Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2001 ]

ΕΓΚ.ΙΚΑ 59 /13.06.01 Καθορισμός χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.

(Καθορισμός χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ 59 13/06/2001 Καθορισμός χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.

Σεχτ: ΕΓΚ. 68/1997

Σας κοινοποιούμε την με αρ. πρωτ.2/26374/0022/2-5-2001 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά με τον καθορισμό χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/τ.Β'/23-4-2001 και της οποίας η ισχύς αρχίζει από την δημοσίευσή της.

Παρακαλούμε για ενημέρωση και εφαρμογή.    

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσ/νη Πρωτ/λου και Διεκ/σης

ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ


******************************************

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ: Α1  

Αθήνα, 11 Απριλίου 2001

Αριθ. Πρωτ.: 2/21858/0022


ΘΕΜΑ: Καθορισμός χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.2685/99 (ΦΕΚ 35Α'/18.2.99) "Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις".

2. Την αριθμ.1039386/441/Α0006/2000 (ΦΕΚ 571Β'/21.4.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με θέμα: "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

3. Η προκαλούμενη με την απόφαση αυτή δαπάνη δεν μπορεί να υπολογισθεί, καθόσον βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, και εξαρτάται από την συχνότητα των μετακινούμενων για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων, μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λ.π, καθώς και τα διανυόμενα χιλιόμετρα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Καθορίζουμε τη χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινούμενων για υπηρεσία υπαλλήλων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, ως εξής:

α. Για μετακίνηση με επιβατικά αυτοκίνητα σε σαράντα (40) δραχμές για κάθε χιλιόμετρο.

β. Για μετακίνηση με μοτοσικλέτες στο 1/3 της αποζημίωσης της προηγούμενης περίπτωσης, δηλαδή σε δέκα τρεις (13) δραχμές, για κάθε χιλιόμετρο.

γ. Για μετακίνηση με μοτοποδήλατα στο 1/5 της αποζημίωσης της α' περίπτωσης, δηλαδή σε οκτώ (8) δραχμές, για κάθε χιλιόμετρο.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούμενης από της ημερομηνίας αυτής της αριθμ. 2066219/9816/0022/16.9.97 (ΦΕΚ 863/Β/29.9.97).

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ      

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  

Αρ. Φύλλου 470
      

23 Απριλίου 2001
      


Αριθμ.2/21858/0022

Καθορισμός χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.2685/99 (ΦΕΚ 35Α'/18.2.99) "Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις".

2. Την αριθμ.1039386/441/Α0006/2000 (ΦΕΚ 571Β'/21.4.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με θέμα: "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

3. Η προκαλούμενη με την απόφαση αυτή δαπάνη δεν μπορεί να υπολογισθεί, καθόσον βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., και εξαρτάται από τη συχνότητα των μετακινούμενων για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων, μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λ.π., καθώς και τα διανυόμενα χιλιόμετρα, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τη χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινούμενων για υπηρεσία υπαλλήλων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, ως εξής:

α. Για μετακίνηση με επιβατικά αυτοκίνητα σε σαράντα (40) δραχμές για κάθε χιλιόμετρο.

β. Για μετακίνηση με μοτοσικλέτες στο 1/3 της αποζημίωσης της προηγούμενης περίπτωσης, δηλαδή σε δέκα τρεις (13) δραχμές, για κάθε χιλιόμετρο.

γ. Για μετακίνηση με μοτοποδήλατα στο 1/5 της αποζημίωσης της α' περίπτωσης, δηλαδή σε οκτώ (8) δραχμές, για κάθε χιλιόμετρο.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει με τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούμενης από της ημερομηνίας αυτής της αριθμ.2066219/9816/0022/16.9.97 (ΦΕΚ 863/Β/29.9.97) όμοιας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2001

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ    

ΥΦΥΠ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΡΥΣ  

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΒΕΡΕΛΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο