Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2017 ]

Κ.Υ.Α. αριθ. 7.6901/2017 Τροποποίηση της με αριθμό 6.15107/5.12840 (ΦΕΚ Β 3975/12-12-2016) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ν. 4152/2013 ως ισχύει»

(Τροποποίηση της με αριθμό 6.15107/5.12840 (ΦΕΚ Β 3975/12-12-2016) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ν. 4152/2013 ως ισχύει»)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθ. 7.6901

(ΦΕΚ Β' 2622/26-7-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υποπαράγραφο ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», ως ισχύει.

2. Το Π.Δ. 73/2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Το π.δ. 123/4.11.2016 (Α’208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Το π.δ. 125/5-11-2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθμ. Υ28/8.10.2015 (Β’2168) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.

6. Την υπ’ αριθμ. Υ56/21.10.2015 (Β’2281) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου.

7. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 (Β’2168) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη.

8. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016 (B’3722) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση, όπως ισχύει.

9. Το Π.Δ. 24/2015 (Α’20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το ν. 4320/2015 (Α’29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθ. 27, παρ. 1.

11. Το π.δ. 475/1993 (Α’205) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 (Α’112) σε «Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων».

12. Την υπ’αριθμ. 50059/Δ9.13126/1.11.2016 (ΥΟΔΔ 600) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το «Διορισμό Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

13. Την αριθμ. οικ. 2839/10.11.2016 (Β’3720) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας έκδοσης διοικητικών πράξεων και εγγράφων προς τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.

14. Το π.δ. 113/2014, (Α’180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». Το π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185 Α’/03.09.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

15. Την αριθ. 112806/ΕΥΘΥ1047/26.10.2016 (Β’3595) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» και αντικατάσταση των α) υπ’ αριθ. 107900/16.3.2001 (Β’599), β) υπ’ αριθ. 25255/2236/7.4.2008 (Β’604), γ) υπ’ αριθ. οικ.180691/7.2.2001 (Β’148) και δ) υπ’ αριθ. 2.10691/ οικ.3.1008/2012 (Β’1462) κοινών υπουργικών αποφάσεων, ως ισχύουν.

16. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’297) και άλλες διατάξεις» (Α’265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ιδίως από το άρθρο 69 του ν. 4389/2016 (Α’94) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 28 παράγραφος 4, 59 παράγραφος 15.

17. Το ν. 1518/1985 (Α’30) «Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

18. Το ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3604/2007 (Α’189) «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιρειών” και άλλες διατάξεις» ως ισχύει.

19. Το ν. 3463/2006 (Α’114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

20. Το ν. 3852/2010 (Α’87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, και τις εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότησή του σχετικές κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους.

21. Το ν. 3386/2005 (Α’212) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει.

22. Το ν.δ. 356/1974 (Α’90) «Περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και το ν.δ. 496/1974 (Α’204) «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

23. Το ν. 4308/2014 (Α’251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, τις συναφείς διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών.

24. Τον ν. 4270/2014 (Α’143) «Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

25. Το ν. 2190/1994 (Α’28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει.

26. Το ν. 3812/2009 (Α’234) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

27. Το ν. 2956/2001 (Α’258) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

28. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 (Α’70) «Παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως ισχύει.

29. Το άρθρο 18 του ν. 3833/2010 (Α’40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως ισχύει.

30. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει.

31. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

32. Την υπ’αριθμ. C/2014/10128 final/17-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει.

33. Την υπ’αριθμ. 53684/ΕΥΘΥ 460/18.5.2015 (Β’948) υπουργική απόφαση για τη διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4314/2014.

34. Την υπ’ αριθμ. 6371/ΕΥΘΥ 72/20.1.2015 διευκρινιστική εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4314/2014 καθώς και τη σχετική αλληλογραφία.

35. Την αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’3521) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ ΕΥΘΥ/712/31.7.2015 (Β’1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

36. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.

37. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του ΚΦΑΣ.

38. Τον Κανονισμό Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον Κανονισμό Ασφάλισης των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.

39. Το ν. 4387/2016 (Α’85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

40. Το ν. 3996/2011 (Α’170) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

41. Την υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 (Β’449) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28.8.2013 (Β’2163) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/ 25.2.2013 απόφασης (Β’449) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως ορίζουν οι υποπαράγραφοι ΙΑ. 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» και την υπ’ αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (Β’2390) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β’449) περί επανακαθορισμού των ορίων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε για την υπ’αριθμ. 28153/126/28.8.2013 απόφαση του (Β’2163), ως ισχύει κάθε φορά.

42. Την υπ’ αριθμ. 124/Δ9.21/2.1.2017 (ΦΕΚ 130 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταφορά, κατανομή αρμοδιοτήτων, αναδιάρθρωση, λειτουργία και μετονομασία οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

43. Τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 – Α’26) και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, (ν. 3584/2007 – Α’143), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

44. Την παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει.

45. Το με αριθ. C(2014) 3542 final/23-05-2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020».

46. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98), όπως ισχύει.

47. Τη με αριθμό 10545/5.8.2016 πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ24 (ΑΔΑ: 7Ε3Η4653Ο7-ΕΩ2) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», Άξονας Προτεραιότητας 2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας 4 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», Άξονας Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» οι οποίοι συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ως ισχύει.

48. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση, έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της πράξης που αφορά στην Δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων».

49. Την υπό στοιχεία πρωτοκόλλου 55351/470/29.11.2016 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αρίθμ. 55903/478/1.12.2016 έγγραφο της ΓΔΟΥ.

50. Την αριθμ. 459/13.1.2017 αρχική πράξη ένταξης καθώς και την υπ’ αριθμ. 13090/13.7.2017 τροποποιητική πράξη ένταξης.

51. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, σε σχέση με την τροποποιούμενη κοινή υπουργική απόφαση, ύφους 5,7 εκατ. €, περίπου, για το έτος 2017, σε βάρος του Π.Δ.ΕΣΑΕ 334/1 που εντάσσεται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού και διά Βίου Μάθηση 2014-2020», διαμορφώνοντας το σύνολο της δαπάνης σε 108,7 εκατ. € που αναλύονται σε 88,1 για την απασχόληση και 20,6 για την κατάρτιση. Η δαπάνη αυτή θα εξακολουθήσει σε όλα τα έτη επιλεξιμότητας της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, ήτοι μέχρι και το 2022 και στο βαθμό εξέλιξης του συγκεκριμένου ΕΠ.

52. Την ανάγκη τροποποίησης της με Αριθ. 6.15107/5.12840/7.12.2016 (ΦΕΚ Β 3975) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ν. 4152/2013 ως ισχύει»,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με Αριθ. 6.15107/5.12840/7.12.2016 (ΦΕΚ Β 3975/12-12-2016) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ν. 4152/2013 ως ισχύει», ως εξής:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 1 Πλαίσιο ένταξης

1.1. Καταρτίζουμε τη Δράση «Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ν. 4152/2013 ως ισχύει», η οποία κατά το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και κατά το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και αφορά τη δράση της απασχόλησης ορίζεται από το πλαίσιο που θέτει η υποπαράγραφος ΙΔ1, της παραγράφου ΙΔ, του άρθρου πρώτου, ν. 4152/2013, ως ισχύει σήμερα.

1.2. Η παρούσα Δράση, κατά το συγχρηματοδοτούμενο οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της απευθύνεται στο σύνολο των Δήμων της χώρας εκτός α) των Δήμων που συμμετέχουν στις Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθ. 7/2016 και 10/2016 και β) των Δήμων της χώρας που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά τη δράση της απασχόλησης. Η παρούσα Δράση, κατά το οκτάμηνης διάρκειας σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους όσον αφορά τη δράση της απασχόλησης απευθύνεται α) στους Δήμους της χώρας που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, εκτός των Δήμων που συμμετείχαν στις Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθ. 7/2016 και 10/2016 και β) στους 51 Δήμους που συμμετείχαν στις Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθ. 7/2016 και 10/2016 μόνο στις ειδικότητες που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητας των υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του ΥΠΕΚΑΑ. Στους 51 Δήμους που συμμετείχαν στις Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθ. 7/2016 και 10/2016 μόνο στις ειδικότητες που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητας των υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του ΥΠΕΚΑΑ η δράση της κατάρτισης συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

1.3. Η Δράση αυτή αποσκοπεί:

α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,

β) στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,

γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και

δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

2. Η παράγραφος 2.4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

2.4. Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύναται να παραταθεί έως ένα (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πέραν της προβλεπόμενης από την Πρόσκληση συνολικής χρονικής διάρκειας έκαστου προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την Πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων. Η απασχόληση των ωφελουμένων που εμπίπτει σε τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους εφόσον οι σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές.

3. Η παράγραφος 14.2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

14.2. Για την αντιμετώπιση παραλείψεων, αντιθέσεων και λοιπών τυπικού χαρακτήρα προβλημάτων από την εφαρμογή διατάξεων της τροποποιούμενης απόφασης, οφειλομένων στην μετατόπιση της κατάρτισης στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της που προσιδιάζουν στον νέο χαρακτήρα της κατάρτισης ως συγχρηματοδοτούμενης»

4. Μετά την παράγραφο 14.2 του άρθρου 14, προστίθεται παράγραφος 14.3, ως εξής:

«14.3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.» Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ Αριθ. 6.15107/5.12840/7.12.2016 (ΦΕΚ Β 3975) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ν. 4152/2013 ως ισχύει».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 24 Ιουλίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο