Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2017 ]

Αριθμ. 84291/7077/2017 Λειτουργία των Διευθύνσεων Οικονομικού Κυκλάδων και Δωδεκανήσου ως χωριστών επιχειρησιακών μονάδων ανεξαρτήτως υπεύθυνων για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών

(Λειτουργία των Διευθύνσεων Οικονομικού Κυκλάδων και Δωδεκανήσου ως χωριστών επιχειρησιακών μονάδων ανεξαρτήτως υπεύθυνων για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 84291/7077

(ΦΕΚ Β' 2607/26-07-2017)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως το άρθρο 6 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4468/2017 (Α’ 61) με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας».
γ. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
δ. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το π.δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 49947/22-7-2015 (ΦΕΚ 1666/τ.Β/10-8-2015) και 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/ τ.Β/30-12-2016) αποφάσεις του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

3. Τη με αριθ. 75555/289/6.7.2017 (ΦΕΚ Β’ 2336) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” του άρθρου 6 παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016».

4. Την απόφαση με αριθ. ΦΓ8/28671/10.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2071/15.6.2017) «Τροποποίηση της ΦΓ8/22307/5.4.2017 (ΦΕΚ Β΄) 1341/21.4.2017) κανονιστικής απόφασης» της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί καθορισμού της αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Περιφερειών και τον κατασταλτικό έλεγχο των εξοφληθέντων Χρηματικών Ενταλμάτων του Δημοσίου.

5. Την αριθ. 27855/2549/14-3-2017 (ΦΕΚ 902/τ.Β/17-3-2017) απόφαση Περιφερειάρχη με την οποία μεταβιβάστηκαν στον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γεώργιο Λεονταρίτη οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων.

6. Την αριθ. 27857/2550/14-3-2017 (ΦΕΚ 1006/τ.Β/24-3-2017) απόφαση Περιφερειάρχη με την οποία μεταβιβάστηκαν στον Αντιπεριφερειάρχη Φιλήμονα Ζαννετίση οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου.

7. Την αριθ. 5742/638/19-1-2017 (ΦΕΚ 370/τ.Β/19-2-2017) απόφαση Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας με την οποία εξουσιοδοτήθηκαν οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου να υπογράφουν για τα αντικείμενα των άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014.

8. Την αριθ. 81377/6893/13-7-2017 απόφαση Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας με την οποία εξουσιοδοτήθηκαν υπάλληλοι των ΠΕ Κυκλάδων και ΠΕ Δωδεκανήσου για την υπογραφή επιταγών και εντολών μεταφοράς για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

10. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής, εύρυθμης και έγκαιρης εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε περιφερειακό επίπεδο των ΠΕ Κυκλάδων και ΠΕ Δωδεκανήσου,

διαπιστώνουμε:

Την ύπαρξη των αναγκαίων κριτηρίων της αριθ. 75555/289/6.7.2017 (ΦΕΚ Β’ 2336) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων και της Διεύθυνσης Οικονομικού Δωδεκανήσου ως χωριστών επιχειρησιακών μονάδων ανεξαρτήτως υπεύθυνων για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, ως ακολούθως:

Δυνάμει των άρθρων 7 και 8 του Οργανισμού Λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 4343/τ.Β/30-12-2016) οι Διευθύνσεις Οικονομικού Κυκλάδων και Δωδεκανήσου είναι κατά τόπο αρμόδιες για την εκτέλεση του Π/Υ της Περιφέρειας, τα δε Τμήματα Προμηθειών είναι επίσης κατά τόπο αρμόδια τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών. Οι συμβάσεις υπογράφονται επίσης από τα κατά τόπο εξουσιοδοτημένα όργανα. Συνεπώς πληρούνται τα τιθέμενα κριτήρια από το σημείο Α του άρθρου 3 και τα τιθέμενα τεκμήρια του άρθρου 4 της αριθ. 75555/289/6.7.2017 (ΦΕΚ Β’ 2336) απόφασης.

Υπάρχει πλήρης δημοσιονομική αυτοτέλεια δεδομένου ότι ο Π/Υ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διαθέτει διακριτές εγγραφές πιστώσεων με την ένδειξη 01 και 02 για τις ΠΕ Κυκλάδων και ΠΕ Δωδεκανήσου, οι δε δαπάνες ελέγχονται, εκκαθαρίζονται, ενταλματοποιούνται αυτοτελώς από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Οικονομικού και υποβάλλονται για προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο στις κατά νομό αρμόδιες υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συνεπώς πληρούνται τα τιθέμενα κριτήρια από το σημείο Β του άρθρου 3 και τα τιθέμενα τεκμήρια του άρθρου 4 της αριθ. 75555/289/6.7.2017 (ΦΕΚ Β’ 2336) απόφασης.

Κατόπιν της διαπίστωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων της αριθ. υ.α. 75555/289/6.7.2017 (ΦΕΚ Β’ 2336) διαπιστώνουμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικού Κυκλάδων και η Διεύθυνση Οικονομικού Δωδεκανήσου λειτουργούν ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη όλων των ειδών συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, βάσει των κωδικών κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (C.P.V.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 19 Ιουλίου 2017

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο