Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-07-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: 2/48909/0004/2017 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου και Ομάδας Εργασίας για την Επισκόπηση Δαπανών (Spending Review) των Υπουργείων και των εποπτευομένων από αυτά φορέων

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου και Ομάδας Εργασίας για την Επισκόπηση Δαπανών (Spending Review) των Υπουργείων και των εποπτευομένων από αυτά φορέων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017
Αριθ.πρωτ.: 2/48909/0004
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Ε'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες :Ι.Φουστανάκης
Τηλέφωνο :210-33.38.335
fax :210-33.38.202
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου και Ομάδας Εργασίας για την Επισκόπηση Δαπανών (Spending Review) των Υπουργείων και των εποπτευομένων από αυτά φορέων».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220)
β) του άρθρου 21 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176), όπως ισχύει.
γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει
δ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει

2. Την αριθ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β'785), όπως ισχύει.

3. Τα από 26.6.2017 και 27.6.2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

4. Την ανάγκη επισκόπησης των δαπανών των Υπουργείων καθώς και των φορέων που εποπτεύονται από τα εν λόγω Υπουργεία.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Ι. Συνιστούμε στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Διοίκησης Έργου για την Επισκόπηση Δαπανών (Spending Review) των Υπουργείων, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων.

ΙΙ. Συνιστούμε στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Εργασίας για την υποβοήθηση της Ομάδας Διοίκησης.

Β. Ι. Συγκροτούμε την ανωτέρω Ομάδα Διοίκησης Έργου και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:
1. Ιουλία Αρμάγου του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας, ως Συντονίστρια, με αναπληρωτή της το Χρήστο Γιαννακόπουλο του Μιλτιάδη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
2. Χρήστο Γιαννακόπουλο του Μιλτιάδη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
3. Παγώνα Χαρίτου του Νικολάου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
4. Ανδρέα Ποτολιό του Αλεξάνδρου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμήματος Ε' της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
5. Χρήστο Τζώρτζη του Πέτρου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμήματος ΣΤ' της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
6. Γεώργιο Ξενοκώστα του Σπυρίδωνα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμήματος Ζ' της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
7. Αλεξάνδρα Δρόσου του Λάμπρου, υπάλληλο που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Η' της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
8. Σοφία Τερεζάκη του Ελευθερίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Τμήματος Θ' της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
9. Δημήτριο Τερζάκη του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμήματος Α' της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας
10. Στεφανία Σταυροπούλου του Θεμιστοκλή, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Τμήματος Β' της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας
11. Κουφονικολάκου Θεώνη του Νικολάου, που υπηρετεί ως Διευθύντρια στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
12. Παναγιώτης Νικολαίδης του Γεωργίου, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
13. Ανδρέας Κατσαρός του Ευάγγελου, που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως Επιστήμονας Συνεργάτης στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών.
14. Αγγελική Φλεβάρη του Νικολάου, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

ΙΙ. Συγκροτούμε την Ομάδα Εργασίας για την υποβοήθηση της ανωτέρω Ομάδας Διοίκησης Έργου και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:
1. Ρόπο Δημήτριο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
2. Λιναρά Σταυρούλα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
3. Λάζαρη Παρασκευή, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
4. Χατζηδάκη Νίκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
5. Βλάχου Ευσταθία, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
6. Χατζηδημητρόγλου Χρυσάνθη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
7. Αναγνωστόπουλο Κωνσταντίνο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
8. Πρίγκουρη Βασιλική, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
9. Βέττου Ευθυμία, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
10. Καπονικολό Δημήτριο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
11. Καριεντίδη Χρήστο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
12. Κόκκινο Αθανάσιο, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
13. Κοντοδήμα Δημήτριο, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
14. Κοντούλη Παναγιώτα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
15. Μπαρσίνικα Ελένη, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
16. Πανταζή Δημήτριο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
17. Γαλανού Ελπίδα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
18. Παπατζανάκη Νεκταρία, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
19. Τσίου Κωνσταντίνα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
20. Βασιλοπούλου Βασιλική, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Δ/νση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας
21. Γρατσία Ευτυχία, υπάλληλο που υπηρετεί σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας
22. Γιαννακόπουλο Γεώργιο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας
23. Λιούρκα Δήμητρα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας
24. Λουκά Νικόλαο, υπάλληλο που υπηρετεί που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας
25. Αποστολοπούλου Μαρία, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας
26. Τσώλη Άννα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας

Η γραμματειακή υποστήριξη θα γίνεται από μέλη της Ομάδα Εργασίας που θα ορισθούν από τη Συντονίστρια της Ομάδας Διοίκησης Έργου.

Η Ομάδα Εργασίας λειτουργεί σε ολομέλεια και σε υποομάδες. Ο αριθμός των υποομάδων καθώς και τα μέλη που απαρτίζουν κάθε μια από αυτές ορίζονται, ανάλογα με τους τομείς αρμοδιότητας των Υπουργείων, από τη Συντονίστρια της Ομάδας Διοίκησης Έργου. Των υποομάδων προεδρεύουν μέλη της Ομάδας Εργασίας που ορίζονται επίσης από τη Συντονίστρια της Ομάδας Διοίκησης Έργου. Στην ολομέλεια εξετάζονται τα γενικότερα θέματα, δίνονται οι κύριες κατευθυντήριες οδηγίες προς τις υποομάδες και λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις που έχουν σχέση με το έργο της. Στις υποομάδες εξετάζονται τα επιμέρους θέματα και διαμορφώνονται οι σχετικές εισηγήσεις προς την ολομέλεια της Ομάδας.
Πέραν των ανωτέρω μελών, η Ομάδα Εργασίας μπορεί να καλεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της και εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών και φορέων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Γ. Έργο της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Επισκόπηση Δαπανών (Spending Review) των Υπουργείων, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων είναι:
i) Ο συντονισμός των υπηρεσιών των εμπλεκομένων Υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων για την επισκόπηση των δαπανών τους, με παροχή σχετικών κατευθύνσεων.
ii) Η συγκέντρωση και αποτίμηση των προτεινόμενων πολιτικών εξοικονόμησης πόρων ή αύξησης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών με στόχο τη δημιουργία δημοσιονομικού περιθωρίου ώστε να ενισχυθούν οι δαπάνες σε τομείς με υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα και να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων με τρόπο διατηρήσιμο και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων.
iii) H δημιουργία δεικτών παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των δαπανών των Υπουργείων.
iv) H σύνταξη και υποβολή έκθεσης στον Υπουργό και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, στην οποία θα εκτίθενται αναλυτικά οι εναλλακτικοί τρόποι επίτευξης των ποσοτικών στόχων της επισκόπησης δαπανών για το κάθε υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς του.

Δ. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου και η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζουν στο κεντρικό κτήριο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, η δε διάρκειά τους ορίζεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και ΑρχείουΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο