Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-2001 ]

ΕΓΚ.IKA 56 /31.05.01 Αναγνώριση χρόνου εργασίας αλλοδαπών.

(Αναγνώριση χρόνου εργασίας αλλοδαπών. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ 56 31/05/2001 Αναγνώριση χρόνου εργασίας αλλοδαπών.

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ.2 περ ΙΙ του Ν.2910/01 (ΦΕΚ 91/2-5-01, τ.Α΄) με θέμα "Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια και κτήση της ελληνική ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις" και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Α. Σκοπός των διατάξεων

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στους αλλοδαπούς που διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα, να αναγνωρίσουν χρόνο εργασίας τους, προκειμένου μέσω της αναγνώρισης και των άλλων εγγράφων στοιχείων να αποδείξουν ότι διαμένουν στη χώρα συνεχώς επί ένα (1) έτος μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλ. κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/00 έως 1/6/01, προκειμένου να τύχουν χορήγησης άδειας παραμονής.

Β. Δικαιούχοι - Δικαιολογητικά

Δικαίωμα για την εν λόγω αναγνώριση έχουν οι αλλοδαποί.

Αλλοδαπός, κατά τους εννοιολογικούς ορισμούς του άρθρου 1 του νόμου, είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή που δεν έχει ιθαγένεια.

Η αναγνώριση θα γίνεται ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία θα δηλώνεται α) το είδος της απασχόλησης και β) ο αριθμός των ημερών εργασίας (εντός της περιόδου 1/6/00 - 1/6/01), των οποίων ζητείται η αναγνώριση.

Ο προσδιορισμός του είδους της απασχόλησης είναι απαραίτητος, διότι από το στοιχείο αυτό θα προκύπτει ο αρμόδιος για την αναγνώριση φορέας (ΙΚΑ, ΟΓΑ κλπ).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ταυτότητα του, δηλ. επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού έγγραφου (VISA) η πιστοποιητικού γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης ή δελτίου ταυτότητας.

Το αντίγραφο διαβατηρίου, εάν είναι με λατινικά στοιχεία, θα γίνεται δεκτό ως έχει, τα υπόλοιπα, όμως, δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Γ. Αναγνωριζόμενος χρόνος.

Για την απόδειξη της διαμονής στην Ελλάδα κατά το τελευταίο έτος πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου (2/6/01), μεταξύ άλλων αποδεικτικών στοιχείων (προσδιοριζόμενων από τον νόμο) περιλαμβάνεται ως ισοδύναμης αξίας δικαιολογητικό και η αναγνώριση 250 ημερών εργασίας.

Επομένως, οι αλλοδαποί που δεν έχουν ασφάλιση στην Ελλάδα, μπορούν να αναγνωρίσουν 250 ημέρες εργασίας.

Στην αίτηση θα δηλώνονται οι ημέρες εργασίας χρονικής περιόδου 1/6/00 - 1/6/01, τις οποίες επιθυμεί ο αιτών να αναγνωρίσει.

Αντίθετα, όσοι αλλοδαποί έχουν πραγματοποιήσει σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ημέρες ασφάλισης από 1/6/00 - 1/6/01, μπορούν να αναγνωρίσουν τις υπόλοιπες μέχρι τις 250 ημέρες, π.χ. εάν κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/00 -1/6/01 κάποιος αλλοδαπός έχει 70 ημέρες ασφάλισης από εργασία, θα χρειασθεί να αναγνωρίσει 180 ημέρες, προκειμένου να αποκτήσει τις συνολικά απαιτούμενες 250.

Δ. Εισφορές

Η αναγνώριση γίνεται για τους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας σε είδος (ποσοστό 26,45%).

Βάση υπολογισμού των εισφορών είναι το Τ.Η. της κλάσης στην οποία εμπίπτει το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για το Α΄ εξάμηνο του 2001 το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 7.114 δρχ. και εμπίπτει στην 7η κλάση, της οποίας το Τ.Η. ανέρχεται σε 6.830 δρχ.

Για το Β΄ εξάμηνο του 2001 το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη θα ανέρχεται σε 7.221 δρχ. και θα εμπίπτει στην 8η κλάση, της οποία το Τ.Η. θα ανέρχεται σε 7.500 δρχ.

Αναλόγως της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, θα χρησιμοποιείται το αντίστοιχο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και Τ.Η.

Η καταβολή θα γίνει μόνο εφ' άπαξ, ορίζεται δε από τον νόμο ότι δεν θα υπάρχουν προσαυξήσεις.

Ε. Απογραφή

1. Κατά την υποβολή της αίτησης για αναγνώριση στο Υποκ/μα, θα πρέπει να ζητείται από τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν εάν έχουν ήδη απογραφεί στο Ίδρυμα από άλλη αιτία και έχουν πάρει Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, ο οποίος θα χρησιμεύει για την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης.

Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται να προσκομισθεί απαραίτητα το ΔΑΤΕ..

2. Εάν, όμως, πρόκειται για αναπόγραφο ασφαλισμένο, θα γίνεται απογραφή από τις Υπηρεσίες Μητρώου των Υποκαταστημάτων μας κατά τον συνήθη τρόπο, χωρίς να δηλώνεται εργοδότης.

Στην ένδειξη του Δελτίου Απογραφής Ασφαλισμένου με Νο 18 "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ" θα αναγράφεται "Αναγνώριση άρθρου 66 του Ν.2910/01" και ο κωδικός "25".

Στην ένδειξη με Νο 14 "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ" θα αναγράφεται για όλους η ημερομηνία "1/6/2000"

Επειδή τα πρόσωπα που θα κάνουν χρήση των ανωτέρω διατάξεων, θα πρέπει άμεσα να εφοδιασθούν με Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, τα απογραφικά, κατά παρέκκλιση των ισχυόντων μέχρι σήμερα, θα στέλνονται αυθημερόν στη Δ/νση Πληροφορικής με ειδική αποστολή.

Η Δ/νση Πληροφορικής μας εγνώρισε ότι από την ημερομηνία παραλαβής των απογραφικών, θα επιστρέφει τα ΔΑΤΕ εντός 3 εργάσιμων ημερών.

ΣΤ. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας

Οδηγίες για τα θέματα παροχών θα δοθούν από την Δ/νση Παροχών με ιδιαίτερη εγκύκλιο.

Ζ. Προτεραιότητα στην έκδοση αναγνωριστικών αποφάσεων

Όπως προαναφέρθηκε, η απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης θα αποτελεί δικαιολογητικό για την απόδειξη της παραμονής των αλλοδαπών στην χώρα για το χρονικό διάστημα 1/6/00 - 1/6/01.

Επειδή η αίτηση για την έκδοση προσωρινής άδειας παραμονής πρέπει να υποβληθεί από τους αλλοδαπούς εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 2 μηνών (δηλ. μέχρι 2/8/01) στον Δήμο ή την Κοινότητα της διαμονής τους, θα πρέπει οι Υπηρεσίες μας να διεκπεραιώσουν κατά προτεραιότητα τα ανωτέρω αιτήματα αναγνώρισης, ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω εμπρόθεσμη υποβολή όλων των δικαιολογητικών τους στις αρμόδιες αρχές για την νομιμοποίηση της παραμονής τους στην Ελλάδα.    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΡΩΤ/ΛΟΥ

Μ. ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ    

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ
Ν.2910/01

..............................................................

άρθρο 66

.............................................................

2............................................................

ΙΙ. Οι αλλοδαποί της παραγράφου 1 μπορούν να αναγνωρίσουν ασφαλιστική προϋπηρεσία για μικτή ασφάλιση, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα του ενός έτους με ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης διακοσίων πενήντα, χωρίς προσαύξηση για το διάστημα αυτό.


 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο