Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-07-2017 ]

Άρθρα Φορολογικός συντελεστής άρθρου 58 για το φορολογικό έτος 2016 - Παραδείγματα

(Φορολογικός συντελεστής άρθρου 58 για το φορολογικό έτος 2016 - Παραδείγματα)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)»


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) «Ν.4172/2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)» όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με τον με τον Ν.4389/2016 την 30/05/2016,στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ, με το άρθρο 58 πραγματεύεται τον Φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες.

Ειδικότερα στην παρ.1 του άρθρου 58 ν.4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 αναφέρει τα εξής :
«1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β', δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή 29%»
Από την παραπάνω διάταξη έχουμε εξομοίωση του συντελεστή φορολόγησης (29%) των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι των περ. β', δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία με εκείνους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Ο νέος συντελεστής ισχύει για τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα:
β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,
ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
στ) κοινοπραξίες,
ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

Έναρξη ισχύος, είναι  για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 11 του ιδίου άρθρου 112 του ν. 4387/2016.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Σημείωση: Με την παραδοχή ότι τα λογιστικά κέρδη είναι ίσα με τα φορολογητέα

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Απλογραφικά βιβλία

Διπλογραφικά βιβλία

 

Φορολογητέα κέρδη εταιρείας Ν.Π

 

       50.000,00

 

      50.000,00

Συντελεστής φορολογίας Ν.Π

29,00%

29,00%

φ.ε. Ν.Π.

14.500,00

14.500,00

 

Υπόλοιπο κερδών για διανομή

 

       35.500,00

 

        35.500,00

Συντελεστής φορολογίας διανεμομένων κερδών

 

 

             0,00%

 

 

            15,00%

 

Φόρος διανεμομένων κερδών

 

              0,00

 

            5.325,00

Κέρδη προς διανομή

        35.500,00

  30.175,00

Εταίρος Α 50%

17.750,00

  15.087,50

Εταίρος Β 50%

17.750,00

  15.087,50


Συμπέρασμα:

Με βάση τα παραπάνω ,εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα  κυμαίνονται κάτω του ποσού των € 1.500.000,00 (όριο απλογραφίας) συμφέρει ένα νομικό πρόσωπο  να έχει την μορφή Ο.Ε ή Ε.Ε. ή να μετατραπεί σε Ο.Ε ή Ε.Ε. (άρθρο 1 παρ.2γ ν.4308/2014) με απλογραφικά λογιστικά αρχεία , ώστε τα διανεμόμενα κέρδη να μην υπόκεινται σε φορολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 της ΠΟΛ.1042/26.1.2015, η οποία αναφέρεται στη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013), με τις οποίες διευκρινίζεται ότι: «Σε περίπτωση απόληψης κερδών από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου, καθόσον τα κέρδη αυτά φορολογούνται μόνο στο όνομα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας».

Σημείωση:

Τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες , για τα κέρδη που αποκτούσαν έως το φορολογικό έτος 2015 από απλογραφικά βιβλία φορολογούνταν σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 29 δηλαδή με την ακόλουθη κλίμακα: (Βλέπε ΠΟΛ.1059/18.3.2015)

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)    Συντελεστής (%)

< 50.000                                                     26%

> 50.000                                                     33%

Παραδείγματα από ΠΟΛ.1059/18.3.2015 με βάση όσα ίσχυαν έως 31/12/2015:

Με βάση το ισχύον καθεστώς από 01/01/2016,όπως διαμορφώθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016

Για παράδειγμα, ομόρρυθμη εταιρεία με απλογραφικά βιβλία απέκτησε μέσα στο φορολογικό έτος 2014 κέρδη 54.000 €.

Ο φόρος που οφείλεται ανέρχεται στο ποσό των 14.320 €, τοοποίο προκύπτει ως εξής: (26% x 50.000) + (33% x 4.000).

Για παράδειγμα, ομόρρυθμη εταιρεία με απλογραφικά βιβλία απέκτησε μέσα στο φορολογικό έτος 2016 κέρδη 54.000 €.

Ο φόρος που οφείλεται ανέρχεται στο ποσό των 15.660,00 €, το οποίο προκύπτει ως εξής: (29% x 54.000)

Παραδείγματα με βάση όσα ίσχυαν έως 31/12/2015:

Με βάση το ισχύον καθεστώς από 01/01/2016, όπως διαμορφώθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016

Για παράδειγμα, ετερόρρυθμη εταιρεία με απλογραφικά βιβλία απέκτησε μέσα στο φορολογικό έτος 2015 κέρδη 100.000,00 €.

Ο φόρος που οφείλεται ανέρχεται στο ποσό των 29.500,00€, το οποίο προκύπτει ως εξής: (26% x 50.000) + (33% x 50.000).

Για παράδειγμα, ετερόρρυθμη εταιρεία με απλογραφικά βιβλία απέκτησε μέσα στο φορολογικό έτος 2016 κέρδη 100.000,00 €.

Ο φόρος που οφείλεται ανέρχεται στο ποσό των 29.000,00 €, το οποίο προκύπτει ως εξής: (29% x 100.000)


Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 όπως προστέθηκαν με το άρθρο 23 του ν.4223/2013 οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β', δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 45 (όπως αναλύθηκαν παραπάνω) που τηρούν απλογραφικά βιβλία, δεν εφαρμόζεται η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α' 141/03-08-2016), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, δηλαδή για νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία δεν γίνεται παρακράτηση φόρου μερισμάτων 15%

Π.χ. Έστω Ομόρρυθμη εταιρεία με δυο εταίρους Α (50%) και Β (50%) και απλογραφικά λογιστικά αρχεία, για τα φορολογικά έτη 2015,2016 πραγματοποίησε φορολογητέα κέρδη 100.000,00 €.

Με βάση τα παραπάνω θα έχουμε τα εξής

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Σημείωση: Με την παραδοχή ότι τα λογιστικά κέρδη είναι ίσα με τα φορολογητέα

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 VS ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

 

Απλογραφικά βιβλία

 

Απλογραφικά βιβλία

 

Φορολογητέα κέρδη εταιρείας Ν.Π

 100.000,00

100.000,00

Συντελεστής φορολογίας

26% & 33%

29,00%

φ.ε. Ν.Π.

  29.500,00

 29.000,00

 

Υπόλοιπο κερδών για διανομή

   70.500,00

 71.000,00

Συντελεστής φορολογίας διανεμομένων κερδών

 

 

     0,00%

 

 

        0,00%

 

Φόρος διανεμομένων κερδών

0,00

        0,00

Κέρδη προς διανομή

   70.500,00

 71.000,00

Εταίρος Α 50%

   35.250,00

 35.500,00

Εταίρος Β 50%

   35.250,00

 35.500,00


Συμπέρασμα:

Παρατηρείτε μια μικρή μείωση στον φόρο εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα με απλογραφικά λογιστικά αρχεία  της τάξεως των 500,00€ για Φορολογητέα κέρδη εταιρείας 100.000,00 €.

Στην παρ.2 του άρθρου 58 ν.4172/2013 αναφέρει τα εξής:
«2. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).»
Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κάθε πηγή και αιτία, που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Διευκρινίζεται ότι στους αγροτικούς συνεταιρισμούς περιλαμβάνονται ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, κοινοπραξίες αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, κεντρικές συνεταιριστικές ενώσεις, καθώς και αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.

Στην παρ.3 του άρθρου 58 ν.4172/2013 αναφέρει τα εξής:
«3. Ο φορολογούμενος που αποκτά εισόδημα το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 62 περιλαμβάνει το εισόδημα αυτό στα φορολογητέα κέρδη του πριν την αφαίρεση του παρακρατούμενου φόρου. Ο πληρωτέος από το φορολογούμενο φόρος σε σχέση με το εν λόγω εισόδημα μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.»

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι ο φορολογούμενος (νομικό πρόσωπο ή  νομική οντότητα) που αποκτά εισόδημα το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 62 (μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, αμοιβές, κ.λπ.) περιλαμβάνει το εισόδημα αυτό στα φορολογητέα κέρδη του πριν την αφαίρεση του παρακρατούμενου φόρου (μικτό ποσό).

Πίνακας 3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η ανώνυμη εταιρεία «ΑΒΓ Α.Ε.» στο φορολογικό έτος 2016 πραγματοποίησε φορολογητέα κέρδη 600.000,00€. Μεταξύ των ακαθαρίστων εσόδων περιλαμβάνονται και τόκοι καταθέσεων σε ημεδαπή τράπεζα 70.000,00 €. Επί των τόκων αυτών η τράπεζα παρακράτησε φόρο 10.500,00 € (70.000,00 € × 15%).

Η εταιρεία με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλλει εμπρόθεσμα, για το φορολογικό έτος 2016 οφείλει φόρο εισοδήματος, ο οποίος προσδιορίζεται ως εξής:

Κέρδη χρήσεως € 600.000,00

Συντελεστής φορολογίας  29%

Φόρος εισοδήματος € 174.000,00

Μείον: 

Παρακρατηθείς φόρος € 10.500,00

Υπόλοιπο ποσό για βεβαίωση € 163.500,00


Στην παρ.4 του άρθρου 58 ν.4172/2013 αναφέρει τα εξής :
«4. Για τους φορολογούμενους των περιπτώσεων α', β', δ', ε' και στ' του άρθρου 45 οι συντελεστές της παραγράφου 1 μειώνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.»

Τα πρόσωπα του άρθρου 45 του παρόντος Κώδικα, με εξαίρεση τα μη κερδοσκοπικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε, για τα κέρδη που πραγματοποιούν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, φορολογούνται με συντελεστή μειωμένο κατά ποσοστό 40%, δηλαδή με συντελεστή 17,4% (29% × 60%). Από τη διάταξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου προκύπτει, ότι για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή επί των κερδών που προκύπτουν σε νησιά με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, κριτήριο είναι τα κέρδη να προέρχονται από  επαγγελματική εγκατάσταση στα νησιά αυτά.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1059/18.3.2015 δόθηκαν ορισμένες οδηγίες για το άρθρου 58 όπου για τη μείωση κατά ποσοστό 40% των συντελεστών της παραγράφου 1 του άρθρου 58 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 29, για διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία,κατά περίπτωση, απαιτείται τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες να έχουν την έδρα τους ή να διατηρούν υποκατάστημα στα εν λόγω νησιά. Η πιο πάνω μείωση ισχύει μόνο για τα κέρδη των πιο πάνω νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στα νησιά αυτά. Συνεπώς, τα κέρδη που αποκτώνται από δραστηριότητες που δεν ασκούνται στα πιο πάνω νησιά φορολογούνται με  τους συντελεστές της παραγράφου 1 χωρίς τη σχετική μείωση. Κατόπιν τούτων, όταν νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και στη λοιπή Ελλάδα και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους θα πρέπει να τηρεί τα λογιστικά της αρχεία και στοιχεία με τέτοιο τρόπο ώστε να προσδιορίζονται ευχερώς τα κέρδη της ανά περιοχή.Περαιτέρω και δεδομένου ότι τα πιο πάνω πρόσωπα δύνανται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4172/2013, να έχουν φορολογικό έτος που λήγει σε ημερομηνία άλλη πέραν της 31ης Δεκεμβρίου και προκειμένου να εφαρμοσθούν οι υπόψη διατάξεις, οι οποίες ισχύουν μέχρι 31.12.2015, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι οι συντελεστές της παραγράφου 1 θα μειωθούν κατά 40% για τα κέρδη που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται μέσα στο έτος 2015.

Από το φορολογικό έτος 2016 και έπειτα οι συντελεστές της παραγράφου 1 δεν μειώνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Η διάταξη ίσχυε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Παραδείγματα από ΠΟΛ.1059/18.3.2015 τροποποιημένα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015:

Με βάση το ισχύον καθεστώς από 01/01/2016.

Για παράδειγμα, ανώνυμη εταιρεία με φορολογικό έτος 1.9.2015 - 31.8.2016 απέκτησε κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ασκηθείσα σε νησί με λιγότερους από 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, 500.000 €.

Ο αναλογών φόρος έχει ως εξής:

α)Φόρος που αναλογεί στα κέρδη με μειωμένο συντελεστή: [500.000€ x (4/12)] x [29% x(1-0,4)] = 166.667€ x 17,40% = 29.000,06€.

 

β) Φόρος που αναλογεί στα κέρδη χωρίς τη μείωση του συντελεστή: [500.000 € (8/12)] x 26%= 333.333€ x 29% = 96.666,57€.

Συνολικός αναλογών φόρος = 29.000,06€ + 96.666,57€ = 125.666,63€.

Για παράδειγμα, ανώνυμη εταιρεία με φορολογικό έτος 1.9.2016 - 31.8.2017 απέκτησε κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ασκηθείσα σε νησί με λιγότερους από 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, 500.000,00 €.

Ο αναλογών φόρος έχει ως εξής:

α)Φόρος που αναλογεί στα κέρδη με συντελεστή 29% είναι 145.000,00€

 [500.000€ x 29%]

Συνολικός αναλογών φόρος = 145.000,00€


Παρατηρείται μία πρόσθετη επιβάρυνση για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που έχουν την έδρα τους ή να διατηρούν υποκατάστημα στα νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους τις τάξεως των 19.333,37€ (145.000,00€-125.666,63€).

Στην παρ.5 του άρθρου 58 ν.4172/2013 αναφέρει τα εξής:
«5. Τα κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α' , β' , δ' , ε' και στ' του άρθρου 45, εφόσον αυτές εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (Α' 8), απαλλάσσονται του φόρου. Η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw». Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κώδικα κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους αντίστοιχα.»

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι τα κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α΄ (κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή), β΄ (προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή), δ΄ (συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών), ε΄ (κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη  κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα) και στ΄ (κοινοπραξίες) του άρθρου 45, εφόσον αυτές εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄ 8), απαλλάσσονται του φόρου. Ως «Πολύ μικρή επιχείρηση» θεωρείται εκείνη, η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Τα κριτήρια αυτά ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 2 «Αριθμός απασχολουμένων και οικονομικά όρια προσδιορίζονται τις κατηγορίες επιχειρήσεων» του Τίτλου Ι περί «Ορισμού των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» που ενέκρινε η Επιτροπή» του Παραρτήματος της Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003.

Η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw». Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους αντίστοιχα (σχετ. άρθρο 47). Για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, το απαλλασσόμενο ποσό θα αφαιρείται κατ’ ανάγκη από τα καθαρά κέρδη προκειμένου για το προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών τους, δίχως να εμφανίζεται σε λογαριασμό αποθεματικού.

Επισημαίνεται ότι η σχετική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 3468/2006 έχει εκδοθεί από τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, βρίσκεται σε ισχύ και επικαιροποιείται κάθε έτος.


Πηγές:

Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας, Νόµος υπ’ αριθµ. 4172,Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4172/2013 και άλλες διατάξεις, Αριθµός φύλλου 167, 23 Ιουλίου 2013

Αιτιολογική έκθεση στο Σχέδιο Νόµου «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4172/2013 και άλλες διατάξεις»

ΠΟΛ.1052/20.2.2015

Κοινοποίηση άρθρων του ν. 4172/2013 σχετικά με πρόσθετες μειώσεις φόρου - Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες και δωρεές

ΠΟΛ.1072/31.3.2015

Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

ΠΟΛ. 1034/2014

Προσδιορισμός μέσου επιτοκίου αγοράς κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167)

ΠΟΛ.1219/6.10.2014

 Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013.

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 /Ανάλυση - Ερμηνεία Ν. 4172/2013,Νασόπουλος Α. Αντωνιος ,Αθήνα 2016.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο