Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-2017 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ10034/30859/875/2017 Τροποποίηση της αριθ. Φ.10034/25671/764/ 14-6-2017 (ΦΕΚ 2130/Β/21-6-2017) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προγραμμάτων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2017»

(Τροποποίηση της αριθ. Φ.10034/25671/764/ 14-6-2017 (ΦΕΚ 2130/Β/21-6-2017) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προγραμμάτων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2017»)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. Φ10034/30859/875

(ΦΕΚ Β' 2546/21-07-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 (214 Α') «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.

2. Το π.δ/γμα 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α').

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ./24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»(ΦΕΚ 20 Α') και του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 « Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α').

4. Την αριθ. Φ34/6565/1114/3-6-2003 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας» (ΦΕΚ 904 Β').

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α').

7. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. οικ. 44549/Δ9.12193/ 8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169 Β').

8. Την αριθ. Υ43/3-5-2017 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (ΦΕΚ Β' 1510).

9. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β' 2168).

10. Την αριθ. Φ10034/25671/764/14.6.2017 (ΦΕΚ 2130/Β/21-6-2017) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΔΑ:ΩΥ4846Θ1Ω-ΔΤΩ με την οποία καθορίστηκε ο αριθμός των δικαιούχων, που θα ενταχθούν στα προγράμματα το έτος 2017, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους.

11. Την υπ' αριθ. 1533/2/29-6-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.

12. Τις ειδικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νομού Λέσβου μετά τους πρόσφατους καταστροφικούς σεισμούς.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (κωδικοποιητικό προεδρικό διάταγμα 63/2005, Α'/98).

14. Την αριθ. πρωτ. 31135/1149/4-7-2017 εισηγητική έκθεση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το οποίο ορίζεται ότι με την προτεινόμενη απόφαση προκαλείται δαπάνη εκτιμώμενη κατ' ανώτατο όριο σε 215.500,00 ευρώ (υπολογίζοντας 1000 επισκέπτες, δεδομένου ότι το 2016 επισκέφτηκαν τη Λέσβο 220 δικαιούχοι). Η συγκεκριμένη δαπάνη θα καλυφθεί από την ήδη προϋπολογισθείσα δαπάνη των 14.100.000,00 ευρώ για την υλοποίηση των προγραμμάτων του ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2017 (όπως αυτή προβλέπονταν στην αριθ. Φ10034/25671/764/14-6-2017 κοινή υπουργική απόφαση), καθώς η εκτίμηση για την τελευταία έχει γίνει θεωρώντας ότι θα γίνει χρήση των παροχών από όλους τους δικαιούχους.
Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη απόφαση δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι σύμφωνα και με τα απολογιστικά στοιχεία των τελευταίων 3 ετών η πραγματική απορροφητικότητα των παροχών είναι μικρότερη από 50%, ενώ σε κάθε περίπτωση η συνολικώς προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 14.100.000 ευρώ,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. Φ10034/25671/764/14.6.2017 (ΦΕΚ 2130/Β/21-6-2017) κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:

Στο τέλος της περίπτωσης α του άρθρου 1 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ, από όλες τις περιοχές της χώρας, που θα επιλέξουν ως τουριστικό προορισμό το νησί της Λέσβου καθώς και οι δικαιούχοι του προγράμματος μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι θα επιλέξουν να κάνουν χρήση των δελτίων τους παραμένοντας στο νησί τους (εκτός από το χωριό ή την πόλη μόνιμης κατοικίας τους), δικαιούνται μέχρι δέκα (10) διανυκτερεύσεις.
Επιδοτείται το κόστος μετακίνησης των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ, από άλλες περιοχές της χώρας, στο νησί της Λέσβου, με πενήντα (50) ευρώ για κάθε άτομο που καταβάλλει ολόκληρο εισιτήριο και με είκοσι πέντε (25) ευρώ για τα άτομα που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο