Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-2017 ]

Αριθμ. 78954/2017 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας για την καταβολή - εκταμίευση της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και της επιδότησης των τόκων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998, 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016

(Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας για την καταβολή - εκταμίευση της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και της επιδότησης των τόκων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998, 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 78954

(ΦΕΚ Β' 2494/19.07.2017) 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», (Α΄117), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο α. του άρθρου 19 του ν. 4479/2017 (Α’ 94) καθώς και την παράγραφο β. του άρθρου αυτού και ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

3. Το Προεδρικό Διάταγμα 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄98), όπως ισχύει.

4 .Το Προεδρικό Διάταγμα 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», (Α΄210).

5. Το Προεδρικό Διάταγμα 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄ 210).

6. Την υπ’ αρ. Υ197/16.11.2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», (Β΄ 3722), όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αρ. 44672/24-04-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» (ΥΟΔΔ 279).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή - εκταμίευση της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και της επιδότησης των τόκων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998, 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016, είναι τα ακόλουθα:

Α. Δικαιολογητικά σε περίπτωση μη εκχώρησης ενίσχυσης σε Πιστωτικό Ίδρυμα.

1. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού/Κωδικοποιημένο Καταστατικό εταιρείας ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις.

2. Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:
- Τροποποιήσεων του καταστατικού.
- Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση.
- Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

3. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου περί:
- Μη πτώχευσης / μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
- Μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

4. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (Φορείς Κεντρικής Διοίκησης).

5. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.

6. α. Στην περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας/Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης:
- Πρακτικό Δ.Σ (Α.Ε.) / Πρακτικό Γ.Σ. (ΕΠΕ)
β. Στην περίπτωση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας:
- Πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων.
γ. Στις Λοιπές περιπτώσεις εταιρειών:
- Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/δημόσια υπηρεσία
Στα οποία δηλώνονται:
α) ότι η επιχορήγηση του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό φακέλου ΥΠΕ/…/… δεν έχει εκχωρηθεί σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα και
β) ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης-φορέα της επένδυσης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.

7. Βεβαίωση Τραπέζης με το IBAN του εταιρικού λογαριασμού του φορέα της επένδυσης ή Αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος.

Β. Δικαιολογητικά σε περίπτωση εκχώρησης της ενίσχυσης σε Πιστωτικό Ίδρυμα.

1. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού/Κωδικοποιημένο Καταστατικό εταιρείας ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις.

2. Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:
- Τροποποιήσεων του καταστατικού
- Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση
- Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση

3. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου περί:
- Μη πτώχευσης / μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
- Μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

4. Φορολογική ενημερότητα του Πιστωτικού Ιδρύματος, στο οποίο είναι εκχωρημένη η επιχορήγηση, για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (Φορείς Κεντρικής Διοίκησης).

5. Ασφαλιστική ενημερότητα του Πιστωτικού Ιδρύματος, στο οποίο είναι εκχωρημένη η επιχορήγηση, για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.

6. Φορολογική ενημερότητα του φορέα της επένδυσης για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (Φορείς Κεντρικής Διοίκησης).

7. Ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα της επένδυσης για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.

8. Αντίγραφο Σύμβασης Εκχώρησης.

9. Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος στην οποία αναγράφονται:
• στοιχεία του βραχυπρόθεσμου δανείου και της σύμβασης εκχώρησης
• ημερομηνία / ημερομηνίες εκταμίευσης με τα αντίστοιχα εκταμιευθέντα ποσά
• σημερινό υπόλοιπο του κεφαλαίου του δανείου για το οποίο υφίσταται η σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης
• αριθμός λογαριασμού (IBAN) του Πιστωτικού Ιδρύματος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.

10. Σε περίπτωση καταβολής τμήματος της επιχορήγησης και στο φορέα της επένδυσης απαιτείται επιπλέον:
Α. κατά περίπτωση, προσκόμιση Πρακτικού Δ.Σ (Α.Ε.)/ Πρακτικού Γ.Σ. (ΕΠΕ)/ Πρακτικού της Συνέλευσης των Εταίρων (ΙΚΕ) ή Υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/δημόσια υπηρεσία (Λοιπές περιπτώσεις εταιρειών),
στα οποία δηλώνονται:
• το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό φακέλου ΥΠΕ/…/…, δεν έχει εκχωρηθεί σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα καθώς και
• ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης-φορέα της επένδυσης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.
Β. βεβαίωση Τραπέζης με το IBAN του εταιρικού λογαριασμού του φορέα της επένδυσης ή Αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος.

Άρθρο 2

α. Τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης, πλην των δικαιολογητικών i. της Βεβαίωσης από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ii. των Πιστοποιητικών από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου και iii. των φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ως συνημμένα στο Αίτημα Πληρωμής και στη συνέχεια κατατίθενται εντύπως στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων διαβιβάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά μαζί με τα προβλεπόμενα λοιπά στοιχεία του επενδυτικού φακέλου που τεκμηριώνουν την αξίωση της πληρωμής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ιδίου Υπουργείου.
β. Τα λοιπά, υπό στοιχεία i, ii και iii αναφερόμενα στην παράγραφο α., δικαιολογητικά κατατίθενται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μετά από ενημέρωση του Φορέα της Επένδυσης από το αρμόδιο Τμήμα αυτής.

Άρθρο 3

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο