινάκων μέσω του taxisnet.

3. Αν ανασταλεί η πιστοποίηση του υποκείμενου στο φόρο ή υποβληθεί δήλωση διακοπής ενδοκοινοτικών συναλλαγών, τότε η ηλεκτρονική υποβολή των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Αποκτήσεων - Παραδόσεων, που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας, παύει να ισχύει.

4. Η σχετική απόφαση για την αναστολή της πιστοποίησης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Αρθρο 4
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Η ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και τακτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.

Αρθρο 5
Ελεγχος

1. Η αρμόδια ΔΟΥ έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των δηλώσεων που παρελήφθησαν μέσω του συστήματος taxisnet και μπορεί να τις διαχειριστεί όπως τις δηλώσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη ΔΟΥ μέσω του TAXIS ή χειρόγραφα.

2. Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα εκτύπωσης συγκριτικών μηχανογραφικών καταστάσεων, προκειμένου να διασταυρώνονται οι αξίες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων που αναγράφονται στους Τριμηνιαίους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες με τα ποσά των αντίστοιχων κωδικών των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, όπως επίσης και της εκτύπωσης καταστάσεων ελέγχου της υποβολής ή μη των υπόψη πινάκων.

Αρθρο 6
Ισχύς της απόφασης

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο