Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-01-2001 ]

ΠΟΛ.1014/17.1.2001 Τύπος και περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών.

(Τύπος και περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1005177/92/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α'
Τηλέφωνο: 3375314-316

ΠΟΛ.: 1014

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α').  
Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249Α')  
Την 1039386/441/Α0006/21-4-2000 (ΦΕΚ 571Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού  και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του  Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.  
Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού  προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου της οριστικής δήλωσης με  τα ποσά φόρου εισοδήματος, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς Ο.Γ.Α., που  παρακρατήθηκαν από εισοδήματα μισθωτών υπηρεσιών, όπως το έντυπο αυτό έχει στο  σχετικό υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.  
Η υπόψη δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία σε δύο  (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει σε αυτήν και το άλλο αποστέλλεται  στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, συνοδευόμενο κατά περίπτωση,  είτε από το δεύτερο αντίτυπο των εκδοθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων  είτε από μαγνητικά μέσα τα οποία περιέχουν το σύνολο των στοιχείων που  προβλέπονται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή  συντάξεων.  
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέβαλαν μισθούς, ημερομίσθια, τακτικές ή  πρόσθετες ή άλλες αμοιβές, για εξαρτημένη εργασία ή συντάξεις σε δικαιούχους  για πάνω από τα 29 πρόσωπα, οφείλουν να συμπληρώνουν καταστάσεις, οι οποίες  πρέπει να περιέχουν απαραιτήτως τα στοιχεία που αναγράφονται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου της υπόψη δήλωσης και να  επισυνάπτονται σε αυτό.  
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέβαλαν μισθούς, ημερομίσθια, τακτικές ή  πρόσθετες ή άλλες αμοιβές, για εξαρτημένη εργασία ή συντάξεις σε δικαιούχους,  μπορούν να χρησιμοποιούν, αντί για το προσχεδιασμένο έντυπο (Φ.01.015) της  παραγράφου 1 της παρούσας, έντυπα μηχανογραφικώς σχεδιασμένα, εφόσον αυτά  περιέχουν όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην πρώτη και στις επόμενες  σελίδες του εγκεκριμένου εντύπου της οριστικής δήλωσης φόρου εισοδήματος  μισθωτών υπηρεσιών.  
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο