Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-07-2017 ]

Αριθμ. 2263.1-14/51491/2017 Καθιέρωση τύπου Βιβλίου Έρματος υπόχρεων πλοίων

(Καθιέρωση τύπου Βιβλίου Έρματος υπόχρεων πλοίων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 2263.1-14/51491/2017

(ΦΕΚ Β' 2434/17-07-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 46 του ν.δ. 187/73 (Α’ 216) «περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».

β) Της παραγράφου 8 του άρθρου δέκατου του ν. 4470/2017 (Α’ 65) «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις» (εφεξής Σύμβαση).

γ) Του ν.3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α’ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 24 παρ.4.(β) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α’ 170).

ε) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

στ) Του άρθρου 2 του π.δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 114).

ζ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Την ανάγκη έκδοσης και εφοδιασμού των υπόχρεων πλοίων με Βιβλίο Έρματος σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Προσάρτημα II του Παραρτήματος της Σύμβασης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
Τύπος Βιβλίου Έρματος


1. Καθορίζεται ο τύπος του Βιβλίου Έρματος (εφεξής Βιβλίο), σύμφωνα με το παράρτημα που επισυνάπτεται το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Το Βιβλίο εκδίδεται σε ενιαίο έντυπο διαστάσεων 0,29x0,21 μέτρων (Α4) και αποτελείται από 100 σελίδες.
Το εξώφυλλο του είναι πλαστικοποιημένο και μονόχρωμο αντίστοιχο του Βιβλίου Πετρελαίου (Μέρος Ι ή Μέρος II) αλλά διαφορετικού χρώματος και θα καταχωρηθούν σε αυτό κατά σειρά:

α) τα στοιχεία πλοίου και θεώρησης της Λιμενικής Αρχής (σελίδα 1),

β) κενή σελίδα (σελίδα 2), διάγραμμα δεξαμενών έρματος του πλοίου (σελίδα 3),

γ) κενή σελίδα (σελίδα 4), η παρούσα Απόφαση χωρίς το παράρτημα αυτής (σελίδες 5 και 6),

δ) Οδηγίες (σελίδες 7-9),

ε) κενή σελίδα (σελίδα 10), σελίδα με τίτλο «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ» (σελίδα 11),

στ) κενή σελίδα (σελίδα 12) και σελίδες από πίνακα εγγραφών Βιβλίου Έρματος (σελίδες 13-100).

3. Με το Βιβλίο εφοδιάζεται κάθε υπόχρεο ελληνικής σημαίας πλοίο και κάθε μόνιμη και πλωτή εξέδρα που απασχολείται στην εξερεύνηση και εκμετάλλευση του πυθμένα της θάλασσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τον έλεγχο και την διαχείριση έρματος και ιζημάτων που προέρχονται από πλοία.

4. Στο Βιβλίο καταχωρείται κάθε εργασία σχετιζόμενη με το έρμα, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης, επεξεργασίας ή διάθεσης έρματος του πλοίου.

5. Οι εγγραφές συντάσσονται στη γλώσσα εργασίας του πλοίου. Αν η γλώσσα αυτή δεν είναι η Αγγλική, Γαλλική ή Ισπανική, οι εγγραφές πρέπει να περιέχουν μετάφραση σε μία από αυτές τις γλώσσες.

6. Το Βιβλίο Έρματος είναι διατιμημένο έντυπο του NAT που εκτυπώνεται με μέριμνα και δαπάνες του.

7. Μέχρι εκατό (100) αντίτυπα διατίθενται αδιατίμητα, κατόπιν αίτησης της Διεύθυνσης Προστασίας θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για χρήση των Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφαση αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 12 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο