Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: 2/30752/0004/2017 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την επικαιροποίηση των διατάξεων της Παραγράφου Γ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107)

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την επικαιροποίηση των διατάξεων της Παραγράφου Γ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2017
Αριθ.Πρωτ.:2/30752/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Ε'

Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ. 10165 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ.Ματζοράκη
e-mail: [email protected]
Τηλ: 210 3338283
Fax: 210 3338202
 
Θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την επικαιροποίηση των διατάξεων της Παραγράφου Γ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2346/1995 «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις» (Α'220)
β) της Παραγράφου Γ' του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α' 107)
γ) των άρθρων 2 και 38 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α'324), όπως ισχύει
δ) του άρθρου 21 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176), όπως ισχύει.
ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει.
στ) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει. 
ζ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116)

2. Την αριθ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β'785), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.α) Το αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000617 ΕΞ2017/157/11.4.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής.
β) Το αριθ. ΔΤΥ 0004236 ΕΞ2017/16.3.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.
γ) Το αριθ. 174475/8.12.2016 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
δ) Το αριθ. Φ./1/11043/2.12.2016 έγγραφο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
ε) Το αριθ. 30184/12.12.2016 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
στ) Το αριθ. 10/2016/25.11.2016 έγγραφο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος.
ζ) Το αριθ. 1133/836/22.12.2016 έγγραφο του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

4. Την ανάγκη επικαιροποίησης των διατάξεων της Παραγράφου Γ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107), σχετικά με τις ρυθμίσεις για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την επικαιροποίηση των διατάξεων της Παραγράφου Γ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107)

B. Συγκροτούμε την ανωτέρω Επιτροπή και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Σταυρούλα Θεοδωρακοπούλου του Ανδρέα, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της την Ελένη Κωστάντη του Ιωάννη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί ομοίως στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Αλέξανδρο Κατσιμήχα του Ελευθερίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, με αναπληρώτριά του τη Σουλτάνα Φιλιππίδου του Γεωργίου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

3. Αντώνιο Παπαποστόλου του Παναγιώτη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, με αναπληρώτριά του τη Δέσποινα Σακελλαρίου του Θεοφάνους, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

4. Αγαμέμνονα Χριστοδούλου του Νικολάου, Οικονομολόγο, εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

5. Ανδρέα Φασάκη του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο του Χαραλάμπους, ομοίως Πολιτικό Μηχανικό.

6. Ρωξάνη Καραγιάννη του Θεοδώρου, Ερευνήτρια Β', εκπρόσωπο του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, με αναπληρώτριά της την Έρση Αθανασίου του Λουκή, ομοίως Ερευνήτρια Β'.

7. Χριστίνα Φωτοπούλου του Δημητρίου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, με αναπληρωτή της τον Κωνσταντίνο Πάλλη του Παναγιώτη, Μηχανολόγο Μηχανικό.

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί η Άννα Σεϊμένη του Ευστρατίου, υπάλληλος με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, με αναπληρώτριά της την Αικατερίνη Κελαϊδη του Εμμανουήλ, υπάλληλο ίδιου βαθμού του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

Πέραν των ανωτέρω μελών, η Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακούς παράγοντες ή άλλα πρόσωπα από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα για παροχή πληροφοριών και προσαγωγή στοιχείων ή για διατύπωση σχετικών εισηγήσεων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Γ. Έργο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής είναι η σύνταξη: α) σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης, β) σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, και γ) σχετικής ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης, με σκοπό την επικαιροποίηση των διατάξεων της Παραγράφου Γ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107), περί ρυθμίσεων για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.

Δ. α) Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών σε τόπο που ορίζεται από την Πρόεδρό της.
β) Για τους ιδιώτες-μέλη της Επιτροπής δεν προβλέπεται αποζημίωση.
γ) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη σύστασή της.ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο