Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-2001 ]

ΠΟΛ.1019/24.1.2001 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, έτους 2000

(Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, έτους 2000 )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1007872/5381/803/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α'
2. Δ/ΝΣΗ 16η - ΤΜΗΜΑ Ε'
Β. Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1. Δ/ΝΣΗ 30η - ΤΜΗΜΑ Β'
2. Δ/ΝΣΗ 32η - ΤΜΗΜΑ Β'
3. ΕΡΓΟ TAXIS ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Φ.Π.Α.
Πληροφορίες: ΑΙΚ. ΚΑΡΥΔΑ - Β. ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ
Τηλέφωνο: 3647202-5

ΠΟΛ.: 1019

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., έτους 2000.


1007872/5381/803/0014/Εχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α'), όπως ισχύουν:

α) Της περ. β' της παρ. 1 και των παρ. 2 και 9 του άρθρου 38.

β) Της παρ. 2 του άρθρου 59.

γ) Της παρ. 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/1995) περί αποδεικτικών είσπραξης.

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι η χώρα μας από 1.1.2001 είναι μέλος της ζώνης του ευρώ και ως εκ τούτου την ανάγκη που προκύπτει για προσαρμογή των φορολογικών διαδικασιών και εντύπων στις νέες συνθήκες.

6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.Αποφασίζουμε1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2000, έντυπο (009/00-Φ.Π.Α.), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή θα κλείσουν διαχείριση μετά την 1.1.2001 και μέχρι τη θέσπιση νεώτερου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.2. α) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31.12.2000

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται:

I. Μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου δεν τηρούσαν βιβλία ή τηρούσαν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ και

II. Μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.

Η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων των προηγούμενων εδαφίων πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υποκείμενου και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.

Τελευταία προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ είναι:Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ

Α' και Β' κατηγορίας βιβλία

Γ' κατηγορίας βιβλία


1

27.2.2001

10.5.2001


2

28.2.2001

11.5.2001


3

1.3.2001

14.5.2001


4

2.3.2001

15.5.2001


5

5.3.2001

16.5.2001


6

6.3.2001

17.5.2001


7

7.3.2001

18.5.2001


8

8.3.2001

21.5.2001


9

9.3.2001

22.5.2001


10-50

12.3.2001

23.5.2001


60-00

13.3.2001

24.5.2001


β) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει στο τέλος οποιασδήποτε άλλης φορολογικής περιόδου

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται:

1. Μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, για υποκείμενους οι οποίοι στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου δεν τηρούσαν βιβλία ή τηρούσαν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ και

2. Μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, για υποκείμενους που τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.

γ) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει άλλη ημερομηνία

Αν η διαχειριστική περίοδος λήγει πριν από τη λήξη οποιασδήποτε φορολογικής περιόδου, η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε πενήντα πέντε (55) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, αν δεν τηρούνται ή τηρούνται Α' και Β' κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ και σε εκατόν τριάντα (130) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, αν τηρούνται βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.

δ) Εξαιρετικά στις περιπτώσεις τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι εκκαθαριστικές δηλώσεις, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει κατά την ημερομηνία αυτή, υποβάλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και μεταφέρεται κατά μία (1) ημέρα η προθεσμία υποβολής των υπόλοιπων δηλώσεων.

Για εκκαθαριστικές δηλώσεις των παραπάνω περ. β' και γ' δεν ισχύει η σταδιακή υποβολή που προβλέπεται στην περ. α'.3. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού. Κατ' εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει ΔΟΥ, μπορούν να αποστέλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ με συστημένη επιστολή.

Αν προκύπτει ποσό για καταβολή, επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΔΟΥ ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου.4. Αν δεν προκύπτει ποσό για καταβολή, η εκκαθαριστική δήλωση αποτελεί αποδεικτικό υποβολής.

Οταν όμως προκύπτει ποσό για καταβολή, αποδεικτικό υποβολής και είσπραξης αποτελεί:

α) Η ίδια η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον δεν εκδίδεται μηχανογραφικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης και εφόσον φέρει την υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου και του ταμία.

β) Το ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, αν εκδίδεται μηχανογραφικά και εφόσον αυτό φέρει την υπογραφή του εκδότη και του ταμία.5. Η απόφαση αυτή που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2001 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο