Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2017 ]

Αριθμ. απόφ. 1553/35/30-05-2017 Τροποποίηση της με αριθμό 1375/19/29-04-2014 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 1683/ Β/24-06-2014), η οποία τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 3045/52/21-10-2014 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 3198/Β/27-11-2014) και ισχύει σχετικά με την κατάρτιση «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων με- λών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.»

(Τροποποίηση της με αριθμό 1375/19/29-04-2014 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 1683/ Β/24-06-2014), η οποία τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 3045/52/21-10-2014 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 3198/Β/27-11-2014) και ισχύει σχετικά με την κατάρτιση «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων με- λών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.»)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. απόφ. 1553/35/30-05-2017

(ΦΕΚ Β' 2379/12-7-2017)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

Α. του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 112/Α’/ 08-07-1994),
Β. του ν. 2336/1995, άρθρο 10 (ΦΕΚ 189/Α’/12-09-1995), Γ. του ν. 2434/1996, άρθρο 1 (ΦΕΚ 188/Α’/20-08-1996),
Δ. του ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ. ΙΔ, άρθρο 9 παρ. 2 εδ. 2 (ΦΕΚ 258/Α’/08-11-2001),
Ε. του ν. 4144/2013, άρθρα 26 και 34 (ΦΕΚ 88/Α’/ 18-04-2013).

2. Τη με αριθμό 290/20/30-05-2017 απόφαση της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ.

3. Τη γνώμη των μελών του.

Για το εν λόγω πρόγραμμα εκδόθηκε η με αριθμό 26051/989/27.6.2017 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης του εποπτεύοντος Υπουργείου με ΑΔΑ: Ω3ΜΞ465Θ1Ω-312 καθώς και η με αριθμό 47434/28.6.2017 έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με ΑΔΑ: 6ΛΞ54691Ω2ΓΟΞ,

αποφασίζει:

1. Την αποδοχή της με αριθμό 290/20/30.5.2017 διατύπωσης γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμό 1375/19/29.4.2014 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 1683/Β’/ 24-06-2014), η οποία τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 3045/52/21.10.2014 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 3198/Β’/ 27-11-2014) και ισχύει σχετικά με την κατάρτιση «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.» ως εξής:

Το Άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:

«Αντικείμενο προγράμματος Στόχος του προγράμματος»

«Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της απασχόλησης συνολικά διακοσίων τριάντα (230) ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών και η ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.. Συγκεκριμένα, θα απασχοληθούν ενενήντα (90) άτομα στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και στις Δευτεροβάθμιες και Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μέλη αυτής, ενενήντα (90) άτομα στην Ε.Σ.Ε.Ε. και σε Οργανώσεις μέλη αυτής καθώς και σαράντα πέντε (45) άτομα στο Σ.Ε.Τ.Ε. και στις Πανελλήνιες Οργανώσεις μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε.

Όσον αφορά στις ενενήντα (90) θέσεις που αφορούν στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και στις Δευτεροβάθμιες και Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μέλη αυτής κατανέμονται ως εξής:

Πέντε (5) θέσεις στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και από μία (1) θέση στις Δευτεροβάθμιες και Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις αυτής κατά σειρά προτεραιότητας μέχρι την κάλυψη και της τελευταίας θέσης.

Όσον αφορά στις πέντε (5) θέσεις που αφορούν στο ΣΕΒ δικαιούχοι φορείς είναι οι παρακάτω σύνδεσμοι:

1) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς: Δύο (2) θέσεις
2) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ροδόπης: Μία (1) θέση
3) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος: Μία (1) θέση
4) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας: Μία (1) θέση

Το Άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης χρηματοδότηση

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον κλάδο ΛΑΕΚ και η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 5.175.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493) το οποίο κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το έτος 2014: 750.000 ευρώ
Για το έτος 2015:1.500.000 ευρώ
Για το έτος 2016:1.500.000 ευρώ
Για το έτος 2017: 750.000 ευρώ
Για το έτος 2018: 225.000 ευρώ
Για το έτος 2019: 225.000 ευρώ
Για το έτος 2020: 225.000 ευρώ

2. Την υποβολή πρότασης προς το εποπτεύον Υπουργείο για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 225.000 χιλιάδων ευρώ στο έτος 2018, 225.000 χιλιάδων ευρώ στο έτος 2019 και 225.000 χιλιάδων ευρώ στο έτος 2020 σε βάρος των πιστώσεων του επί μέρους προϋπολογισμού του κλάδου ΛΑΕΚ.

3. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης, για την υπογραφή ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017

Η Διοικήτρια
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο