Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2001 ]

ΠΟΛ.1007/15.1.2001 Παράταση προθεσμίας αύξησης του κεφαλαίου Ε.Π.Ε., χωρίς την επιβολή κυρώσεων

(Παράταση προθεσμίας αύξησης του κεφαλαίου Ε.Π.Ε., χωρίς την επιβολή κυρώσεων )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1004648/11349/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1007

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας αύξησης του κεφαλαίου ΕΠΕ, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.1004648/11349/Β0012/Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'/17.2.1998), οι Ε.Π.Ε. που είχαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού εταιρικό κεφάλαιο κατώτερο των 6.000.000 δρχ., υποχρεούντο να το αυξήσουν μέχρι το ως άνω όριο έως και την 17.2.2000.

2. Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α'/15.3.2000), η πιο πάνω προθεσμία για την αύξηση του κεφαλαίου των Ε.Π.Ε. παρατάθηκε μέχρι και την 30.9.2000. Στις μη συμμορφούμενες με τα ανωτέρω Ε.Π.Ε., επιβάλλεται το προβλεπόμενο από την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.2579/1998 πρόστιμο του 1.000.000 δρχ. από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εταιρία κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η πιο πάνω παράλειψη, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.2523/1997.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α'/27.9.2000), ορίζεται ότι ο Ν.3190/1955 "περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης", όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 η φράση "έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών" αντικαθίσταται με τη φράση "δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ".

β) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: "Οι υφιστάμενες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν κεφάλαιο κατώτερο των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, υποχρεούνται να αυξήσουν το κεφάλαιό τους, μέχρι του ορίου αυτού, και με απόκλιση έως μείον 2,5% το αργότερο μέχρι 31-12-2003".

4. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αρχίζουν να ισχύουν από 1.1.2002.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι υφιστάμενες κατά την 1.1.2002 Ε.Π.Ε. έχουν υποχρέωση μέχρι την 31.12.2003 να μετατρέψουν το κεφάλαιό τους από δραχμές σε ευρώ και παράλληλα να αυξήσουν αυτό μέχρι το κατώτατο όριο των 18.000 ευρώ (με απόκλιση έως μείον 2,5%) που αντιστοιχεί, με βάση την κλειδωμένη ισοτιμία δραχμής-ευρώ, περίπου στα 6.000.000 δρχ.

Επομένως, με τις πιο πάνω διατάξεις του Ν.2842/2000 δόθηκε ουσιαστικά παράταση στις Ε.Π.Ε. που έχουν κεφάλαιο κατώτερο των 6.000.000 δρχ. να το αυξήσουν μέχρι το κατώτατο αυτό όριο (εκφρασμένο το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ) μέχρι 31.12.2003 και επομένως, δεν νοείται η επιβολή των κυρώσεων που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.2579/1998 (πρόστιμο 1.000.000 δρχ.) σε περίπτωση κατά την οποία μία Ε.Π.Ε. αυξάνει το κεφάλαιό της μέχρι του ισχύοντος κατωτάτου ορίου (ή μεγαλύτερου) έως και την 31.12.2001 ή σε περίπτωση που η αρμόδια για τη φορολογία της ΔΟΥ διαπιστώνει εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος ότι κάποια Ε.Π.Ε. δεν έχει προβεί σε αύξηση του κεφαλαίου της.

6. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, συνάγεται ότι οι υφιστάμενες Ε.Π.Ε. μπορούν να αυξήσουν έως την 31.12.2003 το εταιρικό τους κεφάλαιο σε 18.000 ευρώ ή περισσότερο, χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση που οι Ε.Π.Ε. αυξήσουν, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρώτα το κεφάλαιό τους μέχρι του κατώτατου ορίου των 6.000.000 δρχ. και στη συνέχεια μετατρέψουν αυτό σε ευρώ.

Τέλος, σε περίπτωση κατά την οποία έχει επιβληθεί από τη ΔΟΥ πρόστιμο της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.2579/1998, η Ε.Π.Ε. δύναται να ζητήσει την επιστροφή του ως αχρεωστήτως καταβληθέν.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο