Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-2017 ]

Αριθμ. 2/31551/0004/2017 Ανασυγκρότηση και ορισμός μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου Πιστοποιημένων Εκτιμητών

(Ανασυγκρότηση και ορισμός μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου Πιστοποιημένων Εκτιμητών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 2/31551/0004

(ΦΕΚ Β' 2362/12-07-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Tων παρ. 1 και 3 του άρθρου 42 του ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'251).

β) Tης υποπαραγράφου Γ.9. της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», όπως ισχύει (Α’107).

γ) Tου άρθρου 13 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).

δ) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει (Α’178).

ε) Tου π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

2. Την αριθ. 30094/469/8.7.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση και ορισμός μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου Πιστοποιημένων Εκτιμητών στη Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’1741).

3. Την αριθ. 2/93643/0004/8.12.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΑΔΑ:ΩΖΜΜΗ-Μ3Φ).

4. α) Τα αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000292 ΕΞ2017/77/24.2.2017 και Γ.Δ.Ο.Π. 0000618 ΕΞ2017/158/11.4.2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
β) Το αριθ. Γ94/1.2.2017 έγγραφο του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας,
γ) Το αριθ. 83813/30.12.2016 έγγραφο της Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
δ) Το από 7.2.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

5. Το από 7.4.2017 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των πιστοποιημένων εκτιμητών που θα μετέχουν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Πιστοποιημένων Εκτιμητών.

6. Το γεγονός ότι: i) με τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α’178) η Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, της οποίας ο Προϊστάμενος συμμετέχει εκ της θέσης του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Πιστοποιημένων Εκτιμητών, καταργήθηκε και οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και ii) η θητεία του ανωτέρω Πειθαρχικού Συμβουλίου έληξε την 14η.7.2016.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Ανασυγκροτούμε το πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο των Πιστοποιημένων Εκτιμητών της παρ.1 της υποπαραγράφου 9, της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, το οποίο αποτελείται από:

α) Έναν Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τον αναπληρωτή του.

β) Έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τον αναπληρωτή του.

γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.

δ) Δύο πιστοποιημένους εκτιμητές με ελάχιστη εκτιμητική εμπειρία 10 ετών, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι επιλέγονται μετά από κλήρωση.

Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος εκ των δύο Παρέδρων και γραμματέας ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 2

Ι. Ορίζουμε τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Πιστοποιημένων Εκτιμητών, ως εξής:

α) Μαρλένα Τριπολιτσιώτη του Παναγιώτη, Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της την Ευαγγελία Τζιράκη του Νικολάου, ομοίως Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β) Αικατερίνη Μποκώρου του Κωνσταντίνου, Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώτριά της τη Βασιλική Πέππα του Ευαγγέλου, ομοίως Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

γ) Αντώνιο Τσαρνά του Γεωργίου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρωτή του τον Αλέξανδρο Κατσιμήχα του Ελευθερίου, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Παρακολούθησης Διαρθρωτικών Αλλαγών της ίδιας Διεύθυνσης.

δ) Νικόλαο Νικολιδάκη του Ιωάννη, πιστοποιημένο εκτιμητή, με αναπληρωτή του το Βασίλειο Παναγακόπουλο του Παναγιώτη, ομοίως πιστοποιημένο εκτιμητή.

ε) Νικόλαο Χονδροδήμο του Αποστόλου, πιστοποιημένο εκτιμητή, με αναπληρωτή του το Σταύρο Δροσάτο του Κωνσταντίνου, ομοίως πιστοποιημένο εκτιμητή. Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Πιστοποιημένων Εκτιμητών ορίζεται η Σουλτάνα Φιλιππίδου του Γεωργίου, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής με αναπληρώτριά της την Πανδώρα Σύρου του Γεωργίου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

II. Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 30094/469/8.7.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’1741).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο