Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-2017 ]

Σχέδιο νόμου Εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας

(Εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Ορισμοί, σκοπός, μέλη, αρμοδιότητες

Άρθρο 01 – Ορισμοί

Για τις ανάγκες του παρόντος, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

(α) ως Επιμελητήρια νοούνται οι αυτοτελείς, υποχρεωτικές ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επί των οποίων ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ασκεί διαχειριστική κατασταλτική εποπτεία ως προς την νομιμότητα των πράξεων τους.
(β) ως Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια νοούνται τα συλλογικά όργανα σε επίπεδο περιφέρειας και απαρτίζονται από το σύνολο των Επιμελητηρίων της οικείας περιφέρειας. Συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του παρόντος.

(γ) ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2081/1992 (Α’ 154), με έδρα την Αθήνα. Η Κ.Ε.Ε. τελεί υπό την κατασταλτική εποπτεία του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει ως μέλη της όλα τα Επιμελητήρια της χώρας. Σκοπός της Κ.Ε.Ε. είναι η εκπροσώπηση των ελληνικών Επιμελητηρίων στο εξωτερικό, ο συντονισμός δράσεων των Επιμελητηρίων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για κάθε οικονομικό θέμα εθνικού ενδιαφέροντος, η μελέτη θεμάτων ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και η παροχή προς τις δημόσιες αρχές γνωμοδοτήσεων για κάθε θέμα που είναι σχετικό με τους σκοπούς των Επιμελητηρίων.

Άρθρο 02 – Σκοπός Επιμελητηρίων

Σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους, είναι:

(α) η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών, των εξαγωγών και κάθε κλάδου της οικονομίας, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής,
(β) η παροχή προς την Πολιτεία τεκμηριωμένων γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, περιλαμβανομένων και των σχετικών νομοσχεδίων, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της χωρικής ενότητάς όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας,
(γ) η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα,
(δ) η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δραστηριότητας των μελών τους, καθώς και η κατ’ εξουσιοδότηση άσκηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου που αφορούν θέματα σύστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.


Άρθρο 03 – Ίδρυση – κατάργηση Επιμελητηρίων

1. Τα Επιμελητήρια ιδρύονται και καταργούνται με προεδρικό διάταγμα στο οποίο ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα και το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και γνώμη της Κ.Ε.Ε. που παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών μετά την αποστολή σχετικού ερωτήματος από τον Υπουργό. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η πρόταση του Υπουργού εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε.

2. Η χωρική ενότητα δραστηριότητας κάθε Επιμελητηρίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη της περιφερειακής ενότητας, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α’ 87).

3. Δύο ή περισσότερα όμορα Επιμελητήρια ή αμιγή Επιμελητήρια της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας μπορούν να συγχωνεύονται, με χωροταξικά κριτήρια εντός της ίδιας περιφέρειας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε. που παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών μετά την αποστολή σχετικού ερωτήματος από τον Υπουργό. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε.
3. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης εκδίδει την ανωτέρω απόφαση ιδίως σε περιπτώσεις που τα μέλη Επιμελητηρίου είναι λιγότερα από 5.000 και από τις οικονομικές καταστάσεις Επιμελητηρίου, προκύπτει αδυναμία του να συνεχίσει τη λειτουργία του σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. Η διαπιστούμενη μείωση των μελών πρέπει να προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, όπως υποβλήθηκαν από το εν λόγω Επιμελητήριο.

4. Οι αποφάσεις συγχώνευσης που εκδίδει ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζουν όλες τις λεπτομέρειες και, ιδίως:
(α) τα θέματα που συνδέονται με τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των εμπράγματων δικαιωμάτων, και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων Επιμελητηρίων,
(β) τα θέματα που αφορούν σε εκκρεμείς δικές,
(γ)την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και
(δ)την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.

5. Οι ανωτέρω αποφάσεις μπορούν να προβλέπουν την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων του Επιμελητηρίου το οποίο θα προκύψει από συγχώνευση και σε άλλους δήμους, εκτός της έδρας του, της περιφερειακής ενότητας ή των περιφερειακών ενοτήτων όπου λειτουργεί.

Άρθρο 04 – Μέλη

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, μέλη του Επιμελητηρίου είναι αυτοδίκαια τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται να εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), από τη στιγμή εγγραφής τους σε αυτό και μέχρι τη διαγραφή τους από αυτό. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που δεν εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά ασκούν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα μπορούν να εγγράφονται στα Επιμελητήρια.

2. Ως μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να εγγράφονται μη εγκατεστημένα στη χώρα μας πρόσωπα, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως ισχύει. Αρμόδιο Επιμελητήριο για την εγγραφή των ανωτέρω προσώπων ορίζεται το Επιμελητήριο του τόπου της προσωρινής εισαγωγής και αποθήκευσης των εν λόγω αγαθών.

3. Το μητρώο μελών που τηρεί κάθε Επιμελητήριο ενημερώνεται από το Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με τα μέλη τους αυτόματα για την εγγραφή και για κάθε άλλη οριστική πράξη. Εκτός των μητρώων που τηρούνται βάσει ειδικότερων διατάξεων νόμων, τα Επιμελητήρια δύνανται να τηρούν και άλλα στοιχεία για τα μέλη τους σε δευτερεύοντα μητρώα, ή να τηρούν μητρώο επωνυμιών και διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων που δεν εγγράφονται στο ΓΕΜΗ, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 2472/1997 (Α’ 50) περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Άρθρο 05 – Αρμοδιότητες και δραστηριότητες Επιμελητηρίων

1. Τα Επιμελητήρια ασκούν κάθε αρμοδιότητα σχετική με το σκοπό τους, καθώς και κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες δημόσιου δικαίου οι οποίες σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα. Επίσης συμβάλλουν στις διαδικασίες ενιαίας και απλοποιημένης άσκησης οικονομικής δραστηριότητας και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης τεχνικών επαγγελμάτων, καθώς και προώθησης νέων παραγωγικών διαδικασιών.

2. Τα Επιμελητήρια έχουν ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Υποβάλλουν προς την Πολιτεία τεκμηριωμένες εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα για θέματα πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης, εμπορικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία. Τα Επιμελητήρια διατυπώνουν τη γνώμη τους μέσα σε προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη εξήντα (60) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτά του θέματος.
β. Μετά από πρόταση του ενός τρίτου (1/3) των ταμειακώς ενήμερων μελών του Επιμελητηρίου διεξάγουν δημοψήφισμα μεταξύ των ταμειακώς ενήμερων μελών του, για κάθε θέμα της τοπικής ή εθνικής οικονομίας που εμπίπτει στις γνωμοδοτικές ή συμβουλευτικές αρμοδιότητές του, καθώς και για την προσθήκη ή αφαίρεση κατηγοριών υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται έναντι συνδρομής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 14 του παρόντος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, εφόσον συμμετέχει το 60% των ταμειακώς ενήμερων μελών, και κοινοποιούνται ως γνωμοδότηση ή εισήγηση συμβουλευτικού χαρακτήρα στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται η διαδικασία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, η οποία μπορεί να είναι ηλεκτρονική.
γ. Μπορούν να συμμετέχουν σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής και μεριμνούν, με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της μεταποίησης, του τομέα υπηρεσιών με έμφαση στις εξαγωγές και γενικά για την αύξηση της παραγωγικότητας των μελών τους.

δ. Χορηγούν στα μέλη τους πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής προϊόντων, καταγράφουν συστηματικά τα εμπορικά και επαγγελματικά έθιμα, παρέχουν πληροφορίες στα μέλη τους και στην Πολιτεία για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και για άλλα συναφή θέματα. Ενημερώνουν τα μέλη τους για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Μελετούν τις τάσεις και εξελίξεις στην τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία και υποβάλλουν σχετικές τεκμηριωμένες προτάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Επίσης εκπονούν μελέτες για τα μέλη τους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές αγορές, στις οποίες αυτά πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εκδίδουν δε κατά τακτά χρονικά διαστήματα κλαδικές μελέτες, ανάλογα με τον ειδικότερο προσανατολισμό του κάθε Επιμελητηρίου και σε συντονιστική συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και το οικείο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο.

ε. Λειτουργούν και υποστηρίζουν το Γ.Ε.ΜΗ. για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα στη χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους. Συγκεκριμένα, προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), εφαρμόζοντας την υφιστάμενη νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου και του Εποπτικού Συμβουλίου.

στ. Διενεργούν πραγματογνωμοσύνες και δειγματοληψίες και επιλύουν, με διαιτησία, εμπορικές διαφορές με βάση κατάλογο, που συντάσσεται κάθε δύο (2) χρόνια και ισχύει και για τις δικαστικές και διοικητικές αρχές. Οι αμοιβές των προσώπων που συμμετέχουν στις εργασίες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο καθορίζονται με απόφαση της οικείας Διοικητικής Επιτροπής.

ζ. Συνιστούν επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη τους, υπαλλήλους τους ή τρίτους, και αναθέτουν σε εξειδικευμένα πρόσωπα την εκπόνηση μελετών και άλλων εργασιών, που έχουν σχέση με τους σκοπούς τους.

η. Αναλαμβάνουν τη λειτουργία και το συντονισμό των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ.). Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η υποστήριξη των εταιρειών κάθε νομικής μορφής, καθώς και των ατομικών επιχειρήσεων, στη διεκπεραίωση διαδικασιών δημοσίου δικαίου, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για την οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), των Υπηρεσιών μιας Στάσης και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικότερα το Κ.Υ.ΕΠΙΧ.:
αα. Ενημερώνει και πληροφορεί τις επιχειρήσεις για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
ββ. Παραλαμβάνει αιτήσεις επιχειρήσεων για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), όπως ισχύει.
γγ. Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των επιχειρήσεων και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Κ.Υ.ΕΠΙΧ. τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των επιχειρήσεων.
δδ. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των επιχειρήσεων, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο Κ.Υ.ΕΠΙΧ. όπου είχε υποβληθεί η αρχική αίτηση, από το οποίο το παραλαμβάνει εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή αποστέλλεται στην επιχείρηση από το Κ.Υ.ΕΠΙΧ. στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.
εε. Διεκπεραιώνει τις διαδικασίες των άρθρων 6 και 8 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) για την άσκηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας το Κ.Υ.ΕΠΙΧ πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μετά από αξιολόγηση της συνδρομής των εφαρμόσιμων απαιτήσεων του σχετικού προτύπου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, η οποία αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Δεν μπορεί να μετάσχει στις συνεδριάσεις του αρμόδιου οργάνου χορήγησης έγκρισης ή ελέγχου δραστηριότητας η οποία υπάγεται στη διαδικασία της γνωστοποίησης οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον από την άσκηση της δραστηριότητας, ή είναι συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως το δεύτερο βαθμό, με άλλο πρόσωπο που έχει τέτοιο συμφέρον.

θ. Αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν κατ’ εξουσιοδότηση και κάθε άλλο έργο συναφές με το σκοπό τους, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε. και του οικείου Επιμελητηρίου η οποία κοινοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, συστήνονται Κ.Υ.ΕΠΙΧ. στην έδρα, ή σε παραρτήματα κάθε Επιμελητηρίου και ορίζεται η χωρική αρμοδιότητα, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η απόφαση εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε. και του οικείου Επιμελητηρίου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε. η οποία κοινοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, ορίζονται οι κατηγορίες υποθέσεων που διεκπεραιώνονται από τα Κ.Υ.ΕΠΙΧ. και εξειδικεύεται η διαδικασία διεκπεραίωσής τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η απόφαση εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε. και του οικείου Επιμελητηρίου.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζεται αναλυτικά η διαδικασία πιστοποίησης και λειτουργίας των ΚΥ.ΕΠΙΧ. για την διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης και γνωστοποίησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

6. Τα Επιμελητήρια ασκούν επίσης τις εξής δραστηριότητες για την επίτευξη του σκοπού τους:

α. Μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία ρυθμίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες και εκδίδεται μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και, να προβούν στις κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να αναλάβουν, μόνα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, τη διαχείριση βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών, εμπορικών ή επιχειρηματικών κέντρων, μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων.

β. Με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής η οποία κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο συνιστούν, είτε αυτοτελώς είτε με άλλους φορείς , εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σκοπούς:
(αα) την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
(ββ) τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών τους ή και τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7 και 8 του ν. 3369/2005 (Α’ 171) και των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 9 του ν. 3879/2010 (Α’ 163), όπως εκάστοτε ισχύουν,
(γγ) την υλοποίηση κάθε μορφής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και
(δδ) την προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας και εξωστρέφειας.
Οι δραστηριότητες τέτοιων εταιριών διακρίνονται σαφώς από τις αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου που ασκούν οι οργανικές μονάδες των Επιμελητηρίων. Η σύσταση τέτοιων εταιρειών γνωστοποιείται εντός τριών μηνών και με ευθύνη της Διοικητικής Επιτροπής στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης με την υποβολή έκθεσης στην οποία περιγράφεται ο οικονομικός σκοπός που θα εξυπηρετεί η εταιρία, αναλύονται τα μέσα και οι πόροι που θα έχει στην διάθεσή της για την επιδίωξή του και τεκμηριώνεται η σύνδεση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με την αποστολή των Επιμελητηρίων.

γ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να συμμετέχουν σε κεφαλαιουχικές εταιρίες, η δραστηριότητα των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό δημοσίου συμφέροντος και οι οποίες απολαμβάνουν όλων των ωφελειών εθνικής ή κοινοτικής χρηματοδότησης ή επιχορήγησης. Η συμμετοχή σε τέτοιες εταιρείες εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2042/1992 (Α’ 75).

δ. Τα Επιμελητήρια δύνανται να συμμετέχουν στο κεφάλαιο των εταιριών των περιπτώσεων β και γ, καθώς και σε κάθε αύξηση αυτού, αλλά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επιχορήγηση των εν λόγω εταιριών, ούτε η σύναψη συμβάσεων προμηθειών αγαθών ή έργου με αυτές.

ε. Διεξάγουν σεμινάρια, υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και χορηγούν πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7 και 8 του ν. 3369/2005 (Α’ 171) και των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 9 του ν. 3879/2010 (Α’ 163), όπως εκάστοτε ισχύουν, οργανώνουν συνέδρια, και χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις, και παρέχουν ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία οποιασδήποτε μορφής, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

στ. Εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις, επιχειρηματικού και αναπτυξιακού κυρίως περιεχομένου και μεριμνούν για αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις.

ζ. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους, επιχορηγούν πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, απονέμουν βραβεία ή άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

η. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους ενισχύουν οικονομικά δράσεις επαγγελματικών συλλόγων και εργοδοτικών οργανώσεων στο πλαίσιο του σκοπού τους Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

θ. Υλοποιούν δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών τους σχετικά με το έργο που επιτελούν. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας διατηρούν υποχρεωτικά ιστοσελίδα, στην οποία δημοσιεύονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, οι οικονομικές καταστάσεις τους, πληροφορίες για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., ο ετήσιος προγραμματισμός και ο απολογισμός δράσεων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά την αποστολή των επιμελητηρίων. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης, μέσω καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

ι. Συμβάλλουν στην αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης, ιδίως φυσικών καταστροφών, οι οποίες πλήττουν την χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους, όμορη περιοχή ή την επικράτεια στο σύνολό της.

7. Η πραγματοποίηση των δαπανών που αφορούν στις δραστηριότητες των εδαφίων στ’, ζ’ και η’ της προηγούμενης παραγράφου υλοποιούνται με απόφαση της διοικούσας επιτροπής η οποία κοινοποιείται με αναλυτικό πίνακα στο διοικητικό συμβούλιο.

8. Κάθε δημόσια αρχή και φορέας, υποχρεούται, αν αυτό δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις, να παρέχει στα Επιμελητήρια κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών τους και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 06 – Δομή – Οργάνωση Επιμελητηρίων

1. Τα Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους στα εξής τμήματα ανάλογα με την δραστηριότητα των μελών τους: α) βιομηχανικό, β) βιοτεχνικό, γ)εμπορικό και δ) υπηρεσιών. Ειδικά τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους σε τμήματα επαγγελματιών και υπηρεσιών, ενώ τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους σε τμήματα βιοτεχνών και υπηρεσιών.

2. Τα Τμήματα δεν έχουν αυτοτέλεια. Την προεδρεία τους ασκεί ο αιρετός πρόεδρός τους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Τα Τμήματα εισηγούνται προς τη διοίκηση του οικείου Επιμελητηρίου, για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς τους.

3. Το αντικείμενο δραστηριότητας των επιχειρήσεων για την κατάταξη τους κατά τις διατάξεις του παρόντος, κρίνεται σύμφωνα με την κύρια δραστηριότητα τους όπως αυτή προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι κύριοι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας επιχειρήσεων που αντιστοιχούν σε κάθε τμήμα. Όταν το αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν περιλαμβάνεται στις διακρίσεις αυτές, τότε οι οικείες επιχειρήσεις ταξινομούνται στα κατά περίπτωση τμήματα αυτών σύμφωνα με το αντικείμενο που δηλώνουν ή που προκύπτει από τα προσαγόμενα έγγραφα (καταστατικό ή έναρξη επιτηδεύματος), και το οποίο ευρίσκεται εγγύτερα προς δραστηριότητα που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος.

4. Μέλος μπορεί να ζητήσει την μετακίνησή του όταν περισσότερο από το ήμισυ των εσόδων του επί τρία τουλάχιστον οικονομικά έτη προέρχεται από δευτερεύουσα δραστηριότητα η οποία αντιστοιχεί σε άλλο τμήμα. Η σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου.

5. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να ιδρύονται και άλλα Τμήματα, καθώς και να συγχωνεύονται το βιομηχανικό και το βιοτεχνικό τμήμα σε ένα ενιαίο μεταποιητικό τμήμα. Σε περίπτωση που αμφισβητείται η κατάταξη μέλους σε Τμήμα του οικείου Επιμελητηρίου, επιλαμβάνεται η διοικητική επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά.

6. Για τη δημιουργία Τμήματος σε Επιμελητήρια τα οποία εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας απαιτούνται τουλάχιστον διακόσιες (200) επιχειρήσεις και για τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της Χώρας απαιτούνται τουλάχιστον εκατό (100) επιχειρήσεις. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που απαιτείται κατά το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να μειώνεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του οικείου Επιμελητηρίου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Διοίκηση Επιμελητηρίων

Άρθρο 07 – Όργανα διοίκησης


Τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοικητική Επιτροπή και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

Άρθρο 08 – Διοικητικό Συμβούλιο

1. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν δικαίωμα ψήφου με εκλογές που διεξάγονται κάθε τέταρτο έτος, σε ημερομηνία που ορίζεται μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου και της 15ης Δεκεμβρίου.

2. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται ως εξής για εγγεγραμμένα μέλη:
α. μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000), εικοσιένα (21) μέλη,
β. από δεκαπέντε χιλιάδες και ένα (15.001) έως εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000), τριανταένα (31) μέλη,
γ. από εικοσιπέντε χιλιάδες και ένα (25.001) έως τριανταπέντε χιλιάδες (35.000) σαράντα ένα( 41) μέλη
δ. από τριανταπέντε χιλιάδες και ένα (35.001) πενήντα ένα (51) μέλη,
ε. στα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου 51 μέλη και
στ. στα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων Αττικής και Θεσσαλονίκης με αριθμό εγγεγραμμένων μελών ο οποίος εμπίπτει στην περ. α’ της παρούσας 31 μέλη.

3. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε Τμήματος στο Διοικητικό συμβούλιο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, με βάση τα εξής κριτήρια:
α. ο αριθμός των μελών του κάθε Τμήματος,
β. η συνεισφορά αυτών στην τοπική οικονομία και
γ. οι θέσεις εργασίας που καλύπτονται από τη δραστηριότητά τους.

4. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της εφορευτικής επιτροπής, με την οποία ανακηρύσσονται οι εκλεγόμενοι. Η ανάληψη των καθηκόντων κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν εμποδίζεται από την υποβολή ενστάσεων κατά του κύρους των αρχαιρεσιών ή της εκλογής συγκεκριμένου μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό συμβούλιο συζητεί τα σημαντικότερα θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέμει τιμητικές διακρίσεις, που σχετίζονται με τα θέματα αυτά, εγκρίνει τον απολογισμό, τον ισολογισμό τον προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό δράσεων του Επιμελητηρίου καταργεί τη Διοικητική Επιτροπή ή μέλος της με απόφαση της πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του και αποφασίζει για κάθε θέμα, που έχει σχέση με την επιμελητηριακή δραστηριότητα.

6. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου διεξάγονται δημόσια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν σχετικής αιτιολόγησης, κεκλεισμένων των θυρών , τακτικά μεν μία φορά το μήνα, εκτός από το μήνα Αύγουστο, έκτακτα δε εφόσον ζητηθεί από τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του. Η διεξαγωγή των έκτακτων συνεδριάσεων είναι δυνατή και μέσω εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (τηλεδιάσκεψη).

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, εγκρίνεται ο ενιαίος κανονισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του που δημοσιεύεται στη Διαύγεια, να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στη Διοικητική Επιτροπή. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Επιμελητηρίου, στη σύσταση εταιριών ή στη συμμετοχή σε εταιρίες και στην πρόσληψη προσωπικού. Η μεταβίβαση των λοιπών αρμοδιοτήτων ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

8. Το Διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα αν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον του ενός των αιρετών μελών του και αν διεξάγεται επαναληπτική συνεδρίαση, με την παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των αιρετών μελών, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

9. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου κάθε Επιμελητηρίου χωρίς δικαίωμα ψήφου είναι και:
α. οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων,
β. ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Δήμων (ΠΕΔ) της οικείας Περιφέρειας,
γ. ο Περιφερειάρχης της οικείας Περιφέρειας του Επιμελητηρίου ή εκπρόσωπος αυτού και δ. τέως Πρόεδροι του Επιμελητηρίου

10.Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουν επίσης ο Διοικητικός προϊστάμενος του Επιμελητηρίου, οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και εκπρόσωπος του συλλόγου των εργαζομένων στο Επιμελητήριο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

11. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, που αναπληρώνεται από τους αντιπρόεδρους κατά τη σειρά τους, προεδρεύει των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και προσκαλεί τα μέλη στις συνεδριάσεις.

Άρθρο 09 – Διοικητική Επιτροπή

1. Η Διοικητική Επιτροπή κάθε Επιμελητηρίου αποτελείται από επτά (7) μέλη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εικοσιένα (21), ή τριανταένα (31) , ή σαράντα ένα (41) μέλη και εννέα (9) μέλη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πενήντα ένα (51) μέλη. Ειδικά οι διοικητικές επιτροπές των Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου απαρτίζονται από επτά (7) μέλη.

2. Η Διοικητική Επιτροπή ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας της, που εγκρίνεται από το Διοικητικό συμβούλιο. Είναι αρμόδια και υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου και λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση προς το σκοπό αυτόν, συγκαλεί το Διοικητικό συμβούλιο και εκτελεί τις αποφάσεις αυτού, εγκρίνει και διενεργεί τις δαπάνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Γ.
Είναι αρμόδια για την εκπροσώπηση του επιμελητηρίου σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής, τη χορήγηση πιστοποιητικών και άλλων βεβαιώσεων, για πραγματογνωμοσύνες, δειγματοληψίες και διαιτησίες, συνιστά επιτροπές και ομάδες εργασίας, αναθέτει την εκπόνηση μελετών, την έκδοση περιοδικών και βιβλίων, επιμελείται τη σύνταξη, την υποβολή προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και τη σύνταξη του απολογισμού και του προγραμματισμού του Επιμελητηρίου.

3. Η Διοικητική Επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τους αντιπροέδρους, τον γενικό γραμματέα, τον οικονομικό επόπτη, τον Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, τον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων και τα υπόλοιπα μέλη. Η Διοικητική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει και άλλες αρμοδιότητες στα υπόλοιπα μέλη

4. Όταν η Διοικητική Επιτροπή έχει επτά μέλη, οι αντιπρόεδροι είναι δύο. Όταν η Διοικητική Επιτροπή έχει εννέα μέλη, οι αντιπρόεδροι είναι τρεις.

5. Ο γενικός γραμματέας εποπτεύει την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής από τις οργανικές μονάδες του Επιμελητηρίου, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων του Επιμελητηρίου και αναπληρώνει κατά περίπτωση τον Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και τον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.

6. Ο οικονομικός επόπτης : (α) εποπτεύει την είσπραξη των πόρων του Επιμελητηρίου για την πληρωμή δαπανών, (β) παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εν γένει οικονομική κατάσταση και περιουσία του Επιμελητηρίου, (γ) υπογράφει μαζί με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Διευθυντή όλα τα εντάλματα και τις επιταγές του Επιμελητηρίου, (δ) υπογράφει την έκθεση στην οποία αιτιολογείται κάθε υπέρβαση άνω του 5% από τα προϋπολογισθέντα, κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, έσοδα ή έξοδα του Επιμελητηρίου για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία και (ε) αναπληρώνει νόμιμα το Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τελευταίου.

7. Ο Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία των οργανικών μονάδων Γ.Ε.ΜΗ., Υ.Μ.Σ και Κ.Υ.ΕΠΙΧ (όπου υπάρχει) του Επιμελητηρίου. Ειδικότερα: (α) διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα προτάσεις για την βελτίωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου αυτού και την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου των Κ.Υ.ΕΠΙΧ., (β) παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος σχετικά με την καταχώρηση και τη δημοσίευση πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ.(γ) μεριμνά για την συμμετοχή των υπαλλήλων των οργανικών μονάδων σε σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και την επαρκή στελέχωση αυτής και (δ) εποπτεύει την απρόσκοπτη εφαρμογή των τεχνικών αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα του Γ.Ε.ΜΗ. από τις οργανικές μονάδες Γ.Ε.ΜΗ., ΥΜΣ & Κ.Υ.ΕΠΙΧ.

8. Ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων είναι αρμόδιος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του Επιμελητηρίου που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μελών του σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα: (α) μεριμνά για την τακτική και έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου σχετικά με διεθνείς εκθέσεις που άπτονται των δραστηριοτήτων τους και συντονίζει τη συμμετοχή τους σε αυτές, (β) επιμελείται της διοργάνωσης ενημερωτικών συνεδρίων και ημερίδων με αντικείμενο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, ευκαιρίες ιδιωτικής ή δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και δυνατότητες λειτουργικής αναβάθμισης μιας εταιρίας, (γ) έχει τη γενική εποπτεία των εκδόσεων του Επιμελητηρίου.

9. Η Διοικητική Επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο αυτής ή ύστερα από αίτημα δύο τουλάχιστον από τα μέλη της, λαμβάνει τις αποφάσεις της με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και συνεδριάζει νόμιμα αν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον του ενός των μελών της, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

10. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ή ο αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει προεδρεύουν των συνεδριάσεων της Διοικητικής Επιτροπής.


Άρθρο 10 – Πρόεδρος

Ο πρόεδρος κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες της Διοικητικής Επιτροπής, ενημερώνει τη Διοικητική Επιτροπή για κάθε επείγον ζήτημα και συμβάλλει στην επίλυσή του, εκπροσωπεί το Επιμελητήριο ενώπιον των αρχών και υπογράφει τα έγγραφα του Επιμελητηρίου, εκτός εκείνων που υπογράφονται από τον οικονομικό επόπτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 και τον διοικητικό προϊστάμενο, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 19. Με απόφασή του, ο πρόεδρος δύναται να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής συγκεκριμένων εγγράφων στον γενικό γραμματέα, στον επόπτη Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, στον επόπτη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, στον οικονομικό επόπτη, ή σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων των Επιμελητηρίων.

Άρθρο 11 – Αναπλήρωση και αυτοδίκαιη έκπτωση μελών διοικητικού συμβουλίου, διοικητικής επιτροπής και εκτελεστικών επιτροπών

1. Θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου που κενώθηκε συμπληρώνεται από τον πίνακα επιλαχόντων του ίδιου συνδυασμού. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης διορίζει τα ελλείποντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, επιλέγοντάς αυτά, μεταξύ πέντε έως δέκα προσώπων, τα οποία υποδεικνύει το Διοικητικό συμβούλιο από προτεινόμενο κατάλογο του οικείου συνδυασμού.

2. Αν ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου μειωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, κάτω από το μισό, διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου.

3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της διοικητικής επιτροπής εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του ή το αξίωμά του, εφόσον απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε συνεχείς συνεδριάσεις ή απολέσει την ιδιότητα του εκλογέα ή του εκλόγιμου, για τους λόγους που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 12 του παρόντος. Το Διοικητικό συμβούλιο εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά τη συνδρομή του λόγου έκπτωσης και αν δεν εκδοθεί η πράξη αυτή από το Διοικητικό συμβούλιο, τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.

4. Θέση μέλους της διοικητικής επιτροπής που κενώθηκε συμπληρώνεται κατόπιν ψηφοφορίας στο διοικητικό συμβούλιο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ανήκει στον ίδιο συνδυασμό.

5. Τα μέλη που απώλεσαν την ιδιότητα του εκλογέα ή εξέπεσαν από το αξίωμά τους για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να επανεκλεγούν στις αμέσως επόμενες εκλογές.

Άρθρο 12 – Δικαίωμα ψήφου

1. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη των Επιμελητηρίων, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο, ως εξής:
α. Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο μία ψήφο.

β. Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο ψήφους των ομόρρυθμων εταίρων της που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

γ. Κάθε ΕΠΕ μέχρι δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

δ. Κάθε μονοπρόσωπη ΕΠΕ μία ψήφο, αυτήν του διαχειριστή της.

ε. Κάθε ΑΕ τρεις ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
στ. Κάθε μονοπρόσωπη ΙΚΕ μία ψήφο, αυτήν του διαχειριστή της.

ζ. Οι υπόλοιπες ΙΚΕ δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

η. Κάθε υποκατάστημα, μία ψήφο, αυτήν του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.

θ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μία ψήφο, αυτήν του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

ι. Κάθε συνεταιρισμός δύο ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι του μέλη του ΔΣ.

2. Ταμειακώς ενήμερα μέλη θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. για το προηγούμενο των εκλογών έτος. Τα μέλη των Επιμελητηρίων που δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.Μ.Η. θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα όταν έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο για το προηγούμενο των εκλογών έτος.

3. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά. Στερούνται του δικαιώματος ψήφου όσοι έχουν στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, τοκογλυφία, παράβαση των άρθρων 336 και 353 του Ποινικού Κώδικα ή για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και εφόσον οι σχετικές ποινές είναι καταχωρισμένες στο απόσπασμα του ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή φυλάκισης για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, της τελωνειακής νομοθεσίας ή για παράνομη άσκηση εμπορικού επαγγέλματος ή για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 936/1979 (Α’ 144) και δεν έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την αποκατάστασή τους, όσοι έχουν κηρυχθεί, τελεσιδίκως, σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση.

4. Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη Επιμελητηρίου τουλάχιστον για δυο χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, ή συνεταιρισμών, ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι ή έχουν απολέσει την εμπορική τους ιδιότητα. Αν ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου συνταξιοδοτηθεί από επαγγελματικό ταμείο κατά τη διάρκεια της θητείας του, τότε η θέση του κενώνεται αυτοδικαίως.


Άρθρο 13 – Διεξαγωγή εκλογών

1. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

2. Το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου. Ο αριθμός των υποψήφιων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.

3. Ο αριθμός των εκπροσώπων για το Δ.Σ κάθε Επιμελητηρίου κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη ως έξης:
α. το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται δια τον συνολικό αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
β. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοι του.
γ. Την πρώτη έδρα κάθε συνδυασμού καταλαμβάνει ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου.

δ. Οι έδρες για το διοικητικό συμβούλιο που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους.
4. Οι εκπρόσωποι για το Δ.Σ. κάθε συνδυασμού, οι οποίοι έχουν εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος, κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων με την εξής διαδικασία:
α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων ανά τμήμα διαιρείται με τον συνολικό αριθμό των εδρών του οικείου τμήματος. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο του τμήματος.
β. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει ανά τμήμα τόσες έδρες, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο του τμήματος στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε στο οικείο τμήμα.
γ. Μετά την κατανομή που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια, οι αδιάθετες έδρες των επιμέρους τμημάτων κατανέμονται ως εξής: ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες αδιάθετες έδρες όσες χρειάζεται προκειμένου να συμπληρώσει τον συνολικό αριθμό των εδρών που δικαιούται, κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων στα επιμέρους τμήματα, όπως αυτά προέκυψαν από την διαδικασία του εδαφίου β’ της παρούσας. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται ακολούθως, κατά σειρά συνολικού αριθμού ψήφων, για τους υπόλοιπους συνδυασμούς οι οποίοι δικαιούνται αδιάθετες έδρες.
δ. Σε περίπτωση που συνδυασμός έχει το ίδιο υπόλοιπο σε περισσότερα του ενός τμήματα, καταλαμβάνει αδιάθετη έδρα στο τμήμα όπου έλαβε τις λιγότερες έδρες κατά την πρώτη κατανομή.

5. Οι έδρες καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Όταν στις εκλογές συμμετέχει μόνο ένας συνδυασμός, οι εκλογείς μπορούν να μπορούν να εκφράζουν την προτίμησή τους προς αριθμό υποψηφίων ο οποίος δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των εδρών. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό προτίμησης προσμετράται υπέρ του συνδυασμού.
6. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που συγκέντρωσε τουλάχιστον το 50% των ψήφων. Σε περίπτωση που κανείς συνδυασμός δεν συγκέντρωσε αυτό το ποσοστό, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο, μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν σε αυτό, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση που κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την σχετική πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία.

7. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Προέδρου επιτρέπεται μία φορά.

8. Οι εκλογές διεξάγονται και με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ρυθμίζονται θέματα διεξαγωγής των εκλογών με ηλεκτρονική ψήφο.

Άρθρο 14 – Εκλογή Διοικητικής Επιτροπής

1. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή του προέδρου του Επιμελητηρίου και με πρόσκληση αυτού, συνέρχεται το διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου και εκλέγει τα υπόλοιπα μέλη της διοικητικής επιτροπής αυτού με την διαδικασία που ορίζουν τα μέρη Β’ και Γ’ του Π.Δ. 95/2006 (Α’ 96). Σε περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί πρόεδρος, η πρόσκληση αποστέλλεται από την απερχόμενη διοικητική επιτροπή.

2. Στα Επιμελητήρια όπου η διοικητική επιτροπή απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, η θέση του β’ Αντιπροέδρου καταλαμβάνεται από υποψήφιο ο οποίος προέρχεται από τον δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό, αν αυτός έχει καταλάβει έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 25% των έγκυρων ψηφοδελτίων.

3. Στα Επιμελητήρια όπου η διοικητική επιτροπή απαρτίζεται από εννιά (9) μέλη, η θέση του β’ Αντιπροέδρου καταλαμβάνεται υποχρεωτικά από υποψήφιο ο οποίος προέρχεται από τον δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό, αν αυτός έχει καταλάβει έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 25% των έγκυρων ψηφοδελτίων. Η θέση του γ΄ Αντιπροέδρου, όπου υπάρχει, καταλαμβάνεται υποχρεωτικά από υποψήφιο ο οποίος προέρχεται από τον τρίτο σε ψήφους συνδυασμό, αν αυτός έχει καταλάβει έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψηφοδελτίων. Όταν δεν υπάρχει τρίτος συνδυασμός, ή αυτός δεν έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψηφοδελτίων η θέση του γ’ Αντιπροέδρου καταλαμβάνεται από υποψήφιο του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού.

4. Η παράδοση της απερχόμενης διοικητικής επιτροπής γίνεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή της νέας διοικητικής επιτροπής. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της Διοικητικής Επιτροπής, τα μέλη της, συγκαλούμενα από τον Πρόεδρο της, εκλέγουν, μεταξύ τους, τον γενικό γραμματέα, τον οικονομικό επόπτη, τον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων και τον Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσιών Μιας Στάσης.

Κεφάλαιο Γ': Οικονομική διαχείριση

Άρθρο 15 – Πόροι των Επιμελητηρίων


1.Πόροι των Επιμελητηρίων είναι:
α. οι ετήσιες συνδρομές των μελών τους, οι οποίες καταβάλλονται μέσα στο έτος στο οποίο αναφέρονται. Ως συνδρομές νοούνται οι ανταποδοτικές εισφορές εκείνων των μελών που επιθυμούν προαιρετικά να απολαμβάνουν των υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν τα Επιμελητήρια.
β. Οι επιχορηγήσεις, οι ενισχύσεις κάθε μορφής, όπως αυτές που καταβάλλονται για την εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων άλλων διεθνών οργανισμών, οι δωρεές, οι κληρονομιές και οι κληροδοσίες.

γ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία τους ή από την άσκηση δραστηριότητάς τους κάθε μορφής.

δ. Έσοδα από δραστηριότητες προσώπων που εγγράφονται σε Μητρώα εκτός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου που τηρεί το οικείο Επιμελητήριο.
ε. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

2. Ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων διατίθεται για την ενίσχυση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), των Συνδέσμων Εξαγωγέων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) ως εξής:
α. Ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών βιομηχανικών τμημάτων Επιμελητηρίων διατίθεται στον Σ.Ε.Β.
β. Ποσοστό 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις περιπτώσεις α, γ, δ και ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκτός των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών βιομηχανικών τμημάτων Επιμελητηρίων, διατίθεται στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
γ. Ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από τις περιπτώσεις α, γ, δ και ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκτός των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών βιομηχανικών τμημάτων Επιμελητηρίων, διατίθεται στην Ε.Σ.Ε.Ε.
δ. Ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών βιομηχανικών ή εξαγωγικών τμημάτων Επιμελητηρίων διατίθεται στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων. Στις Περιφερειακές Ενότητες όπου δραστηριοποιείται τοπικός ή περιφερειακός σύνδεσμος εξαγωγέων, το οικείο Επιμελητήριο αποδίδει 1% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών βιομηχανικών ή εξαγωγικών τμημάτων Επιμελητηρίων στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων. Το υπόλοιπο διατίθεται στον τοπικό ή περιφερειακό σύνδεσμο.

3. Τα έσοδα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο εξαιρούνται από την υποχρέωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4. Ο τρόπος κατανομής του ποσοστού που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, τα αποδεικτικά στοιχεία για την αριθμητική δύναμη των δικαιούχων και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μετά γνώμη της Ε.Σ.Ε.Ε., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., του Σ.Ε.Β., καθώς και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Κάθε Επιμελητήριο μπορεί να ορίζει, με απόφαση διοικητικού συμβουλίου ποσοστό επί των συνδρομών που θα διατίθεται για την ενίσχυση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων.

5. Οι προϋπολογισμοί των Επιμελητηρίων, εκτός από το τμήμα αυτών που αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προσκομίσουν απόδειξη από τράπεζα, με την οποία να αποδεικνύεται η κατάθεση των ποσών, που αντιστοιχούν στα ανωτέρω ποσοστά για την προηγούμενη κλεισμένη οικονομική χρήση ή ειδικό οικονομικό διακανονισμό με σύμφωνη γνώμη της Ε.Σ.Ε.Ε., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

6. Τα Επιμελητήρια δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για λειτουργικές δαπάνες. Εξαιρούνται οι επιχορηγήσεις για την λειτουργία των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων, μετά από απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

7. Η καταβολή της συνδρομής διασφαλίζει σε κάθε μέλος αυτόματη πρόσβαση σε συγκεκριμένο αριθμό υπηρεσιών, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Κάθε Επιμελητήριο ορίζει, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, την κατηγορία υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη του έναντι συνδρομής. Η διοίκηση κάθε Επιμελητηρίου οφείλει να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του αναλυτικό κατάλογο των υπηρεσιών που παρέχονται έναντι της ετήσιας συνδρομής. Κάθε Επιμελητήριο μπορεί να παρέχει ταυτόχρονα διαφορετικές κατηγορίες υπηρεσιών, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε διαφορετικό ύψος συνδρομών.

8. Οι υπηρεσίες που παρέχονται έναντι του Ενιαίου Γραμμάτιου Κόστους Σύστασης και των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η χορήγηση κάθε είδους πιστοποιητικού από το Γ.Ε.ΜΗ. δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.

9. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των αμιγών και μικτών Επιμελητηρίων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και την σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Ε., εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η πρόταση του Υπουργού εκδίδεται και χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε. Με όμοια απόφαση ορίζεται και το ύψος της οικονομικής συμμετοχής του συνόλου ή ορισμένων εκ των Επιμελητηρίων σε διεθνείς επιμελητηριακές πρωτοβουλίες ή αντίστοιχους οργανισμούς.

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Ε. ρυθμίζεται η δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις μη καταβληθεισών συνδρομών μελών Επιμελητηρίων μέχρι και το οικονομικό έτος 2014.

11. Κάθε Επιμελητήριο μπορεί, με απόφαση της διοικητικής επιτροπής, να αναθέτει την είσπραξη των οφειλόμενων σε αυτό συνδρομών σε τρίτα φυσικά πρόσωπα, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή αμοιβή που καθορίζεται σε ποσοστό. Η είσπραξη των συνδρομών μπορεί να γίνει και μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Ο τρόπος και οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 16 – Οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση, έξοδα παράστασης και αμοιβές ομάδων εργασίας και επιτροπών

1. Για τον καθορισμό των εξόδων κίνησης, της ημερήσιας αποζημίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης των μετακινούμενων υπαλλήλων του Επιμελητηρίου, καθώς και των μετακινούμενων μελών του διοικητικού συμβουλίου και της διοικητικής επιτροπής εφαρμόζονται τα άρθρα 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17 και 19 της Υποπαραγράφου Δ9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να καθορίζονται έξοδα παράστασης έως τετρακόσια (400) ευρώ μηνιαίως στον πρόεδρο και έως διακόσια (200) ευρώ μηνιαίως στα μέλη της διοικητικής επιτροπής αυτού, όταν τα έσοδα του προηγούμενου οικονομικού έτους, όπως αποτυπώνονται στον απολογισμό, υπερβαίνουν τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Ε., μπορεί να μειώνεται μέγιστο ποσό των εξόδων παράστασης.

3. Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των υπαλλήλων ή τρίτων, για τη συμμετοχή τους σε κάθε μορφής επιτροπές και ομάδες εργασίας, καθορίζονται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος αυτών των αμοιβών δεν υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που θέτει το άρθρο 21, παρ. 2 του ν. 4354/2015.

4. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο παρόν λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικείου Επιμελητηρίου.

Άρθρο 17 – Οικονομικές Καταστάσεις και προμήθειες Επιμελητηρίων

1. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

2. Τα Επιμελητήρια εφαρμόζουν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 33 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους ακολουθεί τις γενικές αρχές κατάρτισης των προϋπολογισμών, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 49 και 62 και 64Α του ανωτέρω νόμου.

3. Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους συντάσσεται από τη διοικητική επιτροπή στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους εφαρμόζοντας τον ν. 4270/2014 (Α’ 143), εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υποβάλλεται, για τελική έγκριση, στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

4. Ο προϋπολογισμός συνοδεύεται:
α. από την έκθεση του οικονομικού επόπτη, στην οποία αιτιολογείται κάθε υπέρβαση άνω του 5% από τα προϋπολογισθέντα, κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, έσοδα ή έξοδα του Επιμελητηρίου για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία. Στην ίδια έκθεση, ο προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου διαρθρώνεται κατά προγράμματα που περιλαμβάνουν στοιχεία δαπανών τα οποία αντιστοιχούν σε σύνολο μέτρων που συμβάλλουν, με διαρθρωμένο και συμπληρωματικό τρόπο, στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στόχων και αφορούν την αποστολή των Επιμελητηρίων και
β. από έκθεση που συντάσσεται από την Διοικητική Επιτροπή και περιλαμβάνει τον προγραμματισμό δράσεων του Επιμελητηρίου για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. Στον ετήσιο προγραμματισμό περιγράφονται οι βασικές δράσεις που θα υλοποιήσει το Επιμελητήριο εντός του έτους, το αναμενόμενο αναπτυξιακό τους αποτέλεσμα και τα μέσα υλοποίησης αυτών.

5. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού, το Επιμελητήριο μπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά κωδικό αριθμό εξόδου, πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και μόνο για περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες από την έναρξη του οικονομικού έτους.

6. Τροποποιήσεις προϋπολογισμών υποβάλλονται με την ανωτέρω διαδικασία έως τις 30 Οκτωβρίου του ιδίου οικονομικού έτους. Αυτή η προθεσμία δεν ισχύει για αιτιολογημένα έκτακτες δαπάνες που παρουσιάζουν αύξηση μικρότερη ή ίση του 5% του προϋπολογισθέντος αντίστοιχου ποσού

7. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται, με αποφάσεις του να εγκρίνει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, αύξηση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Επιμελητηρίων κατά ποσά ίσα με έσοδα του προϋπολογισμού που δεν είχαν προβλεφθεί και που προκύπτουν από:
α. είσπραξη ποσών από την παροχή υπηρεσιών στα μέλη τους
β. είσπραξη ποσών που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως,
γ. είσπραξη ποσών που προορίζονται βάσει ρητής διάταξης νόμου για την αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης,
δ. είσπραξη ποσών που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων ειδικού σκοπού χρηματοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.

8. Τα Επιμελητήρια της χώρας και η Κ.Ε.Ε. οφείλουν να συντάσσουν έως τις 30 Απριλίου ισολογισμό χρήσης, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 205/98 (Α’ 163), οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή και οικονομικό απολογισμό και υποβάλλονται για τελική έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και αναρτώνται στο σύστημα «Διαύγεια». Ο ισολογισμός χρήσης, ο οικονομικός απολογισμός και οι καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο του οικείου Επιμελητηρίου, τον οικονομικό επόπτη και τον προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους.

9. Τα Επιμελητήρια που έχουν συστήσει ή συμμετέχουν τουλάχιστον κατά 50% στο κεφάλαιο εταιρειών κατά το άρθρο 5 παρ. 3 περιπτ. β’ και γ’ του παρόντος οφείλουν να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 205/98 (Α’ 163), οι οποίες ελέγχονται από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α’ 174). Το σχετικό φύλλο ελέγχου εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή του, υποβάλλεται μαζί με τις υπόλοιπες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τελική έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και αναρτάται στο σύστημα «Διαύγεια».

10. Οι δαπάνες των Επιμελητηρίων υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

11. Η σύναψη και εκτέλεση όλων των συμβάσεων προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως εκάστοτε ισχύει. Όταν οι εταιρίες του εδαφίου β’ της παρ. 3 του αρ. 5 του παρόντος συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων αξίας άνω των 2.500 ευρώ, υποχρεούνται να τις αναρτούν με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας σε διακριτή σελίδα του ιστοτόπου της Κ.Ε.Ε..

12. Οι παράγραφοι 1 έως 11 ισχύουν και για την Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων (Κ.Ε.Ε.).

Άρθρο 18 – Απολογισμός δράσεων Επιμελητηρίου – Ετήσιος προγραμματισμός

1. Τα Επιμελητήρια οφείλουν να συντάσσουν έως τις 30 Απριλίου απολογισμό δράσεων για το προηγούμενο έτος, ο οποίος κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου Επιμελητηρίου.

2. Στον απολογισμό δράσεων περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες κάθε Επιμελητηρίου σε σχέση με εκπαιδευτικά, ερευνητικά, κοινωνικά ζητήματα, καθώς και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της τοπικής και της εθνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας. Συγκεκριμένα περιγράφονται συνοπτικά οι ως άνω δραστηριότητες, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών.

3. Ο απολογισμός δράσεων συντάσσεται από τη διοικητική επιτροπή, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και γνωστοποιείται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Κεφάλαιο Δ': Προσωπικό και οργανισμοί Επιμελητηρίων

Άρθρο 19 – Προσωπικό Επιμελητηρίων

1. Το προσωπικό των Επιμελητηρίων αποτελείται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, από προσωπικό με έμμισθη εντολή και από ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28)

2. Στις καθαρίστριες που εργάζονται σε Επιμελητήριο, μπορεί να χορηγείται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής κάθε χρόνο στολή υπηρεσίας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του παρόντος, μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων των Επιμελητηρίων σε δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Για την κάλυψη των αναγκών των Επιμελητηρίων σε προσωπικό, εφαρμόζεται διαγωνιστική διαδικασία για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, ή προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ή προσωπικού με σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994, μετά από πρόταση της Κ.Ε.Ε., αναφορικά με τον αριθμό και τις κατηγορίες υπαλλήλων που απαιτούνται για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και την εύρυθμη λειτουργία των Επιμελητηρίων

5.Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δύναται να καθορίζεται ο αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν στην προϋπηρεσία του προσωπικού, με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε Επιμελητήριο, στην Κ.Ε.Ε. ή στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν συσταθεί από Επιμελητήριο ή από την Κ.Ε.Ε, στην οικεία θέση εργασίας.

6. Τα Επιμελητήρια μπορούν, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να προσλαμβάνουν ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και ειδικούς συμβούλους και να καθορίζουν τους όρους εργασίας και αμοιβής τους. Η θητεία των ειδικών επιστημονικών συνεργατών και των ειδικών συμβούλων λήγει με τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου που τους προσέλαβε. Ο αριθμός των προσλαμβανομένων κατά το προηγούμενο εδάφιο ειδικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) σε όσα Επιμελητήρια έχουν μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) εγγεγραμμένα μέλη και τους δύο (2) σε όσα Επιμελητήρια έχουν περισσότερα από τριάντα χιλιάδες (30.000) εγγεγραμμένα μέλη. Η σχετική διαδικασία πρόσληψης κατά το προηγούμενο εδάφιο καθορίζεται και διενεργείται από το οικείο Επιμελητήριο , αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.

7. Σε κάθε Επιμελητήριο όπου δεν υπάρχει οργανική θέση Γενικού Διευθυντή, ορίζεται διοικητικός προϊστάμενος με τον αναπληρωτή του από την Διοικητική Επιτροπή, μεταξύ των μόνιμων υπαλλήλων, επιπέδου προϊσταμένου Διεύθυνσης και αν δεν υπάρχουν, επιπέδου προϊσταμένου Τμήματος. Ο διοικητικός προϊστάμενος είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου.
Ειδικότερα:
(α) είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Επιμελητηρίου,
(β) καταγράφει τις ανάγκες στελέχωσης των οργανικών μονάδων του Επιμελητηρίου,
(γ) συντονίζει τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου σε εκπαιδευτικά προγράμματα,
(δ) είναι αρμόδιος για την ορθή εφαρμογή του οργανισμού του Επιμελητηρίου,
(ε) είναι αρμόδιος για τις μετακινήσεις και τοποθετήσεις του προσωπικού, μεταξύ των οργανικών μονάδων του Επιμελητηρίου,
(στ) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Επιμελητηρίου και παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις των,
(ζ)εισηγείται στη διοικητική επιτροπή κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης,
(η)υπογράφει κάθε έγγραφο υπηρεσιακού χαρακτήρα,
(θ) χορηγεί στους υπαλλήλους τις κανονικές και αναρρωτικές άδειες Για την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων ο διοικητικός προϊστάμενος συνεργάζεται με τον γενικό γραμματέα.

Άρθρο 20 – Οργανισμοί Επιμελητηρίων

1. Ο Οργανισμός κάθε Επιμελητηρίου που ορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις οργανικές θέσεις, τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια συντάσσεται από το Διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Στον οργανισμό κάθε Επιμελητηρίου πρέπει να περιλαμβάνει οργανική μονάδα επιπέδου τουλάχιστον Τμήματος, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Γενικού Εμπορικού Μητρώου και Υπηρεσίας Μιας Στάσης. (Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσιών Μιας Στάσης). Στον οργανισμό κάθε Επιμελητηρίου εντός του οποίου λειτουργεί Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων πρέπει να περιλαμβάνεται οργανική μονάδα επιπέδου τουλάχιστον Διεύθυνσης για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Υποστήριξης Επιχειρήσεων, η οποία περιλαμβάνει τα υποκείμενες οργανικές μονάδες επιπέδου τουλάχιστον τμήματος με σκοπό:
α. την λειτουργία των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ και των Υ.Μ.Σ. και την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζει το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τις καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. ,.
β. την διεκπεραίωση των υποθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2 εδάφιο η του παρόντος.
γ. τη συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων και την υποστήριξη με συμβουλές νομικού και οικονομικού χαρακτήρα των μελών καθώς και του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων του οικείου Επιμελητηρίου.

Άρθρο 21 – Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια για τους υπαλλήλους των Επιμελητηρίων

1. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συστήνεται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται από τρεις υπαλλήλους των Επιμελητηρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προϊσταμένους Διεύθυνσης και δύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων των Επιμελητηρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, συστήνεται Πειθαρχικό Συμβούλιο με αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων των Επιμελητηρίων της χώρας. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
β) Έναν πάρεδρο ή δικαστικό πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
γ) Έναν μόνιμο υπάλληλο, προϊστάμενο Διεύθυνσης, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.
δ) Δύο(2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων στα Επιμελητήρια της Περιφέρειας με τους αναπληρωτές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.)

Άρθρο 22 – Όργανα διοίκησης

1. Όργανα διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων είναι η Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων και η Διοικητική Επιτροπή.

2. Η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε. αποτελείται από τους προέδρους και ένα μέλος των διοικητικών συμβουλίων των Επιμελητηρίων, το οποίο υποδεικνύεται από αυτό, όλων των Επιμελητηρίων της χώρας.

3. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον είναι παρόντα τα μισά πλέον ενός του συνόλου των μελών της, ή σε επαναληπτική συνεδρίαση, εφόσον είναι παρόν το ένα τρίτο των μελών. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της ή σε άλλον τόπο και συνέρχεται τακτικά το πρώτο και τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους και εκτάκτως, για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο, όταν συγκαλείται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής μετά από πρόταση του προέδρου της Κ.Ε.Ε.. Η γενική συνέλευση εγκρίνει τον οικονομικό και απολογισμό δράσεων, τα πεπραγμένα, το πρόγραμμα δράσης, τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό της Κ.Ε.Ε..

4. Η Διοικητική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους α’, β’, γ’, δ’ και ε’ Αντιπροέδρους και πέντε (5) μέλη.

5. Στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων προσκαλείται να συμμετέχει χωρίς ψήφο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων. Η Διοικητική Επιτροπή δύναται να προσκαλέσει ειδικά και κατά την κρίση της και εκπροσώπους άλλων υπουργείων, υπηρεσιακούς παράγοντες και κάθε τρίτο.

6. Τα μέλη της διοικητικής επιτροπής έχουν θητεία ίση με τη θητεία των οργάνων του Επιμελητηρίου. Η Διοικητική Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα με την παρουσία έξι τουλάχιστον μελών της, συνέρχεται μία φορά κάθε μήνα ή και νωρίτερα, κατά την κρίση του προέδρου της, και αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τη γενική συνέλευση ή όταν υπάρχει ανάγκη λήψης άμεσης απόφασης, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της Κ.Ε.Ε.

Άρθρο 23 – Εκλογή Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ

1.Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. και τα λοιπά μέλη εκλέγονται μεταξύ των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη αυτών γίνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε τέταρτου έτους και μετά τις επί μέρους επιμελητηριακές Εκλογές.

2. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου διακρίνονται από τους λοιπούς υποψήφιους. Οι εκλογείς δεν μπορούν να μπορούν να εκφράζουν την προτίμησή τους προς περισσότερους από τρεις υποψηφίους.

3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε. Δεν επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων της μίας υποψηφιοτήτων από μέλη του ίδιου Επιμελητηρίου.

3. Ως Πρόεδρος ανακηρύσσεται ο υποψήφιος ο οποίος είναι πρόεδρος Επιμελητηρίου συγκέντρωσε τουλάχιστον το 40% των σταυρών. Ο υποψήφιος για την προεδρεία που συγκέντρωσε τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό σταυρών και σε ποσοστό τουλάχιστον 30% καταλαμβάνει τη θέση του ε’ Αντιπρόεδρου.

4. Σε περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 40% των σταυρών, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την σχετική πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς στην πρώτη ψηφοφορία.

5. Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, συγκαλούμενα από τον Πρόεδρο της, εκλέγουν, μεταξύ τους, τους α’, β’, γ’ και δ’ και ε’ Αντιπρόεδρους, τον Υπεύθυνο Έρευνας και Ανάπτυξης, τον Οικονομικό Επόπτη, τον Επόπτη ΓΕΜΗ και Υποστήριξης Επιχειρήσεων, τον Επόπτη Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων και τον Γενικό Γραμματέα. Ο Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου Μελετών της ΚΕΕΕ. Οι α’, β’, γ’ και δ’ και ε’ Αντιπρόεδροι, πρέπει να προέρχονται ανά ένας αντίστοιχα από τα αμιγή Εμποροβιομηχανικά, Βιοτεχνικά, Επαγγελματικά και Μικτά/ Περιφερειακά Επιμελητήρια. Εάν δεν υπάρχει εκλόγιμος υποψήφιος προερχόμενος από οποιοδήποτε από τα ανωτέρω Επιμελητήρια, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται μέλος προερχόμενο από τα υπόλοιπα Επιμελητήρια. Ένας Αντιπρόεδρος δύναται να ασκεί ταυτόχρονα καθήκοντα επόπτη.

Άρθρο 24 – Οργάνωση και Λειτουργία

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθορίζονται τα θέματα της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε., καθορίζεται το ποσοστό επί των συνδρομών των Επιμελητηρίων, το οποίο περιέρχεται στην Κ.Ε.Ε. Από τον πόρο αυτόν η Κ.Ε.Ε. μπορεί να επιχορηγεί τα αναγνωρισμένα Ελληνικά Επιμελητήρια στην αλλοδαπή και αναγνωρισμένα διεθνή δίκτυα επιμελητηρίων. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2.. Εφόσον στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τα Επιμελητήρια εφαρμόζονται αναλογικά και για την Κ.Ε.Ε.. Οι προϋπολογισμοί των Επιμελητηρίων, εκτός από το τμήμα αυτών που αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προσκομίσουν απόδειξη από τράπεζα, με την οποία να αποδεικνύεται η κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό για την προηγούμενη κλεισμένη οικονομική χρήση ή ειδικό οικονομικό διακανονισμό με σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Ε.

3. Ο οργανισμός της Κ.Ε.Ε. που ορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις οργανικές θέσεις, τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια συντάσσεται από το Διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορεί να ιδρύει γραφεία στο εξωτερικό που στελεχώνονται με ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, καταρτίζοντας σχετική σύμβαση. Ειδικά, το βοηθητικό προσωπικό προσλαμβάνεται επί τόπου, και πρέπει να έχει ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ε.Ε. και τόπο διαμονής την περιφέρεια όπου εδρεύει το γραφείο.

4. Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός της Κ.Ε.Ε. πρέπει να ορίζει την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ως οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης, η οποία θα ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (Α’ 297). Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να επιδεικνύει αυξημένη μέριμνα ως προς την σχέση του Γ.Ε.ΜΗ. με το ευρωπαϊκό σύστημα διασύνδεσης μητρώων και ειδικά ως προς την παρακολούθηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

5. Εντός της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. θα λειτουργεί μεταξύ άλλων Τμήμα Υποστήριξης Γ.E.MH. με τις εξής αρμοδιότητες:
α. Τεχνική και διοικητική υποστήριξη, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας , στους χρήστες πληροφοριακών συστημάτων του Γ.Ε.ΜΗ.
β. Τεχνική και διοικητική υποστήριξη στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης και τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
γ. Συντήρηση και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων businessportal.gr και businessregistry.gr.


Κεφάλαιο ΣΤ': Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια

Άρθρο 25 – Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια

1. Σε κάθε Περιφέρεια, όπως ορίζεται στον ν. 3852/2010 (Α’ 187), συνίσταται Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, επί του οποίου ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ασκεί κατασταλτική εποπτεία ως προς την νομιμότητα των πράξεων του. Σε αυτό συμμετέχουν όλα τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας.

2. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο έχει ως αποστολή τον συντονισμό της δράσης των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.

3. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

α. Υποβάλλει προτάσεις προς τον Περιφερειάρχη σχετικά με την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δράσης, καθώς και του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας. Οι συγκεκριμένες προτάσεις συζητούνται σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, πριν την ολοκλήρωση της κατάρτισης των εν λόγω προγραμμάτων, με τη συμμετοχή των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου.

β. Συμμετέχει στην εκπόνηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της οικείας Περιφέρειας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. καταθέτοντας τεκμηριωμένη εισήγηση με στόχο την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Η υποβολή της τεκμηριωμένης εισήγησης του προηγούμενου εδαφίου αποτελεί προϋπόθεση για την κατάρτιση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και συζητείται σε ειδική συνεδρίαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου.

γ. Εκπροσωπεί τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και σε άλλες επιτροπές ή σε άλλα όργανα διαβούλευσης που συγκροτούνται στην Περιφέρεια, όταν συζητούνται θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα.

δ. Υποβάλλει προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, από κοινού με την Περιφέρεια, δράσεων ή έργων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

ε. Αναλαμβάνει τον συντονισμό των δράσεων Επιμελητηρίων για την αποτελεσματική και ισόρροπη υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων ή έργων σε επίπεδο Περιφέρειας.

στ. Σχεδιάζει δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια, το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο και άλλους φορείς και εποπτεύει την υλοποίησή τους.

ζ. Δύναται να εισηγείται προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης την σύσταση Κ.Υ.ΕΠΙΧ στην οικεία Περιφέρεια.

η. Δύναται να εισηγείται προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης την συγχώνευση Επιμελητηρίων της οικείας Περιφέρειας.

4. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο συγκροτείται, εντός μηνός από τη διεξαγωγή των εκλογών για τις διοικήσεις των Επιμελητήριων, ως εξής:

α. Τα Επιμελητήρια που έχουν ως 5.000 μέλη εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρό τους.

β. Τα Επιμελητήρια που έχουν από 5.001 έως 10.000 μέλη από τον Πρόεδρό τους και έναν εκπρόσωπο που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ. Τα Επιμελητήρια που έχουν από 10.001 έως 20.000 μέλη εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο τους και δύο εκπροσώπους που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ. Τα Επιμελητήρια που έχουν από 20.001 έως 30.000 μέλη εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρό τους και τρεις εκπροσώπους που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε. Τα Επιμελητήρια που έχουν περισσότερα από 30.000 μέλη εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρό τους και τέσσερις εκπροσώπους που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Σε περίπτωση που κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου προκύπτει άρτιος αριθμός εκπροσώπων σε Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, το Επιμελητήριο με τον μικρότερο αριθμό μελών καταλαμβάνει μία ακόμα έδρα.


Άρθρο 26 – Ορισμός εκπροσώπων Επιμελητηρίων στα Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια

1. Ο ορισμός των εκπροσώπων κάθε Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου ως εξής:

α. Κάθε συνδυασμός που εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει κατάλογο που αποτελείται από το σύνολο των εκλεγέντων στο Διοικητικό Συμβούλιο μελών του.

β. Ο συνολικός αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που συνέλεξαν οι συνδυασμοί οι οποίοι κατέλαβαν τουλάχιστον μία έδρα στο διοικητικό συμβούλιο κατά τις πλέον πρόσφατες εκλογές διαιρείται με τον συνολικό αριθμό των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

γ. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες εκπροσώπων στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

δ. Οι έδρες που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο.

δ. Οι εκπρόσωποι στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο ορίζονται με την ανωτέρω διαδικασία και σύμφωνα με τη σειρά που είχαν δηλωθεί στη λίστα της περίπτωσης α’ του παρόντος.

2. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου προέρχεται από συνδυασμό στον οποίο δεν αντιστοιχεί έδρα στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, η αντίστοιχη έδρα στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβουλίου αφαιρείται από το συνδυασμό που κατέχει τις λιγότερες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου.

Άρθρο 27 – Λειτουργία

1. Στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι άλλων περιφερειακών επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και εκπρόσωποι της Περιφέρειας.

2. Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου για θέματα προγραμματισμού δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα ή προτάσεων που απευθύνονται σε εθνικούς ή ευρωπαϊκούς δημόσιους φορείς, καθώς και οι εισηγήσεις προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για την συγχώνευση Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών. Οι υπόλοιπες αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

3. Η θητεία του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ίση με την θητεία των διοικήσεων των Επιμελητηρίων που συμμετέχουν σε αυτό. Η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου γίνεται υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ορισμού των εκπροσώπων όλων των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας και μετά από πρόσκληση του προέδρου του Επιμελητηρίου με τον μεγαλύτερο αριθμό μελών στην Περιφέρεια.

4. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τέσσερις (4) φορές κάθε έτος και εκτάκτως όποτε το αποφασίσει η Συντονιστική Επιτροπή. Η διεξαγωγή των έκτακτων συνεδριάσεων είναι δυνατή και μέσω εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (τηλεδιάσκεψη). Στις συνεδριάσεις του συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι διοικητικοί προϊστάμενοι όλων των Επιμελητηρίων και εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος εργάζεται σε Επιμελητήριο της οικείας Περιφέρειας και ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων.

5. Με απόφαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου συγκροτείται ομάδα εργασίας για την διοικητική υποστήριξη του έργου του.

Άρθρο 28 – Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου

1. Η προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου ασκείται είτε από αιρετό Πρόεδρο είτε εκ περιτροπής από τους προέδρους των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με απόφαση που λαμβάνουν με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τα μέλη του οργάνου κατά την εναρκτήρια συνεδρίασή του.

2. Ο αιρετός Πρόεδρος εκλέγεται, μεταξύ των Προέδρων των Επιμελητηρίων της οικείας Περιφέρειας, κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση του οργάνου, από τα μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3). Σε περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3), η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα, και Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία.

3. Οι Πρόεδροι των υπόλοιπων Επιμελητηρίων καταλαμβάνουν έδρες Αντιπροέδρων του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου. Η σειρά κατάταξής τους προκύπτει από τον αριθμό των μελών κάθε Επιμελητηρίου.

4. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, με αρμοδιότητα την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και την προετοιμασία των συνεδριάσεων του οργάνου, καθώς και την παρακολούθηση της λυσιτελούς εφαρμογής των αποφάσεων του.

5. Η θητεία του προέδρου είναι τετραετής.

6. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του παρόντος νόμου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τα μέλη των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων.

7. Ο Πρόεδρος δύναται να εκπέσει του αξιώματός μετά από πρόταση μομφής που υποβάλλεται από το τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου και γίνεται δεκτή με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Κεφάλαιο Ζ: Πειθαρχική ευθύνη διοικήσεων Επιμελητηρίων και Κ.Ε.Ε.

Άρθρο 29 – Πειθαρχικές ποινές

1. Στους Προέδρους Επιμελητηρίων, στα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, στο Πρόεδρο και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές της αργίας έως έξι μηνών, της έκπτωσης και της παύσης.

2. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να επιβάλει τις πειθαρχικές ποινές της προηγούμενης παραγράφου στους αιρετούς που αναφέρονται σε αυτή:
α. αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση της αρμοδιότητάς τους,
β. αν έχουν διαπράξει παραβάσεις των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

3. Τα πειθαρχικά παραπτώματα της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από την ημέρα που διαπράχθηκαν.

Άρθρο 30 – Πειθαρχική διαδικασία

1. Οι πειθαρχικές ποινές της αργίας, της έκπτωσης και της παύσης για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, αφού προηγηθεί απολογία του εγκαλουμένου ή παρέλθει η προθεσμία που έχει ταχθεί με γραπτή κλήση στον εγκαλούμενο, χωρίς αυτός να έχει απολογηθεί. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα ημέρες.

2. Για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της αργίας και τη διάρκειά της, καθώς και της έκπτωσης απαιτείται σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου, το οποίο αποτελείται:
α) από τον πρόεδρο του Εφετείου Αθηνών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,
β) δύο εφέτες με τους αναπληρωτές τους,
γ) έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με έναν Διευθυντή από το ίδιο Υπουργείο ως αναπληρωτή του και
δ) έναν αιρετό εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
Γραμματέας του συμβουλίου και αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

3. Τα δικαστικά μέλη του συμβουλίου της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ορίζονται με απόφαση του οργάνου που διευθύνει το δικαστήριο, ύστερα από αίτημα του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη, εφόσον ο αριθμός αυτών που υπηρετούν είναι επαρκής.
Ο αιρετός εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τη Διοικητική Επιτροπή της Ένωσης.
Τα μέλη του εδαφίου γ’ της παραγράφου 2 του παρόντος καθώς και ο γραμματέας, ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

4. Το συμβούλιο της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού συγκροτείται κάθε τέσσερα χρόνια με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

5. Ο εγκαλούμενος μπορεί να εμφανίζεται αυτοπροσώπως, καθώς και με πληρεξούσιο δικηγόρο ή να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο στο συμβούλιο και να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Το συμβούλιο συνεδριάζει σε δημόσια συνεδρίαση για την οποία συντάσσονται πρακτικά, μπορεί να εξετάζει μάρτυρες και να εκτιμά οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η σύμφωνη γνώμη παρέχεται ύστερα από μυστική διάσκεψη, δύο (2) μήνες το αργότερο, αφότου το συμβούλιο έλαβε τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η ποινή πρέπει να είναι ανάλογη με τη βαρύτητα του παραπτώματος, στο οποίο έχει υποπέσει ο εγκαλούμενος.

6. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης να προσφύγει κατά αυτής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο κρίνει την υπόθεση και κατ’ ουσία. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης που επιβάλλει την ποινή. Αν ασκηθεί η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η επιτροπή αναστολών του δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, κρίνει για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής σταθμίζοντας και τη συνδρομή του δημόσιου συμφέροντος. Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης αναστολής, η ποινή που έχει επιβληθεί δεν εκτελείται μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της επιτροπής αναστολών.

Άρθρο 31 – Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης

1. Οι Πρόεδροι Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους:
α. Αν στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
β. Αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για φοροδιαφυγή, παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη μετακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία και την εμπορία όπλων, καθώς και για παράβαση καθήκοντος.
Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Όταν γίνεται παραπομπή για κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση, κατά της οποίας έχει εξαντληθεί το δικαίωμα προσφυγής, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, θέτει τον κατηγορούμενο σε κατάσταση αργίας, η οποία διατηρείται σε περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης του ποινικού δικαστηρίου. Εάν εκδοθεί αθωωτική απόφαση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως και θεωρείται ως μηδέποτε επιβληθείσα.

3. Εάν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, σε πρώτο βαθμό, για τα πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου ή για κακουργήματα, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως, η αργία και το διοικητικό μέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν.

4. Για τους Προέδρους Επιμελητηρίων, ως καταδικαστική απόφαση, σε πρώτο βαθμό θεωρείται αυτή που εκδίδεται από το Τριμελές Ποινικό Εφετείο, σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 7 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.


Άρθρο 32 – Παύση

1. Οι Πρόεδροι Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων επιτρέπεται να παυθούν για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου του άρθρου 24.

2. Για τον ίδιο λόγο και με την ίδια διαδικασία, μπορεί να διαλυθεί ένα Διοικητικό Συμβούλιο Επιμελητηρίου. Η διάλυση αυτή συνεπιφέρει και τη διάλυση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου. Στην περίπτωση αυτή γίνεται νέα εκλογή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του παρόντος και για το υπόλοιπο της θητείας των διαλυθέντων οργάνων.

3. Κατά της απόφασης της παραγράφου 1 που διατάσσει την παύση, ο παυθείς, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν, μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο κρίνει την υπόθεση και κατ’ ουσία. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης που επιβάλλει την ποινή. Αν ασκηθεί η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η επιτροπή αναστολών του δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, κρίνει για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής σταθμίζοντας και τη συνδρομή του δημόσιου συμφέροντος. Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης αναστολής, η ποινή που έχει επιβληθεί δεν εκτελείται μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της επιτροπής αναστολών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η': Διμερή Επιμελητήρια

Άρθρο 33 – Σύσταση-κατάργηση

1. Επιτρέπεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από έκθεση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής, να συνιστώνται ή να καταργούνται ελληνικά Επιμελητήρια, που έχουν έδρα πόλεις του εξωτερικού, με μέλη κατά το ήμισυ τουλάχιστον Έλληνες υπηκόους ή ομογενείς και με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και της χώρας που εδρεύουν. Διευθυντής των Επιμελητηρίων αυτών ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Έλληνας υπήκοος για τετραετή θητεία δυνάμενη να ανανεωθεί.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, επιτρέπεται να ιδρύονται, να λειτουργούν και να καταργούνται στην Ελλάδα με τον όρο της αμοιβαιότητας, αλλοδαπά Επιμελητήρια, εφόσον συμμετέχουν σε αυτά είκοσι (20) τουλάχιστον αλλοδαποί, υπήκοοι της ενδιαφερόμενης χώρας ή χωρών, που είναι εγκατεστημένοι επαγγελματικά στην Ελλάδα, δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν από την ίδρυση του Επιμελητηρίου και έχουν την εμπορική ιδιότητα.


Άρθρο 34 – Χρήση όρου «Επιμελητήριο»

1. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών, επιτρέπεται η χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» ή η απαγόρευση της συνέχισης της χρήσης αυτής από σωματεία Ελλήνων και αλλοδαπών, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ενώσεις προσώπων, που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών των χωρών των μελών τους. Κάθε άλλη χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» απαγορεύεται απολύτως.

2. Τα Επιμελητήρια και τα Σωματεία του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών έκθεση πεπραγμένων. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί έκθεση πεπραγμένων επί δύο συναπτά έτη, είναι δυνατή η ανάκληση του όρου «Επιμελητήριο» με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.


Κεφάλαιο Θ': Μεταβατικές, τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 35 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι πρώτες εκλογές για τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε., καθώς και η συγκρότηση των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, θα διεξαχθούν με την υφιστάμενη κατανομή των μελών σε τμήματα. Για τα θέματα εκλογικής διαδικασίας, που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται τα ΠΔ 372/1992 (Α’ 187), 95/2006 ( Α’ 96) και 168/2006 (Α 180) όπως ισχύουν. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θα διεξαχθούν τέσσερις (4) μήνες μετά από την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, δύναται να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο και την διαδικασία εκλογής των οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε.

2. Όσοι έχουν ήδη διατελέσει Πρόεδροι Επιμελητηρίου τουλάχιστον μία φορά πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, επιτρέπεται να επανεκλεγούν στο ίδιο αξίωμα μόνο μία φορά.

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η ίδρυση αμιγών Επιμελητηρίων.

4. Οι εταιρίες του εδάφιου β’ της παρ. 6 του άρθρου 5 του παρόντος υποχρεούνται από το οικονομικό έτος 2019 να τηρούν λογιστικά βιβλία γ’ κατηγορίας. Για το οικονομικό έτος 2018 τα Επιμελητήρια υποχρεούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, οικονομικούς απολογισμούς του οικονομικού έτους 2017 των εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συστήσει, όπως ορίζει το ανωτέρω άρθρο.

5. Αφού δημοσιευθούν οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων στον πρώτο μετά τη δημοσίευση του παρόντος διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 19, συμβάσεις υπηρεσιών από τα Επιμελητήρια ή την Κ.Ε.Ε. με τις εταιρείες των εδαφίων β’ και γ’ της παρ. 6 του άρθρου 5 συνάπτονται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) και αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Οι ανωτέρω συμβάσεις υποβοηθούν την εκπλήρωση της αποστολής των Επιμελητηρίων.
β. Το έργο ή η υπηρεσία δεν ταυτίζονται με την άσκηση κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου.
γ. Η διοικητική επιτροπή του Επιμελητηρίου ή της Κ.Ε.Ε. έχει διαπιστώσει και τεκμηριώσει την αντικειμενική αδυναμία των οικείων οργανικών μονάδων σχετικά με την παροχή αυτών των υπηρεσιών προς τα μέλη του.
δ. Η σχετική απόφαση της διοικητικής επιτροπής για την σύναψη σύμβασης έχει κοινοποιηθεί στο διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου ή στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.

6.Τα Επιμελητήρια που έχουν συστήσει εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούνται να κοινοποιήσουν με ευθύνη της Διοικητικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το καταστατικό αυτών των εταιρειών, διασφαλίζοντας συγχρόνως την εναρμόνισή του με τις προϋποθέσεις που θέτει το εδάφιο β’ της παρ. 6 του αρ. 5 του παρόντος. Οι εκθέσεις υποβάλλονται εντός έξι μηνών από την δημοσίευση του παρόντος.

7. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 19, καθώς και η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (Α’ 154), δεν εφαρμόζονται σε προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, το οποίο προσλαμβάνεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Κ.Ε.Ε., σε Επιμελητήριο και σε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί από την Κ.Ε.Ε. ή από Επιμελητήριο.


Άρθρο 36 – Τροποποίηση του αρ. 2 του Προεδρικού Διατάγματος 372/1992

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του αρ. 2 του Π.Δ. 372/1992 (Α’ 187) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά και με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα λοιπά Επιμελητήρια της χώρας και αποτελείται από τους εξής:».

Άρθρο 37 – Τροποποίηση της παρ. 4 του αρ. 2 του ν. 4314/2014

Η παρ. 4 του αρ. 2 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Κάθε χρήση του όρου «Επιμελητήριο» χωρίς την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων απαγορεύεται απολύτως. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών οντοτήτων που κάνουν παρανόμως χρήση του όρου αυτού, τιμωρούνται με χρηματική ποινή ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έκαστος, η οποία επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν οιασδήποτε καταγγελίας ή/και εφόσον έχει περιέλθει σχετική ενημέρωση σ’ αυτήν. Το ανωτέρω ποσό της χρηματικής ποινής εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων».

Άρθρο 38 – Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται:
(α) τα άρθρα 1, 2, 3, 4 παρ. 1 έως 5 και 7 έως 9, 5 παρ. 2 έως 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 του ν. 2081/1992 (Α’ 154),
(β) το άρθρο 99 του ν. 4314/2014 (Α’ 265),
(γ) οι παράγραφοι 5,6,7, 8 και 9 του άρθρου 11 του Π .Δ. 372/1992 (Α’ 187),
(δ) το άρθρο 4 του Π.Δ. «Περί ιδρύσεως Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε.)» ( Α` 11 /1926), και
(ε) η περίπτωση 3 του αρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης 78030/2014 (Β’ 3586).

Άρθρο 39 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της ΚυβερνήσεωςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο